Hotărârea nr. 52/2020

HOTĂRÂREA NR. 52 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 52

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2020

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.9570/10.02.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.9847/11.02.2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2020 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr.295/2019 pentru aprobarea proiectului „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin” și a cheltuielilor legate de proiect,

Având în vedere următoarele:

- HCL 295 prin care s-a aprobat proiectul „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin” și a cheltuielilor legate de proiect,

- HCL 2/2020 prin care s-a modificat bugetul proiectului, astfel încât valoarea asistenței nerambursabile pentru acest proiect cumulat cu valoarea asistenței nerambursabile pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 pentru care a fost deja demarată etapa de precontractare, să nu depășească alocarea totală a municipiului aprobată de AM POR pentru acest apel de proiecte;                                                                              i

-notificarea ADR Centru nr. 3598/31.01.2020 cu privire la continuarea procesului de evaluare și selecție pentru cererile de finanțare aflate în lista de rezervă, precum și reîntregirea bugetelor cererilor de finanțare încadrate parțial în alocarea financiară aferentă apelurilor de proiecte, astfel încât, în mod particular în cazul Axei prioritare 4, se vor supracontracta toate proiectele depuse la ADR Centru și incluse în lista de rezervă, procedându-se la reîntregirea bugetelor proiectelor care se încadrează parțial în alocarea corespunzătoare Municipiului Sibiu;                                              •'

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.k), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                   ?

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.2/2020 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr.295/2019 pentru aprobarea proiectului „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin" și a cheltuielilor legate de proiect.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 295/2019 își păstrează valabilitatea.

Art.3 Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 14.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secretar teeneral Dorin llie Nistor