Hotărârea nr. 338/2020

HOTĂRÂREA NR. 338 privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5


.afe

ilA.tXPiJj.țTJÎJHOTĂRÂREANR.338

privind acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu

1

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 04.09.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 62436 /03,09.2020 întocmit de inițiator primar Aștrid Cora Fod.br și raportul de specialitate nr.62522/04.09.2020 prin care Serviciul Cultură, Sport și Turism propune acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu,

Având în vedere următoarele :

  • - situația financiară a structurilor sportive care a fost afectată îri perioada stării de urgență decretată pe teritoriul României, fiind interzisă desfășurarea competițiilor sportive și a antrenamentelor;

  • - H.G. nr, 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se. aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

  • - cererea nr, 62385/03,09,2020 a Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu;

  • - necesitatea sprijinirii sportului de performanță și susținerii structurilor sportive, definite conform Legii nr. 69/2000;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze ecpnomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.43 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Legii nr, 69/2000 a educației fizice suportului,

în temeiul prevederilor art,129 alin.2 lit.b și d și alin, 4 lit a , alin, 7 lit. f, art.196 alin.1 lit.a și art,243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar suplimentar Asociației Fotbal Club Hermannstadt Sibiu, structură sportivă înființată în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului.

Art.2. Sprijinul financiar suplimentar este în suma de 500.000 lei și se acordă pe durata stării de alertă aferentă anului 2020.

Art.3. Sprijinul financiar suplimentar se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de natură salarială sportivilor, stafful-ui tehnic și medical, stafful-ui tehnic și medical din cadrul Academiei Hermannstadt, personalului administrativ, cu contracte de muncă/activitate sportivă în vigoare și nesuspendate.

Art.4. Beneficiarul sprijinului suplimentar răspunde de modalitatea de utilizare a sumelor acordate, conform destinației pentru care au fost alocate și în conformitate cu legislația în vigoare.

Art5.Beneficiarul are obligația de a justifica modul de utilizare a sprijinului financiar suplimentar.

Art.6. Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri seva încheia un contract privind acordarea sprijinului financiar suplimentar, ce va include cel puțin următoarele :

a.Părțile contractuale

b.Sprijinul financiar acordat

□.Obiectul contractului

d.Obligațiile părților

  • e. Modalitatea de acordare a sprijinului

f.Modul și termenele de justificare a sumelor primite

g.Clauze privind neîndeplinirea obligațiilor contractuale

h.Posibilitatea limitării sprijinului financiar sulîmentar acordat, în situația modificării legislației incidente

  • Art.7. Sprijinul financiar suplimentar care face obiectul prezentei Hotărâri va fi acordat după justificarea integrală a sumelor acordate prin H.C.L nr. 254/16.07,2020.

  • Art.8. Direcția Economică, Serviciului cultură, sport, turism și Serviciul juridic-contecios și registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 04.09.2020.

Președinte de ședință Gerold Herm^nn


./•

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor