Hotărârea nr. 50/2020

HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 50

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.02.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 10579/12.02.2020 și raportul nr. 10597/12.02.2020 prin care Primarul Municipiului Sibiu propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Sibiu, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții, pentru Municipiul Sibiu cât și pentru instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru anul 2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere Legea nr. 5/2020 - legea bugetului de stat pentru anul 2020, în conformitate cu :

 • -   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

 • -   O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a), art.139 alin.3 lit.a), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Sibiu, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii pentru aparatul propriu al Primarului Municipiului Sibiu, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, sinteza finanțării programelor, lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, precum și lista obiectivelor de investiții cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, conform anexelor nr. 1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă bugetul din credite externe al municipiului Sibiu, creditele de angajament, precum și lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumuturi externe, conform anexelor nr. 19 - 20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă Lista obiectivelor de investiții a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, cu finanțare din transferuri de la bugetul local, conform anexei nr. 21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Se aprobă Lista obiectivelor de investiții a S.C. Urbana S.A. Sibiu, cu finanțare din transferuri de la bugetul local, conform anexei nr. 22 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Din excedentul anilor precedenți în sumă de 311.281,13 mii lei, se finanțează secțiunea de dezvoltare a bugetului local.

Art.2 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament și fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sibiu, conform anexelor nr. 23 - 28 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Direcției Fiscale Locale Sibiu, conform anexelor nr. 29 - 34 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 35 - 40 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat Sibiu, bugetele unităților de învățământ preuniversitar de stat și fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii ale acestora pentru Programul "Școală după școală” stabilite pe baza costului standard / elev, conform anexelor nr. 41 - 49 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament și fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii ale serviciilor de sănătate publică, ale medicilor și asistenților din unitățile școlare conform anexelor nr. 50 - 51 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament și fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii ale persoanelor care deservesc creșele din cadrul unităților de învățământ, conform anexelor nr. 52 - 53 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Se aprobă bugetul din fonduri externe nerambursabile al unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform anexei nr. 54 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditele de angajament și fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Sibiu, conform anexelor nr. 55 - 56 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, conform anexelor nr. 57 - 62 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, conform anexelor nr. 63 - 68 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Teatrului pentru Copii și Tineret “Gong” Sibiu, conform anexelor nr. 69 - 74 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii ale Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 75 - 76 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, conform anexelor nr. 77 - 82 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, conform anexelor nr. 83 - 88 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 89 -94 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Direcției de Asistență Socială Sibiu, conform anexelor nr. 95 - 109 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament și fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii ale Serviciilor de sănătate publică, ale asistenților medicali comunitari ai Direcției de Asistență Socială Sibiu, conform anexelor nr. 110 - 113 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14 Se aprăbă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public Baia Populară Sibiu, conform anexelor nr. 114 - 119 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 120- 125 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public de Administrare a Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexelor nr. 126-131 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului, conform anexelor nr. 132 - 137 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, creditele de angajament, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii, nota de fundamentare a investițiilor, programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, precum și lista obiectivelor de investiții ale Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, conform anexelor nr. 138 - 143 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19 Ordonatorii de credite secundari și terțiari răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate.

Art.20. Primarul Municipiului Sibiu și directorii serviciilor și instituțiilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de

4.02.2020.


Președinte de ședință Ecaterina Birk

mnează

Contrași Secretar General
Dorip

Nistor

JUDEȚUL SIBIU

fMvte cui ,(


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
BUGET 2020

TOTAL VENITURI BUGETUL LOCAL


(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod dasificație bugetară

Propuneri buget 2020

VENITURI-TOTAL

00.01.02

824,471.71

IMPOZIT PROFIT

01.02

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0.00

IMPOZIT PE VENIT

03.02

1,578.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1,578.00

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

245,434.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

245,434.00

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bug.locale

04.02.04

0.00

IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

07.02

83,927.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

70,557.00

Impozit clădiri pers.fizice

07.02.01.01

15,107.00

Impozit clădiri pers.juridice

07.02.01.02

55,450.00

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

9,180.00

Impozit pe terenuri pers.fizice

07.02.02.01

4,268.00

Impozit pe terenuri pers.juridice

07.02.02.02

4,539.00

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

373.00

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

3,806.00

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

384.00

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

27,487.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

24,258.00

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

0.00

Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3,229.00

ALTE IMPOZITE Șl TAXE GENERALE

12.02

1.00

Taxe hoteliere

12.02.07

1.00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

190.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

190.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

22,315.00

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

15,391.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

8,635.00

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

6,756.00

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

6,744.00

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

180.00

ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE

18.02

174.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

174.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

10,989.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

7,184.00

Venituri din dividende

30.02.08

3,687.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

118.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

9,292.00

Venituri din prestări servicii

33.02.08

6,544.00

Contribuția părinților

33.02.10

429.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

10.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

910.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

5.00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după școală"

33.02.33

1,394.00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

4.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

4.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget 2020

AMENZI, PENALITĂȚI Șl CONFISCĂRI

35.02

6,991.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

6,991.00

DIVERSE VENITURI

36.02

24,510.86

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

Taxe speciale

36.02.06

23,470.00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

136.86

Alte venituri

36.02.50

904.00

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

25.76

Donații și sponsorizări

37.02.01

25.76

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0.00

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

„~56

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

0.00

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

o:oo

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

1.56

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0.00

Sume din excedent utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT      ,

42.02

15,434.04

i

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0.00

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar ’

42.02.14

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

42.02.16

0.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

Subvenții compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

8.00

Subvenții ptr. finanțarea sanatatii

42.02.41

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62   »

0.00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

3,244.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69 “

12,181.89

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.02

428.00

Subvenții din bugetul județului pentru clasele de învățământ special

43.02.23

68.00

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

43.02.30

360.00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

48.02

64,408.36

Sume de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

48.02.01

62,256.74

Sume de la UE pentru FEDR an curent

48.02.01.01

62,224.74

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FEDR

48.02.01.02

32.00

Sume de la UE pentru Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2,151.62

Sume de la UE pentru FSE an curent

48.02.02.01

2,151.62

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FSE

48.02.02.02

0.00

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI

98.02

311,281.13

Președinte de ședință

Ecaterina Birk


Contrasemnează
Secretar Genera!
Dorin llie Nistor
JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU BUGET 2020

fi k i KL Cl

j


TOTAL CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget 2020

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

824,471.71

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

40,870.88

Cheltuieli de personal

51.02.10

22,165.00

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

10,553.00

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.58

2,538.46

Alte cheltuieli

51.02.59

228.00

Cheltuieli de capital

51.02.70

5,386.42

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

19,146.00

Cheltuieli personal

54.02.10

6,001.00

Cheltuieli materiale

54.02.20

2,874.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

100.00

Transferuri

54.02.51

2,580.00

Alte cheltuieli

54.02.59

27.00

Cheltuieli de capital

54.02.70

64.00

Fonduri de garantare

54.02.81

7,500.00

Total capitol,din care :

19,146.00

Fond de Rezervă

54.02.05

100.00

Fond de Garantare

54.02.07

7,500.00

SP Comunitar de Evidenta Persoanelor

54.02.10

2,580.00

Primăria -procese electorale

54.02.50

1,400.00

Direcția Fiscală Locală Sibiu

54.02.50

7,566.00

DOBÂNZI

55.02

5,600.00

Comisioane si alte costuri

55.02.20

10.00

Dobânzi,din care :

55.02.30

5,590.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

5,590.00

APARARE,ORDINE PUBLICA,SIGURANȚA NAȚIONALA

61.02

12,184.00

Transferuri

61.02.51

12,184.00

Total capitol,din care :

12,184.00

SP Poliția Locală

61.02.03.04

12,184.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

131,073.40

Cheltuieli de personal

65.02.10

3,433.00

Cheltuieli materiale

65.02.20

20,748.38

Finanțarea invatamantului particular sau confensional acreditat

65.02.55

3,229.00

Asistenta sociala

65.02.57

879.00

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.58

47,357.31

Alte cheltuieli

65.02.59

6,582.00

Cheltuieli de capital

65.02.70

48,844.71

SĂNĂTATE

66.02

22,597.50

Cheltuieli de personal

66.02.10

6,748.00

Cheltuieli materiale

66.02.20

150.00

Transferuri pentru spitale

66.02.51

2,306.00

Asistenta sociala

66.02.57

4.00

Proiecte cu finanțare din FEN

66.02.58

13,389.50

Cheltuieli de capital

66.02.70

0.00

Total capitol,din care :

22,597.50

Primăria

66.02.06.01

13,389.50

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

2,306.00

învățământ

66.02.08

6,644.00

Direcția de Asistență Socială

66.02.08

254.00

Direcția de Asistență socială - Centru transfuzie

66.02.50.50

4.00

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET

67.02

133,746.62

Cheltuieli materiale

67.02.20

20,650.00

Transferuri

67.02.51

57,035.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget 2020

Cheltuieli de capital

67.02.70

56,061.62

Total capitol,din care :

133,746.62

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

26,972.00

Teatrul Gong

67.02.03.04

7,815.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

7,873.00

SP Administrare Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

6,275.00

SP Grădina Zoologică

67.02.05.03

5,432.00

SP Administrare Baze sportive și de agrement

67.02.05.03

2,668.00

Agenda culturala

67.02.03.30

7,981.00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

1,300.00

Agenda sportiva

67.02.05.01

9,571.00

Susținerea sportului de performanță

67.02.05.01

0.00

întreținere grădini publice, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

56,996.62

Agenda comunității și de tineret

67.02.50

863.00

ASISTENȚĂ SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

44,057.38

Cheltuieli de personal

68.02.10

22,165.00

Cheltuieli materiale

68.02.20

3,770.38

Asistență Socială

68.02.57

16,445.00

Alte cheltuieli

68.02.59

523.00

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

1,154.00

Total capitol,din care :

44,057.38

Asistenta Sociala - Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

3,251.38

învățământ Creșe

68.02.11

5,461.00

Drepturile persoanelor si asistenților pers.cu handicap grav

68.02.05.02

24,788.00

Ajutor social

68.02.15.01

8.00

Asistenta Sociala - Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

1,924.00

Direcția de Asistență Socială

68.02.50.50

8,605.00

Alte ajutoare sociale - Primăria

68.02.50

20.00

SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

85,354.98

Cheltuieli materiale

70.02.20

24,100.00

Alte subvenții

70.02.40

490.00

Transferuri

70.02.51

23,357.00

Investiții ale societăților comerciale cu capital de stat

70.02.55

2,920.00

Proiecte cu finanțare din FEN

70.02.58

2,075.26

Cheltuieli de capital

70.02.70

32,412.72

Total capitol,din care :

85,354.98

SP Baia Populara

70.02.50

16,396.00

SP Domeniul Public

70.02.50

4,052.00

SP Administrare Cimitir

70.02.50

2,909.00

Alimentări cu apă - SC Apă Canal SA

70.02.05

2,380.00

Iluminat

70.02.06

19,328.25

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

39,259.73

Alte subvenții si transferuri pentru investiții locuințe - SC Urbana SA

70.02.50

1,030.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

56,829.08

Cheltuieli de personal

74.02.10

1,123.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

47,285.00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.51

1,206.00

Cheltuieli de capital

74.02.70

7,215.08

Total capitol,din care:

56,829.08

Salubritate

74.02.05.01

2,005.00

S.P. de management, salubrizare și protecția mediului

74.02.05.01

50,113.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0.00

Canalizare

74.02.06

3,505.08

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

1,206.00

Transferuri,din care:

0.00

SP de Gestionare a Câinilor fără Stăpâni

74.02.50

1,206.00

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

81.02

500.00

Subvenții

81.02.40

500.00

Transferuri pentru investiții

81.02.55

0.00

Total capitol,din care :

____    500.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget

2020

Energie termică

81.02.06

500.00

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

500.00

Cheltuieli materiale

83.02.20

500.00

Cheltuieli de capital

83.02.71

0.00

Total capitol,din care:

500.00

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

500.00

TRANSPORTURI

84.02

272,011.87

Cheltuieli materiale

84.02.20

50,451.00

Subvenții

84.02.40

54,000.00

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02.58

19,351.45

Cheltuieli de capital

84.02.70

127,869.42

Rambursări de credite

84.02.81

20,340.00

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

84.02.85

0.00

Total capitol,din care :

272,011.87

Drumuri și poduri

84.02.03.01

6,206.80

Transport în comun

84.02.03.02

80,321.00

Străzi

84.02.03.03

172,582.07

Aviația civilă

84.02.06.02

2,840.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

10,062.00

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor 1 I | I

JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
BUGET 2020

VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod dasificație bugetară

Propuneri buget 2020

VENITURI - TOTAL

00.01.02

433,217.76

IMPOZIT PROFIT

01.02

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0.00

IMPOZIT PE VENIT

03.02

1,578.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1,578.00

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

245,434.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

245,434.00

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bug.locale

04.02.04

0.00

IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

07.02

83,927.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

70,557.00

Impozit clădiri pers.fizice

07.02.01.01

15,107.00

Impozit clădiri pers.juridice

07.02.01.02

55,450.00

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

9,180.00

Impozit pe terenuri pers.fizice

07.02.02.01

4,268.00

Impozit pe terenuri pers.juridice

07.02.02.02

4,539.00

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

373.00

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

3,806.00

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

384.00

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

27,487.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

24,258.00

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

0.00

Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3,229.00

ALTE IMPOZITE Șl TAXE GENERALE

12.02

1.00

Taxe hoteliere

12.02.07

1.00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

190.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

190.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

22,315.00

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

15,391.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

8,635.00

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

6,756.00

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

6,744.00

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

180.00

ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE

18.02

174.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

174.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

10,989.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

7,184.00

Venituri din dividende

30.02.08

3,687.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

118.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

9,292.00

Venituri din prestări servicii

33.02.08

6,544.00

Contribuția părinților

33.02.10

429.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

10.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

910.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

5.00

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după școală"

33.02.33

1,394.00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

4.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

4.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget 2020

AMENZI, PENALITĂȚI Șl CONFISCĂRI

35.02

6,991.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

6,991.00

DIVERSE VENITURI

36.02

24,374.00

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

23,470.00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Alte venituri

36.02.50

904.00

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

25.76

Donații și sponsorizări

37.02.01

25.76

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

Sume din excedent utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT                                    j

42.02

8.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

8.00

Subvenții ptr. finanțarea sanatatii

42.02.41

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.02

428.00

Subvenții din bugetul județului pentru clasele de învățământ special

43.02.23

68.00

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

43.02.30

360.00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

48.02

0.00

Sume de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

48.02.01

Sume de la UE pentru FEDR an curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FEDR

48.02.01.02

Sume de la UE pentru Fondul Social European (FSE)

48.02.02

Sume de la UE pentru FSE an curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FSE

48.02.02.02

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI

98.02

0

Președinte de ședință                              1

Ecaterina Birk                           Contrasemnează

----7                               Secretar Generai

j ,                                      Dorin ilie Nistor

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU BUGET 2020

CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod dasificație bugetară

Propuneri buget 2020

CHELTUIELI-TOTAL

49.02

433,217.76

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

32,946.00

Cheltuieli de personal

51.02.10

22,165.00

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

10,553.00

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.58

Alte cheltuieli

51.02.59

228.00

Cheltuieli de capital

51.02.70

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

18,997.00

Cheltuieli personal

54.02.10

6,001.00

Cheltuieli materiale

54.02.20

2,874.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

100.00

Transferuri

54.02.51

2,495.00

Alte cheltuieli

54.02.59

27.00

Cheltuieli de capital

54.02.70

Fonduri de garantare

54.02.81

7,500.00

Total capitol,din care :

18,997.00

Fond de Rezervă

54.02.05

100.00

Fond de Garantare

54.02.07

7,500.00

SP Comunitar de Evidenta Persoanelor

54.02.10

2,495.00

Primăria -procese electorale

54.02.50

1,400.00

Direcția Fiscală Locală Sibiu

54.02.50

7,502.00

DOBÂNZI

55.02

5,600.00

Comisioane si alte costuri

55.02.20

10.00

Dobânzi, din care:

