Hotărârea nr. 37/2020

HOTĂRÂREA NR. 37 privind modificarea statului de funcții și a organigramei al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR.37

privind modificarea statului de funcții și a organigramei al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.5093/23.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.5126/23.01.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții și a organigramei acestui serviciu,

Având în vedere necesitatea mai bunei organizări a activității,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.4O alin.1 lit a din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a și alin.3 lit c), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.02.2020 se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, după cum urmează :

  • > postul de inspector de specialitate gr. IA ocupat de domnul Rațiu Nicolae din cadrul Biroului Investiții și Financiar Contabil se mută în cadrul Serviciului Administrare Domeniul Public;

  • > postul de referent tr. IA, vacant, din cadrul Biroului juridic și resurse umane se mută în cadrul Serviciului Administrare Domeniul Public;

Art.2. începând cu data de 01.02.2020, se aprobă, în mod corespunzător statul de funcții și organigrama pentru Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, cu modificările prevăzute la art. 1, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.


Județul Sibiu


Anexa nr. 4 /la HCL 3-    /2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII

Al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat

al Municipiului Sibiu

Valabil la data de 01.02.2020

Aprobat prin H.C.L. nr.368/2005 cu modificările si completările ulterioare

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasNr.crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivel Studii

Nr. posturi aprobate

1

Director

II

S

1

2

Contabil sef 1

II

S

1

BIROU ir

sIVESTIȚII Șl FINANCIAR CONTABIL

3

Sef birou

II

s

1

4

Inspector de specialitate

IA

s

3

5

Inspector de specialitate

1

s

1

6

Inspector de specialitate

II

s

1

7

Referent

IA

M

1

SERVICIU

L ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT

8

Sef serviciu

II

s

1

9

Inspector de specialitate

IA

s

3

10

Inspector de specialitate

1

s

3

11

Inspector de specialitate

II

s

1

12

Administrator

1

M

2

13

Referent

IA

M

3

14

Referent

1

M

3

15

Șofer

1

G

2

16

Muncitor calificat

1

G

1

SERVICIU

L ADMINISTRARE PARCARI

17

Sef serviciu

II

S

1

18

Inspector de specialitate

IA

S

3

19

Inspector de specialitate

1

S

2

20

Muncitor calificat

1

G

3

21

Referent

IA

M

6

BIROU JURIDIC SI RESURSE UMANE

22

Sef birou

II

S

1

23

Consilier juridic

IA

S

1

24

Referent

IA

M

3

25

Referent

1

M

1

TOTAL

49

/■

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.       /la HCL          /2020

ORGANIGRAMA


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIUPreședinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin Iile Ni stor