Hotărârea nr. 54/2020

HOTĂRÂREA NR. 54 privind modificarea HCL 339/2019 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 54

privind modificarea HCL 339/2019 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 10335/2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 10336/2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune modificarea HCL 339/2019 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta”,

Având în vedere următoarele:

HCL nr.339/2019 prin care a fost aprobat proiectul „Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independența” și cheltuielile legate de proiect;

faptul că Municipiul Sibiu a semnat în data de 16.12.2019 contractul de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul menționat;

adresa nr.3597/31.01.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru cu privire la crearea premiselor privind reîntregirea bugetelor pentru contractele de finanțare parțială conform Instrucțiunii nr.135/23.01.2020 emisă de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.a, f și k, art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Art.3 din Hotărârea nr.339/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta” după cum urmează:

“Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Sibiu, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 111.730,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului,, Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independența”.

Art.ll Celelalte prevederi ale HCL 339/2019 rămân neschimbate.

Art.lll Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 14.02.2020.            t

Președinte de ședință

Ecaterina Birk

Contrasemnează Secretafceneral Dorin llie Nîstor