Hotărârea nr. 38/2020

HOTĂRÂREA NR. 38 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Unității administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu, începând cu anul 2020

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 38

privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Unității administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu, începând cu anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.5092/23.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 5484/23.01.2020 prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Unității administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu, începând cu anul 2020,

Având în vedere faptul că, potrivit legii, comisia menționată este formată din primar și doi consilieri locali,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 390 alin.2, art. 485 alin.5, art. 597 alin. 1 lit.c) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), art. 136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează d-na viceprimar Corina Bokor și dl. Gerold Hermann, consilieri în Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ca membrii în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Unității administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu, pe perioada mandatului Primarului Municipiului Sibiu, aflat în funcție la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2 Serviciul managementul și integritatea resurselor umane va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor