Hotărârea nr. 59/2020

HOTĂRÂREA NR. 59 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fulea Ciprian Gheorghe şi completarea Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 59

privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fulea Ciprian Gheorghe și completarea Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând următoarele:

  • -  referatul de aprobare nr. 11603/17.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor;

  • -  raportul nr.14186/24.02.2020 întocmit de Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu întrunită în data de 24.02.2020 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fulea Ciprian Gheorghe, mandat devenit vacant prin demisia d-lui Pop Răzvan-Codruț;

  • -  raportul de specialitate nr. 14193/24.02.2020 întocmit de Serviciul Administrație Locală, coordonare asociații de proprietari;

Analizând adresa nr.576/12.02.2020 a P.N.L. - Organizația Jud. Sibiu, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 10909/13.02.2020 cu privire la validarea d-lui Fulea Ciprian Gheorghe, supleant pe listele P.N.L. la alegerile locale din anul 2016,

în conformitate cu dispozițiile art. 100 alin.33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (...), cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit.a) și art.597 alin.2 lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.31 alin.2 și alin.3 și art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se validează mandatul d-lui Fulea Ciprian Gheorghe, supleant ales pe listele P.N.L. la alegerile locale din 05 iunie 2016, în funcția de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.2. Se completează Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret, a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu d-nul consilier Fulea Ciprian Gheorghe, modificându-se în mod corespunzător HCL nr. 172/7/2016.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor