Hotărârea nr. 44/2020

HOTĂRÂREA NR. 44 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 302/2019 privind aprobarea Regulamentului concursului de soluții si Caietului de sarcini în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.44

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 302/2019 privind aprobarea Regulamentului concursului de soluții si Caietului de sarcini în vederea actualizării

Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 3040/16.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 4507/21.01.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune actualizarea anexelor la H.C.L. 302/2019, respectiv:

 • - Anexa 1 - Regulamentul concursului de soluții ce se va organiza în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu și

 • - Anexa 2 - Caietul de sarcini pentru documentația de atribuire întocmită în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu,

Având în vedere:

 • - necesitatea corelării condiționărilor tehnice cuprinse în documentele prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2 sus-menționate cu cerințele Legii nr. 98/2018 privind achizițiile publice precum și cele ale Sistemului informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice - SICAP,

 • - prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL nr. 165/2011,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

în conformitate cu prevederile art. 32 lit. d) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.c), art. 136 alin.1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă RĂ Ș T E:

Art.1. Se aprobă modificarea H.C.L 302/2019 privind aprobarea Regulamentului concursului de soluții și Caietului de sarcini în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu, în sensul actualizării anexelor, după cum urmează:

 • - Regulamentul concursului de soluții ce se va organiza în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre;

 • - Caietul de sarcini pentru documentația de atribuire întocmită în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.2.Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducererea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu                          Anexa nr. /la HCL          /2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONCURS DE SOLUȚII PUG MUNICIPIUL SIBIU

Actualizare PUG Municipiul Sibiu

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE SOLUȚII ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

MUNICIPIUL SIBIU

 • 1.  Date generale

  • 1.1.  Organizatorul concursului

  • 1.2. Scopul concursului

  • 1.3. Tipul concursului

  • 1.4. Limba concursului

  • 1.5. Juriul concursului

  • 1.6. Secretariatul concursului

  • 1.7. Comisia tehnică

 • 2.  Participarea la concurs

 • 2.1 Calitatea de concurent

 • 2.2 Documentele de participare depuse de concurenți

 • 2.3 Condiții de admitere în jurizare a soluțiilor

 • 3.  Desfășurarea concursului

 • 3.1 Lansarea temei de concurs

 • 3.2 înscrierea în concurs

 • 3.3 Documentația pusă la dispoziția concurenților

 • 3.4 Dreptul concurenților de a solicita clarificări

 • 3.5 Descrierea amplasamentului

 • 3.5.1. Situația actuală a dezvoltării Municipiului Sibiu

 • 3.5.2. Paliere de abordare a dezvoltării urbane a Municipiului Sibiu

 • 3.6 Conținutul Ofertei tehnice și financiare

 • 3.7 Anonimatul proiectelor

 • 3.8 Predarea proiectelor

 • 3.9 Primirea și verificarea proiectelor

 • 3.10 Lucrările juriului

 • 3.11 Confidențialitate

 • 3.12 Criterii aplicate în cadrul procedurii

 • 3.13 Recomandările juriului

 • 3.14 Comunicarea rezultatelor

 • 3.15 Contestații

 • 3.16 Publicarea rezultatelor concursului și expunerea proiectelor

 • 3.17 Calendarul concursului

 • 3.18 Premii

 • 4. Valorificarea proiectelor

 • 4.1 Proprietatea asupra proiectelor

 • 4.2 încheierea contractului pentru realizarea proiectului

 • 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • 6. Litigii

 • 7. Anularea concursului

 • i. Date generale

 • 1.1. Organizatorul concursului

Municipiului Sibiu.

 • 1.2. Scopul concursului

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune idei de concept de dezvoltare spațială integrată pentru Municipiul Sibiu.

Concursul de soluții este organizat în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică de servicii conform art. 105, alin, a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin (7) din aceeași Lege, contractul de servicii de proiectare pentru Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Sibiu să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

 • 1.3. Tipul concursului

 • 1.3.1. Concursul de soluții este public și se va desfășură în 2 etape.

 • A. etapa l-a - de selectare a candidaților, pe baza criteriilor de calificare (prezentate în FISA DE DATE A ACHIZIȚIEI și selectiv în acest REGULAMENT); ;

 • B. etapa a Il-a - de evaluare a proiectelor (Ofertei tehnice) depuse numai de candidații selectați și invitați să participe la etapa 2. în această etapă se vor evalua ofertele tehnice și financiare, după aplicarea criteriilor de evaluare pentru desemnarea proiectului câștigător (prezentate în prezentul REGULAMENT și în TEMA CONCURSULUI).

 • 1.3.2. Concursul de soluții este organizat cu respectarea prevederilor legislației naționale privind achizițiile publice (Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice).

 • 1.3.3. Ridicarea anonimatului se va face pentru toate proiectele admise în jurizare, după semnarea de către toți membrii juriului a procesului verbal de jurizare și comunicarea către concurenți a rezultatului concursului de soluții (Conform art. 109, alin.(3) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice).

 • 1.3.4.  Decizia juriului concursului este obligatorie pentru autoritatea contractantă (Organizator) în ceea ce privește soluția desemnată câștigătoare și a soluțiilor care vor fi premiate.

 • 1.4. Limba concursului

Limba în care vor fi redactate toate documentele va fi obligatoriu limba română.

 • 1.5. Juriul concursului

Pentru evaluarea Ofertei tehnice se va numi prin Dispoziție a Primarului Municipiului Sibiu un juriu compus din specialiști în domeniul urbanismului, arhitecturii și amenajării teritoriului.

 • 1.5.1. Juriul este alcătuit din 7 membri titulari + 2 membri supleanți.

Juriul concursului va fi alcătuit din:

Membrii titulari:

 • 1. Arh. Radu Radoslav

 • 2. Arh. Constantin Enache

 • 3. Arh. Cătălina Preda

 • 4. Arh. Vasile Mitrea

 • 5. Arh. loan Bucur

 • 6. Arh. Augustina Stan (M.D.R.A.P.F.E.)

 • 7. Arh. Ion Cristian Șandru (O.A.R.)

Membrii supleanți:

 • 1. Arh. Angela Kovăcs

 • 2. Arh. Mihai Țucă (O.A.R.)

 • 1.5.2. Lucrările juriului se vor desfășura în Municipiul Sibiu, într-un spațiu pus la dispoziție de către organizator.

 • 1.5.3. Toți membri juriului participă la toate sesiunile juriului.

 • 1.5.4. Membrii supleanți participă la deliberările juriului, fără a avea însă drept de vot, excepție făcând cazul în care sunt chemați să înlocuiască un membru plin al juriului. Dacă un membru plin al juriului lipsește de la prima sesiune de jurizare, un membru supleant îl va înlocui ca membru cu drept de vot pe acesta pentru toată perioada jurizării. în cazul în care, pentru orice motiv, un membru plin lipsește pentru o perioadă scurtă de timp din jurizare, un membru supleant va vota în locul acestuia, orice decizie luată în această perioadă fiind ireversibilă. în cazul în care un membru al juriului este absent pentru o perioadă îndelungată sau pleacă înainte de finalizarea jurizării, votul acestuia îi va reveni unui membru supleant. După producerea înlocuirii, calitatea de membru titular al juriului este preluată de către membrul supleant, care își va exercita atribuțiile aferente până la finalizarea concursului.

 • 1.5.5. Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată și este obligatorie pentru Organizator. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului vor fi luate prin vot majoritar. In cazul unei egalități de voturi, Președintele juriului are votul decisiv.

 • 1.5.6. Membrii juriului sunt remunerați de către Autoritatea Contractantă sub forma unei indemnizații pentru activitatea depusă în cadrul juriului, la care se adaugă eventualele cheltuieli paușale de transport, cazare și masă pentru membri din afara Sibiului. Nu pot beneficia de remunerație reprezentanții desemnați de autoritatea publică locală din cadrul aparatului administrativ propriu;

 • 1.5.7. Juriul concursului are următoarele îndatoriri și responsabilități:

în cadrul primei sesiuni de jurizare, își desemnează prin vot un președinte;

Juriul analizează și decide asupra raportului prezentat de Comisia Tehnică;

Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru;

Juriul evaluează toate proiectele depuse, în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător, indicate în tema de concurs și în anunțul de participare;

Juriul stabilește o ierarhie finală și un singur câștigător al concursului;

Juriul întocmește și înaintează către Organizator procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute și incluzând recomandările sale către Organizator. Procesul verbal de jurizare este un document întocmit în limba română și semnat de către toți membrii titulari ai juriului.

 • 1.5.8. La jurizare vor participa fără drept de vot consilierul profesional și tehnic al concursului și președintele comisiei tehnice, desemnați de Organizator.

 • 1.5.9. Secretariatul juriului este asigurat de un funcționar public din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, desemnat de Organizator.

 • 1.6. Secretariatul juriului

 • 1.6.1 Comunicarea dintre concurenți și secretariatul concursului se realizează exclusiv prin intermediul SEAP: www.e-licitatie.ro

 • 1.6.2. Secretariatul are următoarele atribuții:

 • a)  Secretariatul are atribuții legate de gestiunea proiectelor participante la concurs;

 • b) Secretariatul are atribuții legate de asistarea juriului în întocmirea procesului verbal de jurizare și asigurarea tuturor materialelor solicitate de acesta;

 • c)  asigură comunicarea și anunțarea rezultatelor jurizării.

 • 1.7. Comisia Tehnică

 • 1.7.1. Comisia tehnică are următoarele atribuții:

asigură verificarea proiectelor

asigură păstrarea anonimatului atribuind fiecărui proiect un număr aleatoriu de două sau trei cifre, care se va folosi pe tot parcursul jurizării (număr de concurs) înaintează juriului de concurs constatările și observațiile sale în vederea ușurării luării deciziei de către acesta

președintele comisiei tehnice va participa la lucrările juriului fără drept de vot. numărul membrilor comisiei tehnice poate fi suplimentat cu doi membri dacă numărul proiectelor primite depășește 10.

 • 2. Participarea la concurs

  • 2.1. Calitatea de concurent

   • 2.1.1. Concurenții pot fi: birouri individuale de arhitectură, birouri individuale de urbanism, firme de arhitectură sau de urbanism, asocieri constituite din birouri individuale de arhitectură/urbanism și/sau firme de arhitectură/urbanism, societăți civile de arhitectură sau alte forme legale de exercitare a profesiei de arhitect/urbanist, potrivit legislației naționale a statului de proveniență sau persoane juridice (societăți comerciale de proiectare) din România sau din alte țări, fie individual sau în asociere. în cazul unei asocieri, liderul acesteia va înscrie proiectul în concurs.

   • 2.1.2. Individual sau prin asociere, concurenții trebuie să dețină capacitatea de încheiere a unui contract de servicii de proiectare pe teritoriul României, capacitate ce va trebui dovedită în fața Organizatorului, în cazul câștigării concursului.

2.1.3- Se pot include în echipă și alți specialiști, în afara celor minim solicitați prin Caietul de

Sarcini.

 • 2.1.4. Următoarele persoane nu au dreptul să participe la concurs:

 • 1.   Membrii juriului și membrii supleanți

 • 2.   Consultantul profesional și tehnic al concursului

 • 3.   Membrii comisiei tehnice

 • 4.  Membrii secretariatului de concurs

 • 5.   Membrii echipei de elaborare a temei și a regulamentului, inclusiv consultanții de specialitate

 • 6.  Organizatorul

 • 7.   Rudele până la gradul doi inclusiv, ale persoanelor menționate la punctele 1-6

 • 8.  Alte persoane cu privire la care există indicii rezonabile sau informații concrete că ar putea avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

 • 2.1.5. între concurenți și organizatori nu există comunicare privată. Concurenții pot adresa întrebări și solicita lămuriri referitoare la Documentația de concurs exclusiv în scris. Solicitările, împreună cu răspunsurile fac obiectul unor comunicări publice adresate tuturor participanților.

 • 2.2. Documentele de participare depuse de concurenți

  • 2.2.1. Garanția de participare la procedura de achiziție publică

© Cuantumul garanției de participare este de 25.000 lei

© Echivalența în valută a valorii exprimate în lei, se va determina corespunzător cursului stabilit de BNR la data publicării invitației de participare.

o Garanția de participare este irevocabilă și se constituie, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, din H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în una din următoarele forme:

 • >  printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit din România sau din alt stat, sau de o societate de asigurări, sau

 • >  prin virament bancar, cu condiția confirmării acestuia de către bancă până la data limita de depunere a ofertelor în contul: R022TREZ5765oo6XXXooo228-Trezoreria Sibiu;

o In cazul în care garanția de participare se constituie prin Scrisoare de garanție bancară, ofertanții vor completa Formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă.

IMPORTANT: Operatorii economici vor depune dovada constituirii garanției de participare, până la data limită de depunere a ofertelor, odată cu depunerea documentelor de calificare.

o Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 4 luni, de la termenul limita de primire a ofertelor.

Condiții de reținere a garanției de participare:

> Autoritatea contractantă are dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, în conformitate cu prevederile HG 395/2016.

 • 2.2.2 Formularele de participare (etapa 2)

Concurentul trebuie să prezinte într-un plic secretizat (închis), de culoare albă, opac, format A4, pe care va fi înscris simbolul alfanumeric de identitate ales (format din 3 litere și 2 cifre) și care va fi depus odată cu planșele în ambalaj/tub, următoarele formulare:

A. Formularul de participare datat, completat, semnat și/sau ștampilat în care este obligatorie să fie menționate:

datele concurentului care înscrie proiectul în concurs, individual sau lider de asociere;

datele privind autoratul - autorul principal, coautor (coautori), colaborator (colaboratori) sau consultanți pe specialități, dacă este cazul;

datele privind numele și statutul juridic al asociaților, dacă este cazul

Pe lângă Formularul de participare se vor prezenta următoarele documente:

acordul sau dezacordul privind dezvăluirea identității autorului/echipei la expunerea sau publicarea proiectului;

declarația pe propria răspundere că, în eventualitatea atribuirii contractului de servicii de proiectare, concurentul, individual sau în asociere, va asigura serviciile complete de proiectare pentru toate specialitățile și pentru fazele de proiectare solicitate de Organizator;

Formularul de participare este inclus în documentația de concurs.

2.3 Condiții de admitere în jurizare a soluțiilor

 • 2.3.1. Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte: tema și regulamentul concursului;

termenul de predare și cerințele de prezentare;

anonimatul.

 • 2.3.2. Abaterile constatate înaintea jurizării de către secretariatul de primire a proiectelor și care conduc automat la respingerea unui proiect, în condițiile prevăzute de HG 395/2016, sunt:

depășirea termenului limită stabilit în calendarul procedurii - data și ora - de predare directă la secretariat sau depunere la curier a proiectului sau depunerea la o altă adresă decât cea stabilită prin anunțul de participare și regulament, constatată de secretariat la primirea proiectului;

predarea separat sau lipirea în exteriorul ambalajului/tubului a plicului secretizat, constatată de secretariat la primirea proiectului.

încălcarea prevederilor privind anonimatul, potrivit art. 3.7.

 • 2.3.3 Secretariatul de primire va întocmi un proces verbal în care se va consemna modul de îndeplinire a condițiilor prevăzute la art. 2.3.2. Proiectele care nu îndeplinesc condițiile vor fi respinse nedeschise, conform art. 64 alin. 2 și 7 din HG 395/2016.

 • 2.3.4. Abaterile constatate înaintea jurizării de către Comisia Tehnică și care pot conduce la decizia juriului de eliminare din jurizare a unui proiect sunt:

lipsa plicului secretizat sau neintroducerea acestuia în ambalaj/tub conform celor precizate în prezentul regulament al concursului, constatată de comisie la verificarea proiectelor din punct de vedere al conținutului;

lipsa inscripționării simbolului de identitate pe planșe și pe plicul secretizat sau neacoperirea acestuia cu hârtie neagră pe planșe, constatată la verificarea proiectelor din punct de vedere formal;

încălcarea prevederilor privind anonimatul, potrivit art. 3.7.

 • 2.3.5. Comisia tehnică va întocmi un raport în care se va consemna modul de îndeplinire a cerințelor formale de prezentare a proiectelor și a condițiilor de participare la concurs, pe care are obligația de a-1 prezenta juriului la începerea lucrărilor de jurizare.

3- Desfășurarea concursului

 • 3.1. Lansarea temei de concurs

Lansarea concursului se face prin publicarea anunțului de participare în SICAP

Data lansării este reprezentată de data de publicare a anunțului de participare la concurs în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, secțiunea Concursuri de soluții. Organizatorul va asigura proiectarea și exploatarea unei pagini de Internet a concursului pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu, Pagina Concurs PUG. Pagina concursului va conține prezentarea generală a competiției în limba română, publicarea documentației de concurs, a răspunsurilor la solicitările de clarificări, anunțarea rezultatelor jurizării, alte anunțuri relevante, și transmiterea răspunsului la contestații.

 • 3.2. înscrierea în concurs

3.2.1 Lansarea concursului este ziua în care s-a făcut publicarea anunțului de participare la concurs în SICAP.

 • 3.2.2. Participanții se vor înscrie la concurs în SICAP.

 • 3.2.3. înscrierea dă dreptul concurentului de a primi răspunsurile la întrebări și buletine informative privind desfășurarea concursului.

 • 3.2.4. înscrierea nu condiționează participarea la concurs.

3.3 Documentația pusă la dispoziția concurenților

 • 3.3.1. Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu, Pagina Concurs PUG.

 • 3.3.2. Documentația de concurs cuprinde:

ANEXA 1 - REGULAMENTUL CONCURSULUI

ANEXA 2 - TEMA DE CONCURS

ANEXA 3 - CAIET DE SARCINI

ANEXA 4 - DOCUMENTAȚII ȘI STUDII

 • a)  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (2017)

 • b) Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice (2017)

 • c)  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (2017)

 • d) Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (2014)

ANEXA 5 - DOCUMENTAȚIE PUG 2011

ANEXA 6 - RAPOARTELE DE SINTEZĂ ale dezbaterilor publice organizate în vederea întocmirii Caietului de sarcini

 • 3.4. Dreptul concurențelor de a solicita clarificări

 • 3.4.1. Solicitarea de răspunsuri la clarificări sau întrebări este organizată într-o singură rundă. Datele limită de primire a solicitărilor de clarificări sau a întrebărilor, precum și datele limită de transmitere a răspunsurilor sunt stabilite în calendarul concursului.

 • 3.4.2. Orice concurent interesat are dreptul de a solicita în scris clarificări privind documentația de concurs. Solicitările sau întrebările se pot transmite prin intermediul SICAP. Concurentul are obligația de a respecta datele limită stabilite în calendarul concursului.

 • 3.4.3. Organizatorul concursului se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de clarificări sau la întrebări însoțite de răspunsurile aferente în SICAP, în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite în calendarul concursului și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.

 • 3.4.4 Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia, completa sau modifica unele prevederi ale documentației de concurs, și devin parte integrantă a documentației de concurs.

 • 3.5. Descrierea amplasamentului

Concursul se realizează pentru întreg teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu, în relaționare cu zona sa de influență/ zona peri-urbană (conform Legii 350/2001 și Legii 351/2001).

 • 3.5.1. Situația actuală a dezvoltării Municipiului Sibiu

în ultimii 20 de ani, Sibiul a reușit tranziția de la un oraș cu profil al forței de muncă, rezident sau din alte zone/județe din afara municipiului Sibiu, antrenat în sectorul secundar, spre un profîl mai complex, în care compoziția sectorului secundar și terțiar acoperă forța de muncă, asigurând un venit peste media națională. Este de remarcat prezența structurilor de învățământ superior, cu profil variat și cu tradiție academică. Totodată, este sectorul demografic cu cel mai mare potențial de specializare în domenii conexe activităților economice din județ și regiune.

 • 3.5.2. Paliere de abordare a dezvoltării urbane a Municipiului Sibiu

Integrarea dezvoltării urbane într-un context regional reprezintă una dintre cele mai puternice componente ale politicii europene de dezvoltare. Astfel, pe plan strategic Sibiul își asumă în mod conștient rolul de pol urban de importanță regională, fiind avantajat de poziționarea sa în centrul țării. Atât istoria orașului, cât și dezvoltarea pozitivă pe care a cunoscut-o în ultimii zece ani, oferă Sibiului potențialul necesar pentru a influența în mod direct direcțiile de dezvoltare ale regiunii.

Identitatea Sibiului este astăzi asociată în primul rând cu cultura și, implicit, cu o viață culturală bogată. Dincolo de avantajele economice care decurg din acest fapt, Sibiul se poate mândri cu o serie de caracteristici soft: cultura contribuie într-o foarte mare măsură la calitatea ridicată a vieții, întărind constant identitatea orașului. Printr-un set de investiții constante, orașul își propune să întărească relația din identitatea orașului și mediul cultural, protejându-și patrimoniul cultural și dezvoltându-și atât infrastructura culturală, cât și serviciile conexe.

Totodată, asigurarea unui echilibru între interesele socio-economice și impactul acestora asupra mediului, respectiv asupra calității vieții, trebuie să reprezinte punctul de plecare în luarea deciziilor cu privire la dezvoltarea urbană locală. Echilibrul acestor elemente va oferi generațiilor viitoare un plus de libertate în luarea deciziilor, coroborat cu posibilitatea de a se implica activ în procesul de luare a deciziilor pe plan local.

în procesul de structurare al PUG, se va ține cont și de următoarele aspecte:

o Definirea unui set de obiective măsurabile și identificarea resurselor necesare atingerii lor, cu o fundamentare consistentă și multi-sectorială cu transpunere teritorială;

o Clarificarea modului de abordare a aspectelor strategice care vizează dezvoltarea urbană a orașului (de exemplu: gabaritul general de înălțime maximă admisă în oraș, în contextul inițiativelor de listare a zonei istorice în patrimoniu UNESCO, modul de gestionare a intervențiilor în Centrul Istoric, corelarea dintre Planul urbanistic general și documentațiile strategice aflate în vigoare la data elaborării prezentei documentații)

o Definirea unui cadru director de gestionare a operațiunilor de urbanizare în vederea evitării procesului de urbanizare necoordonată.

o Integrarea impactului investițiilor majore în definirea concluziilor studiilor de fundamentare, respectiv a cadrului de reglementare, pentru investițiile majore pe care Consiliul Local Sibiu, în colaborarea cu partenerii săi, intenționează să le implementeze:

o Dezvoltarea Malurilor Cibinului;

o Construirea unui nou Spital Clinic Județean de Urgență în zona Calea Șurii Mici;

o Construirea unui nou Teatru Național - Centru Multifuncțional, în zona centrală;

o Integrarea cartierelor periferice (Gușterița, Cartierul Arhitecților, etc.);

o Regenerarea urbană a siturilor industriale degradate și abandonate și a cartierelor cu probleme.

o Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive a municipiului Sibiu

o Construirea Centurii Rutiere Sud

© Asigurarea unui grad de predictibilitate, prin corelarea și adaptarea reglementărilor majore ale Planului urbanistic general în vigoare, prin detaliere și corectare a acestora, acolo unde este cazul, respectiv actualizarea în raport cu legislația în vigoare și cu necesitățile reale ale populației (definite clar în urma procedurii de consultare, cât și prin integrarea rezultatelor dezbaterilor anterioare sau a soluționării petițiilor depuse de Ia intrarea PUG în vigoare și până la data aprobării noului PUG).

o Creșterea transparenței și a gradului de înțelegere a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism în rândul populației, prin asigurarea unui instrument dinamic de informare și consultare a publicului, susținut de un set amplu de comunicări cu populația municipiului și cu ceilalți actori importanți (companii mari, IMM-uri, etc.) care să conducă la creșterea spiritului comunitar al colectivității, al încrederii pentru susținerea planurilor strategice.

o Consolidarea capacității administrative a Autorității Contractante prin asigurarea unui set de servicii informatice complexe care să susțină implementarea documentației.

 • 3.6. Conținutul Ofertei tehnice și Ofertei financiare

Concurenții vor elabora Oferta pentru Actualizarea PUG Municipiul Sibiu în conformitate cu cerințele prezentului Regulament și Temei de concurs. Oferta tehnică va fi întocmită în așa fel încât să răspundă celor 4 caracteristici fundamentale ale PUG, definite de Legea 350 din 2001 și anume: (1) caracterul director, (2) caracterul strategic, (3) caracterul de reglementare (specifică) și (4) caracterul de instrument de planificare operațională.

 • 3.6.1. Un concurent (asociere/individual - persoană juridică) poate depune un singur proiect în concurs, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

 • 3.6.2. Fiecare proiect va cuprinde într-un unic ambalaj/tub următoarele:

 • a) Oferta tehnică formată din:

3 Planșe rulate format Ao+ în ambalaj/tub,

1 Memoriu concept de dezvoltare Municipiul Sibiu - max. 100 pag. A4,

1 Memoriu de prezentare al conținutului minimal PUG Municipiul Sibiu -max. 100 pag. A4

 • b) Oferta (propunerea) financiară, în limba română, redactată pe hârtie albă format A4. Propunerea financiară va avea valorile exprimate în LEI (fără TVA).

c) un plic secretizat (lipit) din hârtie albă, opac, format A4 conținând:

 • >  formularele de participare conf. Art. 2.2.2;

 • >  formularul de identitate, format A4, tipărit pe hârtie albă, care va fi folosit de organizatori pentru expoziția concursului;

 • >  memory stick/ cârd de memorie USB, conținând:

imaginile planșelor micșorate

format .jpg, rezoluție 72 dpi, pentru publicarea online

format .jpg, rezoluție 150 dpi, pentru catalogul concursului

textele de prezentare a soluției propuse în format .doc (cele 2 Memorii)

formularele de participare în format .doc

 • 3.6.3. Proiectele se vor prezenta pe 3 (trei) planșe format Ao+, ne cașerate pe suport rigid.

 • 3.6.4. Planșele vor fi numerotate în colțul din dreapta jos conform specificațiilor din tema de concurs.

 • 3.6.5. Paginile părții scrise vor numerotate în format: “nr. pagină / total pagini”.

 • 3.6.6 Planșele vor conține, în partea de sus, titlul: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU - Concurs de soluții.

 • 3.6.7 Planșele proiectului vor fi rulate și introduse într-un ambalaj sau tub. Nu se admit planșe pliate.

 • 3.7. Anonimatul proiectelor

 • 3.7.1. Pentru păstrarea anonimatului fiecare proiect va avea un simbol alfanumeric de identitate. Acesta va fi compus din 3 litere urmate de 2 cifre, la alegerea concurentului.

 • 3.7.2. Simbolul de identitate va fi înscris pe fața fiecărei planșe și pe prima pagină a celor două memorii în colțul din dreapta sus, într-un dreptunghi acoperit cu hârtie neagră de 5x3 cm, lipită doar pe contur, pe ambele fețe.

 • 3.7.3. (1) Simbolul de identitate va fi înscris și neacoperit de hârtie neagră, pe un plic de culoare albă, perfect opac, format A4, în care se vor introduce:

 • a. formularul de participare și formularul de identitate

 • b. stick-ul cu date cu versiunea electronică a proiectului

(2) Plicul va fi predat sigilat/lipit și nu v-a fi introdus în alt plic, ci direct în ambalajul/tubul care conține planșele.

 • 3.7.4. Simbolul de identitate va fi înscris pe stick-ul cu date cu marker negru permanent. Stick-ul va fi inclus în plicul secretizat.

 • 3.7.5. Comisia tehnică asigură păstrarea anonimatului atribuind fiecărui proiect un număr aleatoriu de două sau trei cifre, care se va folosi pe tot parcursul jurizării (număr de concurs).

 • 3.7.6. Sub sancțiunea eliminării din jurizare, planșele nu vor conține nicio indicație privind identitatea concurentului

 • 3.7.7. Se vor evita prezentări grafice foarte personalizate, cum ar fi logoul firmei, care să pericliteze asigurarea anonimatului.

 • 3.7.8. Ridicarea anonimatului se va face numai după semnarea de către membrii juriului a procesului verbal de jurizare, prin deschiderea plicurilor secretizate.

 • 3.7.9. Datele de identificare ale autorilor proiectelor premiate și menționate vor fi făcute publice odată cu anunțarea rezultatelor jurizării.

 • 3.8. Predarea proiectelor

 • 3.8.1. Concurenților li se recomandă alegerea unui ambalaj/tub care sa păstreze integritatea planșelor rulate și a stick-ului. Pe ambalaj/tub se va scrie: PENTRU CONCURS „ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL SIBIU ”.

 • 3.8.2. (1) Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin curier la sediul secretariatului de primire, cu adresa: Primăria Municipiului Sibiu, Str. Samuel Von Brukenthal nr. 2.

(2) Data și ora limită a predării proiectelor depuse la sediul secretariatului de primire sau transmise prin curier este cea stabilită în calendarul de concurs.

 • 3.8.3. Pentru proiectele predate direct la secretariat, concurenții vor primi un număr de înregistrare într-un tabel de primire. Tabelul conține doar numărul de înregistrare și ora la care a fost primit proiectul.

 • 3.8.4 Proiectele trimise prin curier vor fi expediate Ia aceeași dată limită de predare, conform calendarului concursului. Concurenții vor expedia proiectele prin curier numai cu confirmare de primire. Pentru proiectele trimise prin curier concurenții au datoria să se asigure că data și ora expedierii este înscrisă pe ambalaj/tub și va ajunge la sediul secretariatului de primire până la data și ora prevăzută în calendarul concursului pentru începerea lucrărilor comisiei tehnice - conform calendarului de concurs. Proiectele trimise prin curier vor primi și ele un număr de înregistrare consemnat într-un tabel de primire.

 • 3.8.5. Secretariatul de primire nu își asumă răspunderea de a confirma expeditorului primirea proiectului

 • 3.8.6. După predarea unui proiect, nu se admit completări sau înlocuiri de planșe, plic sau data stick.

 • 3.8.7. Dacă un concurent solicită retragerea unui proiect predat, aceasta este permisă numai până la data și ora limită stabilite în calendarul concursului pentru predare, cu obligația încheierii unui proces-verbal de retragere.

 • 3.9. Primirea și verificarea proiectelor

 • 3.9.1. Secretariatul de primire va îndepărta după înregistrare orice mențiune privind identitatea expeditorului de pe ambalaj/tub.

 • 3.9.2. La data și ora stabilită în calendarul concursului, secretariatul de primire va preda comisiei tehnice toate proiectele la care nu s-au constatat abaterile prevăzute la 2.3.2., în baza unui proces-verbal.

 • 3.9.3. Pentru verificarea conținutului proiectelor primite și înregistrate, Organizatorul va desemna o comisie tehnică, formată din minimum 3 membri ai serviciilor din cadrul primăriei. Președintele comisiei tehnice va participa la lucrările juriului fără drept de vot. Numărul membrilor comisiei tehnice poate fi suplimentat cu doi membri dacă numărul proiectelor primite depășește 10. Comisia tehnică va asigura verificarea proiectelor și va înainta juriului constatările și observațiile sale în vederea ușurării luării deciziei de către acesta.

 • 3.9.4.  La data și ora stabilite în calendarul concursului, comisia va deschide ambalajele/tuburile conținând proiectele și va atribui un număr aleatoriu de două sau trei cifre (număr de concurs), număr ce va fi înscris și pe ambalaj / tub și pe elementele proiectului.

 • 3.9.5. Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor formale de predare potrivit temei, regulamentului, precum și respectarea anonimatului. Comisia tehnică va verifica dacă fiecare proiect cuprinde toate piesele cerute prin regulament sau temă, precum și modul de prezentare al acestora.

 • 3.9.6. Proiectele care nu vor respecta prevederile privind anonimatul vor fi propuse spre eliminare din jurizare, urmând ca juriul să se pronunțe.

 • 3.9.7. Plicurile secretizate ale proiectelor verificate vor fi introduse de președintele comisiei tehnice într-o cutie sigilată ce va fi păstrată într-un loc inaccesibil publicului la sediul organizatorului.

 • 3.10. Lucrările juriului

 • 3.10.1. La lucrările juriului este admisă prezența, fără drept de vot, a secretariatului de jurizare, a consultantului profesional și tehnic al concursului și a președintelui comisiei tehnice.

 • 3.10.2. Juriul își va desemna prin vot un președinte și își va stabili propria procedură de lucru.

 • 3.10.3 Lucrările juriului se vor desfășura în limba română. Procesul verbal de jurizare se va redacta în limba româna, iar această versiune va fi cea semnată de juriu la finalul lucrărilor.

 • 3.10.4 Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare și de a stabili o ierarhie potrivit căreia să declare un câștigător al concursului și să acorde premiile. La finalizarea lucrărilor, juriul are obligația de a întocmi procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, care vor fi înaintate organizatorului.

3.10.5. După finalizarea lucrărilor și semnarea procesului verbal de jurizare de către membrii juriului, secretarul juriului va proceda la deschiderea plicurilor secretizate pentru a se identifica autorii proiectelor premiate, fapt care se va consemna într-o anexă a procesului verbal care va fi înaintat către organizator.

 • 3.11. Confidențialitate

 • 3.11.1 Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propriul proiect. Organizatorul sau secretariatul poate fi contactat cu privire la concurs numai în scris.

 • 3.11.2 Membrii juriului, secretariatul juriului și experții invitați au obligația de a păstra confidențialitatea deliberărilor juriului. Ședințele de lucru ale juriului nu sunt publice. Nu este permis accesul în spațiul unde se desfășoară lucrările juriului al niciunei persoane, cu excepția celor menționate în acest regulament. Prin excepție, juriul poate solicita prezența temporară a unui expert cooptat.

 • 3.11.3. Cu excepția membrilor juriului, anunțați nominal la începutul concursului, toate celelalte persoane admise în incinta unde se desfășoară jurizarea sau care vor fi implicate în primirea și verificarea proiectelor vor da declarații de confidențialitate și că nu se află în situație de conflict de interese.

3.12 Criteriile aplicate în cadrul procedurii

A. etapa l-a de selectare a candidaților se face pe baza criteriilor de calificare (prezentate în FIȘA DE DATE și selectiv în acest REGULAMENT);

CERINȚELE PRIVIND PERSONALUL

Pentru realizarea documentației de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, operatorul economic va prezenta o echipă pluridisciplinară formată din specialiști cu studii superioare și atestați în conformitatea cu prevederile cadrului legislativ în vigoare.

Cerințele minime privind structura echipei, respectiv atribuțiile experților sunt următoarele:

Domeniul de expertiză Condiții specifice și atribuții              CdML

Amenajarea teritoriului și Specialist atestat RUR Șef de proiect (cf. HCS RUR101/2010)

urbanism

Condiții specifice:

 • •   Șef proiect PUG - atestat de RUR și cu drept de semnătură și certificat RUR pentru planurile de amenajare a teritoriului metropolitan și planurile de amenajare a teritoriului peri urban al principalelor municipii și orașe, simbol «Ci» și planurile urbanistice generale de municipii împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D», (sau echivalent);

Atribuții:

® Coordonează echipa de specialiști implicați în realizarea documentației de actualizare a Planului urbanistic general;

0 își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentației de urbanism în integralitatea sa. Elaboratorii studiilor de fundamentare sau a secțiunilor de specialitate nu sunt exonerați de răspundere privind documentațiile întocmite.

 • •   Asigură coordonarea și corelarea conținutului corespunzător tuturor Secțiunilor care fac obiectul documentației de actualizare a Planului urbanistic general, în conformitate cu cadrul legal în vigoare;

0 Asigură respectarea graficului de execuție fizic și valoric, în condițiile agreate cu Autoritatea Contractantă;

0 Coordonează elaborarea documentațiilor tehnice de obținere a avizelor pentru actualizarea Planului urbanistic general, în relație cu instituțiile interesate;

0 Asigură reprezentarea echipei și susținerea documentației tehnice de obținere a avizelor pentru actualizarea Planului urbanistic general, în relație cu instituțiile interesate și cu populația.

0 Coordonează, alături de experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice transpunerea tuturor pieselor scrise și desenate într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

0 Asistă Autoritatea Contractantă în proiectarea, în organizarea și în desfășurarea activității de informare și de consultare a populației (cf. OM 2.701/2010 și OM 233/2016).

0 Integrează concluziile studiilor de fundamentare;

0 Generează un concept unitar privind strategia de dezvoltare teritorială a Municipiului Sibiu;

0 Dezvoltă un plan de acțiune care identifică proiectele, bugetele și perioada de timp aferentă implementării investițiilor în domeniul amenajării teritoriului, în Municipiul Sibiu și în teritoriul peri-urban al acestuia;

0 Coordonează elaborarea Memoriului de sinteză și a Memoriului General;

0 Colaborează la elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

0 Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul

informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

o Elaborarea Regulamentului local de urbanism, în concordanță cu specificațiile Caietului de sarcini și cu respectarea cadrului legal;

 • •   Elaborarea planșelor desenate corespunzătoare documentației de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu;

<> Elaborarea livrabilelor corespunzătoare.

° Colaborează la elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

Nota: Pe domeniul amenajarea teritoriului și urbanism Șeful de proiect poate partaja și/sau delega atribuții către membri ai echipei de proiect cu atestat RUR corespunzător, simbol «Ci» și/sau «D» după caz

Actualizare topografică Inginer geodez____________________________________________________________

Condiții specifice:

o nominalizarea a cel puțin unui inginer, cu experiență atestat ANCPI pentru elaborarea și vizarea la OCPI a suportului topografic (sau echivalent);

Atribuții:

° Elaborează documentația corespunzătoare reambulării topografice (suport topografic al PUG cf. Legii 350/2001) și obținerii avizului OCPI (respectiv recepția finală a suportului topografic);

o Participă la toate etapele PUG, inclusiv asigură transpunerea formei finale aprobate a PUG, pentru ca Primăria Municipiului Sibiu să poată integra prevederile PUG în GIS;

Studii de trafic               Specialist atestat RUR .      *   '   •_________________________________!

Căi de comunicație și Condiții specifice:

transport

 • •   elaborator studiu căi de comunicații și transporturi PUG-atestat de RUR și cu drept de semnătura și certificat RUR pentru căi de comunicații și transporturi, simbol «G7» (sau echivalent);

Atribuții:

 • •   Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

o Elaborează documentațiile tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

° Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

Echiparea edilitară a        Specialist atestat RUR_____________

teritoriului                  Condiții specifice:

o elaborator studiu echipare edilitară PUG-atestat de RUR și cu drept de semnătură și certificat RUR pentru echipare edilitară, simbol «Gi» (sau echivalent);

Atribuții:

o Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

o Elaborează documentațiile tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

 • •   Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate

  corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

  Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului construit

  Specialist atestat RUR și atestat MCIN

  Condiții specifice:

  • elaborator studiu de istorie urbană PUG-atestat de RUR și cu drept de semnătură și certificat RUR pentru studii de istorie urbană, simbol «G5» și să fie atestat cel puțin specialist MCIN (sau echivalent) ;

  Atribuții:

  0 Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

  a Colaborează la elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

  0 Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

  Protejarea și conservarea patrimoniului natural

  Specialist atestat de Ministerul Mediului

  Condiții specifice:

  0 elaborator studiu de calitatea mediului PUG și elaborator raport de mediu, atestat de Ministerul Mediului, (sau echivalent) ;

  Atribuții:

  0 Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

  0 Elaborează documentația tehnică necesară obținerii acordului de mediu pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu;

  0 Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

  0 își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite.

  Peisagistică

  Specialist atestat RUR                                                . .   !

  Condiții specifice:

  0 elaborator studiu de amenajare peisagistică PUG-atestat de RUR și cu drept de semnătură și certificat RUR pentru amenajare peisagistică, simbol «G6» (sau echivalent);

  Atribuții:

  0 Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

  0 Colaborează la elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

  0 Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise si desenate

corespunzătoare specializării sale intr-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite.

Economie urbană          Specialist atestat RUR______________________________________

Condiții specifice:

o elaborator studiu economie urbană - atestat de RUR și cu drept de semnătură și certificat RUR pentru economie urbană, simbol «G4» (sau echivalent);

Atribuții:

 • •   Colaborează la elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

o Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

 • •   își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite.

Sociologie urbană          Specialist atestat RUR____________________________________________________

Condiții specifice:

 • •   elaborator studiu sociologie urbană și demografie PUG-atestat de RUR și cu drept de semnătură și certificat RUR pentru sociologie urbană și demografie, simbol «Gz» (sau echivalent);

Atribuții:

0 Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

 • •   Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

o își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite.

Tehnologia informației      Expert

Sisteme informaționale      Condiții specifice:

geografice

• Studii universitare de licență și mașter absolvite cu diplomă, respectiv

1 persoană                       studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă în domeniile

informatică sau automatică și calculatoare;

o Experiență (cel puțin un proiect) în proiectarea și implementarea bazelor de date geospațiale de urbanism și migrarea datelor pe structuri definite de beneficiar.

Atribuții:

• Asigură suport tehnic întregii echipe în transpunerea pieselor scrise și desenate elaborate într-un format compatibil cu standardul digital solicitat pentru predarea documentației;

» Asigură suport tehnic Autorității Contractante în preluarea bazelor de date geospațiale de urbanism generate în cadrul proiectului și migrarea acestora în baza de date a Autorității Contractante

----l-----

Domeniul de expertiză Condiții specifice și atribuții

Științe juridice

Expert                .    *         *      ?•                                               v

1 persoană

Condiții specifice:

0 Studii universitare de licență și mașter absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diploma în domeniul științelor juridice;

0 Vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 (cinci) ani

Atribuții:

0 Participă Ia realizarea documentațiilor în domeniul său de specialitate;

0 Participă la elaborarea și redactarea finală a Regulamentului local de urbanism asigurând coerența juridică;

0 Asigură suport tehnic întregii echipe în vederea conformării documentației cu cadrul legal în vigoare, respectiv a optimizării reglementărilor, în vederea reducerii riscurilor juridice pe perioada implementării documentației de actualizare a Planului urbanistic general;

CAPACITATEA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ

o Cifra medie anuală de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2018, 2017, 2016).

Notă: Conversia leu-valută se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecărui an.

Se vor prezenta bilanțurile contabile, semnate și stampilate, vizate și înregistrate la organele competente, de la finele anilor 2016 și 2017, în copie lizibilă certificată "conform cu originalul, iar pentru anul 2018 în ceea ce privește prezentarea bilanțului contabil înregistrat vor fi admise și alte documente în susținerea cifrei de afaceri.

în cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-și demonstra situația economică și financiară și prin prezentarea altor documente pe care Autoritatea Contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului.

în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. Ofertanții nerezidenți vor prezenta traducerea autorizată și legalizată în limba română a documentelor solicitate mai sus.

în cazul în care un grup de operatori economici depune ofertă comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ

o Lista principalelor servicii prestate conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați. Din lista principalelor servicii executate trebuie să rezulte că operatorii economici trebuie să facă dovada că au prestat servicii similare în valoare cumulată de minim 4.000.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin servicii similare se înțelege realizare /actualizare/ reactualizare PUG, la nivel de municipiu și/sau orașe.

Pentru contractele a căror valoare este exprimată în alta valută decât în lei, data la care se va calcula echivalența leu/alta valută: conform curs BNR din data publicării anunțului de participare.

o Declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii

Ofertantul trebuie să facă dovada că are în dotarea sa sau că dispune pentru realizarea în bune condiții a contractului (proprietate, leasing/comodat/angajamente de punere la dispoziție sau prin contracte/convenții de închiriere) de următoarele resurse/facilități tehnice (utilajele/mijloacele de transport/echipamentele tchnice/organisme tehnice) specifice, rezultate a fi necesare pentru îndeplinirea acestuia. Se solicită prezentarea documentelor mai sus menționate cel puțin pentru următoarele echipamente tchnice/resurse/faciiități tehnice aferente activităților de profil:

_ cel puțin o stație de lucru (computer/laptop) pentru fiecare expert nominalizat în cadrul colectivului de proiectare

_ 1 licență software proiectare de tip CAD (sau echivalent)

_ 1 echipament imprimare documente formate mari Ao;

_ 1 echipament imprimare, multiplicare și scanare documente formate minim A3

_ 1 echipament fotografiere;

_ 1 stație totală;

_ 1 receptor GPS dublă frecvență;

_ 2 autovehicule

în caz de asociere cerința se consideră îndeplinită în mod cumulat.

Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută și de o altă persoană. Ofertantul va prezenta fișele tehnice pentru fiecare echipament nominalizat.

B. etapa a 11-a de evaluare a proiectelor (oferta tehnică) depuse numai de candidații selectați și evaluarea Propunerilor financiare (oferta financiară) prin aplicarea criteriului de atribuire pentru desemnarea proiectului câștigător.

FACTORI TEHNICI DE EVALUARE și CRITERII DE EVALUARE A CONȚINUTULUI PROPUNERII TEHNICE

Au fost propuși, în vederea evaluării, selectiv, factori tehnici relevanți pentru prevederile caietului de sarcini, astfel ca prin oferta depusă concurenții să poată demonstra capacitatea de îndeplinire a cerințelor acestuia. S-a avut în vedere ca îndeplinirea lor să nu necesite un volum de muncă excesiv pentru a încuraja participarea la concurs. Vor fi abordați următorii factori în vederea evaluării:

Factor tehnic de evaluare-Ti

Identificarea explicită a maxim cinci zone din municipiu ale căror reglementări/prevederi ale PUG aprobat prin HCL 165/2011 vor fi revizuite și corelate cu noile cerințe de dezvoltare ale Municipiului Sibiu. în mod inevitabil unele reglementari ale PUG aprobat prin HCL 165/2011 (elaborat în 2009) au fost infirmate de evoluția orașului în ultimii 10 ani prin supra sau subevaluare. Zonele care vor necesita ajustări ale reglementarilor sunt numeroase. Din acestea concurenții vor selecta, în vederea evaluării, maxim cinci zone, ale căror probleme sunt sesizabile fără alte informații decât cele puse la dispoziție de organizator.

21 puncte

Criterii de evaluare

 • 1.  Indicarea condițiilor necesare pentru atingerea obiectivelor urbanistice prin aplicarea noilor prevederi propuse, 3,5 puncte

Justificare: Propunerile de modificare a reglementărilor unei zone sunt făcute în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale municipiului, obiective care nu au fost atinse prin vechile reglementari, datorate evoluției urbanistice a municipiului din ultimii ani. Pentru atingerea acestor obiective este necesară îndeplinirea unor condiții care vor fi identificate de către concurenți (ex. alocarea resurselor financiare din bugetul local și corelarea cu necesitățile exprimate de locuitorii municipiului)

 • 2.  Raportarea la obiectivele strategice de dezvoltare a Municipiului Sibiu, așa cum au fost prevăzute în Planul urbanistic general, aprobat în anul 2011, 7 puncte

Justificare: Propunerile de modificare a reglementărilor unei zone vor fi actualizate, în măsura în care obiectivele formulate în 2011 mai corespund sau nu necesităților locuitorilor zonei și ale municipiului, în general.

 • 3.  Raportarea la documentele strategice de planificare urbană ulterioare aprobării Planului urbanistic general: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (2017), Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice (2017), Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (2017), Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (2014), 7 puncte

Justificare : După aprobarea Planului urbanistic general în anul 2011 Primăria Municipiului Sibiu a adoptat documente strategice de planificare urbană care au revizuit sau modificat unele prevederi ale strategiei pe care s-au fundamentat reglementările acestuia. Concurenții vor identifica în ce măsura propunerile de modificare a reglementărilor unei zone sunt o consecință a prevederilor acestor documente strategice sau o nevoie de compatibilizare cu prevederile acestora.

 • 4. Motivația alegerii celor maxim cinci zone selectate, în raport cu programele prioritare de dezvoltare a Municipiului Sibiu așa cum sunt acestea definite în documentele strategice de planificare urbana adoptate de Consiliul Local al Municipiului Sibiu adică Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (2017), Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice (2017), Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (2017), Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (2014) și Strategia Planului urbanistic general aprobat în anul 2011, 3,5 puncte

Justificare : programele prioritare de dezvoltare a Municipiului Sibiu constituie baza concretă operațională de dezvoltare a orașului din punct de vedere urbanistic. Selectarea zonelor și corelarea lor cu proiectele prioritare actuale sau viitoare poate crea o imagine elocventă asupra capacității concurenților de înțelegere a problemelor orașului și a aprojlmdării lor pe parcursul derulării contractului.

Factor tehnic de evaluarc-Tz

Descrierea viziunii și a conceptului de dezvoltare, care să prezinte, în urma analizei și sintezei, modalități eficiente de rezolvare a principalelor disfuncții ale Municipiului Sibiu;

14 puncte Criterii de evaluare

 • 1.  Prezentarea modalității de gestiune prin Planul urbanistic general al Municipiului Sibiu, care să asigure coerența și continuitatea dezvoltării urbanistice pe termen mediu și lung 3,5 puncte

Justificare : în îndeplinirea rolului de instrument eficient de planificare urbană a Planului urbanistic general, conferit de Legea nr. 350/2001, modul de gestionare joacă un rol important. Este necesară prezentarea unui sistem de reglementări flexibil, dar și ferm, care să permită funcționarea Planului urbanistic general într-un context aflat în permanentă schimbare (evoluția pieței de capital, răspuns prompt la oportunitățile investiționale, controlul dinamicii populației și ale necesităților acestora);

 • 2.  Transpunerea prevederilor Planul urbanistic general într-un program coerent de susținere a investițiilor pe termen mediu și lung, 3,5 puncte

Justificare : Pentru a atinge obiectivele Planului urbanistic general este nevoie de modalități de implementare performante. Municipiul Sibiu trebuie sa înfrunte provocări provenite din: contextul economic, suprafețe ample ocupate de industrii abandonate, țesut și peisaj destructurat care fragmentează imaginea și metabolismul urban al orașului, declinul activităților productive în anumite zone, un sistem ineficient de mobilitate etc. Modalitatea în care reglementările vor facilita realizarea investițiilor adecvate va fi decisiv pentru a răspunde acestor provocări.

 • 3.  Identificarea și argumentarea riscurilor de nerealizare a obiectivelor urbanistice, 3,5 puncte

Justificare: Identificarea, evaluarea și ulterior gestionarea în mod pro activ a riscurilor de nerealizare a obiectivelor Planului urbanistic general constituie o condiție importantă a transformării lui într-un instrument eficient de gestiune a teritoriului orașului. Propunerea unui sistem de reglementare rigid și eminamente reactiv poate conduce la multiple neconcordanțe între prevederile din momentul elaborării lui și dinamica procesului de dezvoltare urbană a municipiului, ceea ce înseamnă inevitabil multiplicarea de documentații de completare și derogare.

 • 4.  Evidențierea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice propuse, 3,5 puncte

Justificare : Elaborarea Actualizării Planul urbanistic general al Municipiului Sibiu presupune o activitate complexă de lungă durată care are drept scop îndeplinirea viziunii de dezvoltare prin stabilirea obiectivelor strategice și materializarea lor în programe și proiecte. O condiție primordială a materializării proiectelor prioritare este evaluarea realistă a resurselor necesare. Atât parteneriatele public-privat, cât și investițiile private sau publice trebuie să utilizeze Planul urbanistic general al Municipiului Sibiu ca un suport necesar pentru obținerea finanțărilor, implementarea coerentă a proiectelor și timpi reduși de execuție. Bugetul local de venituri și cheltuieli trebuie sa fie alcătuit în compatibilitate cu cel puțin unul din obiectivele, programele și prevederile din Planului urbanistic general. Bugetul local de venituri și cheltuieli trebuie să prevadă doar proiecte aflate în stare de compatibilitate cu obiectivele, programele și prevederile din Planul urbanistic general.

Factor tehnic de evaluare-T3

Planul de informare și consultare publică;

14 puncte

Criterii de evaluare

 • 1.  definirea obiectivelor, 3,5 puncte

Justificare: Informarea și consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului și este parte integrantă a procedurii de inițiere, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului. Obiectivele generale ale informării și consultării publice, definite de legislație trebuie, adaptate contextului local și definite în mod specific.

 • 2.  identificarea grupurilor țintă, 3,5 puncte

Justificare: Grupul țintă este grupul de persoane fizice sau juridice (definite ca arie geografică, domeniu de activitate etc.) cărora li se adresează direct sau indirect un proiect, prin intermediul căruia se propune să se realizeze o schimbare. Membrii grupului țintă se pot regăsi între beneficiarii proiectului. Pentru a avea o imagine cât mai realistă a poziției locuitorilor orașului fată de proiectul de revizuire a Planului urbanistic general procesul de informare și consultare a populației trebuie sa se realizeze pe o bază cât mai largă a populației orașului dar mai ales pentru grupuri reprezentative.

 • 3.  tipuri de informare și consultare publică, 3,5 puncte

Justificare: Se va prezenta un plan de acțiune pentru consultarea populației. Obiectivele prevăzute în planul de acțiuni vor ține seama de strategia și politica în domeniu, precum și de recomandările pertinente provenite din partea principalilor actori implicați în procedura de actualizare a Planului urbanistic general în calitate de beneficiari direcți sau indirecți. Pe cât posibil, planul va avea un caracter flexibil cu posibilități de adaptare la necesitățile exprimate de diversele categorii sociale, profesionale, etnice etc. Modul de selectare a modalităților de adresare este important pentru reușita acțiunii.

 • 4.  corelarea sesiunilor de informare și consultare publică cu etapele proiectului, 3,5 puncte

Justificare: Procesul de informare și consultare publică se desfășoară pe întreaga perioadă de elaborare a proiectului. Pentru a asigura o eficiență maximă, calendarul acțiunilor prevăzute în cadrul procesului de informare și consultare publică cât și modul și mijloacele de adresare trebuie corelate și adecvate cu necesitățile etapei în care se află proiectul.

Factor tehnic de evaluare T4

Managementul de proiect - metodologia de implementare, evaluare și adaptare a reglementărilor;

7 puncte

Criterii de evaluare

 • 1.  Cadrul general de abordare pentru implementare, 3,5 puncte

Justificare: Revizuirea Planului urbanistic general este un proiect cu un grad ridicat de complexitate. în abordarea sa este necesară adoptarea unei metodologii de management compatibilă cu specificul proiectului, care să descrie rolurile, activitățile, modelele și să identifice procesele (exemplu propunerea de modele/template pentru activitățile care generează un livrabil). Metodologia va propune un plan de implementare și monitorizare.

 • 2.  Corelarea elementelor din calendarul proiectului, 3,5 puncte

Justificare : Pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate prestatorul va fi obligat pe baza metodologiei managementului de proiect să propună un calendar al activităților în concordanță cu cerințele caietului de sarcini pentru atingerea dezideratului de calitate tehnică a livrabilelor solicitate și încadrarea în perioada de timp alocată proiectului. Concurentul va propune instrumente de lucru adaptate procesului de derulare a proiectului (exemplu :utilizarea diagramei de tip Gantt).

Factor tehnic de evaluare T5

Abordarea clară și coerentă a conținutului minimal al PUG Municipiul Sibiu în raport cu legislația specifică domeniului (lege, norme, conținut cadru, etc) cât și specificitatea abordării pe cazul concret al Municipiului Sibiu și focalizarea pe zonele vulnerabile a prevederilor Planului urbanistic general în vigoare. Modalitatea de inter relaționare și corelare a Regulamentului local de urbanism cu planșele de reglementare, prin raportarea la obiectivele propuse prin Caietul de Sarcini.

14 puncte

Criterii de evaluare

 • 1.  Respectarea prevederilor normative cu caracter obligatoriu, 3,5 puncte

Justificare: Procesul de elaborare a Actualizării Planului urbanistic general se supune încadrării într-un cadru legislativ general trasat de Legea nr. 350 din 2001 și a prevederilor actelor legislative subsecvente sau conexe. Pe de alta parte modul de abordare a proiectului trebuie să corespundă unei specificități locale care este foarte pregnantă în cazul Sibiului. Se va urmări modalitatea și corectitudinea acestei abordări în condițiile asigurării eficienței reglementarilor propuse pentru cazul specific. Pentru aceasta Planul urbanistic general trebuie să stabilească în mod clar parametrii de reglementare conform cărora diversele scenarii de dezvoltare sunt compatibile, precum și aportul instrumentelor și indicatorilor care permit evaluarea îndeplinirii acestuia cu transparență, claritate și fără vreun efort suplimentar în gestiunea și decizia municipală. Utilizarea instrumentelor presupune o îmbunătățire a timpului necesar eliberării documentelor (CU, AC, etc) în ideea simplificării și debirocratizării proceselor.

 • 2.  Crearea premiselor pentru un cadru adecvat susținerii investițiilor pe termen mediu și lung,

3,5 puncte

Justificare: Garantarea coerenței și continuitatea dezvoltării urbanistice, în timp, care asigură atragerea de investiții cu capital privat și public-privat, poate fi rezolvată mai ușor odată cu adoptarea PUG, instrument ce are avantajul că suprapune paliere diverse de analiză, devenind astfel suport obiectiv și profesionist pentru luarea deciziilor, cu ajutorul bazei de date actualizate în timp real, putându-se astfel realiza analize privind forța de munca, performanțele activităților economice și dispunerea lor în teritoriu, evidențiindu-se oportunitățile de investiție, tendințele de dezvoltare economică, calificarea și mobilitatea forței de munca.

 • 3. Integrarea componentei culturale și turistice ca resort de creștere a competitivității orașului și în acord cu tendințele naționale și europene, 7 puncte

Justificare : O componentă importantă a evoluției dezvoltării recente a Municipiul Sibiu este aportul culturii și turismului în economia orașului. Concurenții vor identifica măsurile în plan urbanistic necesare pentru protejarea și menținerea acestei evoluții precum și identificarea de mijloace de reglementare de valorificare a unor oportunități încă puțin exploatate.

Modul de convertire în puncte a aprecierii prin criteriile de evaluare a îndeplinirii cerințelor factorului tehnic se face după algoritmul următor:

Pentru criteriile evaluate cu 3,5 puncte :

o o puncte - neabordarea problemei din punct de vedere al criteriului de evaluare, imposibilitate de evaluare din lipsă de date, date incomplete sau eronate.

=> 1 punct - abordare neconvingătoare, slabă, inadecvată, există importante puncte slabe, (se vor menționa punctele slabe)

o 2 puncte - abordare corectă, acceptabilă dar modestă, sunt puncte slabe semnificative în abordare, (se vor menționa punctele slabe)

o 2,5 puncte - abordare bună, dar sunt necesare unele îmbunătățiri, (se vor menționa îmbunătățirile necesare)

o 3 puncte - abordare foarte bună, dar sunt posibile eventuale îmbunătățiri, (se vor menționa eventuale îmbunătățiri)

0 3,5 puncte - abordare excelentă, propunerea abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului, eventualele deficiențe sunt minore.

pentru criteriile evaluate cu puncte :

o o puncte - neabordarea problemei din punct de vedere al criteriului de evaluare, imposibilitate de evaluare din lipsă de date, date incomplete sau eronate.

o 2 puncte - abordare neconvingătoare, slabă, inadecvată, există importante puncte slabe, (se vor menționa punctele slabe)

0 3>5 puncte - abordare corectă, acceptabilă dar modestă, sunt puncte slabe semnificative în abordare, (se vor menționa punctele slabe)

o 5 puncte - abordare bună, dar sunt necesare unele îmbunătățiri, (se vor menționa îmbunătățirile necesare)

o 6 puncte - abordare foarte bună, dar sunt posibile eventuale îmbunătățiri, (se

vor menționa eventuale îmbunătățiri) o 7 puncte - abordare excelentă, propunerea abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului, eventualele deficiențe sunt minore

T (punctajul ofertei tehnice) = T1+T2+T3+T4+T5 = maxim 70 ; incte

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile din caietul de sarcini. Structura propunerii tehnice este prezentată în tema concursului. Specificațiile prevăzute în caietul de sarcini și tema concursului sunt cerințe minime obligatorii. în situația nerespectării în totalitate a acestor cerințe minime, ofertele pot fi respinse ca fiind neconforme. Pentru a răspunde cerințelor caietului de sarcini, oferta tehnică va include în partea scrisă și documentele menționate mai jos:


Structura echipei


Graficul fizic și valoric de execuție a serviciilor


Lista livrabilelor


o atribuțiile firmelor ofertante în elaborarea proiectului;

• modul în care se va realiza comunicarea dintre ofertant și autoritatea contractantă;

o modul de abordare a fiecăreia dintre cele 4 secțiuni ale documentației de actualizare Planului urbanistic general;

o riscurile identificate și modul de gestionare a acestora;_____________________

Ofertantul va prezenta structura și atribuțiile experților care fac parte din echipa de lucru. Se vor respecta cerințele caietului de sarcini privind numărul, pregătirea, experiența și certificările profesionale ale experților implicați în proiect.

Se vor evidenția experții responsabili pentru coordonarea diferitelor activități / etape ale proiectului.

Ofertantul va prezenta un grafic fizic și valoric de execuție a serviciilor pentru realizarea obiectului contractului. Nu se va depăși perioada maximă alocată execuției proiectului, respectiv 36 luni. Acest termen exclude timpii de așteptare dintre o predare și ordinul de începere a etapei următoare.

Ofertantul va prezenta o lista detaliată a livrabilelor, corelată cu:

o secțiunile 1, 2, 3 ale documentației de actualizare a Planului urbanistic general prezentat mai sus;

o termenele de predare;

o valoarea de facturare aferentă

o experții responsabili de coordonarea livrabilelor respective;

Livrabilele menționate Caietul de Sarcini reprezintă cerințele minime, acestea putând fi completate, în cazul în care ofertantul consideră ca este necesar.

Corelarea între livrabile, termenele de predare și valoarea de facturare aferentă se va face respectând termenele obligatorii impuse prin Caietul de Sarcini pentru Secțiunile 1, 2, 3.

aspecte:

° Definirea obiectivelor procesului de consultare publică, susținute de un set de întrebări de cercetare:

o Se va defini un număr minim de obiective relevante, care să orienteze parcursul demersului de consultare publică;

o Fiecare obiectiv va fi însoțit de un set de întrebări de cercetare trebuie validează sau să invalidează obiectivul propus.

 • •   Identificarea grupurilor țintă;

° Identificarea tipurilor de consultare publică ce vor fi utilizate: justificarea alegerii și corelarea lor cu grupurile țintă și etapele de desfășurare a proiectului;

 • •   Distribuția teritorială a sesiunilor de consultare publică și impactul acestui demers asupra temelor discutate, respectiv relevanței rezultatelor procesului de consultare publică;

o Corelarea sesiunilor de informare și consultare publică cu graficul fizic și valoric de execuție a serviciilor și evidențierea rezultatelor estimate în raport cu fiecare dintre secțiunile / etapele proiectului;

o Detalierea modului de evaluare și integrare a rezultatelor în documentația de actualizare a Planului Urbanistic General;

 • •   Implicarea experților în procesul de informare și consultare publică;

__________________________________________« Identificarea riscurilor, respectiv a modului de gestionare a acestora. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiară va cuprinde costul total al serviciului, exclusiv taxa pe valoare adăugată.

Oferta financiară va fi însoțită de o anexă în care va fi defalcat prețul fără TVA, pe fiecare etapă în parte.

F (punctajul acordat pentru prețul ofertei financiare) se calculează astfel:

 • (a) pentru cel mai scăzut dintre preturile ofertelor se acordă 30 de puncte;

 • (b) pentru alt preț (n) decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:

Fn = (preț oferta min/preț ofertă n) x 30,

F = F min sau Fn, conform algoritmului de calcul precizat mai sus.

PUNCTAJUL FINAL CA URMARE A EVALUĂRII TEHNICE și FINANCIARE

Punctajul final P = PT + PF , din care:

PT - punctaj tehnic

PF - punctaj financiar

3.13. Recomandările juriului

 • 3.13.1 întrucât scopul final al concursului îl constituie desemnarea proiectului câștigător, juriul va consemna în procesul verbal de jurizare concluziile deliberărilor și recomandările pentru elaborarea documentației care va face obiectul contractului de servicii de proiectare.

 • 3.14 Comunicarea rezultatelor

 • 3.14.1. Rezultatele vor fi aduse la cunoștința tuturor participanților, precum și opiniei publice de către organizator, prin intermediul paginii Internet a concursului pe site-ul Primariei Municipiului Sibiu, Pagina Concurs PUG la data anunțată în calendarul concursului.

 • 3.15 Contestații

 • 3.15.1. Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată și nu poate constitui subiect de drept.

 • 3.15.2 Eventualele contestații se pot depune conform Art. 2 din Legea nr. 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, la Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor cu sediul în Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal: 030084, e-mail: office@cnsc.ro, telefon (4)021.310.46.41, fax (4)021.310.46.42, site Internet www.cnsc.ro.

 • 3.15.3 înainte de a se adresa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, persoana vătămată notifică organizatorul cu privire la pretinsa încălcare a aspectelor procedurale și a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice și la intenția de a sesiza Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, respectând prevederile art. 6 din Legea nr. 101/ 2016.

  • 3.16 Publicarea rezultatelor concursului și expunerea proiectelor

   • 3.16.1.  Organizatorii vor publica rezultatele concursului în termenul prevăzut de regulament, cu menționarea autorilor proiectelor premiate.

   • 3.16.2. După finalizarea jurizării, beneficiarul va organiza în Municipiul Sibiu o expoziție publică a tuturor proiectelor din concurs. După epuizarea termenului de soluționare a contestațiilor, expoziția poate găzdui festivitatea de premiere. Organizatorul poate publica ulterior o galerie virtuală a proiectelor participante la concurs și un album al concursului.

   • 3.16.3. Gestionarea proiectelor primite cade în seama organizatorului, într-un spațiu asigurat de către acesta.

 • (1) Proiectele respinse din cauza abaterilor prevăzute în art. 2.3.2 pot fi ridicate pe cheltuiala lor de către autori de la secretariatul concursului, imediat după primirea notificării privind respingerea proiectului.

 • (2) Proiectele neachiziționate de organizator pot fi ridicate pe cheltuiala lor de către autori de la sediul organizatorului în termen de cel mult 90 de zile de la demontarea expoziției.

 • (3) Proiectele achiziționate de beneficiar vor fi predate acestuia, după demontarea expoziției și efectuarea plății premiilor.

3.17 Calendarul concursului

Lansarea oficială a concursului

Calendar concurs

Data limită de depunere a solicitărilor de participare însoțite de D.U.A.E. și garanția de participare

Conform anunț concurs de soluții

Data limită primire întrebări Etapa 1

Conform anunț concurs de soluții

Data limită răspuns întrebări Etapa 1

Conform anunț concurs de soluții

Perioada de selecție etapa 1

Minim 30 zile

Transmiterea invitațiilor către participanții selectați

Conform anunț concurs de soluții

Depunerea proiectelor, oferta tehnică (3 planșe și 2 memorii) și oferta financiară

Conform invitației

Analiză preliminară proiecte - etapa 2 (verificare comisie tehnică)

Maxim 30 zile

Jurizare proiecte (evaluarea calitativă)

Maxim 30 zile

Comunicarea Rezultatelor

Maxim 3 zile de la aprobarea raportului procedurii

Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul)

După expirarea termenului legal de contestare

Data și ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.

3.18. Premii

 • 3.18.1. Premiile acordate sunt:

premiul I      45000

premiul II     35000

premiul III    25000

Premiul I conferă dreptul câștigătorului de a negocia clauzele contractuale cu excepția prețului contractului și a duratei totale a contractului. în caz de diferențe între cele două părți, organizatorul are obligația de a relua procedura de negociere cu ceilalți premianți, obligatoriu în ordinea descrescătoare a pozițiilor ocupate în concurs.

3.18.2 Organizatorul se angajează să achite premiile în termen de 30 zile calendaristice de la anunțarea rezultatelor contestațiilor. Acest termen se poate prelungi numai din motive obiective și independente de voința și controlul organizatorului.

 • 3.18.3. Sumele cuvenite ca premii se impozitează în România, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare. Pentru toți concurenții, cetățeni români sau ai unui alt stat, plata premiilor se va face în lei.

4. VALORIFICAREA PROIECTELOR

 • 4.1. Proprietatea asupra proiectelor

 • 4.1.1. Toate proiectele recompensate cu premii în urma desfășurării concursului constituie obiect al dreptului de autor în înțelesul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare.

 • 4.1.2. Câștigătorii, în calitate de autori ai proiectelor depuse, vor continua să se bucure de recunoașterea drepturilor morale de autor.

 • 4.1.3. în urma concursului și atribuirii contractului de achiziție publică, realizarea actualizării Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu se va face în colaborare cu organizatorul procedurii, acesta putând suferi ajustări în funcție de anumite cerințe particulare identificate și argumentate de către organizator.

 • 4.1.4. Autorii proiectelor câștigătoare cedează Organizatorului drepturile patrimoniale asupra operelor, în baza contractului încheiat ulterior, conform Art. 39 alin. (1) din aceeași Lege.

 • 4.1.5. Prin cesiunea drepturilor patrimoniale, autorii autorizează organizatorul concursului să publice imaginile respective în format tipărit sau în format digital, fără nici un alt acord sau plată, precum și dreptul de a fi prezentate în expozițiile organizate în cadrul concursului.

 • 4.1.6. Organizatorul Concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor de către participanții la concurs. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul.

 • 4.1.7. Concurenților li se cere în formularul de participare, inclus în documentația de concurs și predat în plicul secretizat, odată cu planșele, exprimarea în scris a acordului pentru dezvăluirea identității reale a autorului și/sau echipei de proiect, după ridicarea anonimatului, în expunerea sau în publicarea proiectelor.

4.2 încheierea contractului pentru realizarea proiectului

 • 4.2.1.  Decizia juriului privind desemnarea câștigătorului este obligatorie pentru Organizator.

 • 4.2.2. Valoarea estimată a contractului care va fi atribuit în urma concursului câștigătorului este de 4.963.338,36 lei, fără TVA, pentru următoarele misiuni de proiectare:

întocmire proiect PUG (cf. Caiet de Sarcini - Anexa 3) - elaborare studii de fundamentare, elaborare PUG propriu-zis, consultarea și informarea populației, avizarea PUG, introducere solicitări/modificări, aprobare forma finală PUG.

 • 4.2.4. Modelul contractului de servicii de proiectare este inclus în documentația de concurs.

 • 4.2.5. Câștigătorul concursului căruia i se va încredința lucrarea va fi invitat de organizator la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare.

 • 4.2.6. în cazul în care organizatorul nu ajunge sa încheie contractul de servicii de proiectare cu câștigătorul, din motive care nu îi sunt imputabile, are dreptul să invite, în vederea încheierii contractului, la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare concurenții clasați pe următoarele locuri, în ordinea descrescătoare stabilită de juriu.

 • 5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • 5.1. Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și legislația română privind comunicările comerciale, iar Organizatorul se angajează să îndeplinească toate condițiile stabilite de lege, aplicabile prezentului concurs, pentru protecția drepturilor participanților.

  • 5.2. Datele personale ale concurenților cărora li se vor plăti premiile vor fi transferate organizatorului și vor rămâne în contabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

  • 5.3. Concurenții își dau acordul ca, în cazul în care proiectele lor vor fi premiate, să se publice pe site-ul organizatorului fotografii, înregistrări video cu ei la expoziții și festivități de premiere.

 • 6. LITIGII

  • 6.1. în cazul unor potențiale conflicte apărute între organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta conflictele spre soluționare instanțelor competente din România.

y. ANULAREA CONCURSULUI

 • 7.1. Anularea concursului de soluții se poate face numai cu respectarea prevederilor Art. 212 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, sau în cazul în care în concurs, etapa 1, se prezintă mai puțin de 2 concurenți.

 • 7.2. De asemenea concursul se anulează dacă nici unul dintre concurenții care s-au prezentat la etapa 1, nu s-a calificat pentru etapa 2, în urma depunerii documentelor de calificare.

 • 7.3. Concursul se anulează și în situația în care nici unul dintre concurenți nu a obținut în urma jurizării un minim de 40 de puncte din punctajul tehnic (PT).

  Președinte de ședință

  Ekaterina-Annemarie Fazakas/

/

/

Contrasemnează

Secretar General

Dorin Iflie Mostor

/

Județul Sibiu                                          n „         /./.

Anexa nr._ dj /la HCL_^f____/2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

Actualizare PUG Municipiul Sibiu

CAIET DE SARCINI AFERENT CONCURSULUI DE SOLUȚII ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL SIBIU

 • 1. INTRODUCERE

 • 2. CONTEXTUL ACTUALIZĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 • 3. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA CONTRACTULUI

 • 4. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 5. CADRUL LEGAL

 • 6. DATE GENERALE DESPRE MUNICIPIUL SIBIU

 • 7. CERINȚE PRIVIND ACTUALIZAREA P.U.G.

 • 8. CERINȚELE PRIVIND PERSONALUL

 • 9. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

 • 10. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE

 • 11. TERMENELE DE EXECUȚIE PENTRU ACTUALIZARE P.U.G.

 • 12. LIVRABILELE P.U.G. SI RECEPȚIA LOR

 • 13. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 14. GARANȚII

 • 1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie alături de celelalte documente ale procedurii de achiziție, ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora de către fiecare ofertant, oferta tehnică și oferta financiară pentru documentația de Actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu și pentru ofertantul câștigător executarea contractului.

Concurenții (ofertanții) sunt obligați să respecte parametrii și condițiile minime impuse în specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Caietul de Sarcini conține specificații tehnice ale Concursului de Soluții pentru Actualizare PUG Municipiul Sibiu. Acesta definește, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, inclusiv condițiile pentru elaborarea soluției de concurs și a ofertei tehnice și financiare.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă cerințelor minime incluse în acest caiet de sarcini și fără a se limita la cele solicitate de autoritatea contractantă.

 • 2. CONTEXTUL ACTUALIZĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a contractului, în cadrul acestui capitol, autoritatea contractantă prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al contractului și a principalelor cerințe de calitate și performanță.

Informații despre Autoritatea Contractantă

Autoritate Contractantă: Municipiul Sibiu

Str. Samuel Brukenthal nr. 2, Piața Mică nr. 25, Sibiu, 550178 România, tel. 0269.208.800, fax. 0269.208.811, pms(a>sibiu.ro, www.sibiu.ro

Sectorul de activitate:       Autorități locale

 • 3. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA CONTRACTULUI

Necesitatea și oportunitatea actualizării Planului urbanistic general și a Regulamentului local de urbanism aferent Municipiului Sibiu este fundamentată pe mai multe categorii de considerente.

în primul rând, în vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente și durabile a teritoriului național, autoritățile administrației publice locale își armonizează deciziile de utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.

în al doilea rând, autoritatea publică locală are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului aflat în raza sa de competență. Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare spațială, durabilă și integrată, pe termen scurt, mediu și lung. Primarul, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-șef din cadrul aparatului de specialitate, are ca atribuții în domeniul urbanismului asigurarea elaborării de planuri urbanistice aflate în competența autorităților publice locale, în conformitate cu prevederile Legii urbanismului.

în contextul legislației specifice care a produs efecte în teritoriul Municipiului Sibiu și a unei dinamici urbane accentuate a Municipiului Sibiu care s-a manifestat în ultimii ani, a devenit evident că este necesară o actualizare a documentației/reglementărilor existente, astfel încât viitorul Plan urbanistic general (P.U.G.), care va trebui să devină operațional cât mai curând posibil, să-și fundamenteze propunerile de dezvoltare și organizare spațială a teritoriului pe date reale, actualizate și a previziunilor de dezvoltare corect fundamentate, atât din punctul de vedere al regimului ocupării terenurilor, precum și din cel al utilizării funcționale a acestora, cu modificarea/adaptarea/corelarea indicatorii urbanistici aferenți.

Planul urbanistic general în vigoare, aprobat in anul 2011, a înregistrat, de-a lungul perioadei care a trecut, multiple intervenții importante prin intermediul Planurilor urbanistice zonale și a Planurilor urbanistice de detaliu aprobate, devenind astfel depășit în raport cu noile realități economice și teritoriale ale orașului, ceea ce impune actualizarea acestuia prin păstrarea liniilor directoare ale strategiei anterioare care s-au dovedit corecte, amendarea celor care au fost invalidate sau alterate de evoluția dezvoltării orașului în ultimii ani.

Plan urbanistic general actualizat va trebui să identifice zonele și sub-zonele în care ar trebui revizuite reglementările din planul anterior și care nu mai corespund nevoilor de dezvoltare identificate, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a municipiului bazate pe indicatori urbanistici atractivi. în același timp, trebuie prevăzute rezolvări clare pentru cât mai multe din situațiile speciale care apar în oraș. Scopul final al actualizării este eliminarea majorității situațiilor în care se apelează la urbanism derogatoriu.

Planul urbanistic general, va stabili, conform prevederilor legislative în vigoare, zonele construite protejate, reglementările aferente acestora și posibilitatea de detaliere ulterioară prin PUZCP.

în egală măsură, pentru creșterea eficienței activității derulate de administrație este foarte important ca tehnologia informației să fie utilizată la o scară cât mai largă, atât în raport cu cetățenii/beneficiarii serviciilor, cât și cu alte instituții publice. O abordare nouă, orientată pe nevoile beneficiarilor - cetățeni și mediul de afaceri, concentrată așadar pe evenimentele de viață, trebuie să înlocuiască abordarea clasică orientată pe instituțiile furnizoare de servicii.

 • 4. OBIECTUL CONTRACTULUI

Ofertantul va presta pentru autoritatea contractantă, în baza unui contract, servicii de proiectare de urbanism pentru actualizarea Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu.

 • 5. CADRUL LEGAL

Elaborarea documentației P.U.G. se va realiza cu respectarea prevederilor legale în domeniu, în forma lor consolidată până la data predării finale a documentației:

Constituția României;

Codul Civil;

Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de guvern nr. 101/2010, pentru aprobarea regulamentului privind dreptul de semnătură pentru amenajarea teritoriului și urbanism și a regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România;

Hotărârea de guvern nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

Legea nr. 422/2001, privind protecția monumentelor istorice;

Ordinul nr. 1964/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, privind instituirea regimului de arie naturală protejată, a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor;

Ordonanța de Urgență nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

Legea nr. 451/2002, pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, Florența 20 octombrie 2000;

Ordinul nr. 2264/2004 al MTCT, pentru aprobarea reglementării tehnice privind proiectarea și dotarea locurilor de parcare, oprire și staționare aferente drumurilor publice situate în extravilanul localităților;

Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Silvic;

Hotărârea Guvernului nr. 382/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru zonele de riscuri naturale;

ORDIN nr. 2.828 din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice și a Listei monumentelor istorice dispărute;

Ordonanța de urgență nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

Legea nr. 171/1997 de aprobare a P.A.T.N. (Planul de Amenajarea a Teritoriului Național) -secțiunea II - ape;

Legea nr. 5/2000 de aprobare a P.A.T.N. (Planul de Amenajarea a Teritoriului Național) -secțiunea III - zone protejate;

Legea nr. 351/2001 de aprobare a P.A.T.N. (Planul de Amenajarea a Teritoriului Național) -secțiunea IV - rețeaua de localități;

Legea nr. 575/2001 de aprobare a P.A.T.N. (Planul de Amenajarea a Teritoriului Național) -secțiunea V - zone de risc natural;

Legea nr. 363/2006 de aprobare a P.A.T.N. (Planul de Amenajarea a Teritoriului Național) -secțiunea I - rețele de transport;

Legea nr. 190/2009 de aprobare a P.A.T.N. (Planul de Amenajarea a Teritoriului Național) -secțiunea VIII - zone cu resurse turistice;

Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală;

Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară unor obiective de interes național, județean și local;

Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Legea nr. 18/1991, republicată, privind fondul funciar;

Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții;

Legea nr. 137/1995, privind protecția mediului;

Legea nr. 7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară;

Legea nr. 84/1996, privind îmbunătățirile funciare;

Legea nr. 41/1995, privind protejarea patrimoniului cultural național;

Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind Legea Apelor;

Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă;

Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică;

Legea nr. 219/1998, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al concesiunilor;

Legea nr. 124/1995, privind apărarea împotriva dezastrelor;

Ordonanța de urgenta nr. 78/2000, privind regimul deșeurilor;

Ordonanța de urgenta nr. 195/2005, privind protecția mediului;

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;

H.G.R. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014;

Ordinul M.A.P.P.M. nr. 125/1996, privind activitățile cu impact la mediu;

Ordin nr. 1184/2000 pentru aprobarea reglementării „Ghid privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integranta a planurilor de urbanism”;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

Ordin nr. 13 din 10.03.1999 al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului -Indicativ: GPOO38/99 “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General”;

Ordinul 233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

H.C.L. nr. 137 din 2011 privind Regulamentul Local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (Anexa Nr. 1 modificată de H.C.L. NR. 383/2012)

 • 6. DATE GENERALE DESPRE MUNICIPIUL SIBIU

Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante orașe din Transilvania cu un remarcabil potențial de dezvoltare economică, avantajat și de poziționarea sa pe Coridorul IV Paneuropean și beneficiind de un modern Aeroport Internațional.

Localitatea se situează la 45°47' latitudine nordică și 24^5' longitudine estică. Altitudinea fața de nivelul mării variază între 415 m în Orașul de Jos și 431 m în Orașul de Sus.

Orașul se află în zona temperat-continentală, cu influențe termice datorate zonei depresionare și a munților care il inconjoară la sud si sud-vest. Media anuală a precipitațiilor este de 662 mm cu valori minime în luna februarie (26,7 mm) și maxime în iunie (113 mm).

Temperatura medie anuală este de 8,9^ Celsius.

La nivelul distribuției spațiale a activităților economice, localitățile din zona de influentă a municipiului Sibiu, prin inițiativele locale proprii necoordonate cu obiectivele de dezvoltare ale municipiului Sibiu, conduc la dezechilibre de funcționalitate periurbană (ce urmeaza a fi definite prin PUG revizuit). Dezvoltarea zonei sale de influentă prin integrarea funcțiunilor și a coordonării ocupării terenurilor și a realizării infrastructurii tehnice necesare susținerii creșterii accesibilității și a dezvoltării economice poate avea efectul benefic asupra lărgirii zonei de recrutare a forței de muncă și atragerii de investiții.

Planurile, programele si proiectele Sibiului definite in ultimii 15 de ani de Strategiile de Dezvoltare sunt legate consecvent de realizarea lor pas cu pas. Astfel, sinergiile investițiilor au fost principalul factor de selectare a locațiilor pentru proiectele cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu 2023.

Cartierele Sibiului cu locuire colectivă (predominantă), sunt zonele aflate în continuare în cea mai mare nevoie de completare a elementelor legate de calitatea vieții rezidenților. Principalele solicitări primite confirmă analizele realizate la scară urbană. Spațiile publice, dotările de învățământ preșcolar și școlar, sociale, cele sportive, spații verzi și conexiuni de mobilitate lentă (pietonale și velo) reprezintă priorități preconizate.

Altă categorie de zone, de această dată de relevanță municipală și regională sunt cele legate de accesibilitate, producție, sănătate publică și învățământ universitar. Congruența locației aeroportului internațional cu zona industrială vest reprezintă în continuare principalul motor economic și se preconizează accelerarea dezvoltării, în tandem cu zona industrială est, care poate acomoda mai multe investiții. Se estimează că potențialul de dezvoltare a întregii zone vest a orașului, dar și a zonei periurbane, răspunzând nevoilor rezidenților și turiștilor, va avea o evoluție ascendentă, odată cu demararea proiectului de construire a unui nou Spital Județean de Urgență. Pe de o parte, acest demers va implica relocarea unui set complex de servicii medicale într-o nouă zonă a orașului cu implicații directe asupra traficului. Pe de altă parte, va conduce la eliberarea unor spații în zona centrală a orașului, care vor trebui reintegrare în circuitul urban.

Zonele ale căror dezvoltare intensificată reprezintă o necesitate pentru creșterea socio-economică a municipiului nu se află doar la periferiile orașului. în jurul centrului istoric se află zonele cu potențial major de dezvoltare. Centura terenurilor industriale adiacente Orașului de Jos reprezintă în continuare principala rezervă de teren pentru utilizare variată - rezidențial, dotări de interes public și servicii. Adiacent Orașului de Sus însă, pe terenuri deja structurate, două din principalele avantaje regionale ale Sibiului vor putea primi completări necesare și îmbunătățiri ale fondului construit: Spitalul Județean și Universitatea Lucian Blaga. Tot în această zonă (pe terenul fostei Cazărmi 90 și a Teatrului Radu Stanca) se află și ceea ce pare locația optimă pentru o dotare complexă, acum absentă sau la un standard insuficient pentru scara evenimentelor culturale: Teatrul Național - Centru Cultural Multifuncțional.

Conformația geografică a localității asigură o distribuție particulară a spatiilor verzi. Este nevoie de o intervenție susținută pentru asigurarea unei rețele echilibrate care trebuie să susțină protejarea zonei naturale și amenajate a Pădurii Dumbrava și a Parcului Sub Arini. Este vorba de amenajarea de zone verzi si de agrement urban în centrul municipiului pe direcția est-vest -culoarul râului Cibin, în zona de nord în cartierul Țiglari - Lacul lui Binder, în nord-est - Dealul Gușterița și în sud de-a lungul Văii Săpunului la limita cu comuna Șelimbăr.

Cu cei 155.000 de locuitori permanență și 25000 de locuitori temporari, în special studenți, Sibiul este cel mai mare oraș din județ. Comunitatea locală este alcătuită din grupuri etnice diverse.

Marea majoritate a populației este reprezentată de români (94%) care conviețuiesc impreună cu germanii, descendenți ai coloniștilor saxoni care au emigrat in sec XII din zona Luxemburg, Lorena, Alsacia. Lor li se alatură unguri, rromi și o foarte puțin numeroasă comunitate evreiască, cu toții contribuind prin influențe culturale specifice Ia viața orașului.

Aceeași diversitate caracterizează și viața religioasă. Alături de ortodocși, la Sibiu iși practică liber credința romano catolici, greco catolici, evanghelici-lutherani, calvini și neoprotestanți. Structura socială a orașului este bazată pe o experiența de viața istorică și multiculturală, diversitatea locuitorilor săi, aparținând diferitelor grupuri etnice, generații și stiluri de viață, dând orașului o aură specială.

Prima mențiune documentară referitoare la ținuturile sibiene datează din 20 decembrie 1191, când Papa Celestin al III-lea confirma existența prepoziturii libere a germanilor din Transilvania, prepozitură care și-a avut sediul la Sibiu.

Menționat sub numele de Hermannsdorf în anul 1321, în a doua jumătate a secolului XIV Sibiul obține calitatea de civitas, într-un document din 1366 fiind pomenit numele localității prima dată sub forma Hermannstadt.

Spre sfârșitul secolului al XV-lea se formează instituția numită Universitatea Săsească, aflată în fruntea ierarhiei administrative a tuturor sașilor, condusă de un jude regal, mai târziu comite al sașilor.

Perioada medievală se caracterizează în Sibiu printr-o dezvoltare economică continuă, marcată de activitatea breslelor. Primele statute ale acestora (1376) enumerează 19 bresle (dintre care 13 activau în Sibiu) cu 25 meserii; Numărul breslelor a crescut treptat, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea existând 29 de bresle, iar spre 1780 erau atestate 40, într-o perioadă în care deja crescuse considerabil rolul manufacturilor.

Sibiul s-a dezvoltat în mod constant, devenind în secolele XV - XVIII cea mai puternică cetate a Transilvaniei și unul din orașele cele mai înfloritoare și prospere. Cetatea Sibiului a fost invincibilă vreme de sute de ani, ea făcând față atacurilor venite din partea otomanilor, cele mai importante având loc în 1432,1437,1442 și 1493.

Sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul celui următor au fost marcate de conflictele militare care vor influența și evoluția vieții economice și sociale din Sibiu. Ne referim aici, mai întâi, la evenimentele legate de campaniile lui Mihai Viteazul, la bătălia de la Șelimbăr (1599) și la asediul la care este supus Sibiul între 1601-1603 de către trupele lui Sigismund Bâthory. Peste mai puțin de un deceniu (1610) Sibiul este ocupat de armata principelui Gabriel Bâthory.

Odată cu înfrângerea turcilor de către austrieci la sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania devine mare principat în cadrul Imperiului Habsburgic cu capitala la Sibiu.

începând cu 1688 în Sibiu se instalează Comandantul militar al Transilvaniei care își va avea sediul aici până în 7 noiembrie 1918.

Puterea administrativă a noii provincii era exercitată de către un guvern (gubern) care și-a avut sediul la Sibiu între 1692 - 1791 și între 1850-1867. Sibiul era și reședința Guvernatorului Transilvaniei.

După anul 1734 un nou val de coloniști, landlerii, se așează în jurul Sibiului, cea mai apropiată comunitate fiind în Turnișor, pe atunci Neppendorf.

Treptat prezența populației românești în oraș este tot mai vie. începând cu anul 1761, Sibiul devine cel mai important centru bisericesc și cultural al românilor ortodoxi din Transilvania, iar în anul 1864 Andrei Șaguna restaurează Mitropolia Ardealului cu sediul la Sibiu.

Sibiul devine astfel spre mijlocul secolului al XlX-lea centrul spiritual al luptei pentru emanciparea acestei națiuni.

în cadrul luptei de eliberare națională a românilor, la Sibiu este redactat de către Simion Bărnuțiu manifestul - proclamație către români citit la Blaj și tot la Sibiu își avea sediul Comitetul Național Român sub președinția episcopului Andrei Șaguna.

în 1863 își deschide aici lucrările Dieta Transilvaniei care votează legea privind egală îndreptățire a națiunii române și a confesiunilor sale.

Din Sibiu activează Partidul Național Român, cel mai important partid politic al românilor din Transilvania, care declanșează cea mai amplă mișcare social-politică din a doua jumătate a secolului al XlX-lea - Mișcare memorandistă în condițiile în care, începând cu 1867, Transilvania a fost anexată Ungariei în cadrul Imperiului Austro-Ungar.

A doua jumătate a secolului al XlX-lea și primul sfert al secolului XX sunt caracterizate de o dezvoltare economică și socială fără precedent în Sibiu.

Dezvoltarea urbanistică, economică și socială de care se bucura Sibiul la începutul sec. XX, este frânată de izbucnirea primului război mondial.

Sibiul a avut un rol important și în pregătirea Unirii din 1918, iar imediat după proclamarea unirii Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918, Sibiul devine din nou capitala provinciei până la sfârșitul anului 1919, aici avându-și sediul atât Consiliul Dirigent (Guvernul Transilvaniei), cât și Marele Sfat (Parlamentul Transilvaniei).

Denumirea orașului se schimbă oficial în Sibiu în anul 1919.

în 1945, după al doilea război mondial, începe deportarea sașilor spre URSS. 2800 persoane de etnie germană au fost deportate, mulți dintre ei nu s-au mai întors niciodată.

Sistemul comunist cu mici excepții nu s-a atins de orașul vechi, iar Sibiul devine reședința județului cu același nume în 1968, în organizarea administrativă anterioară făcând parte din Regiunea Brașov

La 21 decembrie 1989 încep la Sibiu demonstrațiile anticomuniste continuate în 22 decembrie, soldate cu 89 morți și sute de răniți. Sibiul a fost al doilea oraș, cronologic după Timișoara, care s-a ridicat împotriva dictaturii comuniste.

Orașul a cunoscut în ultimii ani o renaștere economică și culturală semnificativă, fiind astăzi unul dintre orașele cu cel mai mare nivel de investiții străine din România.

Sibiu a fost în anul 2007 Capitala Culturală Europeană, împreună cu Luxemburg, primul oraș din estul Europei care primește acest titlu.

 • 7. CERINȚE PRIVIND ACTUALIZAREA P.U.G.

Planul urbanistic general este rezultatul unui proces de planificare urbană a teritoriului, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților. Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni de regenerare urbană. Aceste zone vor fi delimitate pe limite cadastrale și vor cuprinde zone omogene din punct de vedere funcțional, ce necesită implementarea unor operațiuni integrate.

Pornind de la specificitatea acestui teritoriu și luând în considerare disfuncțiile actualului P.U.G. Sibiu, prezentul caiet de sarcini schițează reperele obligatorii ale noului Plan urbanistic general al Municipiului Sibiu.

Planul urbanistic general se elaborează de către o echipă interdisciplinară alcătuită din experți și specialiști, atestați în condițiile legii în următoarele domenii: urbanism și amenajare teritoriului, amenajare peisagistică, arhitectură, inginerie (topo, civilă, geotehnică - fundații, drumuri), ecologie, sociologie, economie, etc.

Autoritatea Contractantă solicită ca documentația Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu să fie elaborată conform cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, atât piesele scrise cât și piesele desenate cu caracter obligatoriu și opțional vor fi elaborate respectând conținutul Anexei 2 al Ordinului 233/26.02.2016 al Ministerului Dezvoltării Regional, Administrației Publice.

Procesul de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu impune furnizarea unui set amplu de documentații și servicii, structurate după cum urmează:

Secțiunea i / Studii de fundamentare ;

Secțiunea 2 / Planul urbanistic general cu Regulamentul local de urbanism aferent;

Secțiunea 3 / Documentații tehnice de avizare;

Secțiunea 4 / Procesul de consultare publică a documentației

SECȚIUNEA 1 / STUDIILE DE FUNDAMENTARE

Studiile de fundamentare se elaborează în scopul analizei și reglementării problemelor sectoriale ce intervin hotărâtor în formularea strategiei de dezvoltare teritorială a Municipiului Sibiu. Acestea descriu situația existentă și formulează un set de propuneri directive de soluționare a problemelor teritoriului administrativ și a zonei urbane și peri-urbane a Municipiului Sibiu.

Fundamentarea propunerilor din Planul urbanistic general se realizează prin două tipuri de studii de fundamentare: analitice și prospective:

Studiile de fundamentare analitice privesc evoluția localității și a caracteristicilor sale;

Studiile de fundamentare prospective produc prognoze, scenarii sau alternative pentru diferitele domenii sectoriale.

Analizele făcute în studiile de fundamentare trebuie să folosească date actualizate (din surse oficiale - INSSE Tempo Online, Direcția Judeteana/Regională de Statistica, Registrul Comerțului, Fișa Localității, ADR Centru, Direcții din cadrul Primăriei), care să nu aibă o vechime mai mare de trei ani față de data elaborării studiilor de fundamentare, cât și informații furnizate de Primăria Municipiului Sibiu (documentații PUZ/PUD, AC, hotarari judecătorești emise din 2011 si pană la momentul actualizări PUG, pentru o evidențiere cât mai clară a tendințelor de dezvoltare). De asemenea, pot fi folosite studii, cercetări și proiecte anterioare, în situația în care informațiile oferite de acestea sunt relevante pentru Planul urbanistic general

Primăria Municipiului Sibiu va pune la dispoziția ofertantului Planului urbanistic general următoarele documentații, ale căror concluzii vor fi integrate în urma unei analize critice în studiile de fundamentare prospective sau analitice:

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (2017)

Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice (2017)

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (2017)

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (2014)

Rapoarte de sinteza ale dezbaterilor publice organizate in vederea intocmirii Caietului de sarcini.

Structura studiilor de fundamentare

Studiile de fundamentare conțin părți scrise și desenate și se predau format digital și în două exemplare printate.

Fiecare studiu trebuie să conțină limpede în compoziția sa, următoarele:

delimitarea obiectivului studiat;

analiza critică a situației existente;

evidențierea disfuncționalităților și priorități de intervenție;

propuneri de eliminare/diminuare a disfuncționalităților;

prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare.

Rezultatele fiecărui studiu, indiferent de tipul său, vor fi finalizate cu:

sinteză, axată în principal pe diagnosticarea disfuncționalităților și pe formularea propunerilor de diminuare sau eliminare a acestora;

recomandări care vor sta la baza formulării reglementărilor și propunerilor de dezvoltare în etapele următoare.

Toate studiile de fundamentare vor respecta conținutul cadru prevăzut în Ordinul MDRAP nr. 233/2016, art. 20. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Studiile vor putea fi completate cu:

 • •  un rezumat de aproximativ două pagini, scris într-un limbaj clar și ușor accesibil (de preferat non-tehnic, ce va putea fi utilizat și în etapa de informare și consultare a populației).

 • •  metodologia de abordare, cu enunțarea în mod explicit a ipotezelor de cercetare și cele de lucru, care stau la baza studiului și analiza critică a calității datelor folosite, atât a celor numerice, cât și a celor grafice;

Studiile de fundamentare trebuie să analizeze critic stadiul actual al teritoriului analizat, în tematica pe care o tratează. Ele trebuie să ierarhizeze și să ordoneze atât problemele studiate, cât și metodele propuse pentru rezolvarea lor, în vederea prioritizării intervențiilor ce vor fi propuse prin PUG. Metodele propuse pentru rezolvarea problemelor studiate trebuie formulate într-o manieră care să permită transpunerea lor în reglementările Planului urbanistic general.

Nu sunt admise preluări de informații, inclusiv părți din documente sau din documentații deja elaborate, fără citarea sistematică a surselor folosite, în caz contrar ele fiind considerate acte de plagiat.

Studiile de fundamentare obligatorii sunt următoarele:

q Studiu topografic în vederea actualizării PUG (cf. Ord. MLPAT13N/1999 si Legea 350/2001);

o Condiții geotehnice și hidrogeologice;

o Studiu privind relațiile periurbane în teritoriu (cf. Ord. MLPAT 13N/1999 si Legea 350/2001);

o Organizarea circulației și transporturilor;

© Stabilirea și delimitarea zonelor de risc natural și antropic;

© Evoluția teritoriului și localității din punct de vedere istoric, cultural, demografic, economic, etnografic, urbanistic și arhitectural;

© Echiparea tehnico-edilitară;

© Stabilirea zonelor protejate naturale și construite;

© Tipuri de proprietate asupra imobilelor;

© Studii climatice, pedologice și ecologice;

© Valorificarea potențialului turistic sau balnear;

© Evoluția populației, evoluția activităților, evoluția mișcării în teritoriu a activilor, reconversia forței de muncă etc.(studiu prospectiv)

SECȚIUNEA 2 / PLANUL URBANISTIC GENERAL - PIESE SCRISE SI DESENATE

Planul urbanistic general conține piesele scrie și desenate solicitate de către Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

PIESE SCRISE

Piesele scrise ale documentației de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu vor fi următoarele, cu respectarea prevederilor legale în vigoare: Memoriul de sinteză, Memoriul general, respectiv Regulamentul local de urbanism. Informațiile din partea scrisă trebuie să fie corelate cu partea desenată. Reprezentarea acestora în partea desenată trebuie să asigure un grad ridicat de operativitate în utilizare, impunând un grad ridicat de precizie (ofertantul poate include orice alte informații considerate utile pentru buna utilizare a Planului urbanistic general).

Piesele scrise se vor elabora în conformitatea cu cadrul legal în vigoare și vor respecta următoarele specificații:

Piese scrise               Detalii

Memoriul de


sinteză


Memoriul general


Regulamentul Local de Urbanism


Prezintă pe scurt principalele date și probleme rezultate din analiza stadiului

actual de dezvoltare, cu evidențierea disfuncționalităților, precum și propunerile de amenajare teritorială și urbanistică.

Prezintă în detaliu date și probleme rezultate din analiza stadiului actual de dezvoltare, cu evidențierea disfuncționalităților, precum și propunerile de amenajare teritorială și urbanistică:

o Strategia de dezvoltare spațială a Municipiului Sibiu;

o Elemente de mobilitate urbană existente și propuse;

o Politicile și programe de investiții publice propuse pentru implementare;

o Lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare;

o Planul de acțiune pentru implementarea politicilor și programelor de investiții publice.

Regulamentul Local de Urbanism întărește și detaliază sub formă de prescripții (permisiuni sau restricții) reglementările Planului urbanistic general. Toate reglementările Planului urbanistic general trebuie prezentate intr-un format care să permită o încărcare facilă în baza de date atașată obiectelor grafice corespunzătoare, din livrabilele format vectorial conform cap.12 livrabile PUG. Prin prescripțiile generale și specifice, Regulamentul local de urbanism va conține și detalia prevederile referitoare la utilizarea concretă a terenurilor, localizarea, dimensiunea și volumetria construcțiilor, amenajarea și regimul juridic al acestora. Documentația trebuie să cuprindă seturi de reglementări clare, specifice si focalizate (pentru: Stațiunea Păltiniș, Zona Centrală, Râul Cibin, Zonele Industriale în proces de restructurare, etc), bazate pe analize atente ale direcțiilor de dezvoltare.

în definirea reglementărilor se va avea în vedere detalierea /corelarea /adaptarea acelor reglementări care fac referire la Stațiunea Păltiniș (in anexă separată), în vederea asigurării unei dezvoltări echilibrate.

în definirea reglementărilor se va avea în vedere detalierea /corelarea /adaptarea acelor reglementări care fac referire la Zona centrală a Municipiului Sibiu (in anexă separată), în vederea asigurării unei coerențe a intervențiilor punctuale asupra clădirilor monument si evitarea afectării iremediabile a edificiilor cu valoare (arhitecturală, ambientală), stabilite in baza unor criterii clare.

Este recomandată prezentarea detaliată în spiritul Ord. 562/2003 a unor prevederi similare unui PUZCP pentru Zona centrală, cât si pentru alte zonele construite protejate, identificate clar, în ideea permiterii unor intervenții care nu alterează substanța țesutului urban până la întocmirea PUZCP.

în definirea reglementărilor se va avea în vedere detalierea /corelarea /adaptarea acelor reglementări care fac referire Ia Zonele industriale în curs de restructurare (in anexă separată), în vederea asigurării unei coerențe a

Se vor identifica zonele în care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin documentații urbanistice de rang inferior și de la care nu se pot acorda derogări. Aceste zone se vor delimita cu claritate și argumentat în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general.

Totodată, se vor defini zonele în care este considerată oportună creșterea regimului de înălțime și evenual a Coeficientului de utilizare a terenului (cf. Legii 350/2001, CUT >4 se va defini exclusiv prin PUG si nu se vor accepta derogări prin PUZ).

Documentațiilor de tip Plan urbanistic zonal (P.U.Z.) le va reveni un rolul principal stabilit de lege, acela de instrument de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din Municipiul Sibiu, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal va asigura corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.

Regulamentul local de urbanism va specifica:

• Zonele pentru care este necesară elaborarea unor Planuri urbanistice zonale și criteriile care impun elaborarea acestor documentații;

® Criteriile care impun necesitatea elaborării Planurilor urbanistice de detaliu;

o Toate elementele regimului tehnic necesare la întocmirea Certificatelor de urbanism de către autoritatea locală, inclusiv servituțile de urbanism, derogările de la aplicarea prevederile Regulamentului local de urbanism sau condițiile în care parcele sunt considerate construibile.

în formularea Regulamentului local de urbanism se va ține cont de următoarele aspecte:

o Asigurarea continuității, prin preluare principalelor reglementări urbanistice care au gestionat dezvoltarea urbană a Municipiului Sibiu până în prezent, în măsura în care acestea se înscriu în strategia de dezvoltare spațială a noului Plan urbanistic general;

o Evitarea formulărilor ambigue, care lasă loc de interpretare;

o Detalierea/adaptarea/corelarea prevederilor urbanistice pentru zone cu funcțiuni similare dar caracteristici urbane diferite (de exemplu evitarea unui singur tip de reglementare urbanistică pentru zonele rezidențiale cu locuințe unifamiliale / corelarea modului de ocupare a parcelei sau a retragerilor impuse cu caracteristicile țesutului urban existent);

o Prezentarea unui glosar de termeni comprehensiv (ilustrat cu exemple edificatoare, acolo unde este cazul), care să faciliteze utilizarea Regulamentului local de urbanism, respectiv transpunerea la nivel de reglementare a acelor termeni care nu pot fi explicități doar

Piese scrise               Detalii

în Glosar (de exemplu: reglementările referitoare la anexele agricole și modul de autorizare a acestora).

• Redactarea textului final al Regulamentului local de urbanism cu asistența unui jurist cu experiență în dreptul urban.

Unitățile teritoriale de referință (UTR) sunt suportul prescripțiilor din Regulamentul local de urbanism.

Unitate teritorială de referință (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.

Zona funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determina funcțiunea dominanta existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

Acestea se definesc conform Legii 350/2001 - Anexa 2 si în strânsă legătură cu structura urbană, reprezentând instrumentele utilizate pentru stabilirea reglementărilor specifice unor zone cu caracteristici distincte. Definirea Zonelor funcționale si subzonelor aferente, sunt determinate de patru parametri:

 • 1.   Funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;

 • 2.  Identitatea de scară, morfologie și stilistică;

 • 3.  Regimul de construire;

 • 4.  înălțimea maximă admisă;

Schimbarea unuia dintre cei patru parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului, ceea ce implică încadrarea terenului în altă categorie de Zonă funcțională sau Subzonă. Nu se vor delimita unități teritoriale de referință la nivel de parcelă, în interiorul unor țesuturi urbane unitare.

PIESE DESENATE

Planșele documentației de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu vor fi întocmite la scara 1: 5000 / 1:10.000 sau 1:25.000 (în funcție de tipul și complexitatea lor). Acestea se redactează pe suport topografic actualizat la zi în sistemul de coordonate Stereo 1970, respectându-se prevederile și procedura stabilită de Ordinul 700 din 2014 al ANCPL.

Pachetul pieselor desenate poate fi completat cu cartograme, scheme, grafice, etc. care au rolul de susținere a propunerilor Planului urbanistic general. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce intervin hotărâtor în propunerile de amenajare și dezvoltare sau pot

detalia propunerile de zonificare, respectiv reglementare urbanistică. Pachetul pieselor desenate se va livra in format vectorial structurat pe structuri GIS de tip shapefile, cu baza de date completate cu informațiile din partea scrisa conform cu capitolul 12. Livrabile PUG                                  J

Piese desenate

Detalii

încadrarea în teritoriu.

Descrie relațiile funcționale existente (bune si/sau disfuncționale) în interiorul

Planșa 1 - Cf. Ord. MLPAT 13N/1999

teritoriului administrativ al Municipiului Sibiu, cât și la nivel periurban, descrie zonarea funcțională a Municipiului Sibiu și fundamentează relația dintre Planul urbanistic general și planurile de amenajare a teritoriului de la nivel județean (PATJ) și național (PATN);

Identifică rezervele de teren disponibile la nivelul zonei peri-urbane și prezint^ scenariul de dezvoltare spațială prezentat.                                    ,,

Situația existentă.

Disfuncționalități

Descrie relațiile funcționale existente (bune si/sau disfuncționale) în interiorul intravilanului Municipiului Sibiu, inclusiv integrarea documentațiilor PUZ sau

Planșa 2- Cf. Ord. MLPAT 13N/1999

PUD cu prezentarea unui tabou succint cu tipul modificărilor sau detalierilor in relație cu PUG 2011 si/sau corectarea/modificarea bilanțul teritorial aferent.

Reglementări urbanistice.

Zonificare

Se va realiza în conformitate cu prevedrile Legii nr. 350/2001. Se vor prezintă limitele zonei centrale, pentru care se va intocmi ulterior un PUZCP (si/sau alte zone identificate ca fiind zone cu fond construit valoros), ale intravilanului nou

Planșa 3- Cf. Ord. MLPAT 13NI1999

propus, a teritoriului administrativ al Municipiului Sibiu, rețeaua de circulației reglementările urbanistice (limitele, reprezentate pe elemente cadastrale, ale unităților teritoriale de referință, ale zonelor protejate, ale zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire, dezvoltarea spațiilor verzi amenajate, etc) și bilanțul teritorial.

Pentru a facilita lucrul (identificarea zonelor, subzonelor și a unităților teritoriale de referință), informațiile vor fi transpuse și într-un set de planșe în format A3 care se va anexa Regulamentului Local de Urbanism și va cuprinde:

 • •   limita unității administrativ teritoriale;

 • •   limita intravilanului propus;

 • •  limitele UTR propuse.

Nu se vor delimita unități teritoriale de referință la nivel de parcelă, în interiorul țesutului urban unitar.

Reglementări echipare edilitară

Detaliază reglementările tehnico-edilitare propuse pe teritoriul Municipiului Sibiu cu indicarea componentelor infrastructurii edilitare;

Planșa 4- Cf. Ord. MLPAT 13N/1999

Proprietatea asupra terenurilor.

Prezintă tipul de proprietate asupra terenurilor; circulația terenurilor și obiectivele de utilitate publică propuse.

Planșa 5- Cf. Ord. MLPAT 13N/2999

PLANȘELE DE BAZĂ MENȚIONATE MAI SUS SUNT CELE OBLIGATORII LA ELABORAREA PUG.

ACESTE PLANȘE POT FI COMPLETATE CU ALTE PLANȘE, ÎN CONFORMITATE CU CELE PREVĂZUTE ÎN ORD.MLPAT 13N/1999.

SECȚIUNEA 3 / DOCUMENTAȚII TEHNICE DE AVIZARE

Documentații tehnice de avizare

Etapa de avizare a documentației de actualizare a Planului urbanistic general reprezintă procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al comisiilor tehnice din structura ministerelor, administrației publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente care fac obiectul documentației. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic și obligatoriu (pentru avizele conforme).

Lista avizelor va respecta prevederile Ordinului 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism. întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor se va realiza de către ofertantul documentației de actualizare a Planului urbanistic general, în cadrul prestațiilor contractate, în conformitate cu cerințele avizatorului. Orice studii suplimentare față de prezentul caiet de sarcini ce vor surveni în elaborarea documentației vor fi elaborate suplimentar și eventual remunerate distinct, numai în cazuri justificate si numai la solicitarea expresă a avizatorilor cu acordul beneficiarului, după caz.

Elaboratorul documentației de actualizare a Planului urbanistic general se va ocupa și de procesul de depunere a documentațiilor tehnice de avizare la instituțiile abilitate în baza adresei oficiale emise de către beneficiar, respectiv de susținerea avizelor în comisiile tehnice (acolo unde este necesar). Ofertantul va ține cont de acest aspect în elaborarea ofertei tehnice și financiare, urmărind alocarea resurselor umane și financiare aferente acestui demers.

Se solicită elaboratorului documentației de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu susținerea autorității contractante în procesul de obținere a unor avize fără condiționări. în cazul în care avizele obținute inițial impun condiționări, se solicita transpunerea de îndată a prevederilor acestora.

Ofertantul documentației de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu va introduce în documentația finală toate solicitările avizatorilor și le va preda autorității contractante pentru a fi înaintate către Consiliul local Sibiu spre aprobare. Plata avizelor și a acordurilor va fi suportată de autoritatea contractantă.

Fără a fi exhaustivă, lista comisiilor și a instituțiilor de la care se vor solicita avize include:

 • 1.  Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a Municipiului Sibiu;

 • 2.  Consiliul Județean - Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism;

 • 3.  Comisia de circulații și siguranță rutieră a Municipiului Sibiu;

 • 4.  Ministerul Mediului;

 • 5.  Administrația Națională Apele Române

 • 6.  Ministerul Transporturilor;

 • 7.  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

 • 8.  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 9.  Ministerul Culturii și Identității Naționale și/sau subordonatele acestuia;

 • 10. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 • 11. Autoritatea Națională pentru Turism;

 • 12. Ministerul Apărării Naționale;

 • 13. Ministerul Afacerilor Interne;

 • 14. Serviciul Român de Informații;

 • 15. Serviciul de Informații Externe;

 • 16. Serviciul de Protecție și Pază;

 • 17. Serviciul de Telecomunicații Speciale;

 • 18. Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

SECȚIUNEA 4 / PROCESUL DE CONSULTARE PUBLICĂ A DOCUMENTAȚIEI

Procesul de consultare publică a documentației PUG (planul de informare si consultare publică demonstrat și prin Oferta Tehnică pentru Actualizarea PUG Municipiul Sibiu)

Abordarea participativă presupune implicarea tuturor actorilor urbani relevanți și interesați de procesul de dezvoltare urbană și de documentele strategice care susțin aceste demersuri. Formarea unei rețele parteneriale, schimbul de idei și experiență conduce la elaborarea unei documentații urbanistice operaționale, cu un grad de acceptare și de succes mai ridicat în perioada de implementare.

Pornind de la aceste premise, pentru actualizarea Planului urbanistic general, se solicită ofertantului definirea unei structuri parteneriale. Cadrul partenerial va fi susținut de un plan de informare și consultare atât a comunității, cât și a actorilor urbani relevanți pentru demersul de elaborare a documentației, corelat cu etapele principale ale proiectului. Pentru fiecare etapă de consultare publică se va defini un set de obiective ce susțin întrebările de cercetare corespunzătoare fazei respective a proiectului.

Planificarea procesului de informare si consultare a publicului se va face respectând prevederile:

 • •  Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • •  Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului privind elaborarea si revizuirea documentațiilor de amenajarea teritoriului si urbanism apărut in Monitorul Oficial nr. 47/2011

 • •  Anexei 1 la HCL 137/2011, modificată prin HCL 383/2012, privind aprobarea Regulamentului local de informare si consultare a publicului pentru aprobarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism;

Planul de informare și consultare Prestatorul va detalia planul de informare și consultare publică publică                             pentru PUG. Fără a avea un caracter exhaustiv, în acest demers se

vor ține cont de următoarele aspecte:

 • •   Definirea obiectivelor procesului de consultare publică, susținute de un set de întrebări de cercetare:

o Se va defini un număr minim de obiective relevante, care să orienteze parcursul demersului de consultare publică;

o Fiecare obiectiv va fi însoțit de un set de întrebări de cercetare care trebuie să valideze sau să invalideze obiectivul propus.

 • •   Identificarea grupurilor țintă;

© Identificarea tipurilor de consultare publică ce vor fi utilizate, justificarea alegerii și corelarea lor cu grupurile țintă și etapele de desfășurare a proiectului;

© Distribuția teritorială a sesiunilor de consultare publică și impactul acestui demers asupra temelor discutate, respectiv relevanței rezultatelor procesului de consultare publică;

 • •   Corelarea sesiunilor de informare și consultare publică cu graficul fizic și valoric de execuție a serviciilor și evidențierea rezultatelor estimate în raport cu fiecare dintre secțiunile / etapele proiectului;

o Detalierea modului de evaluare și integrare a rezultatelor în documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

 • •   Implicarea experților în procesul de informare și consultare publică;

 • •   Identificarea riscurilor, respectiv a modului de gestionare a acestora.

Implicarea publicului

Aceste etape de elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor urbanistice sunt însoțite obligatoriu de activitățile de participare publică prevăzută de legislație (Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea „Metodologiei de consultare a publicului cu privire la elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”).

Participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism. Autoritățile administrației publice centrale și locale au responsabilitatea organizării, desfășurării și finanțării procesului de participare a publicului în cadrul activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism. Participarea publicului se realizează prin activitățile de informare și consultare publică.

Informarea publicului

Informarea publicului este activitatea prin care autoritățile administrației publice fac publice: obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbanistică a localităților; conținutul strategiilor de dezvoltare teritorială și a documentațiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobării, precum și al documentațiilor aprobate, potrivit legii; rezultatele consultării publicului; deciziile adoptate; modul de implementare a deciziilor.

Consultarea publicului este procesul prin care autoritățile administrației publice centrale și locale colectează și iau în considerare opțiunile și opiniile publicului privind obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbanistică a localităților, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială și ale programelor de amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistică a localităților.

Etapele din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a documentațiilor de urbanism sau amenajare a teritoriului sunt însoțite obligatoriu de informarea și consultarea publicului, acestea fiind o parte integrantă a procedurii de elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

Organizarea implicării publicului va fi coordonată de Primăria Municipiului Sibiu, elaboratorul documentației având obligația de a asigura pentru fiecare etapă materialele corespunzătoare pentru susținerea proiectului și a condițiilor de desfășurare a acestei activități. Consultarea și informarea publicului vor fi stabilite pe baza unui calendar validat de către autoritatea contractantă și ofertant.

 • 8. CERINȚELE PRIVIND PERSONALUL

Pentru realizarea documentației de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu, operatorul economic va prezenta o echipă pluridisciplinară formată din specialiști cu studii superioare și atestați în conformitatea cu prevederile cadrului legislativ în vigoare.

în cazul în care, pe parcursul desfășurării contractului, din motive independente de voința părților, se ajunge la rezilierea contractului unuia dintre experții implicați în elaborarea documentației, ofertantul are obligația de a înlocui expertul respectiv cu un expert cu o pregătire și o experiență profesională similară, care răspunde cerințelor minimale definite prin prezentul Caiet de sarcini pentru domeniul de expertiză respectiv. înlocuirea oricărui expert se va face doar în urma unui acord scris al autorității contractante. Neîndeplinirea acestor condiții poate conduce la rezilierea contractului.

Cerințele minime privind structura echipei, respectiv atribuțiile experților sunt următoarele:

Domeniul de expertiză Condiții specifice și atribuții

Amenajarea teritoriului și Specialist atestat RUR - Șef de proiect (cf. HCS RUR101/2010)

urbanism

Condiții specifice:

 • •   Șef proiect PUG - atestat de RUR si cu drept de semnătură si certificat RUR pentru planurile de amenajare a teritoriului metropolitan și planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor municipii și orașe, simbol «Ci» și planurile urbanistice generale de municipii împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D» (sau echivalent);

Atribuții:

 • •   Coordonează echipa de specialiști implicați în realizarea documentației de actualizare a Planului urbanistic general;

0 își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentației de urbanism în integralitatea sa. Elaboratorii studiilor de fundamentare sau a secțiunilor de specialitate nu sunt exonerați de răspundere privind documentațiile întocmite.

 • •   Asigură coordonarea și corelarea conținutului corespunzător tuturor Secțiunilor care fac obiectul documentației de actualizare a Planului urbanistic general, în conformitate cu cadrul legal în vigoare;

 • •   Asigură respectarea graficului de execuție fizic și valoric, în condițiile agreate cu Autoritatea Contractantă;

 • •   Coordonează elaborarea documentațiilor tehnice de obținere a avizelor pentru actualizarea Planului urbanistic general, în relație cu instituțiile interesate;

 • •   Asigură reprezentarea echipei și susținerea documentației tehnice de obținere a avizelor pentru actualizarea Planului urbanistic general, în relație cu instituțiile interesate și cu populația.

 • •   Coordonează, alături de experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice transpunerea tuturor pieselor scrise și desenate într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei

■ Domeniul de expertiză

Condiții specifice și atribuții                                                         1

Actualizare topografică

Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

o Asistă Autoritatea Contractantă în proiectarea, în organizarea și în desfășurarea activității de informare și de consultare a populației (cf. OM 2.701/2010 și OM 233/2016).

0 Integrează concluziile studiilor de fundamentare;

0 Generează un concept unitar privind strategia de dezvoltare teritorială a Municipiului Sibiu;

 • •   Dezvoltă un plan de acțiune care identifică proiectele, bugetele și perioada de timp aferentă implementării investițiilor în domeniul amenajării teritoriului, în Municipiul Sibiu și în teritoriul peri-urban al acestuia;

 • •   Coordonează elaborarea Memoriului de sinteză și a Memoriului General;

 • •   Colaborează la elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

® Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

0 Elaborarea Regulamentului local de urbanism, în concordanță cu specificațiile Caietului de sarcini și cu respectarea cadrului legal;

0 Elaborarea planșelor desenate corespunzătoare documentației de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu;

 • •   Elaborarea livrabilelor corespunzătoare.

 • •   Colaborează la elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

Nota: Pe domeniul amenajarea teritoriului și urbanism Șeful de proiect poate partaja și/sau delega atribuții către membri ai echipei de proiect cu atestat RUR corespunzător, simbol «Ci» și/sau «D» după caz

j Inginer geodez

Condiții specifice:

0 nominalizarea a cel puțin unui inginer, cu experiență atestat ANCPI pentru elaborarea si vizarea Ia OCPI a suportului topograficțsau echivalent);

Atribuții:

0 Elaborează documentația corespunzătoare reambularii topografice (suport topografic al PUG cf. Legii 350/2001) si obținerii avizului OCPI (respectiv recepția finală a suportului topografic);

0 Participă la toate etapele PUG, inclusiv asigură transpunerea formei finale aprobate a PUG, pentru ca Primăria Muncipiului Sibiu să poată integra prevederile PUG in GIS;

Studii de trafic Căi de comunicație și transport

Specialist atestat RUR                                                   .       ț

Condiții specifice:

• elaborator studiu căi de comunicații si transporturi PUG-atestat de RUR si cu drept de semnătură si certificat RUR pentru căi de comunicații și transporturi, simbol «G7» (sau echivalent);

Atribuții:

0 Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare

a Planului urbanistic general;

Elaborează documentațiile tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului

digital agreat pentru vectorizarea informației;

Echiparea edilitară a teritoriului

Specialist atestat RUR

Condiții specifice:

 • •   elaborator studiu echipare edilitară PUG-atestat de RUR și cu drept de semnătură și certificat RUR pentru echipare edilitară, simbol «Gi» (sau echivalent);

Atribuții:

o Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

 • •   Elaborează documentațiile tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

 • •   Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului construit

Specialist atestat RUR și atestat MCIN

Condiții specifice:

 • •   elaborator studiu de istorie urbană PUG-atestat de RUR si cu drept de semnătură și certificat RUR pentru studii de istorie urbană, simbol «G5» și să fie atestat cel puțin specialist MCIN (sau echivalent);

Atribuții:

 • •   Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

 • •   Colaborează Ia elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

 • •   Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

Protejarea și conservarea patrimoniului natural

Specialist atestat de Ministerul Mediului

Condiții specifice:

® elaborator studiu de calitatea mediului PUG si elaborator raport de mediu, atestat de Ministerul Mediului (sau echivalent);

Atribuții:

® Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

 • •   Elaborează documentația tehnică necesară obținerii acordului de mediu pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu;

o Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

 • •   își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite.

Peisagistică

^Specialist atestat RUR     _______________

Condiții specifice:

o elaborator studiu de amenajare peisagistică PUG-atestat de RUR si cu drept de semnătură și certificat RUR pentru amenajare peisagistică, simbol «G6» (sau echivalent);

Atribuții:

° Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

o Colaborează la elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

® Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

o își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite.

Economie urbană

Specialist atestat RUR                                                        !

Condiții specifice:

o elaborator studiu economie urbană - atestat de RUR si cu drept de semnătură și certificat RUR pentru economie urbană, simbol «G4» (sau echivalent);

Atribuții:

0 Colaborează la elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii acordurilor și avizelor pentru documentația de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu, conform specializării sale;

• Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

0 își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite.

Sociologie urbană

Specialist atestat RUR

Condiții specifice:

 • •   elaborator studiu sociologie urbană și demografie PUG-atestat de RUR și cu drept de semnătură și certificat RUR pentru sociologie urbană și demografie, simbol «G2» (sau echivalent);

Atribuții:

® Participă la elaborarea pieselor scrise și desenate corespunzătoare domeniului său de activitate, care fac parte din documentația de actualizare a Planului urbanistic general;

0 Colaborează cu experții pentru tehnologia informației și sisteme informaționale geografice la transpunerea pieselor scrise și desenate corespunzătoare specializării sale într-un format GIS, compatibil cu sistemul informatic al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației;

 • •   își asumă răspunderea asupra calității profesionale a documentațiilor întocmite.

Tehnologia informației

Expert

Sisteme informaționale Condiții specifice

geografice

• Studii universitare de licență și mașter absolvite cu diplomă, respectiv

1 persoană

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă în domeniile informatică sau automatică și calculatoare;

 • •   Experiență (cel puțin un proiect) în proiectarea și implementarea bazelor de date geospațiale de urbanism și migrarea datelor pe structuri definite de beneficiar.

Atribuții:

 • •   Asigură suport tehnic întregii echipe în transpunerea pieselor scrise și desenate elaborate într-un format compatibil cu standardul digital solicitat pentru predarea documentației;

 • •   Asigură suport tehnic Autorității Contractante în preluarea bazelor de date geospațiale de urbanism generate în cadrul proiectului și migrarea acestora în baza de date a Autorității Contractante

Științe juridice

Expert

1 persoană

Condiții specifice:

© Studii universitare de licență și mașter absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diploma în domeniul științelor juridice;

0 Vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 (cinci) ani

Atribuții:

 • •   Participă la realizarea documentațiilor în domeniul său de specialitate;

 • •   Participă la elaborarea și redactarea finală a Regulamentului local de urbanism asigurând coerența juridică;

 • •   Asigură suport tehnic întregii echipe în vederea conformării documentației cu cadrul legal în vigoare, respectiv a optimizării reglementărilor, în vederea reducerii riscurilor juridice pe perioada implementării documentației de actualizare a Planului urbanistic general;

Fiecare ofertant va detalia și prezenta, în cadrul ofertei tehnice, structura, calendarul, matricea proiectului și metoda (instrumentele) de organizare internă respectiv în relația cu autoritatea contractantă, a activității de management al proiectului.

Echipa de proiect va include și un Manager de proiect, care va monitoriza și gestiona executarea contractului în cadrul căruia va avea următoarele responsabilități minime:

 • a)  asigurarea și urmărirea atingerii obiectivelor contractului și a rezultatelor așteptate, conform celor solicitate prin caietul de sarcini, tema de proiectare și legislație;

 • b) asigurarea punerii la dispoziție de către ofertant a echipamentelor și logisticii necesare echipei de experti și specialiști pentru buna desfășurare a activităților, precum și a surselor financiare necesare echipei de experți pentru buna desfășurare a activităților acestora conform contractului;

 • c)  asigurarea că toate documentele din cadrul contractului se elaborează și se prezintă la termenele prevăzute, precum și la nivelul standardelor de calitate impuse de către autoritatea contractantă prin intermediul caietul de sarcini, tema de proiectare și legislație;

 • d) asigurarea controlului calității de către ofertant, prin utilizarea sistemelor interne proprii de control a calității documentațiilor produse, precum și a rapoartelor corespunzătoare derulării contractului.

 • 9. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Oferta tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile din caietul de sarcini. Specificațiile prevăzute în caietul de sarcini și tema concursului sunt cerințe minime obligatorii. în situația nerespectării în totalitate a acestor cerințe minime, ofertele pot fi respinse ca fiind neconforme. Structura ofertei tehnice este prezentată în tema concursului.

 • 10. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiară va cuprinde costul total al serviciului, exclusiv taxa pe valoare adăugată.

Oferta financiară va fi însoțită de o anexă în care va fi defalcat prețul fără TVA, pe fiecare etapă în parte, conform cu prezentul caiet de sarcini.

PUNCTAJUL FINAL CA URMARE A EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINANCIARE

Punctajul final pentru ofertanții calificați se calculează după formula: P = 7o%T + 3o%F.

(P-punctaj total, T-punctaj oferta tehică, F-punctaj oferta financiară)

 • ii. TERMENELE DE EXECUȚIE PENTRU ACTUALIZARE P.U.G.

Durata de desfășurare a contractului este de maxim 36 luni de la primirea ordinului de începere a prestării serviciilor de realizare a documentației de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu. Acest termen exclude timpii de așteptare dintre o predare și ordinul de începere a etapei următoare. Sarcina obținerii avizelor revine Autorității Contractante, ofertantul având obligația de a asigura asistența tehnică pe întreg parcursul acestui demers (pregătirea documentațiilor tehnice de avizare, depunerea acestora la instituțiile abilitate și susținerea lor în cadrul Comisiilor Tehnice, acolo unde este cazul).

Se recomandă ofertantului respectarea următoarelor etape de derulare a proiectului, cu livrabilele aferente:

Etapă

Durată    Secțiune             Livrabile aferente

Etapa 1

5 (cinci) Studii de             • Actualizarea suportului topografic existent

Faza 1

luni       fundamentare           pentru PUG conform legislației in vigoare.

Actualizarea suportului topografic pentru PUG

Faza 2

4 (patru) luni

Studii de fundamentare

&

0

Volumul care cuprinde partea scrisă și desenată a studiilor de fundamentare

Raport de sinteză privind studiile de fundamentare

Procesul de consultare publică a documentației

• •

Rapoarte individuale privind sesiunile de informare și consultare publică desfășurate în Etapa 1;

Raport de sinteză privind procesul de informare și consultare publică desfășurat în Etapa 1.

Etapa 2

9 (nouă) luni

Planul Urbanistic General

Forma propusă spre avizare

• •

Volumul care cuprinde piesele scrise corespunzătoare Secțiunii 2: Memoriul de sinteză și Memoriul General;

Volumul care cuprinde piesele scrise corespunzătoare Secțiunii 2: Regulamentul Local de Urbanism;

Piesele desenate în conformitate cu prevederile Secțiunii 2;

Procesul de consultare publică a documentației

• •

Rapoarte individuale privind sesiunile de informare și consultare publică desfășurate în Etapa 2;

Raport de sinteză privind procesul de informare și consultare publică desfășurat în Etapa 2.

Administrarea documentației

• •

Raport privind optimizarea fluxurilor de lucru în cadrul Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanism - scenarii propuse;

Varianta drafi a Ghidului de utilizare a documentației de actualizare a Planului Urbanistic General;

Etapa 3

9 (nouă) luni

Revizuire și completare părți ale PUG din etapa 2 / AVIZARE / Documentații tehnice de avizare

0

©

Documentațiile tehnice necesare obținerii avizelor de la instituțiile / comisiile abilitate;

Raport de sinteză privind introducerea prevederilor avizelor obținute în documentația de actualizare a Planului Urbanistic General (unde este cazul);

Efectuare ridicare topografică detaliată pentru zonele de modificare a intravilanului precum și a

I Etapă

Durată

Secțiune

Livrabile aferente

zonelor care se modifică semnificativ față de prevederile actualului PUG, stabilite în etapa a 2-a, recepția întregii documentații de către OCPI Sibiu.

Etapa 4

Faza 1

3 (trei) luni

Procesul de consultare publică a documentației

 • •   Rapoarte individuale privind sesiunile de informare și consultare publică desfășurate;

 • •   Raport de sinteză privind procesul de informare și consultare publică desfășurat.

Faza 2

6(sase)

luni

Actualizarea

Planului Urbanistic

General

Forma finală, avizată

 • •  Volumul care cuprinde piesele scrise

corespunzătoare Secțiunii 2: Memoriul de sinteză și Memoriul General, în variantă actualizată, cu efectuarea  tuturor modificărilor impuse de

procedurile de autorizare;

0 Volumul   care   cuprinde piesele scrise

corespunzătoare Secțiunii 2: Regulamentul local de urbanism, în variantă actualizată, cu efectuarea tuturor modificărilor impuse de procedurile de autorizare;

 • •  Piesele desenate în conformitate cu prevederile Secțiunii 2; în variantă actualizată, cu efectuarea tuturor modificărilor impuse de procedurile de autorizare;

Faza 3

In paralel cu faza 2

Administrarea documentației

• Raport privind implementarea scenariilor de optimizarea fluxurilor de lucru, respectiv a pachetelor software dedicate acestui demers;

® Varianta finală a Manualului de utilizare a documentației de actualizare a Planului Urbanistic General;

© Raport privind desfășurarea programului de instruire a personalului implicat în administrarea și implementarea documentației de actualizare a Planului urbanistic general al Municipiului Sibiu.

 • 12. LIVRABILELE P.U.G. SI RECEPȚIA LOR

Livrabilele vor fi predate autorității contractante în 4 (patru) exemplare tipărite color, semnate și ștampilate (piese scrise și desenate), cu excepția documentațiilor pentru avize/acorduri care se predau în 2 (două) exemplare tipărite color, semnate și ștampilate.

Materialele de prezentare și promovare pentru consultarea/informarea populației vor fi redactate în limbaj non-tehnic, atât pe suport hârtie (2 exemplare color), cât și în format digital editabil, pe suport CD ROM/DVD;

Toate livrabilele vor fi predate și în format digital, astfel:

o pentru partea scrisa în format editabil, DOC/XLS;

0 pentru partea desenata:

o formate tip imagine (jpg, pdf, tiff) pentru faze intermediare, si o format vectorial structurat pe straturi tip CAD (dxf, dwg) si GIS shapefile cu baze de date completate cu informațiile din partea scrisa compatibil cu structura sistemului informatic GIS al Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea standardului digital agreat pentru vectorizarea informației, în coordonate Stereo 70.

în afara datelor conținute în prezentul caiet de sarcini se vor integra și toate celelalte prevederi ale legislației aplicabile și adoptate pe parcursul derulării contractului.

în termen de 15 zile de la încheierea procesului verbal de recepție a calității ultimei etape de execuție a proiectului, fără obiecțiuni, se va întocmi procesul verbal de recepție finală a proiectului.

Toate livrabilele rezultate din derularea contractului vor deveni proprietatea autorității contractante, la momentul efectuării plății, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum consideră de cuviință, fara limitare geografică sau de altă natură, și fără acordul scris sau verbal prealabil al ofertantului. Ofertantul nu le va utiliza în scopuri care nu au legătura cu contractul în cauza, fără acordul scris prealabil al autorității contractante.

Pe parcursul elaborării documentațiilor vor avea loc consultări între autoritatea contractantă și ofertant în cadrul cărora autoritatea contractantă își va exprima punctul de vedere prin formularea unor observații și recomandări care vor fi analizate și introduse în documentație, după caz.

După predarea fiecărei etape, autoritatea contractantă are obligația de a recepționa livrabilele în termen de maxim 15 zile de la predarea acestora, prin încheierea unui Proces verbal de recepție semnat de către ambele părți.

După recepționarea livrabilelor, ofertantul va prezenta livrabilele în cadrul unei comisii tehnice de specialitate constituită de către autoritatea contractantă. Dacă livrabilele corespund cerințelor legislative, prevederilor din caietul de sarcini și temei de proiectare, se va semna de către autoritatea contractantă și ofertant procesul verbal de recepție a calității. Acest proces verbal semnat va permite ofertantului să treacă la etapa următoare de elaborare a documentației P.U.G. în baza notei de comandă a autorității contractante.

în condițiile în care autoritatea contactantă constată neconformități asupra calității livrabilelor, formulează obiecții, observații sau recomandări, ofertantul are obligația de a revizui documentațiile predate și a livrabilelor în termen de maxim 15 zile de la solicitarea autorității contractante. Procesul verbal de recepție a calității se va semna fără obiecțiuni în condițiile în care reprezentanții autorității contractante constată că au fost respectate obligațiile din caietul de sarcini, tema de proiectare și termenul stabilit.

Ofertantul va întocmi documentațiile specifice și va asigura prezentarea și susținerea documentației în toate etapele de avizare și va urmări obținerea tuturor avizelor, până la finalizarea procedurii legale, introducând cu promptitudine eventualele completări și observații intervenite pe parcursul avizării.

Ofertantul va participa la toate dezbaterile publice care se vor organiza, precum și la lucrările comisiilor de avizare, în care va prezenta și susține proiectul.

 • 13. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face la finalul fiecărei etape în baza proceselor verbale de recepție calitativă și a facturilor emise de către prestator.

Recepția serviciilor corespunzătoare etapelor de desfășurare a proiectului se va face de către o comisie, a cărei componență va fi stabilită de către Autoritatea Contractantă, prin intermediul unui Proces verbal de recepție a serviciilor, semnat atât de către prestator, cât și de către reprezentanții Autorității Contractante. Recepția serviciilor se va face în urma unei evaluări cantitative dar și calitative a acestora.

în cadrul documentației tehnice care face obiectul prezentului Caiet de Sarcini, ofertantul are obligația de a propune o eșalonare a livrabilelor, respectiv a plăților aferente. în cazul în care oferta este declarată câștigătoare, se va respecta graficul fizic și valoric de execuție al serviciilor, agreat de către cele două parți.

 • 14. GARANȚII

Garanția de bună execuție este de 8% din prețul contractului, fără TVA și se constituie de către ofertant, în scopul asigurării autorității contractante, de îndeplinirea cantitativă, calitativă și pentru perioada convenită a contractului.

Garanția de buna execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

Garanția de bună execuție se poate constitui astfel:

 • a)  Conform art. 40, alin 1 din HG 395/2016 „Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii și devine anexă la contract, prevederile art. 36, alin. (3-5) se aplică în mod corespunzător”, sau

 • b) se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, cu respectarea prevederilor art. 40, alin (3). în acest caz, ofertantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul Îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contract și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciul creat, în situația în care ofertantul nu iți îndeplinește din culpa sa, obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât ofertantului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția in cauza raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.

Neîndeplinirea obligațiilor în termen de 15 zile de la primirea comunicării, o îndreptățește pe autoritatea contractantă să emită pretenții asupra garanției de bună execuție.

După finalizarea fiecărei etape, din suma alocată fiecărei etape, ulterior încheierii procesului verbal de recepție a calității și a facturilor emise de către ofertant, se va reține 7,5 % din valoarea etapei în contul de garanție.

Autoritatea contractantă va restitui garanția de buna execuție la solicitarea scrisa a ofertantului, în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii tuturor obligațiilor conform Procesului Verbal de Recepție Finală a proiectului, fără obiecțiuni, dacă până la acea dată nu s-a ridicat pretenții asupra ei, în temeiul art. 42 din HG nr. 395/2016.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor