Hotărârea nr. 65/2020

HOTĂRÂREA NR. 65 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a terenului în suprafață de 403 mp proprietatea Statului Român, aferent imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 34

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 65

privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a terenului în suprafață de 403 mp proprietatea Statului Român, aferent imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr.34

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.11903/17.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 13363/20.02.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a terenului în suprafață de 403 mp proprietatea Statului Român, aferent imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr.34,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b, art.136 alin. 1 și alin 8, art. 139 alin.3 lit. "g”, art. 196 alin.1 lit.a și art.243 alin. 1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a terenului în suprafață de 403 mp, proprietatea Statului Român înscris în C.F. nr. 117086 Sibiu (Nr. C.F. vechi 924), nr. top. 397, 398, aferent imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 34, nr. inventar 8002082, la valoarea contabilă de 108.810 lei.

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de concesiune nr.2/2000, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de concedent și S.C. URBANA S.A. în calitate de concesionar, în sensul celor prevăzute la Art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu precum și reprezentanții S.C. URBANA S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor