Hotărârea nr. 42/2020

HOTĂRÂREA NR. 42 privind transmiterea dreptului de administrare, asupra unei suprafețe de 24 mp de teren din Sibiu, Cartierul Veteranilor de Război, în favoarea DELGAZ GRID S.A., în vederea amplasării unei stații de reglare sector gaze naturale

HOTĂRÂREA NR.42

privind transmiterea dreptului de administrare, asupra unei suprafețe de 24 mp de teren din Sibiu, Cartierul Veteranilor de Război, în favoarea DELGAZ GRID S.A., în vederea amplasării unei stații de reglare sector gaze naturale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr.5133/23.01.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr.. 5183/2020, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului, în suprafață de 75.705 mp, identificat cu nr. top: 4994/a/47/1, precum și transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în favoarea DELGAZ GRID S.A., a unei suprafețe de 24 mp de teren din acest imobil situat în Sibiu, Cartierul Veteranilor de Război, în vederea amplasării unei stații de reglare sector gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din cartier,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

în conformitate cu dispozițiile art.12 alin.3-4 din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și gazelor naturale,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.“c”, alin.(6) lit.a), art.136 alin.(1) și alin.(8), art.139 alin.(3) lit.“g”, art. 196 alin. (1) lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren, în suprafață de 75.705 mp, identificat în CF nr. 126023 Sibiu, cu nr. top: 4994/a/47/1.

Art.2 - Se aprobă transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în favoarea DELGAZ GRID S.A., a suprafeței de 24 mp de teren din imobilul identificat cu nr. top: 4994/a/47/1, situat în Sibiu, Cartierul Veteranilor de Război, în vederea amplasării unei stații de reglare sector gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din cartier, pe perioada existenței construcției, prin încheierea unui contract de administrare, conform schiței cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale anexată documentației.

Art.3 -Se aprobă întocmirea documentației cadastrale pentru identificarea cadastrală a imobilului menționat la art.2, ulterior, după finalizarea proiectului tehnic ce va sta la baza autorizării montării stației de reglare sector gaze naturale.

Art.4 - Direcția Patrimoniu și Cadastru și Direcția Tehnică vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează


Secretar General