Hotărârea nr. 51/2020

HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2020, privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 51

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște pentru anul 2020, privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 4426/21.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 10626/13.02.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște pentru anul 2020, privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr.70/2015,

Având în vedere prevederile art. 2 din contractul de administrare nr. 70/2015 potrivit cărora activitățile cu caracter tehnic, economic și juridic, care definesc regimul silvic și efectuate de către administrator în scopul gospodăririi și gestionării durabile a pădurii, se desfășoară pe baza unui buget de venituri și cheltuieli previzionat întocmit de către administrator și aprobat de către proprietar,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic,

în temeiul art. 129 alin.2 lit. b) și alin.4 lit.a), art. 139 alin.3 lit. g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2020, întocmit de Ocolul Silvic Sibiu, conform art.2 din contractul de administrare nr.70/2015 încheiat între Municipiul Sibiu și Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA - Direcția Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște, cu mențiunea că rezultatul financiar prevăzut la pct.lll din buget va respecta întru totul prevederile art.7 din contractul de administrare.

Art.2 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, întocmit de Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște, conform art.2 din contractul de administrare nr.70/2015 încheiat între Municipiul Sibiu și Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA - Direcția Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște, cu mențiunea că rezultatul financiar prevăzut la pct.lll din buget va respecta întru totul prevederile art.7 din contractul de administrare.

Art.3. Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA - Direcția Silvică Sibiu, prin Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 14.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

Președinte de ședință Ecaterina Birk1.VENITURI                            MC

Venituri din valorificarea masei lemnoase

 • 1. Din vanzare agenti economici                      3000

 • 2. Din vanzare regie proprie                          2000

 • 3. Alte venituri

Sume de retinut (constituire fonduri)

Fond de accesibilizare        7%

Fond de mediu            2%

Fond regenerare           15%

Venituri de virat către beneficiar

VALOARE

914.747

630.000

220.000

64.747

115.271

41.215

9.882

64.174

799.476

II.CHELTUIELI

1. Cheltuieli directe

513.266

 • 1.1. Administrarea pădurii                      107*1619,31

 • 1.2. Servicii silvice

 • 1.2.1. Cheltuieli cu protecția pădurii (protecția si PSI)

 • 1.2.2. Cheltuieli cu regenerarea pădurii

(împăduriri, întreținerea culturilor+ARN)

 • 1.2.3. Cheltuieli cu îngrijirea arboretelor tinere

(degajări, curățiri)

 • 1.2.4. Cheltuieli cu întreținerea drumurilor forestiere

 • 1.2.5. Cheltuieli cu exploatarea          70*2000

 • 1.2.6. Cheltuieli cu punerea in valoare

173.266 340.000 840 187.424

6.663 0 140.000

5.073

 • 2. Cheltuieli indirecte

2.1 Cheltuieli indirecte 7%

 • 3. Profit ocol           5%

Total cheltuieli

TVA 19%            19%

Total factura

Suma ramasa de achitat din excedent fond conservare

III. Rezultat financiar *

23.800

18.190

555.256

105.499

660.755

138.721

‘Rezultatul financiar va fi diminuat cu valoarea taxei anuale pe teren (daca este cazul).

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

/ /

V /

i /

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2020

.VENITURI

MC

VALOARE

30%

Venituri din valorificarea masei lemnoase

154,000.00

1. Din vanzare agenti economici

900

130,000.00

2. Din vanzare regie proprie

264

24,000.00

3. Alte venituri

Sume de retinut

18345.71

Fond de accesibilizare

9oo*144.44*7/107

8504.67

Fond de mediu      600 mc I. lucru

600*144.44*2/102

1699.29

Fond regenerare

375*164*15/115

8021.74

Fond de mediu conf. OUG 6/2013

120.00

Venituri ramase de virat

135,654.29

40,696.29

II.CHELTUIELI

1 .Cheltuieli directe

71,526.20

1.1.Administrarea pădurii                       107 lei/ha

37,942.20

1.2.Cheltuieli cu protecția pădurii (protecția si PSI)

0.00

1.3.Cheltuieli cu regenerarea pădurii

9,459.00

(împăduriri, întreținerea culturilor)

1.4.Cheltuieli cu îngrijirea arboretelor tinere

1,109.00

(degajări, curățiri)


 • 1.5. Cheltuieli cu echipamentul de serviciu

 • 1.6. Cheltuieli cu întreținerea drumurilor forestiere              4,536.00

 • 1.7. Cheltuieli cu echipamentul de lucru                              0.00

 • 1.8. Cheltuieli cu exploatarea masei lemnoase               18,480.00

2. Cheltuieli indirecte                                       2,350.88

2.1 Cheltuieli indirecte 7%                              2,350.88


2.3 Profit unitate             5%

Total cheltuieli

TVA 19%

1,796.74

75,673.82

14,378.03

Total factura

90,051.85

Costuri (lucrări silvice ) suportate din fondul de regenerare

Suma ramasa de achitat de către beneficiar

8,021.74

82,030.11

53,624.18


III. Rezultat financiar *


46,200.00


^Rezultatului financiar va fi diminuat cu valoarea taxei anuale pe teren, in funcție de soluționarea cauzei juridice aflata in acest sens pe rol

*Realizarea rezultatului financiar brut programat depinde de măsură in care se vor putea obține veniturile programate .


Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor