Hotărârea nr. 34/2020

HOTĂRÂREA NR. 34 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1 cuprinsă între strada Gladiolelor, strada Râului, strada Lungă și calea ferată și zona 2 cuprinsă între strada Lungă, strada Târgul Cailor și strada Popa Șapcă" din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

IDVII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 34

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții ” Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1 cuprinsă între strada Gladiolelor, strada Râului, strada Lungă și calea ferată și zona 2 cuprinsă între strada Lungă, strada Târgul Cailor și strada Popa Șapcă” din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 3159/16.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.3549/17.01.2020 prin care Direcția Tehnică - Serviciul Coordonare Lucrări propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții ” Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1 cuprinsă între strada Gladiolelor, strada Râului, strada Lungă și calea ferată și zona 2 cuprinsă între strada Lungă, strada Târgul Cailor și strada Popa Șapcă" din Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.d), alin.7 lit.k), art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții ” Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1 cuprinsă între strada Gladiolelor, strada Râului, strada Lungă și calea ferată și zona 2 cuprinsă între strada Lungă, strada Târgul Cailor și strada Popa Șapcă” din Municipiul Sibiu, după cum urmează:

 • I. Indicatori economici (inclusiv TVA) :

TOTAL: 38.730.940,44 lei cu TVA

din care:

C+M : 30.456.512,85 lei cu TVA

 • II. Indicatori tehnici:

Obiectul 1 Specialitatea Drumuri si Arhitectura

Spațiu carosabil, trotuare, parcări, alei:

 • •      Suprafața părții carosabile: 19.900 m2

 • •      Suprafața trotuarelor: 19.185 m2

 • •      Suprafața aleilor: 3.140 m2

 • •     Suprafața parcărilor: 13.620 m2

 • •      Lățimea părții carosabile: 3,50 -7,00 m

 • •      Lățimea trotuarelor: minim 1,5m

Obiectul 2 Rețele Hidroedilitare:

Rețea Apă

 • •     lungime rețea de apă De 200 mm: 270

 • •     lungime rețea de apă De 160 mm: 325

 • •     lungime rețea de apă De 110 mm: 214

 • •     cămin de vane DN 1500 mm: 2 buc

 • •     cămin branșament apă: 30 buc

 • •     branșament individual L=8m: 30 buc

 • •      hidrant subteran DN80: 8 buc

 • •      branșament sistem de irigații L=30m: 33 buc

 • •      cămin branșament sistem de irigații: 33 buc

Rețea Canalizare Menajeră

 • •     lungime rețea de canalizare Dn 630 mm:

 • •     lungime rețea de canalizare Dn 500 mm:

 • •     lungime rețea de canalizare Dn 315 mm:

 • •     cămine de vizitare Dn 800 mm: 20 buc

 • •     cămine de vizitare Dn 1000 mm: 11 buc

 • •      racord individual Dn 160mm: 4 buc.

Obiectul 3 Specialitatea Electrice:

 • •      Stâlpi de iluminat 8m : 147 buc

 • •      Stâlpi de iluminat 4m : 75 buc

 • •      Corpuri de iluminat:   240 buc

 • •      Cârje simple: 132 buc

 • •      Cârje duble: 15 buc

 • •      Cârje mici pietonale: 3 buc

 • •     Lungime LES 0,4 kV iluminat: 7670 m;

 • •      camerete tragere/distribuție: 91 buc

 • •      Tubulatură magistrală cablaj metropolitan 050 : 16740 m

 • •     Tubulatură branșamente și sifoane 032 : 27000 m

Obiectul 4 Relocare rețele tehnico-edilitare, după caz

Obiectul 5 Specialitatea Irigații:

 • •      aspersoare rotative și nerotative

 • •     conducte polietilenă D 40 2 mm

 • •     conducte polietilenă D 63 3,8 mm

Obiectul 6 Specialitatea Zone Verzi:

 • •      Suprafața spațiilor verzi: 42.000 m2

Art.2. Direcția Tehnică - Serviciul Coordonare Lucrări din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință


Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

V /

'/