Hotărârea nr. 40/2020

HOTĂRÂREA Nr. 40 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu proprietatea contribuabilelor Aprodu Ana Doina si Tatu Paraschiva

ID VI1.A.5HOTĂRÂREA Nr. 40 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu proprietatea contribuabilelor Aprodu Ana Doina si Tatu Paraschiva

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 5096/23.01.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 5097/ 23.01.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Săcel, F.N., proprietatea contribuabilelor Aprodu Ana Doina si Tatu Paraschiva,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere H.C.L nr. 143/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare a terenurilor situate în întravilan în categoria terenuri neîngrijite, H.C.L nr. 145/2019 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2020 și adresa nr.82961/16.12.2019 a Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu,

în conformitate cu dispozițiile art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal și prevederile pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu 01.01.2020, se aprobă, majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenurile agricole situate în intravilanul municipiului Sibiu str. Săcel FN, proprietatea contribuabilelor Aprodu Ana Doina si Tatu Paraschiva, domiciliate în Sibiu|^^^^^^^^| ^^^^■ espectiv pentru terenul în suprafață de 5.200 mp, înscris în TP nr.229/1, parcela F 2285/1 și terenul în suprafață de 2.200 mp, înscris în TP nr.229/1, parcela F 2285/2, menținute în categoria terenurilor neîngrijite.

Art. 2. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor