Hotărârea nr. 46/2020

HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Teatrul pentru copii și tineret Gong, Serviciul public de management salubrizare și protecția mediului, Serviciul public administrare parcuri și zone verzi, Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul public administrarea cimitirului, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, Serviciul public Baia Populară Sibiu(Consultați și HCL NR. 117/2020)

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.HOTĂRÂREA NR. 46

privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Teatrul pentru copii și tineret Gong, Serviciul public de management salubrizare și protecția mediului, Serviciul public administrare parcuri și zone verzi, Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul public administrarea cimitirului, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, Serviciul public Baia Populară Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 5315/23.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 5511/27.01.2020, prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune aprobarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Teatrul pentru copii și tineret Gong, Serviciul public de management salubrizare și protecția mediului, Serviciul public administrare parcuri și zone verzi, Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul public administrarea cimitirului, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, Serviciul public Baia Populară Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.a) și alin. 3 lit ,c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art 40 alin 1 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii,

în temeiul art. 136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,


Art.1. începând cu data de 01.02.2020 se desființează 7 posturi vacante, funcții contractuale de execuție de la aparatul de specialitate al Primarului municipiului Sibiu, astfel:

 • 1 post vacant de muncitor calificat treapta III de la Compartimentul administrație locală,

 • 1 post vacant de inspector de specialitate gradul IA de la Serviciul financiar contabil,

 • 2 posturi vacante de la Serviciul comunicare, relații externe și marketing (1 post inspector de specialitate IA și 1 post inspector de specialitate I),

 • 3 posturi vacante de la Serviciul unitate de implementare a proiectelor (2 posturi vacante de consilier gradul IA și 1 post vacant de consilier gradul I).

Art.2 începând cu data de 01.02.2020 se aprobă desființarea următoarelor posturi vacante - funcții contractuale de execuție, astfel:

 • -  La Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se desființează funcția contractuală vacantă de Referent treapta I (studii medii)

 • -   La Serviciul public Administrarea cimitirului municipal Sibiu, se desființează 2 funcții

  contractuale vacante de muncitor necalificat treapta I (studii medii)


 • -  La Teatrul Gong Sibiu se desființează 3 funcții contractuale vacante de execuție: 2 posturi actor secția germană, 1 post actor mânuitor păpuși secția germană

 • -  La Serviciul public administrare parcuri și zone verzi se desființează 4 funcții contractuale vacante de execuție, astfel: 1 post vacant de muncitor calificat treapta I, 3 posturi vacante de muncitor calificat treapta II.

Art 3 începând cu data de 01.02.2020 se înființează 9 posturi, funcții contractuale de execuție la Serviciul public Administrare Baze Sportive și de Agrement al municipiului Sibiu, astfel:

 • - 3 posturi de inspector de specialitate gradul IA (studii superioare),

 • - 3 posturi de inspector de specialitate gradul I (studii superioare),

 • - 3 posturi de inspector de specialitate gradul II (studii superioare).

Art. 4 începând cu data de 01.04.2020 se aprobă preluarea a 4 posturi ocupate, funcții contractuale de execuție, cu respectarea prevederilor art. 173 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare de la aparatul de specialitate al Primarului municipiului Sibiu la Serviciul public Baia Populară Sibiu, astfel:

-3 posturi ocupate de muncitor calificat treapata II de la Compartimentul administrație locală și

-1 post ocupat de inspector de specialitate gradul I de la Birou aplicații informatice, web, internet/intranet.

Art. 5 începând cu data de 01.04.2020 se aprobă preluarea unui post ocupat, funcție contractuală de execuție de casier, de la Casa de Cultură a municipiului Sibiu la Serviciul public Baia Populară Sibiu.

Art. 6 începând cu data de 01.04.2020 se aprobă preluarea a 2 posturi ocupate, funcții contractuale de execuție de Muncitor calificat treapta II și Referent treapta IA de la Serviciul public de management salubrizare și protecția mediului la Serviciul public Baia Populară Sibiu.

Art. 7 începând cu data de 01.04.2020 se aprobă preluarea unui post ocupat, funcție contractuală de execuție de Inspector de specialitate gradul II de la Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu la Serviciul public Baia Populară Sibiu.

