Hotărârea nr. 48/2020

HOTARÂREA NR. 48 pentru aprobarea schimbului de locuințe între apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, str. Profesor Doctor Ioan Moga, [Date cu caracter personal], și apartamentul [Date cu caracter personal], situat în Sibiu, str. Reșița, [Date cu caracter personal], pentru soluționarea situației locative în cazul familiei [Date cu caracter personal]

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 48

pentru aprobarea schimbului de locuințe între apartamentul situat în

Sibiu, str. Profesor DoctoHoan                 și apartamentul^|^|

situat în Sibiu, str. Reșițapentru soluționarea situației locative în cazul fam

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 6667/30.01.2020 întocmit de inițiator Comisia socială și raportul de specialitate nr. 6801/30.01.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune aprobarea schimbului locuinței sociale - apartamentul ^■^■șițuaHn Sibiu, str. Profesor Doctor loan Moqș^^^^^^^Hdeținută cu chirie de familia^B^^H titular contrac^^M^^^^^^^^H cu            - apartamentu^B

■ situat în Sibiu, str. Reșița,vacantă, de aceeași categorie cu cea deținută, în vederea soluționării situației locative a acestei familii, cu consecința eliberării apartamentului nr. 101 la data efectuării schimbului,

Ținând cont de anchetele sociale și documentele medicale, precum și de condițiile improprii de locuit care au influențat starea de sănătate a membrilor familiei,

în conformitate cu prevederile art.18 alin.2 lit. a) și alin. 3, art.5 alin.2, art. 61 alin. 1 lit.a) și art. 62 alin.1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.129 alin.2 lit c) și d), alin.7 lit.q), art. 136 alin.lși alin. 8 art. 139 alin.3 lit.g și art. 196 alin.1 lit a), art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative,

HOTĂRĂȘTE :


Art.1 Se aprobă schimbul locuinței sociale - apartamentul Prnfp^nr Doctor loan Moaa.              deținută cu chirie de familia

cu locuința socială - apartamentulsituat vacantă, de aceeași categorie cu cea deținută, în vederea


în Sibiu, str. Reșița soluționării situației locative a acestei familii, cu consecința eliberării apartamentului la data efectuării schimbului.


Art.2 La data încheierii contractului de închiriere pentru apartamentul ^Bl situat în Sibiu, str. Reșițaparter, familiava renunța la contractul de închiriere care are ca obiect imobilul situat în Sibiu, str. Profesor Doctor loan Moga.H^B va preda apartamentul, liber de sarcini, cu plata chiriei, a utilităților consumate la zi etc., în baza unui proces-verbal de predare-primire semnat cu reprezentanții SC URBANA SA.

Art.3 SC Urbana SA va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasAdoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor