Hotărârea nr. 41/2020

HOTĂRÂREA Nr. 41 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, proprietatea doamnei Costache Maria

ID VILA.5HOTĂRÂREA Nr. 41

privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, proprietatea doamnei Costache Maria

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.5164 /23.01.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 5165/23.01.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, proprietar doamna Costache Maria,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere H.C.L nr. 143/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare a terenurilor situate în întravilan în categoria terenuri neîngrijite, H.C.L nr. 145/2019 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2020 și adresa nr.82961/16.12.2019 a Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu,

în conformitate cu dispozițiile art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal și prevederile pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

în temeiul art. 129 alin, (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu 01.01.2020, se aprobă majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul proprietatea doamnei Costache Maria, domiciliată în Câmpina

teren agricol situat în intravilanul Municipiului Sibiu str. Săcel FN, în suprafață de 1.173 mp, înscris în CF 104790/48953, top 7664/2/1 și teren de construcții situat în intravilanul municipiului Sibiu str. Săcel FN, în suprafață de 200 mp, înscris în CF 104790/48953, top 7664/2/1, menținut în categoria terenurilor neîngrijite.

Art. 2. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annpmarie FazakasContrasemnează Secretar General Dorin lire Nistor