Hotărârea nr. 63/2020

HOTĂRÂREA NR. 63 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 63

privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr.11905/17.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 13359/20.02.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și alin.14, art.136 alin. (1) și (8), art. 139 alin.3 lit. “g”, art. 196 alin. 1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea valorilor de inventar cu valorile reprezentând investițiile realizate la imobilele unor unități școlare în anul 2019, după cum urmează:

Nr. crt.

Nr. inventar

Unitate școlară

Valoarea lucrărilor de investiții (lei)

Denumirea obiectivului de investiții

1.

8000367

Grădinița cu PP nr.15

443.968, 93

Proiectare și amenajare curți, alei, terenuri de sport la Grădinița cu PP nr.15

2.

1004525

Grădinița cu PP nr.18

258.137, 58

15.206, 73

Proiectare și reabilitare instalație electrică la Grădinița cu PP nr.18

Execuție lucrări închidere terasă

la Grădinița cu PP nr.18

3.

1010935

Școala Gimnazială nr.1-Grădiniță nouă

138.755, 00

Proiectare și execuție instalație semnalizare alarmă la Grădinița de la Școala Gimnazială nr.1

4.

1000160

Școala Gimnazială Regina Maria

42.345, 00

Proiectare și înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie lemn la Școala Gimnazială Regina Maria

5.

1000132

Școala Gimnazială nr.12

322.215, 35

Proiectare și reabilitare fațadă la Școala Gimnazială nr.12

6.

1000227

Colegiul Tehn. Ind.

Alimentară Terezianum

78.763, 52

Proiectare și amenajare laborator industrie alimentară ia Colegiul Tehn. Ind. Alimentară Terezianum

7.

1000269

Liceul Tehnologic Henri Coandă

425.599, 39

51.783, 95

Proiectare și reabilitare ateliere Liceul

Tehnologic Henri Coandă

Proiectare și reabilitare instalație gaz Liceul Tehnologic Henri Coandă

8.

1000193

Liceul Tehnologic Avram lancu

405.871, 00

Proiectare și reabilitare instalație electrică corp B la Liceul Tehnologic Avram lancu

Total

2.182.646, 45

Art.2 Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, a investițiilor realizate în anul 2019 la imobilele menționate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art3. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr.373/2003, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 la contract, în sensul celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art 4. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și reprezentanții Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrai

Secreta

Dorin II smnează General a Nistor