Hotărârea nr. 53/2020

HOTĂRÂREA NR. 53 privind modificarea HCL 463/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 53

privind modificarea HCL 463/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția „Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă

în cartierul Gușterița”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.9571/10.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.9913/11.02.2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune modificarea HCL 463/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția „Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița”,

Având în vedere următoarele:

- HCL nr.463/2019 prin care a fost aprobat proiectul „Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița” și cheltuielile legate de proiect,

- adresa nr.3330/30.01.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru cu privire la Instrucțiunea nr.135/23.01.2020 emisă de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional prin care au fost create premisele privind contractarea în integralitate a proiectelor care inițial se încadrau parțial în alocarea financiară;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.a, f și k, art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Art.3 din Hotărârea nr.463/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția „Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița”, după cum urmează:

“Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Sibiu, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 39.555,16 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului,, Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița’’.

Artll Celelalte prevederi ale HCL 463/2019 rămân neschimbate.

Art.lll Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 14.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează Secretar General Dorin llfe Nistor