55.02.30

5,590.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

5,590.00

APARARE,ORDINE PUBLICA,SIGURANȚA NAȚIONALA

61.02

12,013.00

Transferuri

61.02.51

12,013.00

Total capitol,din care :

12,013.00

SP Poliția Locală

61.02.03.04

12,013.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

34,871.38

Cheltuieli de personal

65.02.10

3,433.00

Cheltuieli materiale

65.02.20

20,748.38

Finanțarea invatamantului particular sau confensional acreditat

65.02.55

3,229.00

Asistenta sociala

65.02.57

879.00

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.58

Alte cheltuieli

65.02.59

6,582.00

Cheltuieli de capital

65.02.70

SANATATE

66.02

7,553.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

6,748.00

Cheltuieli materiale

66.02.20

150.00

Transferuri pentru spitale

66.02.51

651.00

Asistenta sociala

66.02.57

4.00

Proiecte cu finanțare din FEN

66.02.58

Cheltuieli de capital

66.02.70

Total capitol,din care :

7,553.00

Primăria

66.02.06.01

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

651.00

învățământ

66.02.08

6,644.00

Direcția de Asistență Socială

66.02.08

254.00

Direcția de Asistență socială - Centru transfuzie

66.02.50.50

4.00

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET

67.02

71,603.00

Cheltuieli materiale

67.02.20

20,650.00

Transferuri

67.02.51

50,953.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget

2020

Cheltuieli de capital

67.02.70

Total capitol,din care :

71,603.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

25,072.00

Teatrul Gong

67.02.03.04

7,667.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

7,873.00

SP Administrare Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

6,245.00

SP Grădina Zoologică

67.02.05.03

1,618.00

SP Administrare Baze sportive și de agrement

67.02.05.03

2,478.00

Agenda culturala

67.02.03.30

7,981.00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

1,300.00

Agenda sportiva

67.02.05.01

9,571.00

Susținerea sportului de performanță

67.02.05.01

întreținere grădini publice, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

935.00

Agenda comunității și de tineret

67.02.50

863.00

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

42,903.38

Cheltuieli de personal

68.02.10

22,165.00

Cheltuieli materiale

68.02.20

3,770.38

Asistență Socială

68.02.57

16,445.00

Alte cheltuieli

68.02.59

523.00

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

Total capitol, din care :

42,903.38

Asistenta Sociala - Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

3,251.38

învățământ Creșe

68.02.11

5,461.00

Drepturile persoanelor si asistenților pers.cu handicap grav

68.02.05.02

24,788.00

Ajutor social

68.02.15.01

8.00

Asistenta Sociala - Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

1,924.00

Direcția de Asistență Socială

68.02.50.50

7,451.00

Alte ajutoare sociale - Primăria

68.02.50

20.00

SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

31,392.00

Cheltuieli materiale

70.02.20

24,100.00

Alte subvenții

70.02.40

490.00

Transferuri

70.02.51

6,802.00

Investiții ale societăților comerciale cu capital de stat

70.02.55

Proiecte cu finanțare din FEN

70.02.58

Cheltuieli de capital

70.02.70

Total capitol,din care :

31,392.00

SP Baia Populara

70.02.50

3,354.00

SP Domeniul Public

70.02.50

2,085.00

SP Administrare Cimitir

70.02.50

1,363.00

Alimentări cu apă - SC Apă Canal SA

70.02.05

Iluminat

70.02.06

16,000.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

8,100.00

Alte subvenții si transferuri pentru investiții locuințe - SC Urbana SA

70.02.50

490.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

49,548.00

Cheltuieli de personal

74.02.10

1,123.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

47,285.00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.51

1,140.00

Cheltuieli de capital

74.02.70

Total capitol ,din care :

49,548.00

Salubritate

74.02.05.01

1,845.00

S.P. de management, salubrizare și protecția mediului

74.02.05.01

45,563.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizare

74.02.06

1,000.00

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

1,140.00

Transferuri,din care:

SP de Gestionare a Câinilor fără Stăpâni

74.02.50

1,140.00

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

81.02

500.00

Subvenții

81.02.40

500.00

Transferuri pentru investiții

81.02.55

Total capitol,din care :

500.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget 2020

Energie termică

81.02.06

500.00

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

500.00

Cheltuieli materiale

83.02.20

500.00

Cheltuieli de capital

83.02.71

Total capitol,din care :

500.00

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

500.00

TRANSPORTURI

84.02

124,791.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

50,451.00

Subvenții

84.02.40

54,000.00

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02.58

Cheltuieli de capital

84.02.70

Rambursări de credite

84.02.81

20,340.00

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

84.02.85

Total capitol,din care :

124,791.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

54,500.00

Străzi

84.02.03.03

67,451.00

Aviația civilă

84.02.06.02

2,840.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

fi Pifid cm. 5

JUDEȚUL SIBIU                T' ‘          '            >

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU                  QQ /

BUGET 2020                                   '

VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget 2020

VENITURI-TOTAL

00.01.02

391,253.95

IMPOZIT PROFIT

01.02

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

IMPOZIT PE VENIT

03.02

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bug.locale

04.02.04

IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

07.02

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

Impozit clădiri pers.fizice

07.02.01.01

Impozit clădiri pers.juridice

07.02.01.02

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

Impozit pe terenuri pers.fizice

07.02.02.01

Impozit pe terenuri pers.juridice

07.02.02.02

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

Sume defalcate din TVA pt.finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

ALTE IMPOZITE Șl TAXE GENERALE

12.02

Taxe hoteliere

12.02.07

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

Impozit pe spectacole

15.02.01

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE

18.02

Alte impozite și taxe

18.02.50

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

Venituri din dividende

30.02.08

Alte venituri din proprietate

30.02.50

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

Venituri din prestări servicii

33.02.08

Contribuția părinților

33.02.10

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după școală"

33.02.33

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget 2020

AMENZI, PENALITĂȚI Șl CONFISCĂRI

35.02

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

DIVERSE VENITURI

36.02

136.86

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

136.86

Alte venituri

36.02.50

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

0.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

1.56

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

1.56

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

Sume din excedent utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

15,426.04

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0.00

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

42.02.16

0.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

Subvenții compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

Subvenții ptr. finanțarea sanatatii

42.02.41

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

3,244.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

12,181.89

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.02

0.00

Subvenții din bugetul județului pentru clasele de învățământ special

43.02.23

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

43.02.30

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

48.02

64,408.36

Sume de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

48.02.01

62,256.74

Sume de la UE pentru FEDR an curent

48.02.01.01

62,224.74

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FEDR

48.02.01.02

32.00

Sume de la UE pentru Fondul Social European (FSE)

48.02.02

2,151.62

Sume de la UE pentru FSE an curent

48.02.02.01

2,151.62

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FSE

48.02.02.02

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI

98.02

311,281.13

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează
Secretar Genera!
Dorin llie Nistor

fM. $


JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU                         £Q
BUGET 2020

CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod dasificație bugetară

Propuneri buget 2020

CHELTUIELI-TOTAL

49.02

391,253.95

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

7,924.88

Cheltuieli de personal

51.02.10

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.58

2,538.46

Alte cheltuieli

51.02.59

Cheltuieli de capital

51.02.70

5,386.42

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

149.00

Cheltuieli personal

54.02.10

Cheltuieli materiale

54.02.20

Fonduri de rezerva

54.02.50

Transferuri

54.02.51

85.00

Alte cheltuieli

54.02.59

Cheltuieli de capital

54.02.70

64.00

Fonduri de garantare

54.02.81

Total capitol,din care :

149.00

Fond de Rezervă

54.02.05

Fond de Garantare

54.02.07

SP Comunitar de Evidenta Persoanelor

54.02.10

85.00

Primăria -procese electorale

54.02.50

Direcția Fiscală Locală Sibiu

54.02.50

64.00

DOBÂNZI

55.02

0.00

Comisioane si alte costuri

55.02.20

Dobânzi,din care:

55.02.30

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

APARARE,ORDINE PUBLICA,SIGURANȚA NAȚIONALA

61.02

171.00

Transferuri

61.02.51

171.00

Total capitol,din care :

171.00

SP Poliția Locală

61.02.03.04

171.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

96,202.02

Cheltuieli de personal

65.02.10

Cheltuieli materiale

65.02.20

Finanțarea invatamantului particular sau confensional acreditat

65.02.55

Asistenta sociala

65.02.57

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.58

47,357.31

Alte cheltuieli

65.02.59

Cheltuieli de capital

65.02.70

48,844.71

SANATATE

66.02

15,044.50

Cheltuieli de personal

66.02.10

Cheltuieli materiale

66.02.20

Transferuri pentru spitale

66.02.51

1,655.00

Asistenta sociala

66.02.57

Proiecte cu finanțare din FEN

66.02.58

13,389.50

Cheltuieli de capital

66.02.70

Total capitol ,din care :

15,044.50

Primăria

66.02.06.01

13,389.50

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

1,655.00

învățământ

66.02.08

Direcția de Asistență Socială

66.02.08

Direcția de Asistență socială - Centru transfuzie

66.02.50.50

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITÂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET

67.02

62,143.62

Cheltuieli materiale

67.02.20

Transferuri

67.02.51

6,082.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget

2020

Cheltuieli de capital

67.02.70

56,061.62

Total capitol,din care :

62,143.62

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

1,900.00

Teatrul Gong

67.02.03.04

148.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

SP Administrare Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

30.00

SP Grădina Zoologică

67.02.05.03

3,814.00

SP Administrare Baze sportive și de agrement

67.02.05.03

190.00

Agenda culturala

67.02.03.30

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Agenda sportiva

67.02.05.01

Susținerea sportului de performanță

67.02.05.01

întreținere grădini publice, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

56,061.62

Agenda comunității și de tineret

67.02.50

ASISTENȚĂ SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

1,154.00

Cheltuieli de personal

68.02.10

Cheltuieli materiale

68.02.20

Asistență Socială

68.02.57

Alte cheltuieli

68.02.59

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

1,154.00

Total capitol,din care :

1,154.00

Asistenta Sociala - Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

învățământ Creșe

68.02.11

Drepturile persoanelor si asistenților pers.cu handicap grav

68.02.05.02

Ajutor social

68.02.15.01

Asistenta Sociala - Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

Direcția de Asistență Socială

68.02.50.50

1,154.00

Alte ajutoare sociale - Primăria

68.02.50

SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

53,962.98

Cheltuieli materiale

70.02.20

Alte subvenții

70.02.40

Transferuri

70.02.51

16,555.00

Investiții ale societăților comerciale cu capital de stat

70.02.55

2,920.00

Proiecte cu finanțare din FEN

70.02.58

2,075.26

Cheltuieli de capital

70.02.70

32,412.72

Total capitol,din care :

53,962.98

SP Baia Populara

70.02.50

13,042.00

SP Domeniul Public

70.02.50

1,967.00

SP Administrare Cimitir

70.02.50

1,546.00

Alimentări cu apă - SC Apă Canal SA

70.02.05

2,380.00

Iluminat

70.02.06

3,328.25

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

31,159.73

Alte subvenții si transferuri pentru investiții locuințe - SC Urbana SA

70.02.50

540.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

7,281.08

Cheltuieli de personal

74.02.10

Cheltuieli materiale

74.02.20

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.51

66.00

Cheltuieli de capital

74.02.70

7,215.08

Total capitol,din care:

7,281.08

Salubritate

74.02.05.01

160.00

S.P. de management, salubrizare și protecția mediului

74.02.05.01

4,550.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizare

74.02.06

2,505.08

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

66.00

Transferuri,din care:

SP de Gestionare a Câinilor fără Stăpâni

74.02.50

66.00

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

81.02

0.00

Subvenții

81.02.40

Transferuri pentru investiții

81.02.55

Total capitol,din care :

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Propuneri buget

2020

Energie termică

81.02.06

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

0.00

Cheltuieli materiale

83.02.20

Cheltuieli de capital

83.02.71

Total capitol ,din care :

0.00

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

TRANSPORTURI

84.02

147,220.87

Cheltuieli materiale

84.02.20

Subvenții

84.02.40

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02.58

19,351.45

Cheltuieli de capital

84.02.70

127,869.42

Rambursări de credite

84.02.81

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

84.02.85

Total capitol,din care :

147,220.87

Drumuri și poduri

84.02.03.01

6,206.80

Transport în comun

84.02.03.02

25,821.00

Străzi

84.02.03.03

105,131.07

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

10,062.00

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează Secretar General Dorin illie Nistor

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2020 - APARATUL DE SPECIALITATE

Președinte de ședințămii lei

DENUMIRE INDICATOR

Nr. rd.

PROGRAM ANUAL

A

B

CAP.51.02

10 Titlul I Cheltuieli de personal

1

22.165

1001 CH. SALARI ALE IN BANI

2

21.315

100101 SALARII DE BAZA

3

19.015

100102 SALARII DE MERIT

4

100103 IND. CONDUCERE

5

100104 SPOR VECHIME

6

100105 SPOR COND. MUNCA

7

100106 ALTE SPORURI

8

il                       100

100107 ORE SUPLIMENTARE

9

l ‘

100108 FOND PREMII DIN CARE

10

PREMIU ANUAL

11

100109 PRIMA DE VACANTA

12

100110 FD. POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL

13

100111 FD. PLĂTI CU ORA

14

100112 INDEMNIZ.PLATITE UNOR PERS.DIN AFARA UNIT.

15

600

100113 INDEMNIZ. DE DELEGARE

16

300

100114 INDEMNIZ DE DETAȘARE

17

100115 ALOC. TRANSP.LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

18

100116 ALOC. PTR. LOCUINȚE

19

100117 INDEMNIZAȚII DE HRANA

20

1.300

100130 ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

32

10.02 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

40

450

100201 TICHETE DE MASA

41

100202 NORME DE HRANA

42

100203 UNIFORME SI ECHIP.OBLIGATORIU

43

100204 LOCUINȚA DE SERV.FOL.DE SALARIAT

44

100205 TRANSP.LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

45

100206 VOUCHERE VACANTA

46 ■

450

1002030 ALTE DREPTURI SALARIALE IN NATURA

70

1003 CONTRIBUȚII

71

400

100301 CONTRIB. DE ASIG.SOCIALE DE STAT

72

100302 CONTRIB. DE ASIG. DE ȘOMAJ

73

100303 CONTRIB. DE ASIG. SOC. DE SANATATE

74

100304 CONTRIB. DE ASIG.PT.ACCID. DE MUNCA BOLI

75

100305 PRIME DE ASIG.VIATA PLĂTITE DE ANGAJATOR

76

100306 CONTRIB. PTR. CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

77

100307 CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

78

400

NUMĂR DE POSTURI APROBATE

80

302

NUMĂR DE POSTURI OCUPATE

81

218

NUMĂR DE POSTURI VACANTE

83

84

NUMĂR MEDIU POSTURI REMUNERATE

84

218

NR. POSTURI OCUPATE CARE CUMULEAZĂ PENSIA CU SAL

85

2

NUMĂR DE CONSILIERI LOCALI

86

21

Contrasemnează
Secretar General
Dorin llie Nistor

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND OPORTUNITATEA

REALIZĂRII INVESTIȚIILOR PROPUSE A SE REALIZA IN ANUL 2020

In lista de investiții aferenta anului 2020 vor fi cuprinse lucrările de investiții in continuare asigurandu-se sursele de finanțare respective in vederea realizării obiectivelor de investiții in cadrul duratelor de execuție aprobate, respectandu-se prevederile Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Pentru obiectivele de investiții noi au fost prevăzute surse de finanțare pentru elaborarea proiectelor necesare in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Prin nominalizarea obiectivelor de investiții noi in cadrul capitolului bugetar 51.02. privind AUTORITATI EXECUTIVE se dorește:

imbunatatirea infrastructurii informatice a Primăriei Municipiului Sibiu si a sistemului de alarmare a populației in stațiunea Păltiniș

Prin nominalizarea obiectivelor de investiții in cadrul capitolului bugetar 65.02. privind INVATAMANTUL se dorește:

 • -  imbunatatirea condițiilor, precum si creearea de spatii noi pentru educația copiilor din sistemul de invatamant preșcolar, gimnazial si liceal

Prin nominalizarea obiectivelor de investiții in cadrul capitolului bugetar 65.02.58 privind INVATAMANTUL se dorește continuarea si implementarea proiectelor noi ce sunt finanțate din fonduri nerambursabile(au fost semnate 9 contracte de finanțare), respectiv:

 • -  Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr.l Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

 • -  Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

 • -  Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

 • -  Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

 • -  Extindere corp școala si construire sala de sport la Școala Gimnaziala N.Iorga,Sibiu

 • -  Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36, Sibiu

 • -  Extindere corp școala la Școala Gimnaziala I.L. Caragiale

 • -  Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala Gimnaziala nr. 1

 • -  Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta

Prin nominalizarea obiectivelor de investiții in cadrul capitolului bugetar 66.02.58 privind SANATATEA se dorește continuarea si implementarea proiectelor noi ce sunt finanțate din fonduri nerambursabile(au fost semnate 2 contracte de finanțare), respectiv:

Creșterea capacitatii medicinei de urgenta pediatrica in spatiile existente

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Prin nominalizarea obiectivelor de investiții in cadrul capitolului bugetar 67.02. privind CUI,TURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET se dorește imbunatatirea si crearea de noi oportunități de recreere si petrecere a timpului liber, respectiv:

 • -  Amenajare Lacul lui Binder

 • -  Modernizare Stadionul Municipal Sibiu

 • -  Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca

 • -  Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

Prin nominalizarea obiectivelor de investiții in cadrul capitolului bugetar 70.02. privind SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE se dorește :

 • - modernizarea iluminatului public in Parcul de pe strada Cetatii

 • - modernizarea iluminatului public in Cartierul V.Aaron(zona Bloc 23(nr.l3) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

 • - reabilitarea zidului cetatii de pe B-dul C.Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller) si reabilitarea celor 3 tururi (Tumul Archebuzierilor, Tumul Olarilor si Tumul Dulgherilor) de pe strada Cetatii

 • - extinderea rețelei de gaze naturale in cartier Veterani(cofmantare)

 • - crearea unui Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cârti erul Gusterita

 • -  crearea unui centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate

Prin nominalizarea obiectivului de investiții in cadrul capitolului bugetar 70.02.58 privind SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE se dorește:

implementarea proiectului finanțat din fonduri nerambursabile privind “Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice”

Prin nominalizarea obiectivului de investiții in cadrul capitolului bugetar 74.02. PROTECȚIA MEDIULUI se dorește :

 • - finalizarea canalizării pluviale pe str. Podului, lucrare ce este finanțata prin Programul National de Dezvoltare Locala(PNDL)

Prin nominalizarea obiectivelor de investiții in cadrul capitolului bugetar 84.02 privind TRANSPORTUL IN COMUN se dorește:

 • -  continuarea proiectelor de modernizare a străzilor in concordanta cu strategia municipiului, respectiv de asfaltare a tuturor străzilor de pamant din oraș

continuarea proiectelor de reabilitare a aleeilor si parcărilor in cartierele Hipodrom III, Hipodrom I, Tumisor, Terezian, Lazaret, Ștrand, Valea Aurie;

 • -  realizarea de parcari supraterane(cartier Hipodrom III si cartier Vasile Aaron) si subterane(Piata 1 Decembrie, Piața Cibin) in municipiul Sibiu;

 • -  reabilitarea si extinderea Podului PECO-Soseaua Alba lulia;

 • -  reabilitarea a doua poduri peste râul Cibin(Gladiolelor si Rozmarinului);

 • -  reabilitarea podului de la Gara

 • -  construirea unui pod nou peste râul Cibin in zona cartierului Reșița

 • -  viabilizarea cartierului Veterani

 • -  Realizarea drumului de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Tumisor

 • -  demararea de proiecte privind punerea in aplicare a Planului de Mobilitate Urbana in municipiul Sibiu.

 • -  achiziția de autobuze si minibuze ecologice

 • -  implementarea unui Sistem automat de inchiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City

Prin nominalizarea obiectivelor de investiții in cadrul capitolului bugetar 84.02.58 privind TRANSPORTUL IN COMUN se dorește implementarea proiectelor noi ce sunt finanțate din fonduri nerambursabile(au fost semnate 2 contracte de finanțare), respectiv:

 • -  modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu

 • -  achiziția de noi mijloace de transport public - autobuze electrice

  Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secretar General Dorin flîe Nistor

JUDEȚUL SIBIU

ou


Unitatea administrativ-teritoriala: MUNICIPIUL SIBIU

Instituția publică:_______________________________

FORMULAR 14

 • I - Credite de angajament

 • II - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII Șl SURSE DE FINANȚARE

-mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 12/31/2018

Execuție preliminată 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

II

936,196.43

936,196.43

65,568.86

16,900.40

209,410.55

31,348.64

661,217.02

341,774.46

0.00

147,248.20

0.00

151,784.96

0.00

165,983.61

0.00

81,156.16

02 Buget local din care:

I

II

909,134.44

909,134.44

65,568.86

16,900.40

187,710.37

30,016.81

655,855.21

316,044.30

0.00

147,248.20

0.00

151,784.96

0.00

165,983.61

0.00

81,156.16

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

II

141,521.56

141,521.56

30,271.97

219.15

99,665.33

3,798.60

11,584.26

83,430.39

0.00

41,414.68

0.00

12,658.74

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

II

627,588.01

627,588.01

35,241.49

16,681.25

56,714.34

25,809.42

535,632.18

201,893.83

0.00

78,963.52

0.00

106,276.22

0.00

132,552.61

0.00

65,411.16

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

II

140,024.87

140,024.87

55.40

0.00

31,330.70

408.79

108,638.77

30,720.08

0.00

26,870.00

0.00

32,850.00

0.00

33,431.00

0.00

15,745.00

06 Credite externe

I

II

27,061.99

27,061.99

0.00

0.00

21,700.18

1,331.83

5,361.81

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

II

27,061.99

27,061.99

0.00

0.00

21,700.18

1,331 83

5,361.81

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

II

411,459.03

411,459.03

61,998.31

15,176.52

132,124.24

28,057.03

217,336.48

172,816.96

0.00

60,044.69

0.00

44,940.74

0.00

65,565.93

0.00

24,857.16

02 Buget local din care:

I

II

384,397.04

384,397.04

61,998.31

15,176.52

110,424.06

26,725.20

211,974.67

147,086.80

0.00

60,044.69

0.00

44,940.74

0.00

65,565.93

0.00

24,857.16

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I II

99,943.05

99,943.05

30,271.97

219.15

58,086.82

3,792.93

11,584.26

54,724.02

0.00

31,348.21

0.00

9,858.74

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

II

284,453.99

284,453.99

31,726.34

14,957.37

52,337.24

22,932.27

200,390.41

92,362.78

0.00

28,696.48

0.00

35,082.00

0.00

65,565.93

0.00

24,857.16

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL/

GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 12/31/2018

Execuție preliminată 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

06 Credite externe

I

27,061.99

0.00

21,700.18

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

27,061.99

0.00

1,331.83

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

27,061.99

0.00

21,700.18

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

27,061.99

0.00

1,331.83

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

281,277.17

0.00

0.00

281,277.17

0.00

0.00

0.00

0.00

II

281,277.17

0.00

0.00

57,275.23

49,267.04

69,194.22

64,986.68

40,554.00

02 Buget local

I

281,277.17

0.00

0.00

281,277.17

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

281,277.17

0.00

0.00

57,275.23

49,267.04

69,194.22

64,986.68

40,554.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

281,277.17

0.00

0.00

281,277.17

0.00

0.00

0.00

0.00

II

281,277.17

0.00

0.00

57,275.23

49,267.04

69,194.22

64,986.68

40,554.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 Credite externe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

243,460.23

3,570.55

77,286.31

162,603.37

0.00

0.00

0.00

0.00

II

243,460.23

1,723.88

3,291.61

111,682.27

37,936.47

37,650.00

35,431.00

15,745.00

02 Buget local

I

243,460.23

3,570.55

77,286.31

162,603.37

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

243,460.23

1,723.88

3,291.61

111,682.27

37,936.47

37,650.00

35,431.00

15,745.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

41,578.51

0.00

41,578.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

41,578.51

0.00

5.67

28,706.37

10,066.47

2,800.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

l

61,856.85

3,515.15

4,377.10

53,964.60

0.00

0.00

0.00

0.00

II

61,856.85

1,723.88

2,877.15

52,255.82

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

l

140,024.87

55.40

31,330.70

108,638.77

0.00

0.00

0.00

0.00

II

140,024.87

0.00

408.79

30,720.08

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

a. Achiziții de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 12/31/2018

Execuție preliminată 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

02 Buget local

I

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b. dotări independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

61,143.12

0.00

43,893.01

17,250.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

61,143.12

0.00

1,217.89

47,058.76

10,066.47

2,800.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

61,143.12

0.00

43,893.01

17,250.11

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

61,143.12

0.00

1,217.89

47,058.76

10,066.47

2,800.00

0.00

0.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

41,578.51

0.00

41,578.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

41,578.51

0.00

5.67

28,706.37

10,066.47

2,800.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

19,564.61

0.00

2,314.50

17,250.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

19,564.61

0.00

1,212.22

18,352.39

0.00

0.00

0.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

31,537.23

2,190.96

2,333.35

27,012.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

31,537.23

915.74

1,658.93

23,962.56

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

02 Buget local

I

31,537.23

2,190.96

2,333.35

27,012.92

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

31,537.23

915.74

1,658.93

23,962.56

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

30,300.55

2,135.56

1,509.27

26,655.72

0.00

0.00

0.00

0.00

II

30,300.55

915.74

1,342.33

23,042.48

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

1,236.68

55.40

824.08

357.20

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,236.68

0.00

316.60

920.08

0.00

0.00

0.00

0.00

d. cheltuieli privind consolidările

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 12/31/2018

Execuție preliminată 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e. alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

147,579.88

1,379.59

31,059.95

115,140.34

0.00

0.00

0.00

0.00

II

147,579.88

808.14

414.79

37,460.95

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

02 Buget local

I

147,579.88

1,379.59

31,059.95

115,140.34

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

147,579.88

808.14

414.79

37,460.95

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

8,791.69

1,379.59

553.33

6,858.77

0.00

0.00

0.00

0.00

II

8,791.69

808.14

322.60

7,660.95

0.00

0.00

0.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

138,788.19

0.00

30,506.62

108,281.57

0.00

0.00

0.00

0.00

II

138,788.19

0.00

92.19

29,800.00

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

CAPITOL 51

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

6,799.74

0.00

1,646.63

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,799.74

0.00

95.05

6,704.69

0.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

6,799.74

0.00

1,646.63

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

6,799.74

0.00

95.05

6,704.69

0.00

0.00

0.00

0.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

1,318.27

0.00

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

5,481.47

0.00

328.36

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,481.47

0.00

95.05

5,386.42

0.00

0.00

0.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 65

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

83,848.37

30,271.97

27,702.95

25,873.45

0.00

0.00

0.00

0.00

II

83,848.37

219.15

3,669.88

58,081.04

21,871.87

6.43

0.00

0.00

02 Buget local

I

83,848.37

30,271.97

27,702.95

25,873.45

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

83,848.37

219.15

3,669.88

58,081.04

21,871.87

6.43

0.00

0.00

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 12/31/2018

Execuție preliminată 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

69,559.18

30,271.97

27,702.95

11,584.26

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

69,559.18

219.15

3,669.88

47,357.31

18,306.41

6.43

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

14,289.19

0.00

0.00

14,289.19

0.00

0.00

0.00

0.00

II

14,289.19

0.00

0.00

10,723.73

3,565.46

0.00

0.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 66

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

17,070.83

0.00

17,070.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

17,070.83

0.00

30.25

13,389.50

3,651.08

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

17,070.83

0.00

17,070.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

17,070.83

0.00

30.25

13,389.50

3,651.08

0.00

0.00

0.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

17,070.83

0.00

17,070.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

17,070.83

0.00

30.25

13,389.50

3,651.08

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 67

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

289,825.89

11,005.89

6,194.87

272,625.13

0.00

0.00

0.00

0.00

II

289,825.89

131.76

9,577.17

56,061.62

28,082.80

64,274.80

83,366.58

48,331.16

02 Buget local

I

289,825.89

11,005.89

6,194.87

272,625.13

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

289,825.89

131.76

9,577.17

56,061.62

28,082.80

64,274.80

83,366.58

48,331.16

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

l

289,825.89

11,005.89

6,194.87

272,625.13

0.00

0.00

0.00

0.00

II

289,825.89

131.76

9,577.17

56,061.62

28,082.80

64,274.80

83,366.58

48,331.16

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 70

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

61,371.47

12,408.42

16,191.77

32,771.28

0.00

0.00

0.00

0.00

II

61,371.47

11,651.69

4,703.13

34,487.98

6,528.67

2,000.00

2,000.00

0.00

02 Buget local

I

61,371.47

12,408.42

16,191.77

32,771.28

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

61,371.47

11,651.69

4,703.13

34,487.98

6,528.67

2,000.00

2,000.00

0.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

2,173.26

0.00

2,173.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

2,173.26

0.00

98.00

2,075.26

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL/

GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 12/31/2018

Execuție preliminată 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

58,898.21

12,408.42

14,018.51

32,471.28

0.00

0.00

0.00

0.00

II

58,898.21

11,651.69

4,605.13

32,112.72

6,528.67

2,000.00

2,000.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

300.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

300.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 74

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

160.00

0.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

160.00

0.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

160.00

0.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

160.00

0.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

160.00

0.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

160.00

0.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 84

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

477,120.13

11,882.58

140,603.50

324,634.05

0.00

0.00

0.00

0.00

II

477,120.13

4,897.80

13,273.16

172,889.63

87,113.78

85,503.73

80,617.03

32,825.00

02 Buget local

I

450,058.14

11,882.58

118,903.32

319,272.24

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

450,058.14

4,897.80

11,941.33

147,159.47

87,113.78

85,503.73

80,617.03

32,825.00

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

51,400.02

0.00

51,400.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente cadrului financiar 2014-2020

II

51,400.02

0.00

0.47

19,290.05

19,457.19

12,652.31

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

258,933.25

11,827.18

36,172.60

210,933.47

0.00

0.00

0.00

0.00

II

258,933.25

4,897.80

11,532.07

97,449.34

40,786.59

40,001.42

47,186.03

17,080.00

7103 Reparații capitale aferente activelor fixe

I

139,724.87

55.40

31,330.70

108,338.77

0.00

0.00

0.00

0.00

II

139,724.87

0.00

408.79

30,420.08

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

06 Credite externe

I

27,061.99

0.00

21,700.18

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

27,061.99

0.00

1,331.83

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

27,061.99

0.00

21,700.18

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

27,061.99

0.00

1,331.83

25,730.16

0.00

0 X1Q

_______O.OQ

____D.OG

Președinte de ședințăContrasemnează Secretar General
Dorin Iile Nistor
Județul Sibiu
Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr./Q.la HCL nr..V?/?.../2020

SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

mii lei -

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Realizări pana la 12/31/2018

Execuție preliminată 2019

2020 Propuneri

2021 Estimări

2022 Estimări

2023 Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7=1+..+6

TOTAL CHELTUIELI

71.01     I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

8,030.24

148.10

435.73

6,201.87

389.08 2,505.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,855.05

8,855.05

finanțate din:

- bugetul local

71.01       I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

154.10

148.10

411.17

42.90

389.08

805.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

954.35

996.79

74.02.

1)         Programul Național de Dezvoltare Locală

finanțat din:

- bugetul local

71.01     I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

7.833.70 0.00

24.56

6,158.97

0.00

1,699.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,858.26

7,858.26

Președinte de ședință Ecaterina Birk 4/

Contrasemnează

Secretar General

Dorin Mie Nistor f /


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

U HU- 6^/

3-OJ.C


Februarie 2020                                                                                                                                                                                                    - lei-

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

Total din care

700,114,674.78

700,114,674.78

235,118,990.00

0.00

0.00

0.00

235,118,990.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

335,854,566.00

335,854,566.00

94,860,780.00

0.00

0.00

0.00

94,860,780.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

281,277,128.78

281,277,128.78

57,275,230.00

0.00

0.00

0.00

57,275,230.00

0.00

0.00

0.00

c

Alte cheltuieli de investiții

82,982,980.00

82,982,980.00

82,982,980.00

0.00

0.00

0.00

82,982,980.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02 AUTORITATI PUBLICE TOTAL din care

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotări

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386.420.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02 INVATAMANT TOTAL din care

14,289,190.00

14,289,190.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand HCL 235/2019

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

2,520,500.00

2,520,500.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

310,500.00

310,500.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

“[

Prevederi 202(

)

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

1,760,000.00

1,760,000.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02 CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

288,938,563.00

288,938,563.00

56,061,620.00

0.00

0.00

0.00

56,061,620.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

197,951,409.00

197,951,409.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajare Lacul lui Binder HCL 380/2017

12,603,349.00

12,603,349.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu HCL 130/2018 si HCL 375/2019

185,348,060.00

185,348,060.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

84,431,404.00

84,431,404.00

5,942,000.00

0.00

0.00

0.00

5,942,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Complex de agrement si sport

67,274,650.00

67,274,650.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

582,000.00

0.00

0.00

0.00

582,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj HCL 140/2019

2,381,954.00

2,381,954.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

6,555,750.00

6,555,750.00

6,555,750.00

0.00

0.00

0.00

6,555,750.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,250,000.00

2,250,000.00

2,250,000.00

0.00

0.00

0.00

2,250,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuiel proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

2,180,750.00

2,180,750.00

2,180,750.00

0.00

0.00

0.00

2,180,750.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

2,125,000.00

2,125,000.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

I

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Capitol 70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

58,893,702.78

58,893,702.78

32,412,720.00

0.00

0.00

0.00

32,412,720.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

32,343,415.00

32,343,415.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B ,D HCL425/2011

17,283,450.00

17,283,450.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei HCL 45/2018

677,988.00

677,988.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI) HCL 54/2018 si HCL 96/2018

1,763,192.00

1,763,192.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller) HCL 13/2019

7,782,876.00

7,782,876.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Reparații Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii HCL 14/2019

1,233,881.00

1,233,881.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii HCL56/2019

330,937.00

330,937.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

HCL 275/2019

768,731.00

768,731.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani(cofinantare) HCL 372/2019

2,072,680.00

2,072,680.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu HCL 373/2019

429,680.00

429,680.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

10,839,937.78

10,839,937.78

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018

1,977,757.78

1,977,757.78

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,620.00

5,456,620.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

I

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna

HCL 473/2019

3,405,560.00

3,405,560.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

15,710,350.00

15,710,350.00

15,710,350.00

0.00

0.00

0.00

15,710,350.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,920,570.00

2,920,570.00

2,920,570.00

0.00

0.00

0.00

2,920,570.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

8,266,980.00

8,266,980.00

8,266,980.00

0.00

0.00

0.00

8,266,980.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,422,800.00

1,422,800.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL din care

9,022,139.00

9,022,139.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului(PNDL) HCL 313/2016

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

167,080.00

167,080.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,080.00

1,080.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

323,584,660.00

323,584,660.00

127,869,420.00

0.00

0.00

0.00

127,869,420.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

96,704,683.00

96,704,683.00

37,446,540.00

0.00

0.00

0.00

37,446,540.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Modernizare str. Drumul Ocnei HCL162/2012

5,758,270.00

5,758,270.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare strada Papiu llarian HCL 377/2017

875,763.00

875,763.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) HCL 183/2017

7,812,121.00

7,812,121.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii,Ghiocelului)

4,970,864.00

4,970,864.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Modernizare strada Depoului

HCL184/2016

776,747.00

776,747.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Pachet străzi zona Tilisca-Otor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor) HCL 330/2017 si HCL 104/2019

2,000,734.00

2,000,734.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor,Mesteacănului,Maierilor) HCL 107/2019

4,104,458.00

4,104,458.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Pachet străzi zona Tiglari ll(Hameiului,Garoafei)(BERD-TVA)

1,273,798.00

1,273,798.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(BERD-TVA)

6,573,177.00

6,573,177.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

01

10

Pachet straz zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(BERD-TVA)

4,674,932.00

4,674,932.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

01

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(BERD-TVA)

5,871,983.00

5,871,983.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

01

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(BERD-TVA)

9,737,750.00

9,737,750.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

01

n

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(BERD-

TVA)

8,292,230.00

8,292,230.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

01

14

Modern zare strada Tractorului HCL 48/2018

6,045,265.00

6,045,265.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

01

15

Modernizare prelungire strada Turda HCL 79/2019

840,290.00

840,290.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

01

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie HCL 378/2017

1,124,313.00

1,124,313.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

01

17

Modernizare strada Podului HCL 472/2018

16,171,760.00

16,171,760.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu HCL 278/2019

5,887,848.00

5,887,848.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

19

Condor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HCL 393/2018

3,912,380.00

3,912,380.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

174,237,097.00

174,237,097.00

37,780,000.00

0.00

0.00

0.00

37,780,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș HCL199/2014

9,586,030.00

9,586,030.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitare Podul Gării HCL165/2013

930,000.00

930,000.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pod strada Rozmarinului HCL370/2018

8,430,983.00

8,430,983.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga -Selimbar- pe UATM SIBIU) HCL 231/2018

2,523,024.00

2,523,024.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie HCL 357/2018

12,507,145.00

12,507,145.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

36,328,324.00

36,328,324.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Amenajare parcare Piața Cibin

87,956,977.00

87,956,977.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG HCL 472/2018

4,268,016.00

4,268,016.00

3,200,000.00

0.00

0.00

0.00

3,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii {excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor HCL 300'2019

11,706,598.00

11,706,598.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

52,642,880.00

52,642,880.00

52,642,880.00

0.00

0.00

0.00

52,642,880.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

7,324,900.00

7,324,900.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

11,754,830.00

11,754,830.00

11,754,830.00

0.00

0.00

0.00

11,754,830.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

33,463,150.00

33,463,150.00

33,463,150.00

0.00

0.00

0.00

33,463,150.00

0.00

0.00

0.00

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează
Secretar General
Dorin llie Nistor

Propunere LISTĂ INVESTIȚII Cu defalcarea poziției C "Achiziții de bunuri" Capitolul 51.02 pe anul 2020

Februarie 2020

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cant

Valoare (cu TVA)

Plăți efectuate

Poziție bugetară

II. Dotări independente

Nr. și dată doc.

Suma

1

Echipamente de calcul

560,000.00

1. Calculatoare si echipamente de calcul portabile

400,000.00

02

2. Servere

160,000.00

02

2

Periferice si accesorii

440,000.00

1.UPS

40,000.00

02

2. Upgrade echipamente - memorii

50,000.00

02

3. Upgrade echipamente - interfețe

60,000.00

02

4. Imprimante

20,000.00

02

5. Hard Disk

60,000.00

02

6. Sistem de stocare

160,000.00

02

7. Scannere/plotere

50,000.00

02

3

Componente de rețea

1,360,000.00

1. Switch-uri, router, access point

60,000.00

02

2. Componente de rețea date/ voce sediu B-dul. Victoriei

60,000.00

02

3. Ansanblu echipamente de rețea

1,200,000.00

02

4. Echipamente conectică UTP și fibră optică

40,000.00

02

4

Soft

2,129,470.00

1. Programe pe compartimente

50,000.00

30

2. Web Intranet/ Internet/ E-mail

50,000.00

30

3. Servicii de integrare și dezvoltare aplicații

160,000.00

30

4. Reproiectare site cultura

5,000.00

30

5. Dezvoltare aplicații software

100,000.00

30

6. Licențe Soft, grafică, video și comunicații

160,000.00

30

7. Licențe sisteme de operare, clienți

155,000.00

30

8. Extindere sistem GIS

750,000.00

30

9.Actualizare baza de date geospatiala

410,000.00

30

W.Licente Sistem de gestiune Baze de date

160,000.00

30

11.Extindere funcționala Harta Interactiva on line

560.00

30

12. Licența sistem de administrare sisteme de operare, servere, aplicații

40,000.00

30

13.Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de detecție alarmare la incendiu

88,910.00

30

5

Actualizare licențe software

480,000.00

1. Actualizare Licențe GIS

240,000.00

30

2. Actualizare software / Subscripții software

160,000.00

30

3. Actualizare licențe sistem virtualizare

80,000.00

30

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții”

Cap. 65.02 pe anul 2020

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

UM

Cant

Valoarea

Plăti efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

30

II. Dotări independente (b) TOTAL, din care :

310,500.00

1 Echipamente si alte bunuri in domeniul educațional

310,500.00

02

III. Consolidari(c)

0.00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d)

TOTAL, din care :

1,760,000.00

1

Construire crese si grădinițe in municipiul Sibiu(SF+ PT + DDE + DTAC + verificare + AT + obținere avize)

500,000.00

01

2

îmbunătățire eficienta energetica la unitati de invatamant(SF+PT+DE+alte studii)

500,000.00

01

3

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii investiții la unitati de invatamant de stat din municipiul Sibiu

600,000.00

01

4

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand(PT+DE)

160,000.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

450,000.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

300,000.00

01

2

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

150,000.00

01

TOTAL GENERAL

2,520,500.00

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 67.02 pe anul 2020

Februarie2020                                                                                                   - lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

UM

Cant

Valoarea

Plăti efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

11. Dotări independente (b) TOTAL, din care :

2,250,000.00

1

Ornamente iluminat festiv

1,000,000.00

02

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

450,000.00

03

3

Panouri Graffiti

200,000.00

03

4

Panouri de împrejmuire cu montaj

600,000.00

03

III. Consolidari(c)

0.00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

2,180,750.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

200,000.00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca(PT+DE)

340,000.00

01

3

Amenajare Parc Sub Arini- Concurs de soluții si alte studii

250,000.00

01

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

70,000.00

01

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor(SF+PT+DE)

100,000.00

01

6

Amenajare Parc Astra(DALI+PT+DE)

150,000.00

01

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatii

80,000.00

01

8

Documentetie tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

16,000.00

01

9

Amenajare terenuri de sport str.Viitorului(SF+PT+DE)

96,000.00

01

10

Amenajare terenuri de sport str.Deventer(SF+PT+DE)

70,000.00

01

11

Amenajare spațiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

70,000.00

01

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

80,000.00

01

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investiții in parcuri,zone verzi si agrement

500,000.00

01

14

Reconversia unor terenuri din oraș in vederea creșterii suprafeței de spatii verzi(Studii de specialitate)

150,000.00

01

15

Amenajare Lacul lui Binder(AT)

8,750.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

2,125,000.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

2,000,000.00

01

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

25,000.00

01

3

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

100,000.00

01

TOTAL GENERAL

6,555,750.00

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează Secretar General Dorin lie Nistor
Județul Sibiu                                                                /onon
Consiliul Local al Municipiului Sibiu              Anexa nr.A...la HCL nr........./202

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 70.02 pe anul 2020

Februarie2020                                                                _____________________________________-lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

UM

Cant

Valoarea

Plăti efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

3,000,000.00

1

Achiziții terenuri

3,000,000.00

01

II. Dotări independente (b) TOTAL, din care :

2,920,570.00

1

Mobilier urban

1,000,000.00

03

2

Cișmele

50,000.00

03

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

8,570.00

03

4

Ansamblu grup electrogen

800,000.00

03

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

400,000.00

02

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul V.Carlova

250,000 00

03

7

Post transformare cu branșament pentru statii incarcare electrice

400,000.00

02

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

12,000.00

03

III. Consolidări

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice

100,000.00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

8,266,980.00

1

PUZ Dumbrava

32,000.00

30

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

115,250.00

30

3

PUZ Dealul Gusteritei

300,000.00

30

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul Sibiu

360,000.00

30

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului SIBIU

1,000,000.00

30

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic Genera! al Municipiului SIBIU

300,000.00

30

7

PUZ-un zone in municipiul Sibiu

500,000.00

30

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

400,000.00

30

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

650,000.00

30

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul Victoriei nr.1-3(DALI+PT+DE)

350,000.00

01

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Gladiolelor nr.2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

250,000.00

01

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

1,800,000.00

01

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCL nr.493/2018

141,720.00

01

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)(PT+DE)

17,260.00

01

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor(DALI+PT+DE)

160,000.00

01

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

120,000 00

01

17

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate(PT+DE)

80,000.00

01

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita(PT+DE)

80,000.00

01

19

Automatizare sistem incalzire sediul PMS(PT+masuri de eficientizare energetica)

50,000.00

01

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

20,000.00

01

21

Realizare iluminat eco-efîcient in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

260,000.00

01

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

100,000 00

01

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna (DALI+PT+DE)

70,210.00

01

24

Reabilitare Turnul Pielarilor(DALI+PT+DE)

50,000.00

01

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor(DALI+PT+DE)

40,000.00

01

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

40,000.00

01

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

40,000.00

01

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu(DALI+PT+DE)

60,000.00

01

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini(DALI+PT+DE)

60,000.00

01

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

250,000.00

01

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

250,000.00

01

32

Iluminat public in Cartier V.Aaron(zona Bloc13-str.Semaforului,Bloc

2 str.Sureanu si Bloc 22 str.V Aaron (AT)

480.00

01

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatii(AT)

600.00

01

34

Realizare lucrări de construcții si instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr.2(AT)

3,410.00

01

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr.15,Sibiu(AT)

13,550.00

01

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica nr.25(AT)

1,200.00

01

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

4,300.00

01

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

2,400 00

01

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str. Balea -Oberth (AT)

600.00

01

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

200,000.00

01

41

Documentații Amenajări Domeniu Public

94,000.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

1,422,800.00

1

Reparații capitale fântâni

300,000.00

01

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

120,000.00

30

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

142,800.00

01

4

Realizare lucrări de înregistrare sistemica in sectoare cadastrale pe raza UAT Sibiu

160,000.00

30

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru imobile

350,000.00

01

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

200,000.00

01

7

Servicii de verificare SF/DAU+Expertize+PT+DE si alte studii

150,000.00

01

TOTAL GENERAL

15,710,350.00

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrașemnează Secretar General Dorin llie Nistor ( /

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 74.02 pe anul 2020

Februarie 2020                                                                                                      - lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de |                                   investiții

UM

Cant

Valoarea

Plăti efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

II. Dotări independente (b) TOTAL, din care :

160,000.00

1

Panouri absorbție particule de aer

160,000.00

03

III. Consolidari(c)

0.00

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

6,000.00

1

Canalizare pluviala strada Podului(AT)(PNDL)

6,000.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

1,080.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrarilor(PNDL)

1,080.00

01

TOTAL GENERAL

167,080.00

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor
Anexa nr J'L.la HCL nr.5?..../2020

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 84.02 pe anul 2020

Februarie 2020                                                                                              ________ - lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

Valoarea

Plăti efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

II. Dotări independente (b)                                        TOTAL,

din care :

7,324,900.00

1

Stafii de autobus

160,000.00

03

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

4,127,900.00

02

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

420,000.00

03

4

Sisteme de suporți metalici destinați parcărilor velo

50,000.00

03

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

400,000.00

03

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

600,000.00

03

7

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City cu montaj

1,550,000.00

03

8

Biciclete electrice

17,000.00

02

III. Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice(c) TOTAL, din care :

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

100,000.00

01

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

11,754,830.00

1

Reparații capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

32,130.00

01

2

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Sapca)(DALI+PT+DE)

343,910.00

01

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

114,900.00

01

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul

Turnisor(SF+PT+DE)

70,000.00

01

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

400,000.00

01

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

70,000 00

01

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str

Rusciorului(SF+PT+DE)

200,000.00

01

8

Viabilizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

300,000 00

01

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

150,000.00

01

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

720,000.00

! 01

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom lll(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

600,000.00

01

12

Amenajare parcare Piața Cibin (Concurs de solutii+actualizare SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1,000,000.00

01

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

200,000.00

01

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos. Alba lulia(DALI+PT+DE)

238,000.00

: 01

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Maria Tereza)(DALI+PT+DE)

500,000.00

i 01

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului Resita(SF+PT+DE)

300,000.00

01

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

200,000.00

01

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

15,000.00

01

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

190,000.00

30

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

30,000.00

30

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

100,000.00

01

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini(PT+DE si alte studii)

265,000.00

01

23

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

1,800,000.00

01

24

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

400,000.00

03

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

300,000.00

01

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

500,000.00

01

27

Stafii de incarcare electrice(PT+DE+alte studii)

170,000.00

01

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

120,000.00

01

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

225,000.00

01

30

Studiu de imbunatatire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

500,000.00

30

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

500,000.00

01

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct,Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza, Str.Rusciorului bl.52-54) (AT)

2,400.00

01

33

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu,Drepatatii,Ghiocelului)(AT)

7,140.00

01

34

Pachet străzi zona Tiglari ll(Dulgherilor,Mesteacănului, Hameiului,Garoafei,Maierilor)(AT)

5,950.00

01

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

7,140.00

01

36

Pachet străzi zona Lazaret III(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

7,140.00

01

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(AT)

8,330.00

01

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(AT)

13,700.00

01

39

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(AT)

11,31000

01

40

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

17,850.00

01

41

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str. Henri Coanda -Otelarilor (AT)

13,100.00

01

42

Modernizare strada Depoului(AT)

1,920.00

01

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

1,500.00

01

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

1,500.00

01

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

1,800.00

01

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

2,150.00

01

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

2,150.00

01

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

5,950.00

01

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

3,570.00

01

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

3,570.00

01

51

Modernizare strada Macului(AT)

3,570.00

01

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

600.00

01

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

1,790.00

01

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

14,280.00

01

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

1,790.00

01

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

23,800.00

01

57

Modernizare str. Podului (AT)

23,800.00

01

58

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N lorga -Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

13,090.00

01

59

Reabilitare strada Varsovia(SF+PT+DE+alte studii)

72,000.00

01

60

Reabilitare strada Bruxelles(SF+PUZ+PT+DE +alte studii)

150,000.00

01

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici(DALI+PT+DE+alte studii)

778,000.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

TOTAL, din care :

33,463,150.00

1

Consultanta pachete străzi

23,150.00

01

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

1,000,000.00

01

3

Consultanta pachete străzi BERD

800,000.00

01

4

Analize, studii și documentații pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbană

1,000,000.00

01

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

90,000.00

30

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

50,000.00

30

7

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

1,000,000.00

01

8

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda -Otelarilor HCL 192/2017 si HCL 12/2019

4,000,000.00

01

9

Reparații capitale străzi in cartierul Ștrand HCL 262/2019

5,000,000.00

01

10

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei

- Milea - Rahovei - M.Viteazu HCL 310 /2018

11,500,000.00

01

11

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga -Oștirii - Rahovei - M.Viteazu HCL 279 /2019

5,000,000.00

01

12

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Targul Cailor si Popa Șapca)

4,000,000.00

01

TOTAL GENERAL

52,642,880.00

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare din fonduri europene nerambursabile

Anexa nr./.^.la HCL nr..?s^?../2020


Februarie 2020                                                                                                                                                                                              _ |ej _

Prevederi 202

3

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

143,305,277.81

143,305,277.81

83,430,390.00

0.00

0.00

0.00

83,430,390.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

99,943,026.24

99,943,026.24

54,724,020.00

0.00

0.00

0.00

54,724,020.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

43,362,251.57

43,362,251.57

28,706,370.00

0.00

0.00

0.00

28,706,370.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51,02.58 AUTORITATI EXECUTIVE TOTAL din care

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02.58

INVATAMANT

TOTAL din care

69,559,163.49

69,559,163.49

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

69,559,163.49

69,559,163.49

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

HCL171/2017;HCL386/2017

7,982,816.31

7,982,816.31

7,209,030.00

0.00

0.00

0.00

7,209,030.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

HCL174/2017;HCL385/2017

7,545,167.33

7,545,167.33

4,929,550.00

0.00

0.00

0.00

4,929,550.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL 339/2017;HCL 59/2018

7,459,258.93

7,459,258.93

7,293,810.00

0.00

0.00

0.00

7,293,810.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL 369/2017

7,284,710.92

7,284,710.92

7,142,640.00

0.00

0.00

0.00

7,142,640.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la Școala Gimnaziala N.lorga.Sibiu

HCL 382/2017; HCL 38/2018 HCL 318/2019

11,611,850.00

11,611,850.00

7,990,280.00

0.00

0.00

0.00

7,990,280.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36, Sibiu HCL 37 si HCL 363/2018

4,363,130.00

4,363,130.00

3,250,000.00

0.00

0.00

0.00

3,250,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala I.L. Caragiale HCL 432/2017;HCL 39/2018

12,510,750.00

12,510,750.00

5,028,050.00

0.00

0.00

0.00

5,028,050.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala Gimnaziala nr.1 HCL 36/2018

4,062,580.00

4,062,580.00

3,702,610.00

0.00

0.00

0.00

3,702,610.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta HCL 442/2018

6,738,900.00

6,738,900.00

811,340.00

0.00

0.00

0.00

811,340.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 66.02.58

SANATATE

TOTAL din care

17,070,826.71

17,070,826.71

13,389,500.00

0.00

0.00

0.00

13,389,500.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

6,786,686.71

6,786,686.71

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente HCL 129/2018 si HCL389/2018

6,786,686.71

6,786,686.71

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c

Alte chelt de investiții, total din care

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu HCL 185/2019

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 70.02.58

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice HCL 448/2017

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

51,400,020.00

51,400,020.00

19,290,050.00

0.00

0.00

0.00

19,290,050.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

21,423,920.00

21,423,920.00

1,243,350.00

0.00

0.00

0.00

1,243,350.00

0.00

0.00

0.00

•I

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu HCL 296 si HCL 297/2019

21,423,920.00

21,423,920.00

1,243,350.00

0.00

0.00

0.00

1,243,350.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

29,976,100.00

29,976,100.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

29,976,100.00

29,976,100.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava HCL 276/2018 si HCL 112/2019

29,976,100.00

29,976,100.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

Președinte de ședință


Ecaterina Birk


Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor
Anexa nr HCL nr

5o


J2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE 03-lanuarie-2020

PROPUNERE: BUGET INIȚIAL 2020

(mii lei)


Page 1 of 2


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

===== SECȚIUNEA TOTAL =====

r1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

CREDITE EXTERNE-CHELTUIELI

5006

r7

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

06 70

r20

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0.00

I1FLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06.71

r 21

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

r 21

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

Construcții

06.710101

r 21

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

r28

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7906

r 318

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8406

r394

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

r407

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8406 71

r408

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8406.7101

r408

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

Construcții

8406 710101

r408

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

Din total capitol 8406;

r415

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

Transport rutier

840603

r416

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

Străzi

84060303

r419

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

PARTEA a-VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

9606

r423

-25.730,16

0,00

-2.730,16

-7.500,00

-7.500,00

-8.000,00

0,00

0,00

DEFICIT

9906

r425

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE ===

r428

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OINDSOFT-SICO - Municipiul S biu

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

r454

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0.00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7906

r 743

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=== SECȚIUNEA DEZVOLTARE === cassBtsans&sțnnnsaaBaaBansBmnfaKZKSX

r853

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CREDITE EXTERNE-CHELTUIEU-SECTIUNEA DEZVOLTARE

5006

r858

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

00.70

rfl71

25.730,16

0.00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

08.71

r 872

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

r 872

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0.00

0,00

Construcții

06.710101

r872

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

Partea l-n SERVICII PUBLICE GENERALE

r879

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7906

r 1168

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

CAP. Transporturi

8406

r 1244

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

r1257

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

0406.71

r 1258

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8400.7101

r1258

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0.00

Construcții

8406.710101

r1258

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol 8406:

r 1265

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0.00

Transport rutier

840603

r 1266

25.730,16

o.oo

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

Străzi

840G0303

r1269

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0.00

0,00

0,00

PARTEA n-VII-a REZERVE.EXCEDENT/DEFICIT

9806

r1273

-25.730,16

o.ot

-2.730.16

-7.500,00

-7.500,0(

-8.000,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

9906

r1275

25.730,16

0,00

2.730,16

7.500,00

7.500,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

Președinte de ședință Ecaterina Birk

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor


Page 2 of 2


Z)

U INDSOIT-SICO - Municipiul Sibiu

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu
LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală din credite interne / externe

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Februarie 2020

Prevederi 2020

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act do aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Do la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat’

Poz.

Bug

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Iz

Total din care

36,423,870.00

36,423,870.00

25,730,160.00

0.00

0.00

25,730,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_A_

Lucrări în continuare

36,423,870.00

36,423,870.00

25,730,160.00

0.00

0.00

25,730,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitolul 84.06 Transport în comun (inclusiv Infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din caro

36,423,870.00

36,423,870.00

25,730,160.00

0.00

0.00

25,730,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

36,423,870.00

36,423,870.00

25,730,160.00

0.00

0.00

25,730,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Pachet străzi zona Tiglarl Il( Haniciului.Garoafci)

1,273,798.00

1,273,798.00

1,070,000.00

0.00

0.00

1,070,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

01

2

Pachet străzi zona Terozian(Capriorllor, Sporantoi, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschilo, Lăcrămioarelor) ------ -

6,573,177.00

6,573,177.00

4,720,000.00

0.00

0.00

4,720,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Paciiet străzi zona Lazaret Ill(l3aicol, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

4,674,932.00

4,674,932.00

3,013,720.00

0.00

0.00

3,013,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Pachet străzi zona Gusterita-TiliscafCisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

5,871,983.00

5,871,983.00

4,934,440.00

0.00

0.00

4,934,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Pachet străzi zona Turnlsor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

9,737,750.00

9,737,750.00

6,270,000.00

0.00

0.00

6,270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Pachet străzi zona Gustorita ll(Bradulul, Macazului, Viilor)

8,292,230.00

8,292,230.00

5,722,000.00

0.00

0.00

5,722,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

D

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Hie Nistor
Anexa nr^lla HCL nr..^<?../2020
LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020 PROPUSE A SE EXECUTA CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL, REPARTIZATE PENTRU APA CANAL SIBIU SA

Președinte de ședință Ecaterjna Birk


mii lei

Nr-Crt.

Denumirea

obiectivului

de investiții. Acord

M.F. si nr. act de

aprobare

1

Valoare totala

Valoare Totala actualizata

Propuneri 2020

Cheltuieli totale

Finanțate din:

Din care :

Surse proprii

Credite Bancare interne

Credite Bancare externe

Alte surse

Constituite

Potrivit

legii

Total Alocații bugetare

De Ia Bugetul local

Pe scama Transfer de la buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total din care

2.770,00

21.021,53

2.380,00

2.380,00

2.380,00

A

Lucrări in continuare

2.770,00

21.021,53

2.380,00

2.380,00

2.380,00

B

Lucrări noi

-

-

-

-

-

_C

Alte cheltuieli de investiții

-

Capitol 70.02

Servicii si dezvoltare publica si locuințe.

Total din care

2.770,00

21.021,53

2.380,00

2.380,00

i

2.380,00

A

Lucrări in continuare Total din care:

2.770,00

21.021,53

2.380,00

2.380,00

2.380,00 I

1

Consolidare (reabilitare) rețele apa si canalizare in municipiul Sibiu :

- rețea canalizare menajera si Static pompare finala Zona industriala Vest

2.770,00

21.021,53

2.380,00

1

__

2.380,00

2.380,00

i

Contrasemnează
Secretar General
Dortrf llie Nistor
Anexa nr.^.la HCL nr..5?../2020

SC          sA-

LISTA

obiectivelor de investiții pentru anul 2020, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru capitolul

Președinte de ședință


Ecaterina Birk


70 - Locuințe, servicii dezvoltare publică

INV mii le

C+M

Nr crt

Denumirea obiectivelor de investiții

Valoarea totala *)

Valoarea totala actualizata “)

Cheltuieli totale col 5 la col 9

Finanțate din:

Capacitati

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constitu ite potrivit legii ***)

Total alocații bugetare (col 10 + col 11)

din care

de la bugetul local

pe seama transferuri! or de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9.00

10

11

12

TOTAL din care:

540.00

540.00

540.00

-

-

-

-

540.00

540.00

A

Lucrări in continuare

B

Lucrări noi

540.00

540.00

540.00

-

-

-

-

540.00

540.00

C

Alte cheltuieli de investiții

Din total desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare: Cap. 70 total din care:

A

Lucrări in continuare ,din care:

B

Lucrări noi, din care:

540.00

540.00

540.00

-

-

-

-

540.00

540.00

1

Reabilitare și mansardare imobil Sibiu str.Verzăriei nr.14b

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

2

Luci ări privind execuția instalației de gaz la locuința situata în Sibiu, str. Cojocarilor, nr. 10

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

3

Lucrări privind montarea unei centrale termice, precum si executarea lucrărilor de instalații de încălzire la locuința din Sibiu, str. Cojocarilor, nr. 1(1

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

4

Lucrări privind execuția instalației de gaz la locuința situata în Sibiu, str. Nouă, nr. 18

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

5

Lucrări privind montarea unei centrale termice, precum si executarea lucrărilor de instalații de încălzire la locuința din Sibiu, str. Nouă, nr. 18

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

C

Alte cheltuieli de investiții Cap. 70

Contrasemnează
Secretar General
Doriri llie Nistor
Anexa nrtf<T?.la HCL nr..^P.../2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII 03-lanuarie-2020

APROBAT. Buget inițial anul 2020

(mii lei)


Page 1 of 8


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

====== SECȚIUNEA TOTAL ====== MKnMBBxwrnmmanxKnucaadnni

r 1

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

000

TOTAL VENITURI

(codOO,02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

r2

2.730,00

0,00

800,00

652,00

649,00

629.00

2.645.00

2.645.00

2.645.00

I. VENITURI CURENTE (cad 00 03+00.12)

r3

150,00

0,00

35,00

40,00

40 00

35,00

150,00

150.00

150,00

C VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

r9

150,00

0,00

35,00

40.00

40 00

35,00

150.00

150 00

150.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36. 10+37 .10)

0014

r 21

150,00

0,00

35.00

40,00

40,00

35,00

150.00

150 00

150,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

r37

150,00

0,00

35,00

40,00

40,00

35,00

150,00

150 00

150.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

r38

150,00

0,00

35,00

40,00

40.00

35.00

150,00

150.00

150.00

IV. SUBVENTIIfcod 0018)

0017

r63

2.580,00

0,00

765,00

612,00

609,00

594.00

2.495,00

2.495.00

2.495.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(42.10+43 10)

0016

r64

2.580,00

0,00

765,00

612,00

609,00

594,00

2.495.00

2.495.00

2.495.00

Subvenții de la alte administrații cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

r 71

2.580,00

0,00

765,00

612,00

609,00

594,00

2.495,00

2.495,00

2.495.00

Subvenții pentru mstitutii publice

431003

r72

2.495,00

0.00

680,00

612,00

609,00

594,00

2.495.00

2.495.00

2.495.00

Subvenții ptr institutii publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

r85

85,00

0,00

85,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10*-59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r209

2.730,00

0,00

800,00

652,00

649,00

629,00

2.645,00

2.645,00

2.645.00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r210

2.645,00

0.00

715,00

652,00

649.00

629.00

2.645,00

2.645,00

2.645.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r 211

2.430,00

0,00

643,00

599,00

599.00

589,00

2.430,00

2.430.00

2.430.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r 211

2.330,05

0,00

583,05

584,00

584.00

579,00

000

0,00

0.00

Salarii de baza

10.100101

r 211

2.199,00

0.00

550,00

550,00

550.00

549,00

0.00

000

0.00

© INOSOFT-SICO - SERV.PUBL.COMUNITAR DE EVIDA PERSOANELOR

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Alte sporuri

10.100106

r 211

8.05

000

2,05

2,00

2,00

2,00

000

000

000

Indemnizații clătite unor persoane d;n afara undați

10.100112

r 211

3.00

0.00

0,00

1,00

2,00

0,00

0 00

000

0.00

Drepturi de delegare

10 100113

r 211

2.00

000

1,00

1,00

0,00

0,00

0.00

0 00

0,00

Indemnizații de hrana

10.100117

r 211

118.00

0,00

30,00

30,00

30.00

28,00

000

0 00

0.00

Cheltuieli salariate m natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10 1002

r 211

44,95

0,00

44,95

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

Vouchere de vacanta

10.100206

r 211

44,95

0.00

44,95

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10 1003

r 211

55 00

0,00

15,00

15,00

15 00

10,00

0.00

0 00

0.00

Contribuția asiguratone pentru munca

10.100307

r 211

55,00

0,00

15 00

15.00

15 00

10,00

0.00

000

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

r 212

215,00

0,00

72,00

53,00

50,00

40,00

215,00

215.00

215,00

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10 2001

r212

173,00

0,00

57,00

41,00

41.00

34,00

0.00

0 00

0.00

Furnituri de birou

10.200101

r212

36,00

0.00

9.00

9.00

8,00

10,00

0,00

0 00

0,00

Carburanți si lubrefianlix

10.200105

r212

3,00

0.00

0,00

1,00

1,00

1,00

000

000

0,00

Piese de schimb

10.200106

r 212

1,00

0,00

1,00

0 00

0.00

0.00

000

000

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.200106

r 212

6,00

0,00

2,00

1,00

2,00

1,00

000

000

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10.200130

r 212

127,00

0,00

45,00

30,00

30,00

22,00

0,00

000

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

10.2005

r212

20.00

0,00

5.00

5,00

5,00

5,00

0 00

000

0.00

Alte obiecte de inventar

10.200530

r 212

20,00

0,00

5.00

5,00

5,00

5,00

0,00

000

0.00

Deplasări detasan. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

r212

5,00

0,00

1.00

2,00

2,00

0.00

0 00

0 00

0.00

Deplasări interne, detasan. transferări

10.200601

r 212

5,00

0.00

1,00

2.00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cart publicații si materiale documentare

10.2011

r212

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Pregătire profesionala

10.2013

r212

3.00

0,00

2.00

1,00

0,00

0.00

0.00

000

0,00

Proteclia muncii

10.2014

r212

2,00

0,00

1,00

0,00

0.00

1,00

0,00

0.00

0.00

Cheltjudiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezenLmtereselor stalului potrivit dispoz.legale

10.2025

r212

5,00

0.00

3,00

1.00

1,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20 30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

r212

6,00

0,00

3,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0 00

0.00

Reclama si publicitate

10.203001

r212

3.00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pnme de asigurare non-viata

10.203003

r212

3,00

0,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

r222

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

r 223

85,00

0.00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

r223

85,00

0.00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

r 223

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

r223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

r 223

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - SERV.PUBL COMUNITAR DE EVID.A PERSOANELOR

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 230

2.730.00

0,00

800,00

652,00

649,00

629,00

2.645,00

2.645,00

2.645,00

CAP. Alfe servicii publice generate(cod S4.10.10)

5410

r255

2.730,00

0.00

800,00

652.00

649,00

629,00

2.645,00

2.645.00

2 645,00

CHELTUIELI CURENTE

5410.01

r 256

2.645,00

0 00

715.00

652,00

649,00

629.00

2.645,00

2.645 00

2.645.00

TITLUL I CHELTUIELI OE PERSCNAL

5410.10

r 257

2.430,00

0,00

643 00

599,00

599,00

589,00

2.430.00

2 430.00

2.430.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16*10.01.30)

5410.1001

r 257

2.330,05

0,00

583,05

584,00

584.00

579,00

0 00

0 00

0.00

Salam de baza

5410.100101

r 257

2.199,00

0,00

550,00

550,00

550,00

549,00

0.00

000

0,00

Al'.e sporuri

5410 100106

r 257

8,05

0,00

2,05

2,00

2,00

2,00

000

000

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara uni tatu

5410.100112

r 257

3,00

0,00

000

1,00

2,00

0.00

0 00

000

0,00

Drepturi de delegare

5410.100113

r257

2,00

0.00

1,00

1,00

0,00

0,00

000

000

0,00

Indemnizații de hrana

5410.100117

r 257

118,00

0.00

30.00

30,00

30,00

28,00

0 00

000

000

Cneltutell salanale in natura (cod 10.02.01 la 10 02.30)

5410.1002

r 257

44.95

0,00

44,95

0.00

0,00

0.00

000

000

0.00

Vouchere de vacanta

5410 100206

r257

44,95

0,00

44,95

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

Contribuții (cod 10 03 01 la 10.03.08)

5410 1003

r257

55,00

0,00

15,00

15.00

15,00

10,00

0.00

000

0,00

Contribuția asiguratone pentru munca

5410 100307

r257

55,00

0,00

15,00

15,00

15 00

10,00

0.00

000

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5410.20

r 258

215.00

0,00

72,00

53,00

50,00

40,00

215.00

215.00

215,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

54102001

r 258

173,00

0,00

57,00

41,00

41,00

34,00

0.00

000

0,00

Furnituri de birou

5410.20010!

r258

36,00

0,00

9,00

9,00

8,00

10,00

000

000

000

Carburanți si lubrefiantix

5410.200105

r 258

3,00

0,00

0.00

1,00

1,00

1,00

0,00

000

0 00

Piese de schimb

5410.200106

r 258

1,00

0.00

1,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

000

Posta telecomun catn. radio, tv, internet

5410.200108

r258

6,00

0.00

2.00

1,00

2,00

1,00

0.00

000

0,00

Alte bunuri si servo pentru întreținere si funcționare

5410.200130

r 258

127,00

0,00

45.00

30,00

30,00

22,00

0,00

000

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01 la 20.05.03*20.05.30)

5410.2005

r 258

20,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0.00

000

0,00

Alte obiecte de inventar

5410.200530

r 258

20,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0.00

0,00

Deplasau, detasan, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

5410.2006

r 258

5.00

0,00

1,00

2,00

2,00

0,00

0.00

000

0,00

Deplasări interne, delăsări, transferări

5410.200601

r 258

5,00

0,00

1,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti publicații si matenale documentare

5410.2011

r 258

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

Pregătire profesionala

5410 2013

r25B

3,00

0,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Proiecția muncii

5410 2014

r258

2,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si exlrajud derivate din acțiuni in reprezentintereselor stalului,potrivit disporlegale

5410.2025

r 258

5,00

0,00

3,00

1,00

1,00

0,00

000

000

□ 00

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la

20 30.04+20.30.06*20.30.07*20.30.09*20.30.30)

5410.2030

r 258

6,00

0,00

3,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5410.203001

r258

3,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pnme de asigurare non-viata

5410 203003

r 258

3,00

0,00

2,00

1.00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - SERV.PUBL COMUNITAR DE EVID.A PERSOANELOR

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

cheltuieli de capital

5410.7C

r 268

85.00

0.00

85,00

0,00

0,00

0.00

000

0 00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5410.71

r 269

85.00

0,00

85,00

0.00

0,00

0,00

0 00

000

0.00

Achve fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5410 7101

r 269

85,00

0.00

85,00

0,00

0,00

0,00

0 00

000

0,00

Mașini echipamente si mijloace de transport

5410.710102

r 269

85,00

0.00

85,00

0,00

0,00

0,00

000

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5410 710103

r 269

0.00

0,00

0.00

0 00

0,00

0,00

000

000

0.00

Alte active fixe

5410 710130

r 269

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

Din loial capitol 54

r 276

2.730,00

0,00

800,00

652,00

649,00

629,00

2.645,00

2.645,00

2.645,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

r 277

2.730,00

0,00

800,00

652,00

649.00

629.00

2.645,00

2.645.00

2.645.00

Partea a ll-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

r 300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

000

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

r327

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0 00

0 00

0 00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

r 458

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

000

000

0 00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

r514

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

000

0,00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0.00

0,00

EXCEDENT

9810

r614

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

DEFICIT

9910

r615

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

=== SECȚIUNEA FUNCȚIONARE === ==========5aXSES=S=5X=S==S=====

r616

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0 00

000

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02*00.16+00.17)

000110

r617

2.645,00

0,00

715,00

652,00

649,00

629,00

2.645,00

2.645,00

2 645,00

I VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

r618

150,00

0,00

35,00

40,00

40,00

35,00

150,00

150,00

150,00

C.VENITURI NEF1SCALE(0013+0014)

0012

r624

150,00

0,00

35,00

40,00

40,00

35,00

150,00

150,00

150.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICll(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

r636

150,00

0,00

35,00

40,00

40,00

35,00

150,00

150,00

150 00

Venituri din taxe administrative, eliteran permise(cod 34.10.50)

3410

r 652

150,00

0,00

35,00

40,00

40,00

35,00

150.00

150,00

150 00

Alte venituri din taxe administrative eliberan pemrse

341050

r653

150,00

0,00

35,00

40,00

40,00

35,00

150,00

150,00

150,00

IV. SUBVENȚII (cod 00 18)

0017

r670

2.495,00

0,00

680.00

612,00

609,00

594,00

2.495.00

2 495.00

2.495.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBUCEfcod 42.10+43.10)

0018

r 671

2.495.00

0,00

680.00

612,00

609,00

594,00

2.495,00

2.495,00

2.495.00

Subvenții de la alte administrații (cad

43.10.09+43.10.10+43 10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

r675

2.495,00

0,00

680,00

612,00

609,00

594,00

2.495.00

2.495,00

2.495.00

Subvenții pentru Instituia publice

431009

r 676

2.495,00

0,00

680,00

612,00

609,00

594,00

2.495,00

2.495,00

2.495.00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONAREțCOD 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 683

2.645.00

0,00

715,00

652.00

649,00

629,00

2.645,00

2.645,00

2.645,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

r684

2.645,00

0.00

715.00

652,00

649,00

629,00

2.645,00

2.645,00

2.645,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

r685

2.430,00

0,00

643,00

599,00

599,00

589,00

2.430,00

2.430,00

2.430.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

r685

2.330,05

0,00

583,05

584,00

584,00

579,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - SERV.PUBL.COMUNITAR DE EVID.A PERSOANELOR

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Salam de baza

10.100101

r685

2.199,00

0.00

550,00

550,00

550,00

549,00

000

000

0.00

Alte sporuri

10 100106

r685

8,05

0,00

2.05

2.00

2.00

2.00

000

0 00

0.00

Indemnizații plat te unor persoane din afara unitarii

10 100112

r685

3,00

0.00

0.00

1,00

2.00

0,00

0.00

000

0.00

Drepturi de delegare

10 100113

r 685

2,00

0,00

1.00

1.00

0,00

0.00

0 00

0 00

0 00

Indemnizații de h-ana

10.100117

r6B5

118,00

0,00

30 00

30.00

30.00

28,00

000

0 00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10 02.30)

10.1002

r 6B5

44,95

0,00

44,95

0,00

0,00

0,00

000

000

0,00

Vouchere de vacanta

10.1C02C6

r685

44.95

0.00

44.95

0.00

0.00

0,00

0 00

000

000

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10 1003

r685

55.00

0.00

15.00

15 00

15 00

10,00

0 00

000

0.00

Contnbutia asiguratone pentru munca

10.100307

r685

55,00

0,00

15,00

15,00

15.00

10.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10 20

r686

215.00

0.00

72.00

53.00

5000

40,00

215.00

215.00

215 00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01.30)

10.2001

r 686

173.00

0.00

57.00

41,00

41.00

34,00

000

0 00

0,00

Furnituri de birou

10 200101

r686

36,00

0.00

9,00

9,00

8,00

10,00

000

000

0.00

Carburanți si lubrefianhx

10.200105

r686

3.00

0,00

0,00

1,00

1,00

1.00

000

0 00

000

P ese de schimb

10.200106

r686

1,00

0,00

1,00

0.00

0,00

0.00

000

000

0.00

Posta telecomunicații, radio tv, internet

10.200108

r686

6,00

0,00

2,00

1,00

2,00

1,00

0.00

0 00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intre tinere si funcționare

10.200130

r6B6

127.00

0,00

45.00

30,00

30.00

22.00

000

000

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 05.01 la 20.05 03+20.05.30)

10.2005

r686

20,00

0,00

5.00

5.00

5,00

5.00

000

000

0.00

Alte obiecte de inventar

10.200530

r686

20.00

0,00

5,00

5.00

5,00

5,00

000

000

0.00

Deplasan, detasan. transferări (cod 20 06.01+20.06.02)

10.2006

r686

5,00

0,00

1,00

2,00

2,00

0,00

000

0.00

0,00

Deplasări interne, detasan, transferări

10.200601

r686

5,00

0,00

1,00

2,00

2.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Carii, publicații si materiale documentare

10.2011

r686

1.00

0.00

0,00

1,00

0,00

0.00

0.00

000

0.00

Pregătire profesionala

10.2013

r 686

3,00

0,00

2.00

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Proiecția muncii

10.2014

r686

2,00

0,00

1,00

0.00

0,00

1,00

0,00

0 00

0,00

Chelljudiciare si extra;ud.denvate din acțiuni in reprezenlmtereselor statului.potnvit dispozjegale

10.2025

r686

5,00

0,00

3.00

1.00

1,00

0,00

000

000

0 00

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la

20 30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20 30.30)

102030

r686

6.00

0,00

3.00

2,00

1,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama st publicitate

10.203001

r686

3,00

0.00

1,00

1,00

1,00

0,00

0 00

0.00

0,00

Pr.me de asigurare non-viata

10.203003

r686

3,00

0,00

2,00

1.00

0,00

0,00

000

0.00

0,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

r6S8

2.645,00

0.00

715,00

652,00

649,00

629,00

2.645,00

2.645,00

2.645,00

CAP. Alte servicii publice generale

5410

r723

2.645,00

0.00

715,00

652,00

649.00

629,00

2.645,00

2.645.00

2.645.00

CHELTUIELI CURENTE

5410 01

r 724

2.645,00

0,00

715.00

652,00

649,00

629,00

2.645,00

2.645,00

2.645,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5410 10

r725

2 430,00

0,00

643,00

599,00

599,00

589,00

2.430,00

2.430,00

2.430,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5410.1001

r725

2.330.05

0,00

583,05

584,00

594,00

579,00

0.00

0.00

0.00

© INDSOFT-SICO - SERV.PUBL.COMUNITAR DE EVID.A PERSOANELOR

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Salam de baza

S410.100101

r 725

2.199,00

0.00

550,00

550,00

550,00

549,00

000

000

000

Alte sporuri

5410 ‘C31C6

r 725

8.05

0.00

2.05

2,00

2,00

2,00

0.00

000

0 00

Indemnizații plătite unor persoane din afara umtatn

5410.100112

r 725

3.00

0,00

0,00

1.00

2,00

0.00

000

000

000

Drepturi de delegare

5410.100113

r 725

2,00

0.00

1,00

1,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

5410 100117

r 725

118,00

0,00

30,00

30.00

30 00

28.00

0.00

000

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02 01 la 10.02.30)

