Hotărârea nr. 5/2020

HOTĂRÂREA NR. 5 pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr 115/2019 "privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, ca urmare a reevaluării acestora"

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 5

pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr 115/2019 „privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului

Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, ca urmare a reevaluării

acestora”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.2252/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul Direcției Patrimoniu și Cadastru nr.5041/22.01.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr 115/2019 “privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, ca urmare a reevaluării acestora”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.1 din OUG 57/2019,

în temeiul art. 129 alin (2), lit. “c” ”, alin.(6) lit.a), art. 136 alin.(1) și (8), art. 139 alin (3) lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 115/2019 “privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, ca urmare a reevaluării acestora”, ca urmare a reevaluării mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre , de către comisia numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr. 438/2017, conform procesul verbal de reevaluare nr. 17475/2019, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 95145/04.12.2019.

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 50/2013, modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, în sensul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru și directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas \J


Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Contrasemnează Secretâr General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 1 la HCL nr. 5/2020


Mijloace fixe la care se majorează valoarea conform procesului verbal de reevaluare nr. 17475/2019 al comisiei numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr. 438/2017

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. Inventar SICO

Valoare

inițială/lei

Valoare reevaluată/lei

Majorare/lei

1.

PARCARE AUREL VLAICU 2 200 MP

1010164

118.395,62

130.495,66

12.100,04

2.

PARCARE B-DUL COPOSU SUB MATERNITATE-717 MP

1006832

3.445.518,41

3.774.910,19

329.391,78

3.

PARCARE BULEVARD

COPOSU-1214 MP

1004439

1.036.718,64

1.135.829,01

99.110,37

4.

PARCARE FLARO 250 MP

1004452

165.199,50

180.992,58

15.793,08

5.

PARCARE GOSPODARUL=

718 MP

1004437

620.303,32

679.604,36

59.301,04

6.

PARCARE HOTEL BULEVARD 1670 MP

1004428

1.442.766,77

1.491.243,76

48.476,99

7.

PARCARE HOTEL

CONTINENTAL 1169 MP

1004429

1.009.936,74

1.106.486,76

96.550,02

8.

PARCARE HOTEL ÎMPĂRATUL ROMANILOR-999 MP

1004431

863.068,27

945.577,65

82.509,38

9.

PARCARE HOTEL PARC 443 MP

1004430

422.456,64

462.843,52

40.386,88

10.

PARCARE 1OMCOOP 300 MP

1004448

135.830,70

148.816,12

12.985,42

11.

PARCARE MEDICINA

LEGALA 1027 MP

1004441

887.258,37

972.080,33

84.821,96

12.

PARCARE MITROPOLIEI

1006760

337.485,08

369.748,68

32.263,60

13.

PARCARE MONDEX 1000 MP

1004451

660.798,00

723.970,33

63.172,33

14.

PARCARE MOS ION ROATA -425MP

1006598

1.762.184,30

1.930.649,23

168.464,93

15.

PARCARE MUNCEL I- 1355 MP

1009482

395.942,73

433.794,88

37.852,15

16.

PARCARE MUNCEL 11-1480 MP

1009494

123.300,45

135.087,98

11.787,53

17.

Parcare OASA 1 - Str.

Oasa - Oncesti

1010600

549.361,45

607.538,84

58.177,39

18.

Parcare OASA 2 - Str.

Oasa - Oncesti

1010650

1.175.104,61

1.299.548,22

124.443,61

19.

PARCARE PIAȚA UNIRII CAZARMA 90 =5769 MP

1004427

1.557.630,00

1.706.539,53

148.909,53

20.

PARCARE P1M (STR

TURNULUI) 1722 MP

1004436

1.294.511,43

1.418.266,80

123.755,37

21.

PARCARE SCANDIA 2825 MP

1004443

1.866.754,35

2.045.216,18

178.461,83

PARCARE SIMPA 1050 MP

1004447

475.407,45

520.856,43

45.448,98

23.

PARCARE STADION

INTER= 500 MP

1004442

431.966,10

473.262,09

41.295,99

24.

PARCARE STR ODOBESCU

571 MP

1009446

136.404,98

149.445,30

13.040,32

25.

PARCARE STR TÂRGUL

PEȘTELUI- 126 MP

1009447

27.304,84

29.915,18

2.610,34

26.

PARCARE STR TÂRGUL

VINULUI- 110 MP

1009448

38.135,16

41.780,88

3.645,72

27.

PARCARE STR. FABRICII FN 235 MP

1009513

96.725,86

105.972,86

9.247,00

28.

PARCARE TÂRGUL

CAILOR- 1575 MP

1009493

451.008,66

494.125,12

43.116,46

29.

PARCARE V1ROLA 800 MP

1004450

362.215,20

396.843,00

34.627,80

30.

TEREN C-TII MALULUI

1865 MP

8000730

760.021,07

832.679,13

72.658,06

31.

TEREN C-TII MALULUI 197 MP

8001406

80.281,05

87.955,92

7.674,87

TOTAL

22.729.995,75

24.832.076,52

2.102.080,77

A

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor