Hotărârea nr. 47/2020

HOTĂRÂREA NR. 47 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Pop Răzvan-Codruț

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR,47

privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Pop Răzvan-Codruț

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul constatator nr.5617/27.01.2020 semnat de primar Astrid Cora Fodor și Secretar General Dorin llie Nistor, referatul de aprobare nr. 5624/27.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr 5660/27.01.2020 prin care Serviciul administrație locală, coordonare asociații de proprietari propune Consiliului Local al Municipiului Sibiu să ia act de demisia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.5418/23.01.2020 a d-nului Pop Răzvan-Codruț din Consiliul Local al Municipiului Sibiu și să declare vacant locul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu, începând cu data de 16.01.2020,

Având în vedere Decizia nr. 52/2020 a Prim - Ministrului României, publicată în Monitorul Oficial nr. 30/16.01.2020 privind numirea domnului Răzvan-Codruț Pop în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

în conformitate cu dispozițiile art. 88 alin. 1 lit. h și ale art. 91 alin.3 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

în temeiul art. 204 alin.2 lit.a, alin.3, alin.6 și alin.7, art.136 alin. 1 și alin..8, art. 196 alin. 1 lit. a și art.243 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se ia act de demisia din Consiliul Local al Municipiului a d-lui Pop Răzvan-Codruț, începând cu data de 16.01.2020, se constată încetarea de drept a mandatului acestuia și se declară vacant un loc de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor