Hotărârea nr. 4/2020

HOTĂRÂREA NR. 4 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

I.D. VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 4

pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului “Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.2787/15.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 3876/20.01.2020 prin care Direcția Tehnică - Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului “Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu”,

Având în vedere următoarele :

  • - Hotărârile nr.340/2015 și 424/2015 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care s-a aprobat contractarea și garantarea finanțării rambursabile în valoare de 67,5 milioane lei, cu o maturitate de 10 ani, pentru obiectivul de investiții “Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu”;

  • - Hotărârea nr.5810/22.08.2019 adoptată de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale privind utilizarea finanțării rambursabile aferentă contractului de credit semnat în 18.12.2015 între Municipiul Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea și/sau reabilitarea de străzi situate în diferite zone rezidențiale ale Municipiului Sibiu prin reabilitarea infrastructurii de utilități, infrastructurii rutiere și pietonale;

  • - Hotărârile nr.255/2017 și 105/2019 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți străzilor din pachetul 7: Cisnădioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacăra, Tineretului, 16 Februarie;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin.6 din H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.d, alin.7 lit.k, art.136 alin. 1 si alin.8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a si art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivele de investiții, cuprinzând un număr de 7 străzi, în cadrul proiectului “Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu”, Pachetul de licitație nr. 7, după cum urmează:

Strada

Valoare indicatori aprobați prin HCL 255/2017, HCL 105/2019 (C+M) lei fără TVA

Valoare indicatori actualizați (C+M) lei fără TVA

Cisnadioara

88,737.40

91,682.47

Rovine

972,681.00

1,122,315.80

Anul 1848

1,084,227.00

1,010,448.56

Stejarului

384,526.60

367,016.11

Flacara

370,056.82

368,212.97

Tineretului

853,025.00

792,240.35

16 Februarie

373,363.00

350,810.88

Total pachet 7

4,126,616.82

4,102,727.13

Art.2. Direcția Tehnică - Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin He Nistor