Hotărârea nr. 68/2020

HOTĂRÂREA NR. 68 privind reglementarea situației juridice a imobilului – teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2, în incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 68

privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2, în incinta Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 11909/17.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 13360/20.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2, în incinta Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna",

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a), art.287 lit.b din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația cadastrală de primă înregistrare întocmită de PFA Pologea Liviu Mărgărit, înregistrată la OCPI Sibiu și admisă la recepție conform Referat de admitere nr. 32675/2012 emis de OCPI Sibiu, anexată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă înscrierea în sistemul de publicitate imobiliară Sibiu a a imobilului -teren de construcții în suprafață de 6.601 mp, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, prin atribuirea unui număr cadastral nou: 115110 și înființarea unei cărți funciare, conform documentației cadastrale de primă înregistrare întocmită de PFA Pologea Liviu Mărgărit, înregistrată la OCPI Sibiu și admisă la recepție conform Referat de admitere nr. 32675/2012 emis de OCPI Sibiu.

Art 3. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință


Ecaterina Birk


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor