Hotărârea nr. 67/2020

HOTĂRÂREA NR. 67 privind scoaterea din concesiunea S.C. Piețe Sibiu S.A. a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 67

privind scoaterea din concesiunea S.C. Piețe Sibiu S.A. a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 12214/18.02.2020 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 13373/20.02.2020 privind scoaterea din concesiunea S.C. Piețe Sibiu S.A. a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010 ,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 129 alin (2), lit. “c” ”, alin.(6) lila), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (3) lit. “g”, art. 196 alin. 1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea din concesiune S.C. Piețe Sibiu SA începând cu data de 01.03.2020 a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010 după cum urmează:

  • - nr. Inventar 1000344 - structuri metalice 14 buc -

    valoare 0,14 lei valoare 0,01 lei valoare 0,01 lei valoare 0,32 lei


  • - nr. Inventar 1009394 - structuri metalice  1 buc -

  • - nr. Inventar 1009395 - structuri metalice  1 buc-

  • - nr. Inventar 1000343 - chioșcuri deschise 32 buc-

Art.2. Se aprobă recalcularea redevenței datorate și restituirea sumei achitate reprezentând redevența aferentă spațiilor menționate la art. 1, distruse în incendiul din 14.03.2010, de la data rămânerii definitive a deciziei civile nr.681/2015, emisă de Tribunalul Sibiu în dosar 2889/306/2013.

Art.3. Modificările prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre se vor materializa prin încheierea unui act adițional la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Sibiu nr.133097/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Direcția Patrimoniu și Cadastru, Direcția Fiscală Locală Sibiu și directorul S.C. Piețe Sibiu SA vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


I Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor