Hotărârea nr. 55/2020

HOTĂRÂREA NR. 55 privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploaterea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 55

privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploaterea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr.

357/2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 9759/10.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 9890/11.02.2020 prin care Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu propune completarea Regulamentului privind funcționarea și exploaterea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019,

Având în vedere următoarele:

  • - H.C.L. nr. 308/2019, prin care s-a transmis în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu sistemul de supraveghere video al Municipiului Sibiu, motivat de faptul că desfășoară activități specifice asigurării ordinii și liniștii publice, a pazei, a respectării normelor de conduită socială, a asigurării fluenței circulației pe drumurile publice și a respectării normelor în diverse domenii de activitate;

  • - H.C.L.nr.357/2019 privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea si exploaterea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu,

  • - adresa nr. S/117 din 31 ianuarie 2020 a Serviciului de Pază și Protecție, fundamentată pe baza prevederilor art.4 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare,

- în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Serviciul de Protecție și Pază colaborează și cu organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, necesitatea asigurării de către Serviciul de Protecție și Pază a protecției demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în Sibiu, a familiilor acestora, în limitele competențelor legale, și a asigurării pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

în conformitate cu art. 1 și art. 2 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, ale art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în conformitate cu art. 129 alin.2 lit.a) și lit. d), alin.7 lit.g) și ale art. 196 alin.1 lit. a) și art. 243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art1.Se completează Regulamentul privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019, în sensul că la Punctul 5. "ACCESUL ÎN CENTRUL DE COMANDĂ ESTE PERMIS” se va introduce un nou subpunct, înainte de ultimul, cu următorul conținut:

• Serviciului de Protecție și Pază - pentru asigurarea protecției demnitarilor români și străini pe raza teritorială a municipiului Sibiu, conform legislației în vigoare.

Art.2. Se completează Regulamentul privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019, în sensul că la Punctul 10. „ACCESUL LA DATELE PERSONALE Șl DEZVĂLUIREA ACESTORA”, - 10.4 „Modalitatea de acces” - se va introduce un nou aliniat, care va avea următorul cuprins:

"Serviciul de Protecție și Pază are acces la datele stocate în sistemul de supraveghere video de la distanță, în baza unei conexiuni securizate, în conformitate cu acordul încheiat cu unitatea administrativ-teritorială Sibiu și cu respectarea prezentului Regulament.”

Art.3. Directorul general al Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. Sibiu

Adoptată în Sibiu la data de 14.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secretai- General Dorin llie Nistor