Hotărârea nr. 45/2020

HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL - MODIFICARE DOCUMENTAȚIE P.U.Z. APROBATĂ CU H.C.L. 280/2011 ȘI MODIFICATĂ CU H.C.L. 100/2018 ÎN SIBIU, STR. CALEA ȘURII MICI, F.N.

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.45 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL - MODIFICARE DOCUMENTAȚIE P.U.Z. APROBATĂ CU H.C.L. 280/2011 SI MODIFICATĂ CU H.C.L. 100/2018’ ÎN SIBIU, STR. CALEA SURII MICI, F.N.

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 3031/2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul nr.4508/2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.- Construire Ansamblu Rezidențial - Modificare Documentație P.U.Z. aprobată cu H.C.L. nr. 280/2011, modificată prin H.C.L. nr. 100/2018 în Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, F.N.,

Având în vedere prevederile :

 • - necesitatea modificării prevederilor documentației anterioare aprobate prin hotărâre a consiliului local, de redefinire a zonelor funcționale, respectiv edificabilele aferente în conformitate cu prevederile PUG aprobat prin HCL 165/2011, o detaliere a modului de construire, a înălțimii maxime admise, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament, distanțe față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor, rezolvarea spațiilor pentru parcare, a utilităților necesare, acceselor pietonale, carosabile, acceselor pentru utilajele de stingere a incendiilor și colectarea deșeurilor menajere cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate;

 • - HCL 165/2011 privind aprobarea PUG Sibiu și RLU aferent;

 • - H.C.L. nr. 280/211 modificată și completată prin H.C.L. nr. 100/2018;

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k și ale art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1,Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal Construire Ansamblu Rezidențial - Modificare documentație PUZ aprobată cu HCL 280/2011, modificat cu HCL 100/2018, în Sibiu, Str. Calea Șurii Mici, FN. Pe terenul generator PUZ înscris în C.F Sibiu: nr. 114109, cu o suprafață de 11.592 mp, aflat în proprietatea inițiatorului S.C. IMMO INVEST HERMANNSTADT SRL., documentație întocmită de SC GRAFISIS SRL - arh. Vladimir Grigorov, specialist atestat RUR, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

 • 1. Se instituie în sarcina proprietarilor (până la emiterea autorizațiilor de construire) obligația reglementării juridice prin operațiuni de comasare/dezmembrare conform Planșei 04;

 • 2. Obținerea autorizațiilor de construire pentru realizarea drumurilor și a rețelelor edilitare.

 • a. Lucrările de amenajare și modernizare a drumurilor propuse (carosabile și pietonale) pe profilele conform Planșei 02, iluminat public și lucrările de extindere a rețelelor edilitare publice conform planșelor 3.1 și 3.2 se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora pe terenurile dezmembrate în acest sens. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996.

 • b. Străzile, la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă și organizarea de șantier aferentă investițiilor, vor fi realizate înainte de începerea lucrărilor de construire a clădirilor din zonă.

 • 3. Obținerea autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse concomitent cu obținerea autorizațiilor de construire pentru realizarea drumurilor și a rețelelor edilitare.

 • 4. Se instituie în sarcina proprietarilor obligația cedării în favoarea Municipiului Sibiu a suprafețelor necesare în suprafață de 475,20 mp realizate cu covor asfaltic/strat uzură final, în conformitate cu Planșa Proprietatea asupra terenurilor nr. 4, până la emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, în vederea întabulării.

Art.3. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a) Indicatori urbanistici,

POT max. - 25%

CUT max. - 0,9

 • b) Regim de construire propus pentru zonele UM, UL3:

 • ■  Regim de construire maxim admis S+P+3

 • ■  înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la atic, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12m.

 • ■  Se propune o soluție de mobilare cu regim de înălțime:

 • - P+3E - UTR UL3, zonă locuințe colective

 • - S+P+3E - UTR UM, zonă mixtă de locuințe și servicii

 • c) Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice nr.02.

 • ■  Pentru teren aferent imobilului 1 alinierea se definește la drumul public lateral propus prin PUZ cu ampriza de 11 m. Clădirile se vor retrage de la aliniamentul dinspre latura de sud (aliniament rezultat în urma retragerii cu 9m în vederea realizării drumului propus prin PUG cu ampriza de 35 m) cu o retragere variabilă între 18 și 21,40 m.

 • ■  Clădirile se vor retrage de la aliniamentul dinspre latura de vest (aliniamentul nou rezultat în urma retragerii cu 1.5m de la drumul

propus prin PUZ cu ampriza de 11 m), cu o distanță minimă de 3m.

 • d) Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă conform planșei Reglementări urbanistice nr.02.

 • ■  Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m. Fac excepție situațiile în care ambele clădiri prezintă spre interspațiul dintre ele exclusiv spații anexe sau spații de circulație internă, când distanța minimă se poate reduce la 3/4 din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3 m.

 • e) Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice nr.02

• Clădirile se vor retrage de la limita laterală inițială dinpre latura de est, cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3 m.

 • ■  Clădirile se vor retrage de la limita laterală inițială dispre latura de nord cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5 m.

 • ■   Beneficiarul propune dezmembrarea loturilor 1,2,3,4,5. Față de limitele loturilor propuse retragerile sunt:

Pentru Lotul 1 retrageri laterale : minim 6m față de latura nordică, aliniere variabilă între 18 și 21,40 m față de latura sudică, minim 3 m față de latura estică.

Pentru Lotul 2 retrageri laterale : minim 6 m față de latura nordică, minim 6 m față de latura sudică, minim 9,57 m față de latura estică.

Pentru Lotul 3 retrageri laterale : variabile între 3,88 și 6,45 față de latura nordică, minim 6 m față de latura sudică, minim 10 m față de latura estică.

Pentru Lotul 4 retrageri laterale : minim 8,40 față de latura nordică, minim 8,5 față de latura sudică, minim 7,45 față de latura estică.

Pentru Lotul 5 retrageri laterale : variabil între 3,53 și 6,38 și față de latura nordică, minim 10 m față de latura sudică, minim 3 m față de latura estică.

 • f)  Circulații și accese:

Accesul pietonal se va realiza din strada Calea Șurii Mici, iar cel auto din drumul propus prin PUZ cu ampriza de 11 m prin intermediul drumurilor de incintă, propuse a fi păstrate în domeniul privat.

Necesarul de parcaje

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu.

Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

Se vor asigura un număr de 206 locuri de parcare, dintre care 182 locuri de parcare suprateran și 24 locuri subteran.

 • g) Spatiile libere si spatiile plantate

Se vor asigura spații libere de folosință comună în proporție minimă de 10% din suprafața construită desfășurată (SCD) a locuințelor la nivel de parcelă, dar nu mai puțin decât 5% din suprafața construită desfășurată (SCD) totală la nivel de parcelă. Spre căile de circulație, în zonele de retragere față de aliniament, minim 60% din suprafețe vor fi prevăzute cu plantații înalte și medii.

 • h) Depozitarea si colectarea deșeurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018.

Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art.4. Se însușește Raportul informării și consultării publicului cu nr. 96348 / 09.12.2019, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137/2011, privind Regulamentul local pentru informarea și consultarea publicului.

Art.5. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. 280/2011 si HCL 100/2018.

Art.6. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor