Hotărârea nr. 35/2020

HOTĂRÂREA Nr. 35 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA Nr. 35

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 5080/22.01.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 5081/22.01.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare, ale art. 166 alin.(1) lit (e) din Codul Administrativ, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art.136 alin.1 și 8, art. 196 alin. (1) lit. a), art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


Art1.Se aprobă Regulamentul privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

mează eneral


Contrasemnează Secretar? General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Anexa nr.__ 4 /la HCL 2)5   /?n?n


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Regulament de adoptare/actualizare a taxelor speciale și domeniile în care se pot institui

Cap.I - Scopul adoptării prezentului regulament

Art. 1 Prezentul Regulament stabilește cadrul general în care Consiliul Local al Municipiului Sibiu poate adopta taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice.

Taxele speciale se instituie prin Hotărâri de consiliu distincte, caz în care acestea constituie și modalitatea administrării acestora, sau prin hotărâri de consiliul local prin care se adoptă anual impozitele și taxele locale.

Cap.II. Sectoarele de activitate în care se pot institui taxe speciale

Art. 2 Domeniile de activitate în care Consiliul Local poate institui taxe speciale:

 • - Domeniul fiscal- pentru toate serviciile prestate contribuabililor în domeniul impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetului local

 • - Administrarea domeniul public și privat al municipiului Sibiu

 • - Desfășurarea, finanțarea unor activități de utilitate publică

 • - Urbanism și autorizarea construcțiilor

 • - Autorizații pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare

 • - Cadastru

 • - Copiere și comunicare documente din arhiva municipiului Sibiu

 • - Utilizarea infrastructurii

 • - Eliberarea unor acte într-un termen mai scurt decât cel stabilit prin lege

 • - Cultura, sport, agrement

 • - Piețe, târguri și oboare

 • - Evidența populație și stare civilă

 • - Registru agricol

 • - Promovarea turistică a municipilui Sibiu

 • - Folositea/utilizarea temporară a domeniului public și privat al municipiului Sibiu

 • - Serviciul voluntar pentru situații de urgență

 • - închirierea bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Sibiu

Domeniile de activitate prevăzute în prezentul Regulament se vor completa în funcție de necesitățiile comunității în conformitate cu prevederile legale

Cap.IIL Condiții de instituire a taxelor speciale

Art. 3 Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.

Art. 4 Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se vor încasa într-un cont distinct

Art. 5 Contul de execuție al taxelor speciale instituite conform prevederilor prezentului Regulament, va fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art. 6 Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii. în situația în care, într-un an fiscal, consiliul local nu ia nici o decizie referitoare la cuantumul taxelor speciale, se consideră că acestea rămân la nivelul stabilit în anul fiscal anterior.

Art. 7.Modul de îndeplinire, stabilire, declarate, incasare, destinația taxelor speciale, contravențiile si sancțiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a Consilului Local, odată cu instituirea taxelor speciale.

Art. 8 Pentru neachitarea la scadență a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 9 Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului Local, prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunoștință publică.

Art. 10 Condițiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru instituirea taxelor speciale.

 • IV. Modalități de consultare a persoanelor fizice și juridice - beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale

Art. 11 Anunțul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la cunoștința publică cu cel puțin 30 de zile înaintea supunerii spre analiză, avizare și adoptare de către consiliul local și va cuprinde următoarele elemente:

 • - raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului normativ propus.

 • - termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.

Art. 12 Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunoștința publică a anunțului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.

Art. 13 Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri prin care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Sibiu în forma propusă de inițiator.

 • V. Actualizarea de către Consiliul Local a taxelor speciale instituite în anii anteriori

Art. 14 Taxele speciale instituite în municipul Sibiu, în baza vechiului regulament rămân în vigoare și se vor actualiza conform prevederilor actualului Regulament.

Art. 15 Actualizarea taxelor speciale instituite în baza vechiului regulament, se vor actualiza anual/multianual și poate reprezenta

Ajustarea unei taxe speciale cu coeficientul de inflație aplicabil în anul fiscal respectiv Redimensionarea taxei, dacă este cazul, sau modificarea modalității de percepere a acesteia

Art. 16 în situația în care se necesită actualizarea taxei speciale în cursul unui an fiscal, sau redimensionarea acesteia, se va respecta procedura de consultare a persoanelor fizice și juridice prevăzute la capitolul IV din prezentul Regulament.

Sibiu.


 • VI. Dispoziții finale

Art. 17 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 18 Prezentul Regulament intră în vigoare la data adopătarii de către Consiliul Local

Președinte de ședință Ekateri na-An nemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin'llîe Nistor