Hotărârea nr. 64/2020

HOTĂRÂREA NR. 64 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unui spaţiu din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 64

privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr.11897/17.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.13364/20.02.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu, a suprafeței de 13,44 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr.1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.6 lit.a), alin.7 lit.b), art.136 alin.(1), alin.(8), art.139 alin.(3) lit.“g”, art. 196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unui spațiu situat la parterul imobilului din Sibiu, B-dul Victoriei nr.1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, respectiv cam.P53, în suprafață de 13,44 mp, pentru desfășurarea activității acestei direcții.

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr. 27/2016, încheiat între Municipiul Sibiu și Direcția de Asistență Socială Sibiu, conform celor menționate la art.1, din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru și Direcția de Asistență Socială Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor u |