Hotărârea nr. 62/2020

HOTĂRÂREA NR. 62 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 153

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5


HOTĂRÂREA NR. 62

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.153

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 12209/18.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.13367/20.02.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu și Cadastru prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.153,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), art.98 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare, art.107 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.1138 Cod civil,

în temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit. “c“, art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin.3 lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit. a și art.354, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren având categoria de folosință curți construcții, situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.153, identificat în C.F. nr.106743 Sibiu (Nr.C.F. vechi 51223), nr.cadastral 106743 (nr. cad.vechi 6028/4), nr.top. 4036/2/1/4, 4037/1/2/1/4, în suprafață de 477,39 mp.

Art.2. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședințăContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor