Hotărârea nr. 61/2020

HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere în vederea amenajării spațiilor de învățământ la Colegiul Național Octavian Goga" str. Mitropoliei, nr. 34 din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 61

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“Extindere în vederea amenajării spațiilor de învățământ la Colegiul Național

Octavian Goga” str.Mitropoliei, nr. 34 din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr.11670/17.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 12335/18.02.2020, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere în vederea amenajării spațiilor de învățământ la Colegiul Național Octavian Goga” str.Mitropoliei, nr. 34 din Municipiul Sibiu -Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.b) și alin.4 lit.d), art.136 alin. 1 și 8, art.139 alin. 1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Extindere în vederea amenajării spațiilor de învățământ la Colegiul Național Octavian Goga", str.Mitropoliei, nr. 34 - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează:

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL: 9.291.807,44 lei

din care:

C+M : 7.516.268,48 lei

  • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                56.173,95 lei

  • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)               118.396,67 lei

  • 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ 459.939,76 lei

  • 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ                     7.691.181,82 lei

(cap. IV din devizul general)

  • 5. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general)                     936.365,24 lei

Din care diverse și neprevăzute                                          751.626,85 lei

  • 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE              29.750,00 lei

(cap. VI din devizul general)

B. Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 24 luni

Regim de înălțime = P+2E

Suprafața construită extindere = 342,00 mp

Suprafața desfășurată extindere = 1.026,00 mp

Suprafața construita propusa totala = 1.942,00mp

Suprafața zone acces acoperite = 30,00mp

Suprafață desfășurată propusa totala = 6.356,00mp

Funcțiune

Nr. de săli

- Sală de clasă

12

- Grupuri sanitare

6

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează

SecretafGeneral

Dorin I

Nistor