5410 1002

r 725

44,95

0,00

44,95

0,00

0,00

0.00

000

000

0.00

Vouchere de vacanta

5410 100206

r 725

44,95

0.00

44,95

0.00

0,00

0.00

000

000

0.00

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.08)

5410 1003

r725

55.00

0,00

15.00

15,00

15 00

10.00

0 00

0 00

0.00

Contribuția asiguratone pentru munca

5410.100307

r 725

55,00

0.00

15,00

15,00

15 00

10.00

000

000

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5410.20

r 726

215.00

0.00

72,00

53,00

50 00

40,00

215,00

215.00

215 00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.09+20.01.30)

5410.2001

r 726

173,00

0.00

57.00

41,00

41 00

34,00

000

000

000

Furnituri de birou

5410.200101

r 726

36,00

0,00

9,00

9,00

8,00

10.00

0.00

000

0.00

Carburanți si lubrefianlix

5410.200105

r 726

3,00

0,00

0,00

1.00

1,00

1,00

0.00

000

0,00

Piese de schimb

5410.200106

r 726

1,00

0,00

1,00

0.00

0,00

0.00

000

000

0.00

Posta, telecomunicații radio, tv. internet

5410 200108

r726

6,00

0,00

2,00

1,00

2,00

1,00

000

000

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

5410.200130

r 726

127.00

0,00

45.00

30.00

3000

22,00

000

0 00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20 05.03+20.05.33)

5410.2005

r 726

20,00

0,00

5,00

5 00

5,00

5,00

0 00

000

0.00

Alte obiecte de inventar

5410.200530

r 726

20.00

0,00

5,00

5.00

5,00

5,00

000

0.00

0.00

Deplasan, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06 02)

5410 2006

r 726

5,00

0.00

1,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0 00

0.00

Deplasări interne, detasan, transferan

5410.200601

r 726

5,00

0,00

1,00

2,00

2,00

0,00

000

0,00

0,00

Carii, publicații si materiale documentare

5410.2011

r 726

1.00

0,00

0,00

1,00

0,00

0.00

0.00

000

0.00

Pregătire profesionala

5410 2013

r726

3,00

0,00

2,00

1,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

Proiecția munci

5410.2014

r 726

2.00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

000

0,00

ChelLjudiciare si exlrajud.derivate din acțiuni in reprezent.interesetor statului.potrivit dispozJegate

5410.2025

r 726

5.00

0,00

3,00

1,00

1,00

0.00

000

000

0.00

Alte cheltuieli (cod 20 30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20 30.09+20.30.33)

5410.2030

r726

6.00

0,00

3.00

2.00

1.00

0.00

0.00

000

0.00

Reclama si publicitate

5410.203001

r 726

3.00

0,00

1,00

1,00

1,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Pnme de asigurare non-viata

5410.203003

r 726

3.00

0,00

2,00

1,00

0,00

0.00

0.00

0 00

0.00

Din total capitol 54

r 738

2.645,00

0,00

715,00

652,00

649.00

629,00

2.645,00

2.645,00

2.645.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

r739

2.645,00

0,00

715,00

652,00

649,00

629,00

2.645,00

2.645,00

2.645.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r999

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9810

r 1001

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de funcționare

981096

r1002

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

000

0.00

e INDSOFT-SICO - SERV.PU8L.COMUNITAR DE EVID.A PERSOANELOR

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

DEFICIT

9910

r 1003

0.00

000

0.00

0,00

0,00

0,00

000

000

000

Deficitul secțiuni de funcționare

991096

r 1004

0.00

0,00

o.oc

0,00

0.00

o.oc

000

0 00

000

»»« SECȚIUNEA DEZVOLTARE ««« xxxxbbbxxkxxxxzxxxxkxxbbbxxxxx

r 1005

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

000

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

r 1006

85.00

0.00

85,00

0,00

0,00

000

000

000

0.00

IV SUBVENȚII (cod 00 18)

0017

r 1023

85 00

0,00

85,00

0.00

000

000

000

000

000

Subvenții de la a 'e nivele ale administrației publice 'cod 42.10+43 10)

0018

r 1024

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0.00

000

000

000

Subvenții de la alte administrații (cod

431014+431016+431017+4310^9+431031+431037+431038)

4310

r 1029

85.00

0.00

85.00

0.00

0,00

0,00

000

000

o.oc

Subvenții ptr institulu publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

r 1039

85,00

0,00

85.00

0.00

0,00

0.00

000

0 00

000

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r 1161

85,00

0.00

85,00

0,00

0.00

0,00

000

000

000

CHELTUIELI DE CAPITAL

10 70

r 1167

85,00

0,00

85.00

0.00

0.00

0,00

000

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10 71

r 1168

85.00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

000

000

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

r 1168

85,00

0,00

85.00

0,00

0,00

0,00

000

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

r 1168

85,00

0,00

85,00

0.00

0,00

0.00

0.00

000

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10 710103

r 1168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

000

0,00

Alte active fixe

10.710130

r 1168

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0 00

000

0.00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

r 1174

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

000

000

0 00

CAP. Alte servicii publice generale

5410

r 1199

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0.00

000

000

CHELTUIELI DE CAPITAL

5410.70

r1205

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

000

000

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5410.71

r1206

85.00

0,00

85,00

0,00

0,00

0.00

000

000

0 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5410 7101

r1206

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

5410.710102

r 1206

85,00

0,00

85,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5410.710103

r1206

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

5410.710130

r1206

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0.00

0.00

Din total capitol 54

r 1212

85.00

0,00

85,00

0.00

0,00

0.00

000

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541010

r 1213

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

Partea a ll-a APARARE.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5910

r 1228

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

r1247

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

000

0.00

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6910

r1346

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

7910

r 1386

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9610

r1452

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

000

0.00

0.00

© INDSOFT-SICO - SERV.PUBu.COMUNITAR DE EVID.A PERSOANELOR

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

EXCEDENT

9810

r 1454

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

000

o.l

Excedentul secțiunii de dezvoltare

981097

r 1455

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

ooc

o.t

DEFICIT

9910

r 1456

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

000

000

o.t

Deficitul secțiuni: de dezvoltare

991097

r1457

0.00

0,00

0.00

o.oc

0.00

0,00

0.00

0.00

o.t

Page 2 of 8


Page 3 of 8


Page 4 of 8


Page 5 of 8


Page 6 of 8


Page 7 of 8


Președinte de ședință
Ecaterina Birk

Contrase
Secretar

mează eneral


Dorin llie Nistor


© INDSOFT-SICO - SERV.PUBL.COMUNITAR DE EVID.A PERSOANELOR


Page 8 of 8


Județul Sibiu                                             a.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu              Anexa nr?7J..la HCL nr.a2.y../2020

ScZv'C'UA rbbh'c flori AE

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL ANUL 2020

(mii lei)

DENUMIRE INDICATOR

Nr. Rând

PROGRAM ANUL 2020

A

B

O1

CAPITOLUL

10 titlul i Cheltuieli de personal

1

2430.00

10.01 CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

2

2330.05

10.01.01 SALARII DE BAZA

3

2199.00

10.01.02 SALARII DE MERIT

4

0

10.01.03 IND. CONDUCERE

5

0

10.U1.04 SPOR VECHIME

6

0

10.01.0b SPOR PI .OOND.de MUNCA

7

0

10.01.06 AL IE SPORURI

3

8.05

10.01.0/ ORE SUPLlMENIARE

0

totteus FUNDVREimwrwE-

10

0

PREMIUL ANUAL

n

O

10.01.09 PRIMA VACANTA

12

0

10.01.10 FD.POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL

13

0

10.01.11 FD.AFERENT PLĂTII CU ORA

14

0

10.01.12 INDEMNIZ. PLĂTITE UNOR PERS.DIN AFARA UNIT.

15

3.00

10.01.13 INDEMNIZ.DE DELEGARE

16

2.00

10.01.14 INDEMNIZAȚII DE DETAȘARE

17

0

10.01.15 ALOC.TRANSP.LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

18

0

10.01.16 ALOCAȚII PT.LOCUINTE

19

0

10.01.17 INDEMNIZAȚII DE HRANA

20

118.00

10.01.30 AL1 E DREP L.SALARIALE IN BANI

32

0

10.02 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

40

44.95

T0M.01 i'ICHETL DE MASA

41

0

10.02.02 NORME DE HRANA

42

0.00

10.02.03 UNIFORME SI ECHIP.OBLlGATORIU

43

0

10.02.04 LOCUINȚA DE SERV.FOL.DE SALARIAT SI FAM.

44

0

10.U2.05 I RANSP.LA SI Dh LA LOCUL DE MUNCA

45

0

10.02.06 VOUCHERE DE VACANTA

46

44.95

10.02.30 ALTE DREPTURI SALARIALE IN NATURA

70

0

10.03 CONTRIBUȚII

71

55.00

10.03.01 CONtRiD.DE ASiG.SOCiALE DE STAI

72

0.00

10.03.02 CONTRIB DE ASIG.DE ȘOMAJ

73

0.00

10.03.03 CONTRIB.DE ASIG.SOC.DE SANATATE

74

0.00

10.03.04 CONTRIB.DE ASIG.PT.ACCID.DE MUNCA SI BOU

75

0.00

'1110’3705 PRIME UE ASIG.VIAIA PLAI II E UE ANGAJAI OR

76

CEUU

10.03.06 CONTIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

77

0.00

10.03.07 CONTRIBUȚIE ASlG.MUNCA(CAM)

78

55.00

NUMĂR DE POSTURI APROBATE

80

32.00

NUMĂR POSTURI OCUPATE

81

31,00

NUMĂR POSTURI VACANTE

83

1,00

NUMĂR MEDIU POSTURI REMUNERATE

84

0,00

NUMĂR DE POSTURI OCUP.PERS CARE CUMUL. PENSIA CU SAL

85

0,00

NUMĂR DE CONSILIERI LOCALI

86

0,00

f

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează
Secretar. General
Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu               Anexa nrs’f-.-i.la HCL nr.Vf.....'2020

Setv PuiWc WU 6G £V 4

MfWiWM        NOTĂ DE FUNDAMENTARE

INVESTIȚII PENTRU ANUL 2020

Pentru buna desfășurare a activității în programul de investiții pentru anul 2020,

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune aprobarea achiziționării următoarelor mijloace fixe:

La poziția C„ Alte cheltuieli de investiții,, - suma de 85.000 lei, reprezentând Dotări independente, după cum urmează:

1. Autoturism - 1 buc.

Autoturismul Dacia Logan aflat în prezent în dotarea serviciului este achiziționat în anul 2007 si prezintă o uzură tehnică și estetică,

Datorită vechimii unicului autoturism al Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Sibiu, sunt necesare intervenții service frecvente de înlocuire a pieselor uzate iar costurile privind întreținerea și menținerea în stare de funcționare a acestuia sunt ridicate.

Autoturismul serviciului public este utilizat pentru deplasările în teren atât în municipiul Sibiu cât si cele 8 comune arondate: Cristian, Gura Râului, Marpod, Poplaca, Rășinari, Roșia, Șura Mare și Vurpăr, în vederea preluării imaginii cu stația foto mobilă, a cetățenilor care se află în condițiile prevăzute de art. 51 alin 1 din HG nr. 1375/2006 , respectiv,

‘ 'La solicitarea instituțiilor sau a persoanelor interesate, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor participă, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, la organizarea unor activități de preluare a imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare și de primire a documentelor necesare eliberării cărților de identitate, pentru persoanele aflate în următoarele situații:

 • a) sunt netransportabile sau internate în unități sanitare ori de ocrotire socială;

 • b) sunt reținute, arestate ori execută pedepse privative de libertate;

 • c) locuiesc în localități izolate sau aflate la distanțe mari de serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.”

Totodată, autoturismul serviciului asigură deplasarea în condiții de siguranță a curierului instituției noastre în vederea preluării zilnice a lotului de cărți de identitate de la Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date Sibiu și primirii/ predării corespondenței zilnice la Inspectoratul Județean de Poliție-poșta militară, Poșta română. Primăria Mun. Sibiu, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu, Trezorerie, Casa de pensii, banei etc .

Achiziționarea unui nou autoturism propunem a se realiza prin programul național de reînnoire a Parcului Auto național, care respectă resticțiile referitoare la capacitatea cilindrică și preț reglementate prin acte normative în vigoare, respectiv in conformitate cu art. IV din OUG nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale , potrivit cărora "(8) Se interzice autorităților și instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, să achiziționeze autoturisme, așa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.

Autoturismul Dacia Logan existent în dotarea serviciului nostru, este amortizat in totalitate din anul 2012 și se va preda spre casare pentru eliberarea certificatului de distrugere și obținerea tichetului valoric prin “programul Rabla,,

In urma studierii pieței, valoarea estimată (cu TVA inclus) pentru achiziționarea unui autoturism este de 85.000 lei.

Președinte de ședință

Ecaterina Birk                           Contrasemnează


Secretar General Dorin llie Nistor (1 I

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

?uî>Hc eon ev

<fO£McMA£

0/

Anexa nrs/^...la HCL nr........./2020

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTIȚII Șl SURSE DE FINANȚARE

mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31/12/2018

Execuție preliminată 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a. Achiziții de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b. dotări independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d. cheltuieli privind consolidările

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e. alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00|         0?00

0.00

0.00|         0.00

0.00|       CLOO]      MO

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

II

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL: 5410

ITOTALGENERAL

1. Total surse de finanțare

I

85.00)

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 Venituri proprii

I

85.00

0 00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

85 00

0.00

0.00

85.00

0 00

0.00

0.00

0.00

II

85.00

0.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Președinte de ședință

Ecaterina BirkContrasemnează
Secretar General
Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

'TWîc. OONUMi’TAt be A P£2S>i)Azyg<W COM9A27ÎH04T CÎU^-S

Anexa nr.ț^L.la HCL nr...>?.<2./2020


LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local

Nr.

Cri.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoarea

Totală

Valoarea totalii actualizată

Propuneri 2020

Cap

P

~”o"

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finanțare

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Dc la bugetul local

Transf. dc la bug.de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

1

Total, din care:

85,00

85,00

85,00

85,00

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

C

_____Alte cheltuieli de investiții

_ 85.i()9_

85,00

85,00

85,00

A,

B

tp.54.10.10

din care:

85,00

85,00

85,00

’ *85,00

1 Lucrări în

| continuare,total.din care

0

0

0

0

Lucrări noi, total, din care:

Alte cheltuieli (ie investiții, total din care:

85,00

85,00

85,00

85,00

Achiziții imobile

Dotări independente

85,00

85,00

85,00

85,00

---------- -----

Cheltuieli pt,elaborarea SPF,SF

Președinte de ședință Ecaterina BirkContras*

Secretar

Dorin II


jmnează General e Nistor


Județul Sibiu                                               n/?
Consiliul Local al Municipiului Sibiu              Anexa nr^.^.Ja HCL nr......Y../2020

COHuViTft!?. Ac EV A

LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020

Anexa 1 b

-lei-

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate *)

Nr. si data documentului

Suma

I. / II. Achiziții imobile

0

0

II./ III.Dotari independente

85,00

1. Autoturism

buc.

1

85,00

III.                                                  IV . Consolidări

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului:

0

0

TOTAL

85,00

Președinte de ședință Ecaterina Birk

Contra
Secret
Dorin

semnează at General llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

blîtecr.'ft 'f/seAM’ aocAizf eilbiu

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 54.02.50 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - A545000 03-Ianuarie-2020

APROBAT: BUGET INIȚIAL

(mii lei)


Page 1 of 3


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.566.00

0,00

2.042,00

1.894,00

1.850,00

1.780,00

7,562,00

7.502,00

7.502,00

2

SECȚIUNEA DE FUNCTlONARE[01 +79*85)

7.502,00

0,00

2.038,00

1.834,00

1.850,00

1.780,00

7.502,00

7.502,00

7.502,00

3

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.502,00

0,00

2.038,00

1.834,00

1.850,00

1.780,00

7.502,00

7,502,00

7.502,00

4

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)

10

5.001,00

0,00

1.599,00

1.468,00

1.467,00

1.467,00

6.001,00

6.001,00

6.001,00

5

Cheltuieli salariata in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

1001

5.758,00

0,00

1.452,00

1.436,00

1.435,00

1.435,00

6

Salarii de baza

100101

5.400,70

0,00

1.363,70

1.346,90

1.346,90

1.343,20

7

Alte sporuri

10010E

43,00

0,00

11,00

11,00

10,00

11,00

8

Drepturi de delegare

100113

0,50

0,00

0,20

0,10

0,10

0,10

9

Indemnizații de hrana

100117

307,40

0,00

77,00

76,00

76,00

78,40

10

Alte drepturi salariate in bani

100130

6,40

0,00

0,10

2,00

2,00

2,30

11

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

12

Vouchere de vacanta

100206

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

13

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.0B)

1003

132,00

0,00

36,00

32,00

32,00

32,00

14

Contribuții de asigurați sociale de stat

100301

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

15

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

16

Contribuții do asigurări socialo do sanatato

100303

0.6C

0,00

0,60

• 0,00

0,00

0,00

17

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boți profesionale

100304

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

18

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0,20

0,00

0,20

0,00

0.00

0,00

19

Contribuția asiguratorio pentru munca

100307

129,00

0,00

33,00

32,00

32,00

32,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.1G+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.474,00

0,00

432,00

359,00

376,00

307,00

1.474,00

1.474,00

1.474,00

21

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

990,00

0,00

305,00

237,00

250,00

198,00

© INDSOFT-SICO - DIRECȚIA FISCALA LOCALA SIBIU

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

22

Furnituri de birou

200101

130,00

0,00

22,00

20,00

32,00

56,00

23

Apa, canal si salubritate

200104

84,50

■ 0,00

22,00

22,00

22,00

18,50

24

Carburanți si lubrefiantix

200105

3,50

0.00

0,00

0,00

0,00

3,50

25

Piese de schimb

200106

3,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

26

Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet

200106

469,00

0,00

170,00

120,00

120,00

59,00

27

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

300,00

0,00

90,00

75,00

75,00

60,00

28

Reparații curente

2002

2,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

29

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2005

50,00

0,00

10,00

10,00

20,00

10,00

30

Aile obiecte de inventar

20053C

50,00

0,00

10,00

10,00

20,00

10,00

31

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

2006

5,00

0,00

1,00

1.00

1,00

2,00

32

Deplasări interne, delăsări, transferări

200601

5,00

0,00

1.00

1.00

1,00

2,00

33

Carii, publicații si materiale documentare

2011

3,00

0,00

1,00

0,00

0,00

2,00

34

Consultanta si expertiza

2012

21,00

0,00

5,00

5,00

6,00

5,00

35

Pregătire profesionala

2013

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

36

Protecția muncii

2014

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

37

Chelljudiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezentintereseler statului.polrivit dispoz-legale

2025

30,00

0,00

5,00

5,00

10,00

10,00

38

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

203C

357,00

0,00

100,00

96,00

85,00

76,00

39

Reclama si publicitate

203001

21,00

0,00

10,00

6,00

5,00

0,00

40

Prime de asigurare non-viata

203003

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

41

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

330,00

0,00

90,00

90,00

80,00

70,00

42

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 53.01 la 59.41)

59

27,00

0,00

7,00

7,00

7,00

6,00

27,00

27,00

27,00

i

43

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

27,00

0,00

7,00

7,00

7,00

6,00

44

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)

64,00

0,00

4,00

60,00

0,00

0.00

60,00

0,00

0,00

45

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

64,00

0,00

4,00

60,00

0,00

0,00

60,00

0.00

0,00

46

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

64.Q0

0,00

■               4,00

-60.00

0,00

0,00

60,00

0,00

0.00

47

Activo fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

64,00

0,00

4,00

60,00

0.00

0,00

48

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

49

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporala

710103

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SCO - DIRECȚIA FISCALA LOCALA SIBIU

Page 2 of 3


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV


Președinte de ședință Ecatenna Birk


Contrase ează
Secretar General
Dorin II

OINDSOFT-SICO -DIRECȚIA FISCALA LOCALA SIBIU

Page 3 of3


Județul Sibiu

./2020


Consiliul Local al Municipiului Sibip              Anexa nr.7P.Ja HCL nr.

LlLuOjJA         jOCAtfi -aw

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

2020

(mii lei)

DENUMIRE INDICATOR

NR. RD.

BUGET 2020

A

B

E

CAPITOLUL

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1

6001.00

10.01    CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

2

5758.00

10 0101 SALARII DE BAZA

3

5400.70

10.01.02 SALARII DE MERIT

4

10.01.03 IND.CONDUCERE

5

10.01.04 SPOR VECHIME

6

10.01.C5 SPORPT.COND.DE MUNCA

7

10.01.06 ALTE SPORURI

8

43.00

10 01.07 ORE SUPLIMENTARE

9

10.01.08 FOND PREMII DIN CARE

10

PREMIUL ANUAL

11

10.01.09 INDEMNIZAȚIE VACANTA

12

10.01.10 FD.POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL

13

10.01 11 FD.AFERENT PLĂTII CU ORA

14

10.01.12 INDEMNIZ. PLAI 11E UNOR PERS DIN AFARA UNIT

15

10.01.13 INDEMNIZ.DE DELEGARE

15

0.50

10.01.14 INDEMNIZAȚII DE DETAȘARE

17

10 01.15 ALOC.TRANSP.LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

18

10.01.16 ALOCAȚII PT LOCUINȚE

19

10.01.17 INDEMNIZAȚII DE HRANA

20

307.40

10.01 30 ALTE DREPT SALARIALE IN BANI

32

6.40

10.02    CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

40

111.00

10.02.01 TICHETE DE MASA

41

10.02.02 NORME DE HRANA

42

10.02.03 UNIFORME SI ECHIP.OBLIGATORIU

43

10.02.04 LOCUINȚA DE SERV FOL DE SAI ARIAT SI FAM

44

10.02.05 TRANSPORT LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

45

10.02.06 VOUCHERE DE VACANTA

461

111.00

10 02 30 ALTE DREPTURI SALARIALE IN NATURA

70

10.03     CONTRIBUȚII

71

132.00

10.03.01 CONTRIBUȚII DE ASIG.SOCIALE DE STAT

72

2.00

10.03.02 CONTRIBUȚII DE ASIG.DE ȘOMAJ

73

0.10

10.03.03 CONTRIBUȚII DE ASIG.SOC.DE SANATATE

74

0.60

10 03.04 CONTRIBUȚII DE ASIG.PT.ACCID.DE MUNCA SI BOLI

75

0.10

10.03.05 PRIME DE ASIG.VIATA PLĂTITE DE ANGAJATOR

76

19 03.06 CONTiBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

77

0.20

10.03.07 CONTRIBUȚIE ASIG PT.MUNCA

78

129.00

NUMĂR DE POSTURI APROBATE

80

79

NUMĂR POSTURI OCUPATE

81

76

NUMĂR POSTURI VACANTE

8T

3

NUMĂR MEDIU POSTURI REMUNERATE

84

X

NUMĂR DE POSTURI OCUP.PERS CARE CUMUL.PENSIA CU S

85

X

NUMĂR DE CONSILIERI LOCALI

861

0.00

Președinte de ședință Ecaterina Birk

Județul Sibiu

Anexa nrâÂ.la HCL nr..?.P../2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

W£C7iA flSCfW <WCAM SifolU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind oportunitatea realizării investiților propuse pentru anul 2020

Pentru anul 2020 în lista de investiții au fost prevăzute pentru achiziționare următoarele mijloace fixe:

10 bucăți stații de lucru (calculatoare + monitoare) - 60.000 Iei.

în urma analizei efectuate, din totalul calculatoarelor deținute. 10 bucăți, din cauza vechimii acestora nu au configurația tehnică necesară instalării sau upgradării noilor versiuni ale sistemelor de operare precum și a programelor informatice de evidență a impozitelor și taxelor locale. Programele de încasat impozite și taxe, precum și alte programe utilizate, și mai ales programele de securitate și antivirus necesită memorie mare și procesoare de mare viteză, calculatoarele vechi nemaiputând fi utilizate.

Printr-un program de înnoire a calculatoarelor de 9 - 10 buc. pe an , ar rezulta faptul că la 7-8 ani de zile se vor schimba toate calculatoarele. Ca perioadă de folosință de 7-8 ani, în condițiile utilizării zilnice câte 7-8 ore, considerăm că este o perioadă rezonabilă, având în vedere și faptul că tehnologia folosită avansează foarte mult în cei 7-8 ani, calculatoarele cu o asemenea vechime fiind considerate uzate atât din punct de vedere moral cât și fizic ( vor avea peste 15.000 de ore de funcționare ), anumite componente ale acestora cedând.

Suma a fost calculată ținând cont de prețul de achiziție a stațiilor de lucru din anul 2019

1 bucată mașini de numărat bancnote - 4.000 lei.

Având în vedere faptul că în total funcționăm cu 7 ghișee pentru încasat impozitele și taxele locale, se impune ca fiecare ghișeu, respectiv fiecare operatoare, să dispună și să folosească la numărarea banilor mașini de numărat cu funcție de detecție a falsurilor.

In utimul timp, au fost semnalate situații când au fost depistate în circulație bancnote false, executate atât de bine încât detectarea acestora iară aparate specializate nu ar fi posibilă. Mașinile din noua generație, dispun de detecție a falsurilor din punct de vedere al dimensiunii, verificare cu lămpi uv, precum și verificare a benzii magnetice din bancnote.

Astfel, la primirea banilor, odată cu numărarea acestora se face instant și o verificare a bancnotelor, detectând pe cele false. In prezent avem în dotare 6 mașini de numărat bani cu detecție și 7 ghișee.

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ÎJtZGCr/A             j£CPf<tâ Sifeîu

<01 MVaO ’2_

Anexa nr.hv^.la HCL nr........./2020


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTIȚII Șl SURSE DE FINANȚARE

CAPITOL/

GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuție preliminată 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+..+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0 00

0.00

din care:

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ooj

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo|

02 Buget local

I

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

din care:

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Alte cheltuieli de investiții

|TOTAL GENERAL____

1. Total surse de finanțare

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

o.oc

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

o.oc

02 Buget local

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

o.oc

din care:

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

o.oc

7101 Active fixe

I

124.00

0.00

0.00

64.00

80.00

0.00

0.00

o.oc

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

o.oc

a. Achiziții de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b. dotări independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

l

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d. cheltuieli privind consolidările

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e. alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I I

0.00

0.00

0.00

0.00|       00

o.oo|       oro

o.oc

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 54.02.50

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

02 Buget local

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

din care:

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

7101 Active fixe

I

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

0.00

II

124.00

0.00

0.00

64.00

60.00

0.00

0.00

o.ool

Președinte de ședință

Ecaterma Birk


Contrasemnează
Secretar General
Dorin îlie Nistor
Județul Sibiu
Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Al£€07jA           J-oCM si'fejj


Anexa nr3.P..la HCL nr.9.Y.../2020

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate de Consiliul Local

Președinte de ședință Ecaterina Birk(mii lei)

Nr.

Cit.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare a Totală

Valoarea totală actualizată

Propuneri 2020

Cap

PIF

Cheltuieli totale

Din care

Total aloc bugetare

Finan

are

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

De la bugetul local

Transf. de la bug.de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care.

64,00

64,00

64,00

64,00

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

C

Alte cheltuieli de investiții

64,00

64,00

64,00

64,00

Din total,desfășurat potrivit clasificației ,pe capitole bugetare:

Cap............54.02.50................

din care:

64,00

64,00

64,00

64,00

A

Lucrări în continuare,total,din care

B

Lucrări noi, total, din care:

C

Alte cheltuieli de investiții, total din care:

64,00

64,00

64,00

64,00

a.

Achiziții imobile

b.

Dotări independente

64,00

64,00

64,00

64,00

c.

Consolidări

d

Cheltuieli de proiectare pt.elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate af.obiectivului

Contrasemnează
Secretar General
Dorin llfe Nistor
Județul Sibiu
Consiliul Local al Municipiului Sibiu tîfCCîM              JJXArf QÎ'îb'i^

(

Anexa nr2A. la HCL nr.V.<?.../2020

LISTA

Poziției “ Alte cheltuieli de investiții”, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020

Președinte de ședință Ecaterina Birk


-lei-

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate

Număr si data document

Suma

I.Achizitii imobile

0

0

II.Dotari independente

64.000

1.Mașina de numarat bancnote

buc

1

4.000

2.Statii de lucru(cu licențe sistem de operare si office-calculatoarc si monitoare)

buc

10

60.000

III. Consolidări

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare pt.elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate af. obiectivului

0

0

TOTAL

64.000

Contrasemnează
O xl Secretai

General a Nistor


Dorin II

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.^.la HCL nr..&?../2020

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII 03-lanuarie-2020

APROBAT: buget inițial 2020

(mii lei)


Page 1 of 8


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

====== SECȚIUNEA TOTAL =====

r1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

r2

12.184,00

0,00

3 337 50

3 151,50

3 013,00

2 682,00

12 188.00

12.188,00

12.188,00

IV. SUBVENTH(cod 0018)

0017

r63

12.184,00

0,00

3.337,50

3.151,50

3 013,00

2 682,00

12 188,00

12.188,00

12.188,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

r64

12.184,00

C 00

3 337,50

3 151.50

3.013.00

2 682,00

12 188.00

12.188,00

12.188,00

Subvenții de la alte administrații (cod 431009+431010+431014 la 431017+431019+431031+431033+431037+431038)

4310

r71

12.184,00

000

3 337,50

3 151,50

3 013,00

2 682,00

12.188,00

12.188,00

12.188,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

r72

12.013,00

000

3 287.50

3 097.50

2.956.00

2 682,00

12.013,00

12.013,00

12.013,00

Subvenții ptr instituții publice destinate secțiunii da dezvoltare

431019

r85

171,00

000

50,00

54,00

57,00

0 00

175 00

175,00

175.00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

r209

12.184,00

0 00

3 337,50

3.151,50

3 013,00

2 682,00

12.188,00

12.188,00

12.188,00

CHELTUIELI CURENTE

10 01

r210

12.013,00

000

3 287,50

3 087,50

2 956.00

2 682,00

12 013,00

12.013,001

12.013,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10 10

r 211

10.799,00

000

2.912,00

2 708.00

2 656,00

2 523,00

10 799,00

10.799,00

10.799,00

Cheltuieli salanale in bani (cod 10 01.01 la 10.01.16+10 01.30)

10 W01

r 211

8 634,00

000

2 211,00

2 210.00

2 159,00

2 054,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

r211

8.205,00

000

2.100.00

2.100.00

2 050,00

1 955,00

0.00

0,00

0,00

Alte sporuri

10 100106

r211

413.00

000

105.00

105,00

105,00

98,00

0.00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10 1DO112

r211

3,00

000

1,00

2.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Drepturi de delegare

10.100113

r211

1,00

0 00

1,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salanale in bani

10 100130

r211

12,00

000

4,00

3.00

4,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10 1002

r211

1.974,00

000

653,00

450,00

450,00

421,00

0,00

0,00

0,00

Norme da hrana

10 100202

r 211

1.771,00

000

450.00

450,00

450,00

421,00

0,00

0,00

0,00

© INDSOFT-SICO - Serv. Public de PoBtie Locala

Denumirea indicatorilor