Hotărârea nr. 60/2020

HOTĂRÂREA NR. 60 privind completarea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR. 60 privind completarea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând Referatul de aprobare nr.12466/18.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.13001/19.02.2020 prin care Serviciul Administrație locală, coordonare asociații de proprietari propune completarea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Având în vedere H.C.L. 173/2016 privind constituirea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu și H.C.L. nr. 47/2020 prin care Consiliul Local a luat act de încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui Pop Răzvan-Codruț,

Văzând avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

Luând în considerare prevederile art. 30 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1275/2000,

în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin.2 lit.d) și alin.7 lit.q) și art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Comisia Socială constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu domnul Fulea Ciprian Gheorghe, consilier local.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri modifică și completează în mod corespunzător Hotărârea nr. 173/2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind constituirea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor