Hotărârea nr. 36/2020

HOTĂRÂREA Nr. 36 privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire și a cuantumului acestuia

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


1D VII.A.5

HOTĂRÂREA Nr. 36

privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire și a cuantumului acestuia

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020 Analizând referatul de aprobare nr. 5030/22.01.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodorși raportul de specialitate nr. 5050/22.01.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire și a cuantumului acestuia,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare și ale art. 166 alin.(1) lit (e) din Codul Administrativ, art.7 alin. 1 și alin.(1 A6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art.136 alin.1 și 8, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de instituire a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire si cuantumul acesteia, conform anexei 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu si Arhitectul șef vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


IV

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Regulamentul de adoptare a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire și cuantumul acesteia

Art. 1 Prezentul Regulament stabilește cuantumul și cadrul general pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire.

Art. 2 Se instituie taxa specială pentru eliberarea autorizațiilor în regim de urgență astfel;

1000 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare, dacă valoarea investiției este de până la 1.000.000 lei

1000 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare, dacă valoarea investiției este de până la 5.000.000 lei

1000 lei + 2.5% din cuantumul taxei de autorizare, dacă valoarea investiției este de peste 5.000.000 lei

Art. 3 Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite, respectiv contribuabilii care solicită eliberarea autorizațiilor în regim de urgență.

Art. 4 Excepție de la prezentele prevederi o constituie acele autorizații de construire care se emit potrivit art. 7 alin (16) al Legii 50/1991 cu completările și modificările ulterioare, pentru "lucrări de intervenții în primă urgență" obligatorii în caz de pericol public, avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional și pentru care autorizația se emite de către autoritatea administrației publice competente, în regim de urgență, fără perceperea unei taxe suplimentare.

Art. 5. in situația în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în regim de urgență din cauza lipsei unor documente necesare soluționării cererii, termenul de soluționare va fi cel prevăzut de lege, după completarea dosarului. Taxele prevăzute în tabelul de mai sus se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate. Neplata taxei corespunzător serviciilor solicitate, în termenul legal, sau plata parțială a acestuia atrage respingerea cererii.

Taxele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii inițiale, fără plata unei taxe suplimentare, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererilor.

In situația în care la redepunerea cererii respinse se solicită furnizarea serviciului în regim de urgență, se va proceda în felul următor:

  • • dacă, în vederea soluționării cererii respinse, s-a achitat taxa de urgență, nu se va mai achita o noua taxa de urgență;

  • • dacă, în vederea soluționării cererii respinse, nu s-a achitat taxa de urgență, se va achita taxa de urgență aferentă.

Art. 6 Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii. în

situația în care, într-un an fiscal, consiliul local nu ia nici o decizie referitoare la cuantumul taxelor speciale, se consideră că acestea rămân la nivelul stabilit în anul fiscal anterior.

Art. 7.Taxele de urgență instituite sunt suplimentar taxelor pentru eliberarea în regim normal a autorizațiilor de construire, stabilite conform Hotatârii Consiliului Local și a Codului Fiscal.

Art. 8 Taxele speciale instituite, se vor actualiza anual/multianual și pot reprezenta Ajustarea unei taxe speciale cu coeficientul de inflație aplicabil în anul fiscal respectiv Redimensionarea taxei, dacă este cazul, sau modificarea modalității de percepere a acesteia

Art. 9 în situația în care se consideră necesar actualizarea taxei speciale în cursul unui an fiscal, sau redimensionarea acesteia, se va respecta procedura de consultare a persoanelor fizice și juridice prevăzute la capitolul IV din Regulamentul de adoptare/actualizare a taxelor speciale.

Art. 10 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 11 Prezentul Regulament intră în vigoare la data adopătarii de către Consiliul Local Sibiu.

Președinte de ședință

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor


Ekaterina-Annemarie Fazakas

\ I