Art, 8 începând cu data de 01.04.2020 la Serviciul public Baia Populară Sibiu se aprobă înființarea a 13 posturi, funcții contractuale, astfel:

 • 2 funcții contractuale de conducere de Șef birou gradul II (studii superioare),

 • 4 funcții contractuale de execuție de casier (studii medii),

1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate gradul I (studii superioare),

 • 3 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate gradul IA (studii superioare),

 • 1 funcție contractuală de execuție de referent treapta IA (studii medii),

 • 2 funcții contractuale de execuție de muncitor calificat treapta I (studii medii).

Art.9 (1) Se aprobă, în mod corespunzător, statul de funcții și organigrama, conform anexelor 1-20, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

 • -  Aparatul de specialitate al Primarului (anexa 1 -2)

 • -  Casa de Cultură a municipiului Sibiu (anexa 3-4)

 • -  Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat (anexa 5-6)

 • -  Teatrul pentru copii și tineret Gong (anexa 7-8)

 • -  Serviciul public de management salubrizare și protecția mediului (anexa 9-10)

 • -  Serviciul public administrare parcuri și zone verzi (anexa 11-12)

 • -  Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân (anexa 13-14)

 • -  Serviciul public administrarea cimitirului (anexa 15-16)

 • -  Serviciul public administrare baze sportive și de agrement (anexa 17-18)

 • -  Serviciul public Baia Populară Sibiu (anexa 19-20)

(2) Toate posturile înființate, conform art 540 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ sunt pe perioadă nedeterminată, cu posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă cu timp parțial sau prin executarea unui contract individual de muncă la domiciliu, în funcție de decizia primarului.

Art. 10 Serviciul managementul și integritatea resurselor umane, Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Teatrul pentru copii și tineret Gong, Serviciul public de management salubrizare și protecția mediului, Serviciul public administrare parcuri și zone verzi, Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul public administrarea cimitirului, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, Serviciul public Baia Populară Sibiu vor asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasSecretar General Dorin liie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. / /la HCL 7 C /2020

STAT DE FUNCȚII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

valabil la data de 01.02.2020

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

□asa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

OBSERV

înalt funcționar public

de conducere'

de execuție

de conducere

de execuție

1

DEMNITARI

primar

2

vicepnmar

3

vicepnmar

4

SECRETAR GENERAL

secretar general

5

ADMINISTRATOR PUBUC

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATOR PUBLIC

consilier

IA

s

7

consilier

IA

s

8

COMPARTIMENT AUDIT

auditor

I

superior

s

9

auditor

I

superior

s

10

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALA, COORD.

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

șef serviciu

gri

s

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE LOCALA

11

consilier

I

superior

s

12

consilier

I

superior

s

13

consilier

l

superior

s

14

consilier

I

superior

s

15

consilier

I

asistent

s

16

consilier

I

superior

s

17

insp specialit.

I

s

STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU valabil la data de 01.02.2020

Anexa 1


NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după cat

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

OBSERV

înalt funcționar public

de conducere*

de execuție

de conducere

de execuție

1

DEMNITARI

primar

2

viceprimar

3

viceprimar

4

SECRETAR GENERAL

secretar general

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATOR PUBLIC

consilier

IA

S

7

consilier

IA

S

8

COMPARTIMENT AUDIT

auditor

1

superior

s

9

auditor

1

superior

s

10

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALA, COORD.

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

șef serviciu

gri

s

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE LOCALA

11

consilier

1

superior

s

12

consilier

1

superior

S

13

consilier

1

superior

S

14

consilier

1

superior

s

15

consilier

1

asistent

s

16

consilier

1

superior

s

17

insp specialit.

1

s

18

insp specialit.

I

s

19

arhivar

IA

M

20

muncitor calificat

II

G

21

muncitor calificat

II

G

22

muncitor calificat

II

G

COMPARTIMENT COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

23

consilier

I

supenor

S

24

consilier

I

superior

S

25

consilier

I

superior

S

26

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS Șl REGISTRUL AGRICOL

sef serviciu

gr. II

S

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS

27

cons.jr

I

asistent

S

28

cons.jr

I

asistent

S

29

cons.jr

I

asistent

S

30

cons.jr

I

asistent

s

31

cons.jr

I

asistent

s

32

cons.jr

I

asistent

s

33

cons.jr

I

asistent

s

34

cons.jr

I

debutant

s

35

cons.jr

I

debutant

s

36

cons.jr

I

asistent

s

37

cons.jr

I

asistent

s

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

38

consilier

I

asistent

s

39

consilier

I

asistent

s

40

consilier

I

superior

s

41

SERVICIUL MANAGEMENTUL Șl INTEGRITATEA RESURSELOR UMANE

set serviciu

gr. II

s

42

consilier

I

superior

s

43

consilier

I

superior

s

44

consilier

I

principal

s

45

msp. specialii.

I

S

46

consilier

I

superior

s

47

consilier

I

superior

s

40

consilier

I

debutant

s

49

consilier

I

superior

s

50

consilier

I

superior

s

51

insp.specialit.

IA

s

52

insp.specialit.

IA

s

53

insp.specialit.

IA

s

54

insp.specialit.

IA

s

55

insp.specialit.

IA

s

56

BIROUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, INTEGRITATE Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII

sef birou

gr- II

s

57

consilier

I

asistent

s

50

consilier

I

asistent

s

59

consilier

I

superior

s

60

consilier

I

asistent

s

61

consilier

I

superior

s

62

consilier

I

superior

s

63

consilier

I

superior

s

64

BIROU AUTORITATE TUTELARA

sef birou

gr. II

s

65

consilier

I

superior

s

66

consilier

I

asistent

S

67

consilier

I

asistent

s

68

consilier

I

superior

s

69

consilier

I

principal

s

70

consilier

I

superior

s

71

consilier

I

superior

s

72

DIRECȚIA ECONOMICĂ

director executiv

gr. II

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

set serviciu

gr. II

s

74

consilier

I

superior

s

75

consilier

I

superior

s

76

consilier

I

superior

s

77

consilier

I

superior

s

75

consilier

I

superior

s

79

consilier

1

superior

s

80

consilier

1

superior

s

81

consilier

1

principal

s

82

consilier

1

superior

s

83

consilier

1

principal

s

84

consilier

1

principal

s

85

consilier

1

asistent

s

86

BIROUL BUGET

sef birou

gr II

s

87

consilier

1

superior

s

88

consilier

1

superior

s

89

consilier

1

superior

s

90

consilier

1

principal

s

91

consilier

1

principal

s

COMPARTIMENT GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

92

consilier

I

asistent

S

93

consilier

I

superior

S

94

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef serviciu

gr. li

S

95

consilier

I

principal

S

96

consilier

I

superior

S

97

consilier

I

superior

S

98

consilier

I

debutant

S

99

consilier

I

debutant

S

100

consilier

I

asistent

s

101

consilier

I

principal

s

102

BIROU RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef birou

gr. II

s

103

consilier

I

superior

s

104

consilier

I

superior

s

105

consilier

I

superior

s

106

consilier

I

debutant

s

107

consilier

I

principal

s

108

consilier

I

principal

s

109

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI Șl REGISTRATURĂ

sef serviciu

gr. II

s

110

consilier

I

superior

s

111

consilier

I

superior

s

112

consilier

I

superior

s

113

consilier

I

superior

s

114

referent

III

principal

M

115

consilier

I

asistent

s

116

consilier

l

superior

s

117

consilier

I

superior

s

118

consilier

I

asistent

s

119

insp specialit

I

S

120

referent

IA

M

121

referent

IA

M

122

SERVICIUL CULTURĂ, SPORT Șl TURISM

sef serviciu

gr I

S

COMPARTIMENT CULTURA

123

insp. specialit.

IA

S

124

insp. specialit.

I

s

125

consilier

I

asistent

S

126

consilier

I

asistent

S

127

insp. specialit.

I

s

COMPART. CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

128

consilier

I

principal

S

129

referent

II

M

130

consilier

I

asistent

S

COMPARTIMENT SPORT

131

consilier

I

superior

S

132

consilier

I

superior

S

133

consilier

I

principal

S

134

consilier

I

superior

S

135

insp. specialit.

II

s

136

DIRECȚIA PATRIMONIU Șl CADASTRU

director executiv

gr li

s

137

SERVICIUL PATRIMONIU

sef serviciu

gr. II

s

138

consilier

I

principal

s

139

consilier

I

superior

s

140

consilier

I

superior

s

141

consilier

I

asistent

s

142

consilier

I

superior

s

143

referent

III

superior

M

144

consilier

I

asistent

S

145

insp specialit

IA

S

146

muncitor calificat

I

MG

147

SERVICIUL CADASTRU

sef serviciu

gr II

S

148

insp. specialit.

II

S

149

insp. specialit.

debutant

S

150

insp. specialit.

I

s

151

insp. specialit.

I

s

152

insp. specialit.

II

s

153

insp. specialit.

debutant

s

154

șofer

I

M

155

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

arhitect sef

gr. I

S

156

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

set serviciu

gr. II

S

157

consilier

I

asistent

S

158

consilier

I

superior

S

159

consilier

I

asistent

S

160

consilier

I

asistent

S

161

consilier

I

asistent

s

162

consilier

I

asistent

s

163

consilier

I

superior

s

164

consilier

I

asistent

s

165

consilier

I

principal

s

166

consilier

I

superior

s

167

SERV. AUTORIZ.CONSTRUCTII, URMĂRIRE SI PLANIFIC. ORAȘ ISTORIC, MONUMENTE

sef serviciu

gr. II

s

168

consilier

I

superior

s

169

consilier

l

superior

S

170

consilier

I

superior

S

171

consilier

I

superior

S

172

consilier

I

asistent

S

173

consilier

I

debutant

S

174

consilier

I

asistent

S

175

consilier

I

asistent

S

176

consilier

I

asistent

s

177

referent de specialitate

II

asistent

SSD

178

secretar dactilograf

IA

M

CABINET AL PRIMARULUI

179

consilier

IA

S

180

consilier

debutant

s

181

consilier

IA

s

182

consilier

IA

s

183

DIRECȚIA STRATEGII, PROGRAME Șl PROGNOZE

director executiv

gr. II

S

184

BIROU PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

șef birou

gr. II

S

185

consilier

I

superior

S

186

consilier

I

superior

S

187

consilier

I

superior

s

188

consilier

I

superior

s

189

consilier

I

debutant

s

190

consilier

I

superior

s

191

consilier

I

asistent

s

192

consilier

I

principal

s

193

SERVICIUL INFORMATICA

sef serviciu

gr. I

s

COMPARTIMENT ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ

260

insp. specialit.

I

S

269

muncit.calificat

I

M

270

muncit, calificat

I

M

271

insp. specialit.

IA

S

272

șofer

I

M

273

DIRECȚIA INVESTIȚII

director executiv

gr. II

s

274

SERVICIUL INVESTIȚII Șl PROCEDURI ACHIZIȚII PUBLICE

set serviciu

gr. II

s

275

consilier achiziții publice

I

superior

s

276

consilier achiziții publice

I

superior

s

277

consilier achiziții publice

I

superior

s

278

consilier achiziții publice

I

asistent

s

279

consilier achiziții publice

I

principal

s

280

consilier achiziții publice

I

superior

s

201

consilier achiziții publice

I

asistent

s

282

consilier achiziții publice

I

asistent

s

283

consilier achiziții publice

I

debutant

s

284

BIROU ACHIZIȚII DIRECTE

set birou

gr. I

s

285

consilier achiziții publice

I

superior

s

286

consilier achiziții publice

I

asistent

s

287

consilier achiziții publice

I

superior

s

288

ref.specialrtate

II

superior

SSD

209

consilier achiziții publice

I

principal

s

290

consilier achiziții publice

I

asistent

s

291

SERVICIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

set serviciu

gr. II

s

COMPART.SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI MOBILIZARE

292

consilier

I

superior

s

293

consilier

I

superior

s

294

șofer

I

M

295

muncit calificat

II

M

COMPART.GESTIONARE SITUAȚII DE URGENTA

296

consilier

I

superior

S

297

referent

III

principal

M

298

set formație pompieri

299

pompier

300

pompier

301

pompier

302

pompier

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin Hie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


E'./primar


X

Sstv, Administrație Locală, Coord.Asoc Proprietari

16

1

Comp. Administrație Locală

12

U

Ccmp.Coord.

Ascc. Proprietari

3

~3"


Serv Juridic -Contencios și Rcg.

Agricol

15

JL

14

Compartiment Juridic, Contencios

11

n

Compartiment Reg, Agricol

3

3
Serv Tehnic.

Management

* Energetic și Monitorizarea Serv.

Corn, de Uțilit Pub

ii 1

10

Compartiment

7

Tehnic

V

Comp Management

3

Energii Monltorfeare

Sp.

3


Biroul Gospodărire

TBiroul da Control

.S

Intern Mtmageriaî,

Integritate șt

1

Managementul

CaDLâțîI

7


Serviciul Centrul

13

da Infarmațn pentru

1

Cetățeni șl Registratură

Î2


Birou Autoritate

3

Tutelara


11

Serv. Coordonare

Lucrări

îo


Serviciul Unitatea de

a

Implementare a

1

Proiectelor

7


16

S erv. Administrativ 1


V

Serviciul pentru Situații de Urgența

12 î

Compartiment Securitate și Sănătate m Munca șt Mobilizare

Compartiment' Gestionare Situații de Urgență

_7_

T"Serviciul de Autorizare și Contra!

_9_ _T

8

Compartiment

5

Autorizare

AcUv/tâțj Comerciale

5

Comp, de Autorizare

3

penlru

Serviciile de Transport

Public Local

•3Președinte de ședință Ekaterina-Annemane Fazakas


VlCEFRfMAF<


DlrectfaAnwManjii CJ* Teritoriului și Urbanism ’—


Serv. Urbanism si

Amenajarea Teritoriului

1


Serv. Autorizare

12

Construcții, Urmărire și

1

Planificare Oraș

11

Istoric, Monumente


Anexa nr.


Direcția       i-~

Strategie, Progranw [ 1 ți prognoze

Bîrbui pentru Prole cte cu Fin anțare Internațională

s


Serv. Informatică

w

A 16

6

___

Compartiment Administrare Intra structură informatica

Compartiment GiS șl Documente Digitale

jT


Birou Aplicații

■fl

Informatice, Web, intemet/Intranet

1


/2020ADMINISTRATOR

PUBLIC ' ■_10

Serviciu! Patrimoniu 18

Serviciu! Cadastru

2_


Serviciul Public de poliție Locală ai Municipiului Sibiu


Serviviul Public Comunitar de £w4nnp a Porscandur dErr Municipiul Sibiu


4

Cabinet ai

Primarului

4


Compartiment Administrator Public


co

• Ac


2

Compartiment

Audît

2

■ Li

Servîciuf CamunicareJȚ”


Relații Externe șl 1 J_

Marketing j-T

7

JBirou Relații Externe

i

11 și Marketing

6


Serviciul Cultură, Sport și Turism

14

_ț_

13

Comp, Cultură

_ș_

"T

Comp, Sport

5

5

Comp- Centrul da Informa re-Turistfca

3

T


Direcția Fiscală Locală Sibiu


Serviciul Public pentru AdTnEnfetrareajParcunlQfșl Zonelor Verzi dîn Municipiul Sibiu


Sftrvîdul Public de Adminbtr»re a 0 «meniului PubUo țî Privai al Municlpkjîuf Sibiu


Serviciul Public Grădina] Zoologica a Municipiului Sibiu


Casa de Cultură a MunîcipiuIuiSiblU


Serviciul Public Sara

Populară Sibiu


I SerMciui Public Pentru | Administrarea Cdmlh'tute Municipal Sibiu


Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân


Teatrul pentru Copii șîTineret “GONG" Sibiu


Serviciul ppbtic de Management Salubrizare și Protecția Mediului


Serviciul Public. Administrare Sale Sportiva de Agrement al MurucEpiUÎUl Sibiu


_______¥ ,,

Teatrul Național "Radu Stanca"

Sibiu


Direcția de Asistență Socială

.Sibiu? ' ,


Spitalul plinîc de Pediatrie Sibiu


Serviciul PiiiMlcda Administrare a. Unilfițltof de Irwaj5rți4nl Preunlveraltor de

SteLSibltt-J----


Judeul Sibiu                      Anexa nr._2___/la HCL W

./2020


Consiliul Local a! Municipiului Sibiu

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI SIBIU STAT DE FUNCȚII

valabil la data de 01.04.2020

Nr.

crt.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel studii

Grad/ trp. prof.

Nr. posturi

CONDUCERE                                               2

1.

-

Manager (director)

S

II

1

2.

-

Contabil șef

s

II

1

COMPARTIMENT PREGĂTIRE ȘI ORGANIZARE EVENIMENr ARTISTICE

FE CULTURAL-

3

3.

Referent

S

I

1

4.

Referent

s

debutant

1

5.

Referent

M

IA

1

CORP

UL DE BALET                                             4

6.

Solist balet

s

IA

1

7.

Solist balet

s

II

1

8.

Solist balet

s

debutant

1

9.

Balerin

s

II

1

COMPARTIMENT TEHNIC                                       7

10.

Maestru lumini

M

II

1

11.

Maestru sunet

M

III

1

12.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (croitor-confecționer imbracaminte)

M,G

I

1

13.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (mânuitor montator decor)

-

M,G

I

1

14.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (mânuitor montator decor)

-

M,G

II

1

15-16

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (mânuitor montator decor)

-

M,G

III

2

CENȚI

kUL DE INFORMARE A TURIȘTILOR                             2

17-18

Referent

-

M

IA

2

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PU

BLICE           2

19.

Consilier Juridic

-

S

I

1

20.

Referent

-

M

IA

1

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, ADMINISTRATIV          5

21.

Inspector de specialitate

-

S

IA

1

22.

Casier

-

M

-

1

23.

Administrator

-

M

I

1

24.

Șofer

-

M

I

1

25.

Muncitor calificat

-

M,G

I

1

TOTA

L POSTURI                                                    25

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr. /la HCL ^Q) /2020


ORGANIGRAMAPreședinte de ședința

Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


TOTAL PERSONAL

25

Din care :

o Manager

(Director)

1

o Contabil Sef

1

o Personal execuție

23


Județul Sibiu

Consiliul Locai al Municipiului Sibiu


Anexa nr..


/ia HOL


/2020


STAT DE FUNCȚII

Al ServiciuSui Public de Administrare a Domeniului Public si Privat

al Municipiului Sibiu

Valabil la data de 01.04.2020

Aprobat prin H.C.L. nr.368/2005 cu modificările si completările ulterioare
Nr.crt.

Denumirea funcției

Gradul/

treapta

Nivei Studii

Nr. posturi aprobate

1

Director

II

S

1

2

Contabil sef

II

S

1

BIROU INVESTIȚII Șl FINANCIAR CONTABIL

3

Sef birou

II

s

1

4

Inspector de specialitate

IA

s

3

5

Inspector de specialitate

I

s

1

6

Inspector de specialitate

II

s

1

7

Referent

IA

M

1

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT

8

Sef serviciu

II

S

1

9

Inspector de specialitate

IA

S

3

10

Inspector de specialitate

I

S

3

12

Administrator

I

M

2

13

Referent

IA

M

3

14

Referent

I

M

3

15

Șofer

I

G

2

16

Muncitor calificat

I

G

1

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCARI

17

Sef serviciu                        â

II

S

1

18

Inspector de specialitate

IA

S

3

19

Inspector de specialitate

I

S

2

20

Muncitor calificat

I

G

3

21

Referent

IA

M

6

BIROU JURIDIC SI RESURSE UMANE

22

Sef birou

II

S

1

23

Consilier juridic

IA

S

1

24

Referent

IA

M

3

25

Referent

I

M

1

TOTAL_____________

48

Contrasemnează Secretar General Dorin Iile Nistor

ORGANIGRAMA


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU
Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar Generai Dorin tîie Nistor

STAT DE FUNCȚII

Valabil cu 01.02.2020

A.l. FUNCȚII DE CONDUCERE

Nr crt

F uncția

Grad

Nivelul studiilor

Număr de posturi

1

Manager

11

S

1

2

Director (producție)

II

S

1

3

Contabil șef

II

s

1

4

Șef Secție

II

s

1

TOTALAJ_____

4

A.2.PERSONAL CONTRACTUAL _JFUNCȚH DE EXECUȚIE__

Nr crt

Funcția

Gradul /treapta profesională

Nivelul studiilor

Număr de posturi

SECȚIA ROMÂNĂ Funcții de specialitate artistică Artiști interpreți

1

Actor mânuitor păpuși-marionete

IA

S

6

2

Actor mânuitor păpuși marionete

1

s

4

3

Actor mânuitor păpuși marionete

11

S

1

4

Actor

I

S

2

5

Actor

11

S

2

SECȚIA GERMANĂ Funcții de specialitate artistică Artiști interpreți

6

Actor mânuitor păpuși-marionete_________________

IA

S

5

GOtfG

?            7^.cr.£T

SERVICIUL MARKETING CULTURAL

7

Consultant artistic

1

S

2

8

Secretar PR

1

S

1

9

Secretar artistic

11

S

|

10

Impresar artistic

1

S

11

Referent artistic

1

M

I

SECȚIA PRODUCȚIE ARTISTICĂ ȘI TEHNICĂ

(i)Conipartiment Creație si Producție

12

Pictor

IA

S

1

13

Artist plastic

1

S

|

14

Artist plastic

1

M

1

15

Inspector de

specialitate(administrator)

IA

S

|

16

Muncitor din activitatea specifică (Croitor)

1

M

1

b)Compartiment tehnic scenă

17

Regizor scenă-culise

IA

S

1

18

Regizor scenă-culise

1

S

|

19

Operator sunet

1

S

2

20

Operator lumini

I

s

|

21

Operator imagine

II

s

1

22

Operator lumini

1

M

]

23

Maestru lumini

M

1

24

Muncitor din activitatea specifică (mânuitor-montator decor)

1

M

4

25

Muncitor din activitatea specifică(Cabinier)

|

M

1

26

Muncitor calificat

III

M

1

Biroul JURIDIC&HR Personal de specialitate juridică

27

Consilier juridic

IA

S

]

*4 TEATRUL

Președinte de ședință


Ekaterina-Annemarie Fazakas


r ....

Biroul Financiar-Contabil Personal funcții comune

28

Inspector de specialitate

IA

S

2

29

Casier

1

M

1

Biroul REVISTA EUPHOR1ON Personal din presă, edituri

30

Redactor

IA

S

2

31

Redactor

S

TOTAL, A2

52

TOTAL POSTURI A1+A2

_____56

Contrasemnează Secretar General Dorin Itie Nistor

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar Generai

Dorin Uite Nistor

STATUL DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE MANAGEMENT SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI

VALABIL CU DATA DE 01.04.2020

Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul/Treapta

Nivel studii

Număr posturi aprobate

1

Director

II

S

1

2

Contabil șef

II

S

1

COMPARTIMENT JURIDIC

3

Consilier juridic

IA

s

1

4

Consilier juridic

1

s

1

BIROU

SALUBRIZARE SI PROTECȚIA MEDIUL 9                                    J

UI

5

Sef Birou

1

I

s

1

6

Inspector de specialitate

IA

s

2

7

Referent

IA

M

1

8

Inspector de specialitate

II

s

3

9

Referent

|

M

3

10

Muncitor calificat

|

M

1

Total posturi

15

Președinte de ședință

I

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


Ekaterina-Arkiemarie Fazakas

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE MANAGEMENT SALUBRIZARE Șl PROTECȚIA MEDIULUI

VALABILA CU DATA DE 01.04.2020


DIRECTOR

COMPARTIMENT

Q

JURIDIC

zBIROU

11

SALUBRIZARE Șl

1

PROTECȚIA MEDIULUI

10


Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor


Serviciul Public Baia Populară Sibiu

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi în Municipiul Sibiu

Nr.crt.

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director II

S

1

2.

Contabil șef II

S

1

Compar

timent Contabilitate

1.

Inspector specialitate gr.I A

s

2

2.

Consilier juridic gr.IA

s

1

Serviciul Administrare Sere

1.

Șef Serviciu II

s

1

2.

Inspector de specialitate gr.IA

s

1

3.

Inspector de specialitate gr.I

s

1

4.

Muncitor calificat tr.I

M

8

5.

Șofer I

M

1

Serviciu

Administrare Zone Verzi și Pepinieră

1.

Șef Serviciu II

s

1

2.

Inspector de specialitate gr.I

s

1

3.

Maistru tr.I

M

1

4.

Muncitor calificat tr.I

M

2

5.

Muncitor calificat tr.II

M

1

6.

Șofer I

M

1

7.

Muncitor necălificat I

G

5

Serviciu

Tehnic și întreținere Gazon

1.

Șef Serviciu II

S

1

2.

Referent tr.I A

M

1

3.

Muncitor calificat tr.I

M

3

4.

Muncitor necalificat I

G

8

TOTAL                                          42

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas x.             I

Contrasemnează Secretar General Dorin Iile Nistor

Anexa nr.


/la HCL <


/2020


ORGANIGRAMA

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi


Președinte de ședință


Ekaterina-Annemarie Fazakas
Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


Județul Sibiu                           Anexa nr. , ~ /la HCL          /2020

7                                 ——————

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII

al Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Nr crt

Denumirea funcției

Gradul/

Treapta

Nivel studii

Număr posturi aprobate

1

Director

II

S

1

2

Contabil șef

II

S

1

Compartiment contabilitate și resurse umane

3

Inspector de specialitate

II

S

1

4

Referent

I

M

1

Compartiment administrativ

5

Referent

I

M

1

6

Șofer

I

-

1

7

Muncitor necalificat

I

-

5

Total

11

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local ai Municipiului Sibiu


Anexa nr. j -" /ia HCL           Z2020


ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN SIBIU


Președinte de ședință


Ekaterina-Annemarie FazakasContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor / /

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu Valabil la data de 01.02.2020

Nr.

Crt.

FUNCȚIA

Nivel studii

Nr.posturi aprobate

Nr.posturi Ocupate

1

Director Grad II

S

1

1

2

Contabil șef Grad II

s

1

1

COMPARTIMENT

CONTABILITATE

3

Inspector de specialitate gr.IA

s

1

1

4

Consilier juridic gr. I

s

1

1

5

Inspector de specialitate gr. I

s

1

1

6

Referent tr. IA

M

1

1

7

Inspector de specialitate gr. I

s

1

1

SERVICIUL

ADMINISTRARE

8

Șef serviciu Grad II

s

1

1

9

Șofer tr. I

G

1

1

10

Referent tr.IA

M

1

1

11

Muncitor calificat tr. I.

G

1

1

12

Muncitor necalificat tr. I

G

16

16

13

Muncitor calificat tr.IV

M

1

1

BIROU

RELAȚII CU PUBLICUL

14

Șef birou gr. II

S

1

Vacant

15

Inspector de specialitate gr. IA

s

2

2

16

Inspector de specialitate gr. I

s

1

Vacant

17

Referent tr.II

M

1

1

BIROU ÎNTREȚINERE UTILITĂȚI ȘI CONTROL CONSTRUCȚII FUNERARE

18

Șef birou gr.II

S

1

1

19

Inspector de specialitate gr. IA

s

2

2

20

Referent tr. IA

M

5

5

21

Muncitor calificat tr. IV

G

1

1

TOTAL

42________

40

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas/2020


ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU LA DATA DE 01.02.2020

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor
Președinte de ședință Ekaterina-Annemarîe Fazakas


Contrasemnează Secretși* General Dorin llie Nistor

Județul Sfibnim

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


l'i-               A <

Anexa mir. l.L la HCL nr. ..*Jj?../2020


STAT DE FUNCȚII

al Serviciului public administrare baze sportive și de agrement

/

/

// Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


Nr.

cri.

Denumirea funcției

Gradul /Treapta

Nivel studii

Număr posturi aprobate

1.

Director

II

S

1

2.

Contabil șef

11

S

1

3.

Consilier juridic

IA

S

1

4.

Inspector de specialitate

IA

s

5

5.

Inspector de specialitate

II

s

4

6.

Inspector de specialitate

I

s

3

7.

Referent

IA

M

2

8.

Referent

I

M

2

Total posturi

19

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

IV

ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT


Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează

Secretar General Dorin llie Ni stor

Serviciul Public Baia Populară Sibiu

STAT DE FUNCȚII

\ /

Contrasemnează

Secretar General

. \                                               Dorin llie Nistor


Denumirea funcției

Grad/ treaptă

Nivel studii

Nr. posturi aprobate

Director

II

S

1

Contabil sef

II

s

1

TOTAL

X

X

2

Birou Financiar Contabil

'■ X

x

10

-Sef birou

I

S

1

-Casier

G/M

5

-Inspector de specialitate

I

S

1

-Inspector de specialitate

1

s

2

-Inspector de specialitate

II

s

1

Serv.Juridic Ach.Publice, Resurse Umane si auxiliare

X

X

8

-Sef Serviciu

II

s

1

-Consilier Juridic

IA

s

1

-Inspector de specialitate

II

s

1

-Inspector de specialitate

IA

s

1

-Referent

IA

s

1

-Inspector de specialitate

I

s

1

-Inspector de specialitate

IA

s

2

Birou Administrativ

X

X

14

-Sef Birou

I

s

1

-Muncitor calificat

I

M

4

-Muncitor calificat

II

M

6

-Muncitor calificat

III

M

1

-Muncitor necalificat

I

G

2

Birou Activitati Sportive si Recreative

X

X

6

-Sef Birou

I

s

1

-Referent

IA

M

2

-Inspector de specialitate

IA

S

1

-Referent

I

M

1

-Inspector de specialitate

II

S

1

TOTAL GENERAL

X

X

40

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Serviciul Public Baia Populară Sibiu

ORGANIGRAMA la data de 01.04.2020

Director

1________

Contabil sef

1


Birou financiar contabil

' 10

I

9


Serviciu juridic,achiziții publice, resurse umane și auxiliare

S

1

7

Birou administrativ

14

1

13

Birou activitati

Sportive si recreative

6

1

5

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor