Hotărârea nr. 337/2020

HOTĂRÂREA NR. 337 privind rectificarea bugetului local

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUID.VÎ1.A.5


HOTĂRÂREA NR. 337

privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 04.09.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 62335/03.09.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 62364/03.09.2020 prin care Direcția Economica propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 și ărt.49 alin.4 și 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin.4 lila), art. 136 alin.1 și 8, art. 139 alin.3 lita), art.196 alin-1 lit. a) și art.243 alin.1 lita) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

»

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 4 - 8 care fac parte integrantă din prezentă hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu și bugetelor unităților de învățământ, conform anexelor nr. 9 -14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Ordonatorii de credite secundari și terțiari răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate.

Art.5 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și directorii serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 04.09.2020,

/

5

I Contrasemnează SecretatGeneral Dorin îlid Nistor


Președinte de ședință

Gerold Hermann

-U

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 51BIU

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr?

Denumire indicator

Cod indicator

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim. 3

influențe

Plan rectificat trim. 3

Plan inițial trim. 4

influențe

Pian rectificat trim. 4

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integra ți în învățământul de masă

43.02.30

360,00

70,00

430,0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

Total influențe venituri secțiunea funcționare

70,00

0,00

70,00

învățământ -Bunuri și servicii

65.02.20

20.988,54

16.900,60

37.889,14

6.961,16

16.900,60

23.861,76

4,571,00

0,00

4.571,00

învățământ- Asistență socialo

65.02.57

2.388,00

70,00

2.458,00

466,00

0,00

466,00

1.057,00

70,00

1.127,00

Transporturi - Bunuri și servicii

S4.02.20

41.442,45

-16.900,60

24.541,85

5.241,65

-16.900,60

-11.658,95

14.879,00

0,00

14.879,00

Total influențe cheltuieli secțiunea funcționare

70,00

0,00

70,00

Total influențe venituri secțiunea dezvoltare

0,00

0,00

0,00

Cultură, recreere și religie -■ Active nefinonciare

67.02.71

55.414,62

-515,00

54,899,62

17.353,00

-515,00

16,838,00

10.061,62

0,00

10.061,62

Cultură, recreere și religie - Transferuri între unități ale administrației publice

67,02.51

6,743,00

515,00

7.258,00

1,607,00

515,00

2.122,00

0,00

0,00

0,00

Total influențe cheltuieli secțiunea dezvoltare

0,00

0,00

0,00

Total influențe venituri buget local

70,00

0,00

70,00

Total influențe cheltuieli buget local

70,00

0,00

70,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gerold H^rmannCONTRASEMNEAZĂ, SECREȚAR GENERAL, Dofjh/llie Nistor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

instituția / Serviciul Public

Capitol bugetar

Pian inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan iniția! trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Total influențe venituri secțiunea funcționare

00110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total influențe cheltuieli secțiunea funcționare

5010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

43.10.19

190,00

515,00

705,00

0,00

515,00

515-00

Total influențe venituri secțiunea dezvoltare

515,00

515,00

Serviciul Public Administrare Baze Sportive șide Agrement al Municipiului Sibiu

57.10.71

190,00

515,00

705,00

0,00

515,00

515,00

Total influențe cheltuieli secțiunea dezvoltare

515,00

515,00

Total influențe Venituri buget venituri proprii și subvenții

00110

515,00

515,00

Total influențe cheltuieli buget venituri proprii și subvenții

5010

515,00

515,00

I

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETA^ GENERAL, Dorin Iile Nîstor

Denumirea unității administrativ teritoriale Cod identificare fiscala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

4270740PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII SI SURSE DE FINANȚARE

cu finanatare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul

2020

pentru:

Activitatea proprie a Primăriei Municipiului Sibiu

cod fiscal: din data de:

4270740

*) l-credit de angajament

aprobat conform

HCL

nr.

04.09.2020

■) n-credît bugetar

- mii lei -

Nr. crt

Denumire indicator (surșa/capîtol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

1

BUGET LOCAL Total general, din care:

I

261,745.20

817,376.93

-515.00

816,861.93

0.00

0.00

0.00

0.00

II

53,267.18

333,899.42

-515.00

333,384.42

281,806.00

168,009.76

165,983.61

76,156.16

1.1

A

Lucrări in continuare

I

180,731.09

215,461.46

-515.00

214,946,46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

48,101.52

157,335.70

-515.00

156,820.70

55,391.50

44,940.74

65,565.93

24,857.16

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

340,092.15

0.00

340,092.15

0.00

0.00

0.00

0,00

II

0.00

59,465.34

0.00

59,465.34

89,667.11

85,419.02

64,986.68

40,554.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

l

81,014.11

261,823.32

0.00

261,823.32

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,165.66

117,098.38

0.00

117,098.38

136,747.39

37,650.00

35,431.00

10,745.00

Dîn TOTAL deșfasurat, potrivit ciasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul

71

Active nefinanciare, dîn care:

l

131,807.90

597,033.14

-51500

596,518.14

0.00

0.00

0.00

0.00

II

49,249.43

215,519.21

-515.00

215,004.21

89,999.21

131,933.42

165,083.61

76,156.16

2.1

Cap. 51102 total (A.+ B + C), din care:

I

328,36

: 5j237.11

* ■

5,237.11

0.00 $»»»«

.   0.00

i;g^.;'q,OO.

II

.    5,470,42

: v 0.Q0

W^<^ro;o0

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 ♦ 3 + ...)

1

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

328.36

5i237.11

0.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

11

95.05

5,470.42

0.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile ț 1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

328.36

5,237.11

0.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,470.42

0.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1

Calculatoare si echipamente de caicul portabile

0;00

400,00

400.00

II

0.00

400,00

400.00

Nr. crt

Denumire indicator (surs a/capitol/g rupă)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1.2

Servere

I

0.00

160.00

160.00

II

0:00

160.00

160.00

2.1

UPS

I

0.00

4Q.Q0

40,00

El

0.00

40.00

40,00

2.2

Upgrade echipamente - memorii

[

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

2.3

Upgrade echipamente - interfețe

I

0.00

60.00

60:00

II

0.00

60.00

60:00

2.4

Imprimante

I

0.00

20.00

20.00

II

0.00

20.00

20.00

2.5

Hard Disk

l

0.00

60 00

60.00

II

0.00

60,00

60.00

2.6

Sistem de stocare

l.

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.7

Scannere/plotere

I

6.00

50.00

50.00

H

0.00

50.00

50.00

3.1

Switch-uri. router, access pdint

l

0.00

60:00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.2

Componente de rețea date/voce sediu B-dul. Victoriei

l

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.3

Ansamblu echipamente de rețea

l

0.00

1,200.00

1,200.00

II

0.00

1,200.00

1,200.00

3.4

Echipamente conectica UTP si fibra optica

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40:00

4,1

Programe pe compartimente

I

0.00

50:00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.2

Web intra net/interhet/E-maîi

I

0.00

50,00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.3

Servicii de integrare si dezvoltare aplicatii

I

0.00

leo.oo:

160.00

ii

b.oo

160.00

160.00

4.4

Reproiectare site patrimoniu

i

0.00

5.00

5,00

ii

0.00

5.00

5.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitolfgrupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4,5.

Dezvoltare aplicatii software

I

0.00

100.00

100.00

SI

0.00

100.00

100.00

4.6

Licențe Soft de grafica, video si comunicații

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.7

Licențe sisteme de operare, clienti

I

0.00

155.00

155.00

II

0.00

155.00

155.00

4.8

Extindere sistem GIS

I

0.00

750.00

750.00

II

0,00

750.00

750.00

4.9

Actualizare baza de date geospatiala

I

0.00

410.00

410.00

II

0.00

410.00

410.00

4.10

Licențe Sistem de gestiune Baze de Date

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.11

Extindere funcționala Harta Interactiva online

l

17.24

0.00

0.00

II

16.68

0.56

0.56

4.12

Licența sistem de administrare sisteme de operare, servere, aplicații

I

0,00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.13

Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de detecție alarmare la incendiu

l

88,91

0.00

0-00

II

0.00

88.91

88.91

5.1

Actualizare Licențe GIS

I

156.76

161.61

161.61

II

78.37

240.00

240.00

5,2

Actualizare Software / Subscripții software

I

o:oo

160,00

160.00

II

0,00

160.00

160.00

5.3

Actualizare licențe sistem virtuaiizare

I

0.00

80.00

80.00

li

0.00

80:00

80.00

6.1

Dotări sediul Primăriei

I

0.00

144.00

144,00

II

0.00

144,00

144.00

6.2

Sirena electronica radio si statie meteo

I

65.45

0.00

0.00

II

0.00

65.45

65.45

6.3

Autoturism

I

0.00

85.50

85,50

II

0.00

85.50

85.50

6.4

Autoutilitare

I

0.00

171.00

171.00

II

I          0.00

171.00

171.00

i Nr. crt

Denumire indicator (șursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

6.5

Electrostivuîtor pentru depozit V.Carldva

I

0,00

35.00

35.00

II

0:00

35:00

35.00

2.4

■ Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

o.oo

14,289.19

o.oo

14,289.19

o.oo

0.00

0.00

0.00

II

0.00

8,785.50

r^-rWop

8,785.50

5,503.69

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

n

0.00

0:00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

i

o.oo

11,768.69

0.00

11,768.69

0,00

0.00

0.00

0.00

n

0.00

6,265.00

0.00

6,265.00

5,503.69

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala și sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

i

0.00

11,768.69

0.00

11,768,69

0.00

ii

0.00

6,265,00

0.00

6,265.00

5,503.69

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

t

o.oo

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Echipamente si alte bunuri in domeniul educațional

0.00

310.50

310.50

|!

0.00

310.50

310,50

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire crase, si grădinițe in municipiul Sibiu(SF+ PT + DDE + DTAC + verificare + AT + obținere avize)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

2

îmbunătățire eficienta energetica la unitati de invatamant(SF+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500,00

500.00

II

0,00

500,00

500.00

3

Servicii de realizare SF/DALi+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii investitii la unitati de invatamant de stat din municipiul Sibiu

1

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600,00

4

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

(PT+D D E+DTAC+verificare+AT+obtinere avize)

1

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate învestitiilorf 1+2+3+...)

1

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

| Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru receptja lucrărilor

I

0.00

300.00

300.00

IE

0.0Q

300.00

300.00

2

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

l

0.00

150-00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

2.6

Cap. 67.02 total (A + B + C), dln care:

ă#

-5W

.. w

0.00

0.00

ll

9;708;93

oboi

57,082.00

83,366.58

48,331.16

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

l

16,251.60

181,699.81

-515.00

181,184.81

0,00

0.00

0.00

0.00

ll

8,821.61

43,563.87

-515.00

43,048.87

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

1

Amenajare Lacul lui Binder

l

11,469.47

1,133.88

-515.00

618.88

li

4,039.48

8,563.87

-515.00

8,048.87

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu

l

4,782.13

180,565.93

180,565,93

0.00

0.00

0.00

o.oo

ll

4,782.13

35,000.00

35,000.00

20.060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

l

0.00

69,656.61

0.00

69,656.61

0.00

0.00

0.00

0.00

ll

0.00

5,360.00

0.00

5,360.00

1,021.96

22,000.00

17,800.65

23,474.00

1

Complex de agrement si sport

l

0:00

67,274.65

67,274.65

0.00

0.00

0.00

0.00

li

0.00

3,000.00

3,000.00

1,000,00

22,000.00

17,800:65

23,474.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca

i

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

ll

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

l

0,00

2,381.96

2,381,96

0.00

0.00

0.00

0.00

ll

0.00

2,360.00

2,360.00

21.96

0.00

o.oo

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

î

949.16

6,428.91

0.00

6,428.91

0.00

0.00

0.00

0.00

li

887.32

6,490-75

0,00

6,490.75

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2*3+...)

l

631.30

2,269.64

0.00

2,269.64

0.00

040

0.00

0.00

ll

625.94

2,275.00

0.00

2,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Ornamente iluminat festiv

i

631.30

994.64

994.64

n

625.94

1,000.00

1,000.00

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

i

0.00

450.00

450.00

H

0:00

450.00

450.00

3

Panouri Graffiti

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

4

Panouri de Împrejmuire cu montaj

I

0.00

600.00

600.00

ll

0.00

600.00

600.00

5

Sistem de climatizare Lacul lui Binder

I

0.00

25.00

25.00

ll

0.00

25.00

25.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte

I

214.20

2,050.46

0.00

2,050.46

0.00

n nn

n nn

n nn

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana Ea 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

studii (1+2+3+,.,)

II

173.91

2,090.75

0.00

2,090.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

l

0.00

200.00

200.00:

II

0.00

200.00

200.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Țilisca(PT+DE)

l

6.00

0.00

0.00

li

0.00

0.00

0.00

3

Amenajare Parc Sub Arini - (DALI+PT+DE+alte studii)

I

0,00

500.00

500.00

il

0.00

500.00

500.00

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor (SF+PT+DE)

I

29.75

70.25

70.25

II

0.00

100,00

100,00

6

Amenajare Parc Astra (DALl+PT+DE)

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150,00

150.00

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatiî

I

0,00

80.00

80.00

II

0,00

80.00

80.00

8

Documentație tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

16.00

16,00

II

0.00

16.00

16,00

9

Amenajare terenuri de sport str.Viitoruiui(SF+PT+DE)

I

0.00

96.00

96.00

II

0.00

96.00

96,00

10

Amenajare terenuri de sport str. Deventer(SF+PT+DE)

I

0.00

70;00

70,00

II

0.00

70.00

70.00

11

Amenajare șpatiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0,00

70.00

70,00

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80; 00

80.00

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investitii în parcuri,zone verzi si agrement

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

14

Recoriversia unor terenuri din oraș in vederea creșterii suprafeței de spatii

I

9.52

148.21

148,21

II

7.73

150.00

1.50.00

15

Amenajare Lacul iui Binder (AT)

I

174.93

0.00

0.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana lâ 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

11

166.18

8.75

8.75

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investiti)lbr( 1+2+3+...)

1

103.66

2,108.81

0.00

2,108,81

0.00

0.00

0.00

0.00

11

87.47

2,125.00

0.00

2,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate: pentru recepția lucrărilor

1

103.66

1,983.81

1,983.81

11

87.47

2,000.00

2,000.00

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

25;00

25.00

II

0.00

25,00

25.00

3

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

1

0.00

100 00

100,00

II

0.00

100.00

100.00

2.8

+ B + C), din care;

1.

26,426.93

32,255.89

0.66

. 32,255,89

0.00

0.00

0.00

0.00

:ll

16,256.82

. 35,728,62

0.00'

■ - 35)728,02

.-2,697.98

■ 2,000,00

: 2,000.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

24,038.76

2,531.76

0.00

2,531.76

0.00

0.00

0.00

0.00

li

15,179.42

11,352.37

0.00

11,352.37

38.73

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B,D

I

13 270.05

0.00

0.00

îl

12,770.05

500.00

500.00

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei

I

0.00

677.99

677.99

0.00

IE

0.00

660.00

660.00

17.99

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)

1

1,676.95

36.05

36.05

II

0.00

1,713.00

1,713.00

4

Reparatii zidul cetatii - B-du! Coposu(inclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Halier)

1

5,867.05

890.49

890; 49

II

1,557.54

5,200.00

5,200.00

5

Reparatii Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii

1

829.60

124.60

124.60

11

794.20

160.00

160.00

6

Extindere iiuminat public Parcul Cetatii

1

263.74

33.89

33.89

II

57.63

240.00

240.00

7

Iluminat:public eco-eficient in Cartier V.Aaronțzona Bloc 23(nr. 13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

1

0.00

768.74

768.74

0.00

ii

0.00

748.00

748.00

20.74

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani

(cofinahtare)

1

1,720,33

0,00

0.00

II

0.00

1,720.33

1,720.33

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu

t

411,04

0.00

0,00

11

0.00

411.04

411.04

B

Obiective noi (1 + 2+ 3 + ...)

1

0.00

10,019.25

0.00

10,019.25

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.Q0

8,360.00

0.00

8,360.00

1,659.25

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

1

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelariîor, destinat comunităților

1

0.00

0.00

0,00

11

0.0Q

000

0,00

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dui Victoriei -Saguna

1

3,405.56

3,405.56

0.00

II

2,000.00

2,000.00

1,405.56

4

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Siblu-afererit contractului de gestiune (Sos.Alba lulia, B-dul Vasîle Milea, B-dul Cornelii) C.oposu, Calea Dumbrăvii)

6,603.69

6,603.69

0.00

II

6,350.00

6,350.00

253.69

5

Lucrari de îmbunătățire a parametrilor tehnici la cventrala termica Turismului

10.00

10.00

0.00

II

10.00

10.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

2,388.17

19,704.88

0.00

19,704.88

0.00

0.00

0.00

0.00

It

1,077.40

16,015.65

0.00

16,015.65

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

1

0.00

3,839.30

0.00

3,839.30

0.00

0.00

0.00

0.00

11

0.00

3,839.30

0.00

3,839.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziții imobile - construcții si terenuri

J

3,839.30

3,839.30

II

3,839.30

3,839,30

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

1

1,354.84

2,332.96

0.00

2,332.96

0.00

0.00

0.00

0.00

11

491.23

3,196.57

0.00

3,196.57

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Mobilier urban

1

57.91

942.09

942.09

II

0.00

1,000.00

1,000.00

2

Cișmele

50,00

50.00

n

50.00

50.00

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

i

499.80

0.00

o:oo

n

491,23

8.57

8.57

4

Ansamblu grup electrogen

i

797.13

2.87

2.87

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0,00

800.00

800.00

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul

V.Carlova

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

7

Post transformare cu branșament pentru statii incarnare electrice

l

600.00

600.00

II

600.00

600.00

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

I

12.00

12.00

II

12.00

12.00

8

Extindere sistem de supraveghere video

I

76.00

76.00

II

76.00

76.00

c.

1

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

887.97

12,074.36

0.00

12,074.36

0.00

0.00

0.00

0.00

II

505.35

7,456.98

0.00

7,456.98

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

1

PUZ Dumbrava

I

128.00

0.00

0.00

IE

96.00

32.00

32,00

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

I

164.85

0.00

0.00

II

49.60

115.25

115.25

3

PUZ Dealul Gusteritei

1

300.00

300.00

Ii

300.00

300.00

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul Sibiu

1

360.00

360.00

11

360;00

360.00

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

1

6,000.00

6.000.00

0,00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General ai Municipiului Sibiu

1

300,00

300.00

II

300.00

300 00

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu

1

500.00

500.00

II

500.00

500.00

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

1

0.00

0.00

II

0.00

0.00

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

1

0.00

0.00

II

0.00

0.00

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul

1

350.00

350.00

Nn cri

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

| Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

Victoriei nr.i-4 (uali+p i +ut)

II

350.00

350.00

11

Reabilitare imobil Marîa Tereza - ștr. Gladioielor nr.2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

1

119:00

131.00

131:00

II

0.00

250.00

250.00

12

Centru de conferințe și spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

1

1,800.00

1,800,00

II

1,800.00

1,800.00

1.3

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HGL nr.493/2018

1

141.72

141.72

II

141.72

141)72.

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților

1

17,26

0.00

0.00

II

0.00

17.26

17.26

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor (DALI+PT+DE)

1

160100

160.00

II

160.00

160.00

16

Expertiză tehnica Ziduri de fortificație

1

120.00

120.00

II

120.00

120.00

17

Creare centru multifuncțional in zona str.Oteiarilor, destinat comunităților margînalizate (PT+DE)

l

0.00

0.00

II

0.00

0.00

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita (PT+DE)

1

0.00

0.00

II

0,00

0,00

19

Automatizare sistem încălzire sediul PMS (PT+masuri de eficieritizare energetica)

1

50)00

50:00

II

50.00

50.00

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

1

20.00

20,0.0

II

20.00

20.00

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala

Vest(SF+PȚ+DE)

1

260.00!

260.00

II

260.00

260.00

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

1

100.00

100.00

H

100.00

100,00

23

Modernizare pasaj pietonăl subteran B-dui Victoriei -Saguna (DAL 1+PT+ DE)

1

70.21

0.00

0.00

II

0.00

70.21

70.21

24

Reabilitare Turnul Pielarilor (DALi+PT+DE)

]

50.00

50,00

11

50.00

50.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

i Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor (DALl+PT+DE)

1

40.00

40.00

11

40.00

40.00

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

1

40:00

40.00

11

40.00

40.00

27

Expertiza-tehnica ziduri Podul Minciunilor

I

40.00

40,00

11

40.00

40.00

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu

(DALl+PT+DE)

1

60.00

60.00

II

60.00

60.00

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini

(DALl+PT+DE)

1

60.00

60.00

II

60.00

60.00

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

1

15.65

247.60

247.60

tl

13.25

250.00

250.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

1

250.00

250.00

11

250.00

250,00

32

Iluminat public in Cartier V.Aaronfzbna Bloc13-str. Semaforului, Bloc 2 str. Surea nu si Bloc 22 str V.Aaron (AT)

1

19.04

0.00

0.00

11

18.56

0.48

0.48

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatii(AT)

1

17.85

0.00

0.00

II

17.25

0.60

0.60

34

Realizare lucrări de construcții si instalatii pentru securitate ia incendiu, imobil str, Ș, Brukenthal nr.2(AT)

1

72,70

0.00

0.0Q

11

69.29

3.41

3.41

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr.15,Sibiu(AT)

1

84.67

0.00

0,00

li

71.12

13.55

13.55

36

Proiectare branșamente utilitatî la imobil P-ta Mica nr,25(AT)

1

28.68

0.00

0.00

II

27,48

1.20

1.20

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii zidul cetatit - B-dul Coposufinclusîv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul HallerjțAT)

1

86.87

0.02

0.02

II

82.59

4.30

4:30

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii 3 Turnuri stradă Cetatîi(AT)

I

48,79

0.02

0,02

II

46.41

2.40

2,40

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str: Balea - Oberth (AT)

I

14.40

0.00

0.00

II

13:80

0.60

0:60

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

i

200.00

200.00

II

200.00

200100

41

Documentație Amenajări Domeniu Public

l

94.00

94.00

ii

94.00

94.00

42

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sibiu-aferent contractului de delegare de gestiune (SF+DTAC+PT+Avize)

i

400.00

400.00

ii

400.00

400.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

]

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

n

0.00

100.00

0.00

10000

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale -cutremure, inundatii, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice

i

100.00

100.00

ii

100.00

100,00

p.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

i

145.36

1,358.26

0.00

1,358.26

0.00

0.00

O.O0

0.00

n

80.82

1,422.80

0.00

1,422.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparații capitale fântâni

i

300.00

300.00

ii

300.00

300.00

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

i

120.00

120,00

ii

120.00

120.00

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri

t

142.80

142.80

ii

142.80

142180

4

Realizare lucrări de înregistrare sistemica in sectoare cadastrale pe raza DAT Sibiu

i

160.00

160.00

ii

160,00

160:00

5

Servicii de dirigentie de sahtier si alte servicii specializate pentru imobile

i

139.04

291,78

291.78

ii

80.82

350.00

350.00

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

i

6.32

193.68

193,68

II

0.00

200.00

200.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii uftorJorf

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize* PT+DE si alte studii

l

150.00

150.00

II

150.00

150.00

2.9

' Ca p.74.02tptal(A±B + C) i nea re: - ■        ■;

IB

«fes»

i

0,00

0.00

0.00

ib

IlJilfgg»

o.oo

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + .... J

i

8,308.72

389.08

0.00

389.08

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

6,199.80

2,498.00

0.00

2,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (PNDL)

i

8,308.72

389.08

389.08

n

6,199.80

2,498.00

2,498.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

IE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

157.25

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

150.17

167.08

0.00

167.08

0.00

0.00

0.00

0.00

a-

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

1

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Panouri absorbție particule de aer

1

160,00

160.00

II

160.00

160.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

1

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

125.18

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (AT)(PNDL)

1

131.1.8

0.00

0.00

II

125.18

6.00

6.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investîtiilor( 1+2+3+...)

1

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

24.99

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor (PNDL)

1

26.07

0.00

0.00

II

24.99

1.08

1.08

2.11

Cap. 84.02 total (A + B +’ C), din care;

M

o.o g;

i ■

o.oo

ÎS

1

.0.00

80,617.03

27,825.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

43,773.22

-3,037.68

0.00

-3,037.68

0.00

0.00

0.00

0.00

ir

13,888.61

25,776.54

0.00

25,776.54

1,070.39

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei

i

2,722.44

390.00

390.00

ii

2,312.44

B00.D0

800.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*}

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2

Modernizare strada Papiu Marian

I

580.26

295.51

295.51

0.00

II

1.69

800.00

800.00

74.08

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu (Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Strein nr>4-6;Lomonosov nr:1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1 -Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nn2 si 1-3;Aleea Steaza'Str.Ruscioruiui bl.52-54)

I

5.965 01

0.00

0.00

II

5,815.01

150.00

150.00

4

Pachet străzi zona Turnisor III (Cucului, Lucarnei,Trandafirilor, Ion AgarbiceanUjDrepatatii,Ghiocelului)

1

0.00

5,448.17

5,448.17

0.00

II

0.00

4,900.00

4,900.00

548,17

5

Modernizare strada Depoului

1

0.00

944.68

944.68

II

0.00

776,74

776,74

167.94

6

Pachet strazi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor)

1

0.00

2,000.74

2,000.74

0.00

II

0.00

1,825.00

1.825 00

175.74

7

Pachet strazi zona Tiglari IU

(Dulgherilor,Mesteacanului,Maierilor)

1

0.00

4,104.46

4,104.46

0.00

11

0.00

4,000.00

4,000.00

104.46

8

Pachet strazi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

1

154.87

52.03

52.03

II

3.10

203.80

203.80

9

Pachet strazi zona TerezianfCaprioriion Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

1

856,58

70.00

70.00

II

16,58

910.00

910.00

10

Pachet strazi zona Lazaret lilțBaicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, 0 vid iu)

1

585.51

16.02

16.02

II

11.53

590.00

590.00

11

Pachet strazi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

1

0.00

950.00

950.00

II

0.00

950.00

950.00

12

Pachet strazi zona Turriisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson li, Nependorff, Granitului)

1

1,359.79

14.08

14,08

11

153.87

1,220.00

1,220.00

Nr. crt

Denumire indicator (șursa/capitdl/grupa)

Credite')

Cheltuieli efectuate pana la 31.12,2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

13

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

l

1,080.00

161.08

161.08

II

140.08

1,101.00

1,101.00

14

Modernizare stradă Tractorului

1

4,917.23

416,69

416.69

II

4,733.92

600.00

600.00

15

Modernizare prelungire strada Turda

1

730:68

4.05

4.05

II

684.73

50.00

50.00

16

Amenajare parcați Cartier Valea Aurie

960.43

139.57

139.57

II

0.00

1,100.00

1,100,00

17

Modernizare strada Podului

1

15,345.66

-15,345.66

-15,345.66

0.00

11

0.00

0,00

0.00

0.00

1.8

Recorifigurare carosabil Călea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu

5,339.77

475.89

475.89

15.66

5,800.00

5,800.00

1.9

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

1

3,174.99

-3,174.99

-3,174.99

II

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

169,969.11

0.00

169,969.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

32,927,31

0.00

32,927.31

32,774.35

40,001.42

47,186.03

17,080.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș

1

9,586.03

9,586.03

0.00

O.OQ

0.00

0:00

II

2,347.31

2,347.31

3,843.73

3,394.99

0.00

q.oo

2

Reabilitare Podui Gării

1

930.00

93.0.00

0.00

II

930.00

930.00

0.00

3

Modernizare pod strada Rozmarinului

1

8,430.99

8,430.99

0,00

11

4,000.00

4,000.00

4,430.99

4

Modernizare prelungire strada Oasa (pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU)

2,523.03

2,523.03

0.00

II

2,450.00

2,450.00

73.03

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie

1

12,507.15

12,507.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,000.00

3,000.00

4,000.00

5,278.10

229.05

0.00

6

Amenajare parcare supratera na cartier Hipodrom III

I

36,328,33

36,328.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

14,000.00

14,000.00

5,000,00

11,328.33

5,000.00

1,000.00

7

Amenajare parcare Plata Cibin

1

87.956.98

87,956.98

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

8,920,00

20,000.00

41,956,98

16,080.00

8

Statie alimentare autobuze cu gaz -CNG

1

0.00

0.00

0.00

Nn ort

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

0.00

0.00

9

Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor

1

11,706.60

11.706.60

0.00

II

5,200.00

5,200.00

6,506.60

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

35,612.66

119,985.11

0.00

119,985,11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

2,950.05

48,751.72

0,00

48,751.72

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

1

0.00

1,647.00

0.00

1,647.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,647.00

0.00

1,647.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Statii de autobus

1

160.00

160,00

11

160.00

160,00

2

Autobuze/mihibuze ecologice si sisteme conexe

1

0.00

0.00

II

0.00

0.00

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

1

420.00

420,00

II

420.00

420.00

4

Sisteme de suporti metalici destinati parcărilor velo

1

50.00

50.00

li

50.00

50.00

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

1

400,00

400:0’0

li

400.00

400.00

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

1

600.00

600.00

II

600.00

600,00

7

Sistem automat de închiriere biciclete in regim șelf-service- Sibiu Bike City cu montaj

1

0.00

0.00

II

0.00

0.00

8

Biciclete electrice

1

17.00

17.00

ii

17.00

17.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

i

3,422.14

7,854.14

0.00

7,854.14

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

1,895.41

9,380.87

0.00

9,380.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparatii capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

i

127.33

0 00

. 0.00

ii

95,20

32.13

32.13

2

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre straziie Lunga, Târgul Cailor st Popa

Sâpca)(DAU+PT+DE)

i

343.91

0.00

0.00

ii

0.00

343.91

343.91

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*}

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări ănii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

I

114.90

0,00

0.00

H

0.00

114.90

114:90

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor(SF+PT+DE)

I

21.78

69.20

69;20

II

20.98

70.00

70.00

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PȚ+D.E).

I

70.00

70.00

H

70,00

70.00

7

Drum.de legătura intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str. Rusciorului(SF+PT+DE)

I

200.00

200.00

II

200.00

200.00

8

Viabîlizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

1

300,00

300.00

II

300.00

300.00

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

)

150.00

150.00

ii

150,00

150:00

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriu luî+aite studii de specialitate)

i

720.00

720.00

ii

720.00

720.00

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom ill(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

i

600,00

600.00

ii

600.00

600.00

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Plata Cibin - Municipiul Sibiu (Concurs de soiutii+PUZCP+SF+PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

i

1,000.00

1,060.00

ii

1,000.00

1,000.00

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasite Aaron(SF+PT+DE +sțudii de amenajare a teritoriului)

i

200,00

200.00

ii

200.00

200.00

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Scs. Alba

lulia(DALI+PT+DE)

i

238,00

51.04

51.04

n

0.00

289,04

289.04:

15

Reparație capitala pod strada Gîad!Olelor(MariaTerezâ) (DALI+PT+DE)

i

142.80

357.20

357.20

ii

0.00

500.00

500.00

Denumire indicator (sursa/capitol/grupaj

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

16

Pod noii peste Cibin in zona cartierului

ResitațSF+PT+DE)

I

300,00

300.00

II

300,00

300.00

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PTWE)

l

200.00

200.00

II

200.00

200,00

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

I

15.00

15.00

II

15.00

15.00

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

I

190.00

190.00

II

190.00

190.00

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

I

30.00

30.00

II

30.00

30.00

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabilei in municipiul Sibiu (DAU si alte studii)

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arîni(PT+DE si alte studii)

l

114.08

-114.08

-114.08

ii

0.00

0.00

0.00

23

Traseu pietbnal si pentru biciclist! de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

i

318.99

-79.80

-79,80

ii

239.19

0.00

0.00

24

Sistem automat de închiriere biciclete în regim seif-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

i

0.00

0,00

0.00

n

0.00

0.00

0,00

25

Centru operațional al mobilității urbanefSF si alte studii)

i

146.37

153.63

153.63

ii

0.00

300.00

300.00

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

i

500.00

500,00

n

500.00

500,00

27

Statii de incarcare electrice(PT+DE+alte studii)

i

170,00

170.00

n

170.00

170.00

28

Traseu pentru biciclete Dealul GusteriteițSF+PT+DE si alte studii)

i

120.00

120.00

ii

120.00

120.00

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

i

0.00

0.00

ii

0:00

0.00

30

Studiu de imbunatatire a conectivității cartierelor

i

50000

500.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

| Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31,12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

influenta rectificare

Program actualizat

Lazaret si bustenta cu zona Centrala

II

500,00

500.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

I

113.05

386-95

386.95

IE

0,00

500.00

500.00

32

Amenajați parcari in. municipiul Si biu (Gara Mica - sub ViaducțAieea Streiu nr,4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constituției nr.1 -Regele Ferdinand nr,3;Casa de Cultura; Șiretul ui nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Ruscioruiui bl.52-54) (AT)

I

34.53

0.00

0,00

II

32,1.3

2,40

2.40

33

Pachet străzi zona Turnisor nițCucului.Lucernei.Trandafirilor, Ion AgarbiceanuTDrepatăti!iGhiocelu!ui)(AT)

I

109.48

0.00

0.00

El

102.34

7.14

7.14

34

Pachet ștrazi zona Tiglari IKDulgherilor,Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maieriior)(AT)

l

89.25

0.00

0.00

II

83.30

5.95

5,95

35

Pachet straz! zona TerezianfCăpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

I

134,47

0.00

0,00

II

127.33

7.14

7.14

36

Pachet străzi zona Lazaret lli(Baicoj, Topitorilor. Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

f

105.91

0.00

0.00

EI

98.77

7T4

7,14

37

Pachet străzi zona Gușterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Placară, Tineretului, 16 Februarie)(AT)

î

132.09

0,00

0.00

II

123.76

8.33

8.33

38

Pachet străzi zona Turnisor lV(Mozaiculuî, Varului, Zăvoi tronson Jî, Nependorff, GranituIui)(AT)

I

74.08

0.00

0,00

U

60.38

13.70

13.70

39

Pachet străzi zona Gusterlta li(Bradului, Macazului, Viilor)(AT)

I

49.09

0.00

0.00

II

37.78

11.31

11.31

40

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteâzii (AT)

I

96.69

0,00

0.00

ll

78,84

17,85

17.85

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12,2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

41

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Cosnda - Otelarilor (AT)

1

55.40

0.00

0.00

II

42.30

13,10

13.10

42

Modernizare strada Depoului(AT)

1

17.43

0.00

0.00

II

15.51

1.92

1.92

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

1

29.04

0.00

0.00

11

27.54

1.50

1.50

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

1

39.16

0.00

0.00

II

37; 66

1.50

1,50

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

1

24.99

0.00

0.00

II

23.19

1.80

1.80

46

Modernizare strada Dorobanților țAT)

1

18,63

0.00

0.00

II

16.48

2.1.5

2.15

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

1

17.32

0.00

0.00

II

15.17

2.15

2.15

48

Modernizare strada Poiana Sibiul ui (AT)

1

29.75

0.00

0.00

11

23.80

5.95

5,95

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

1

17.85

0.00

0.00

II

14,28

3; 57

3.57

50

Racord intre străzile Talmace] si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

1

14.28

0.00

0.00

11

10.71

3.57

3.57

51

Modernizare strada MacuIui(AT)

1

21.42

0.00

0.00

II

17.85

3.57

3.57

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

1

47.60

0.00

0.00

II

47.00

0.60

0.60

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

1

24.76

0.00

0.00

ii

22.97

1.79

1.79

54

Reconfigurare carosabil Calea Cîsnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

1

122.87

0,00

0.00

II

108.59

14.28

14.28

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

l

34; 99

0,00

OiOO

II

33.20

1.79

1.79

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

1

141.61

0,00

0.00

II

117.81

23.80

23.80

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitof/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

57

Modernizare str. Podului (AT)

I

144.89

0.00

0.00

El

121.09

23.80

23.80

58

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga - Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

113,35

0.00

0.00

II

100.26

13.09

13.09

59

Reabilitare strada Varșovia (SF+PT+DE+alte studii)

I

72.00

72.00

II

72.00

72.00

60

Reabilitare strada Bruxelles (SF+PT+DE+alte studii)

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

61

Coridor integrat de mobilitate - Calea Surii Mici (DALI+PT+DE+aite studii)

I

778,00

778.00

II

778.00

778.00

62

Parcare pe structura metalica zona Strada Valea Aurie -Gradina Zoo (SF+PT+DE+alte studii)

I

60,00

60.00

II

60.00

60.00

63

Modernizare strada Trifoiului (Actualizare PT+DE+alte studii)

I

75.00

75,00

II

75.00

75,00

64

Modernizare strada Bratislava (DALI+PT+DE+alte studii)

I

70.00

70.00

II

70.00

70.00

65

Modernizare strada Maiburg (DALI+PT+DE+aite studii)

I

60.00

60.00

IE

60.00

60.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

32,190.52

110,383.97

0.00

110,383.97

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,054,64

37,623.85

0.00

37,623.85

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.00

1

Consultanta pachete străzi

I

281.71

0.00

0.00

II

258.56

23,1.5

23.15

2

Servicii de dîrigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

674.71

732.67

732.67

II

407.38

1,000.00

1,000.00

3

Consultanta pachete străzi BERD

I

588.24

508.27

508.27

II

296.51

800.00

800.00

4

Analiza, studii si documentatii pentru proiecte de

I

160.70

160.70

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

influenta rectificare

Program actualizat

mobilitate si dezvoltare urbana

II

160.70

160.70

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

1

89.85

0.15

0.15

11

0.00

90.00

90.00

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

1

49.39

0.61

0.61

II

0\00

50.00

50.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

1

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1.000.00

8

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str. Henri Coanda - Otelarilor

i

3,486.62

525,21

525.21

IE

11.83

4,000,00

4,000,00

9

Reparații capitale străzi in cartierul Ștrand

1

48,734.00

48,734,00

o.oo

0.00

0.00

0.00

II

10,000.00

10,000.00

5,000.00

14,298.00

18,691/00

745:00

10

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre

Străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu

I

27,020.00

6,430,36

6,430.36

0,00

0,00

II

80.36

11,500,00

11,500.00

11,870,0.0

10,000,00

11

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga-Ostirii-Rahovei-M.Viteazu

1

13,552.00

13,552.00

0.00

0.00

II

5,000,00

5.000.00

5,000.00

3,552.00

12

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Giadiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

1

38,740,00

38,740.00

0.00

0.00

0,00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

14,740.00

10,000.00

4

Titlul 58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile! aferente cadrului financiar 2014-

1

129,937.30

205,568.99

0.00

220,343.79

0.00

0,00

0.00

0.00

II

4,017.75

117,914.15

0.00

118,380.21

191,806.79

36,076.34

0.00

0.00

4.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,318.27

o:oo.

1,318.27

.0,00

0.00

o.oo

0.00

A

Obiective In continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

1

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente^ 1+2+3+...)

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

o.do

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

1,318.27

0:00

0:00

II

0.00

1,318.27

1,318.27

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4.2

Cap. 65,02 total (Ă + B'+C), din care:

I

57,974.92

. 1.3,794.60

0,00

13,794.60

o;oo

0.00

0.00

0.00

11

3,889.03

48,500.72

0.00

48,500.72

...,.ț..,19,373|g

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

57,974.92

13,794.60

0.00

13,794.60

0,00

0.00

0.00

0.00

11

3,889.03

48,500.72

0.00

48,500.72

19,373.34

6.43

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,982.82

0.00

0.00

II

773.79

7,209.03

7,209.03

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

(

7,545.17

0,00

0.00

El

2,615.62

4,929.55

4,929.55

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în Vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,459.26

0.00

0.00

II

165.45

7,293.81

7,293.81

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejăn Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,284.72

0.00

0.00

II

142.08

7,142.64

7,142164

5

Extindere corp școala si construire sala de sport lă școala Gimnaziala Ndorga Sibiu

1

8,097.61

3,514.24

3,514.24

0.00

ii

53,55

7,990.28

7,990.28

3,568.02

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr.36, Sibiu

i

3,032.01

1,331.12

1,331.12

0.00

ii

37.31

3,250.00

3,250.00

1,075.82

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala LL.Caragiaie

i

12,510.75

0.00

0.00

0.00

n

63169

5,028.05

5,028.05

7,419.01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala

Gimnaziala nr 1

1

4,062.58

2,210.34

2,210.34

0.00

o

37.54

4,846.02

4,846.02

1,389.36

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta

i

0.00

6,738.90

6.738.90

0.00

0.00

ii

0.00

811,34

811,34

5,921.13

6.43

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Cap. 66,02 total (A+ B + C), dip,care:

1 Iffls-

ÎS:         0i00'

S ■

0.00

0.00

w

'■ton

O;Sț

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

6,786.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

0.00

4,048.10

2,713.54

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente

1

6,786.69

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048,10

4,048.10

2,713,54

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

0.00

0:00

n nn

n nn

n nn

n hA

A-ftA.

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitof/grupa)

[ Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

1

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

t

10,284.14

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

9,341.40

937.54

4.3

Cap. 67.02 total (A+ B + Cy. din care:

■■■■■■

1

0.00

14,774.80

o.oo

14,774.80

0.00

o.oo

0.00

0.00

H

0.00

466.06

46666

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona cartierului Tilișca

1

14,774.80

14,774.80

II

466i 06

466.06

4,770.04

9,538.70

G

Alte cheltuieli de investiții (total)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,4

Cap. 70.02 total (A + B+ C), din care:

1

2,173.26

8,442.60

i^t^^vUȘO

8,442.60

0.00

0,00

0.00

II

98,00

6,416.44

0.00

6,416.44

4,101.42

0.00

6.00

0-00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

1

2,173.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

0.00

2,075.26

0.00

0.00

0.00

0,00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice

1

2,173.26

0.00

0.00

II

98.00

2,075:26

2,075.26

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

7,444.10

0.00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

4,041.18

0.00

4,041,18

3,402.92

0.00

0.00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str, Otelarilor, destinat comunităților marginalizate

I

5,456.63

5,456.63

0.00

11

3,130.00

3,130.00

2,326.63

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul G usterita

I

1,987.47

1,987.47

0.00

II

911.18

911.18

1,076.29

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0,00

0.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

1

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

300.00

0.00

300.00

698.50

0.00

o.oo

0.00

1 (Strategie inteligenta bazata pe integrare si urbanizare

1

998.50

998.50

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări I anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

smart- Sibiu SMART

II

300.00

3QO.OO

698.50

4.5

Â-I.C'

51,400.02

183,331.79

183,331.79

0.00

0.00

o.oo

II

48,289,22

48,289.22

26,531.21

0.00

/"■ 0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

21,423.92

20,083.89

0.00

20,083.89

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

19,520.84

0.00

19,520.84

12,134.66

9,852.31

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiu! Sibiu

i

21,423.92

0.00

0.00

0,00

0.00

El

0.00

1,243.35

1,243,35

10,328.26

9,852.31

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

1

16,171.76

16,171.76

0.00

II

16,095,61

16,095.61

76:15

3

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

f

3,91243

3,912.13

0,00

II

2,181.88

2,181.88

1,730.25

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

1

0.00

56,459.59

0.00

56,459.59

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,045.79

0.00

2,045.79

40,534,90

13,878.90

0.00

0.00

1.

Traseu pietonal si pentru bicîclisti de-a lungul râului Cibin

1

56,459.59

56,459.59

0.00

0.00

11

2,045.79

2,045,79

40,534.90

13,878.90

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

29,976.10

106,788.31

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

1

29,976.10

106,788.31

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0,00

li

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

O.oo

1

Achiziție de. mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava

1

29,976.10

0.00

0.00

0.00

0,00

11

0.47

18,046.70

18,046.70

9,128.93

2,800.00

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -40 de autobuze CNG și statii de incarcare

1

81,919.48

81,919,48

0.00

îl

7,160.30

7,160,30

74,759.18

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

1

11,450.95

11,450.95

0.00

II

974 -61

974.61

10:47.6.34

4

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service Sibiu Bike City

1

13,417.88

13,417.88

0.00

II

540.98

540.98

12,876,90

1

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Total general, din care:

1

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0,00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

o.oo

0.00

0.00

0.00

1.1

A

Lucrări în continuare

1

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursă/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo’

0.00

0,00

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

1

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo’

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificatiei bugetare pe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

1

21,700.18

5,361.81

0,00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1

Cap. 84.06 total (A + B + C), din caret

1

21,700.18

5,361.81

5,361,81

0-00

0.00

0.00

ii

^ț4i?3Ț;83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

A

Obiective m continuare (1 + 2 + 3 + ...)

i

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Pachet străzi zona Tiglari li (Hameiului,Garoafei)

i

787.07

282,93

282.93

ii

0.00

1,070.00

1,070,00

2

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Hontenis, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

i

4,617.21

102.79

102.79

ii

0.00

4,720.00

4,720.00

3

Pachet străzi zona Lazaret III (Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, 0 vid iu)

i

2,977.45

3.6,27

36.27

ii

0.00

3.013.72

3,013.72

4

Pachet străzi zona Giisterita-Tilisca (Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacăra, Tineretului, 16

Februarie)

i

0.00

4,934.44

4,934.44

ii

0.00

4,934.44

4,934.44

5

Pachet străzi zona Turnisor IV (Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson IJ, Nependorff, Granitului)

i

6,961.75

4.42

4.42

ii

696.17

6,270:00

6,270.00

6

Pachet străzi zonâ Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

1

6,356.70

0.96

0.96

ii

635.66

5,722.00

5,722.00

Nota: Acest formular reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gerold Hermanh, \.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAȘ’GENERAL, Dorinnli^ Nistor

SEPTEMBRIE 2020_________________________________________ . ]ej.

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local}

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

703,806,743,78

703,806,743.78

215,004,210.00

0,00

0.00

0:00

215,004,210.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrăriîh continuare

336,499,805.00

336,499,805.00

82,675,780.00

0.00

0.00

0.00

82,675,780.00

0.00

0.00

0.00

8

Lucrări noi

287,890,818.78

287,890,818.78

52,912,310.00

0.00

o.op

0.00

52,912,310.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

79,416,120,00

79,416,120.00

79,416,120.00

0.00

0.00

0.00

79,416,120.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02 AUTORITATI PUBLICE _   _        TOTAL din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c

Alte chelt de investiții, total din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

ț

Dolari

5,470,420.00

.5,470,420.00

5,470,420:60

0.00

0.00

0.00

5,470,420 00

0.00

0:00

0,00

Capitol 65.02 INVATAMANT TOTAL din care

14,289,190.00

14,289,190.00

8,785,500,00

0,00

0.00

0,00

8,785,500.00

0.00

0,00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

11,768,690.00

11,768,690.00

6,265,000.00

0.00

0.00

0.00

6,265,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand HCL 235/2019

11,768,690.00

11.768,690.00

6,265,000.00.

0.00

o.oo

0.00

6,265,000.00

0.00

0;00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

2,520,500.00

2,520,500.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0,00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

b

Dotări independente

310,500.00.

310,500.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

310,500.00

0.00

0,00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare Interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul tocai

pe suma transf de la bug de stat’

0

_________ _  1

■2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate. PUD -uri PUZ-uri

1,760,000.00

1,760,000,00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

•e.

Lucrări cartare teren (cadastru) și alte cheltuieli asimilate

450,000:00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0,00

0.00

0.00

Capitol 67.02

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACT1VITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

288,873,563.00

288,873,563.00

54,899,620.00

0.00

0.00

0.00

54,899,620.00

0.60

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

197,951,409,00

197,951,409.00

43,048,870.00

0.00

0.00

0.00

43,048,870.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajare Lacul lui Binder HCL 380/2017

12,603,349.00

12,603,349.00

8,048,870.00

0,00

0.00

0.00

8,048,870.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu HCL 130/2018 si HCL 375/2019

185,348.060,00

185,348,060 00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi /total din care

84,431,404.00

84,431,404.00

5,360,000.00

0.00

0.00

0.00

5,360,000.00

0,00

0.06

0,00

T

Complex de agrement si sport

67,274,650.00.

67,274,650.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0:00

0.00

01

2

Crearea unui parc îri zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14.774,800.00

14,774,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

01

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj HCL 140/2019

2,381,954.00

2,381,954.00

2,360,000.00

0,00

0.00

0.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

0,1

iihC

Alte chelt de investiții, total din care

6,490,750.00

6,490,750.00

6,490,750.00

0.00

0.00

0.00

6,490,750.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0,00

0.00

0.00

0:00

0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independențe

2,275,000.00

2,275,000.00

2,275,000.00

0.00

0.00

0.0.0

2.275,000,00

0.00

0.00

0.00

c.

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD-uri PUZ-uri

2,090,750.00

2,090,750.00

2,090,750.00

0.00

0,00

0.00

2,090,750.00

0,00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

2,125,000.00

2,125,000.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

2.125.000.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF șî nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

Capitol 70,02.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

65,812,692.78

65,812,692.78

35,728,020,00

6.00

0,00

6.00

35,728,020.00

0.00

6.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

32,343,415.60

32,343,415.60

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

11,352,370.00

0.06

0.00

0.00

i

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B ,D HCL425/2011

17,283,450.00

17,283,450.00

500,000.00

0.00

0.00

0:00

500,000.0b

0.00

0.00

0.00

01

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei HCL 45/2018

677,988.00

677,988,00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

01

.3

Reabilitarea, rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservirea CT 6 Hipodrom ta sistemul centralizat (la rețeaua ATI) HCL 54/2018 si HCL 96/2010

1,763,192.00

1,763,192.00

1,713,000,00

0.00

0.00

0.00

1,713,000.00

0,00

0.00

0.00

.01.

. Reparatii zidul cetății- 0-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Portii Gheorghe bazar s't Bastionul Haiier) HCL 13/2019

7,782,876,00

7,782,876.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0,00

0.00

0.00

01

.5

Reparații Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii HCL 14/2019

1,233,881.00

1,233,881.00

160.000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

01

■6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii HCL56/2019

330,937,00

330,937,00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000100

0.00

0.00

0.00

01

7

Iluminat pubfc eco-eficient in Cartier V.Aaran(zona Bloc 23țnr. 13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.A.aron) HCL 275/2019

768,731.00

768,731.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Extindere rețele de. gaze naturale in cartier Veteranifcofinantare) HCL372/201S

2,072,680.00

2,072,680.00

1,720,330.00

0,00

0.00

0.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiuîut Sibiu HCL 373/2019

429,680.00

429,680.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

17,453,627,78

17,453,627.78

8,360,000,00

0.00

0.00

0.00

8,360,000.00

0.00

0.00

0,60

1

Spațiu multifuncțional de recreare, sport sf educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018.

1,977,757.78

1,977,757,78

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz, Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pesuma transf de Ea bug de stat*

0

_______                                 1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

2

Creare centru muitifunclrona! in zona sir.Qtelarilor, destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,620.00

5,456.620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pasaj pîetonal subteran B-dul Victoriei - Saguna

HCL473/2019

3.405,560.00

3,405.560.00

2,000,000,00

0.00

0.00

0,00

^.OOOjOOO.OO

0.00

0;00

0,00

01

4

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iiuminat.public in municipiul Sibiu-aferent contractului de delegare de gestiune(Sos,Alba lui ia, B-dul Vasile Mii ea, S-dul Cornel iu Coposu, Calea Dumbrăvii)

6,603,690.00

6,603,690.00

6,350,000.00

0,00

0.00

0.00

6,350,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Lucrări de imbunatattre a parametrilor tehnici la centrala termica Turismului

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0,00

0.00

10,000,00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, totaldin care

16,015,650.00

16,015,650.00

16,015,650.00

0.00

0.00

0.00

16,015,650.00

0,00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

3,839,300.00

3,839,300.00

3,839,300.00

0.00

0.00

0.00

3,839,300.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

3,196,57000

3,196,570.00

3,196,570.00

0.00

0.00

0.00

3,196,570.00

0.00

0.00

0,00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0:00

0.00

100,000.00

0,00

0.00

0.00

ti

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD-uriPUZ-Uri

7,456,980.00

7,456,980.00

7,456,980.00

0.00

0.00

0.00

7,456,980.00

0.00

0.00

0.00

6

lucrări, cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,422,800,00

1,422,800.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL din care

9,022,139.00

9,022,139.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podulul(PNDL) HCL 313/2016

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c

Altechelt de investiții, totat din care

167,080.00

167,080.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

■a-

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

160,000.00

160,000,00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

ooo

0.00

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr Crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

_________2

0,00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

q

Consolidări

0.00

0,00

0:00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli, proiectare elaborare studii fezabilitate PUD-uriRUZ-uri

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000,00

0.00

0.00

0,00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,080.00

1,080.00

1,080.00

0,00

0:00

0.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOȚAL, din care

320,338,739.00

320,338,739.00

107,455,570.00

0.00

0.00

0.00

107,455,570.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

97,349,922.00

97,349,922.00

25,776,540.00

0.00

0.00

0.00

25,776,540.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare slr. Drumul Ocnei

HCL162Z2O12

5,758,270.00

5,758,270.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0,0.0

0.00

0.00

01

2

Modernizare strada Papiu llarian. HCL 377/2017

875,763.00

875,763.00

800,000.00

0,00

0.00

0.00

800,000:00

0.00

0.00

0.00

01

3

Amenajări parcari in municipiul SibiuțGara Mica-sub Viaduct;Aleeă Streiu nr.4-S.,Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinc. 22; Constitui iei nr.l-Regele Ferdmand nr.3;Casa..de Cui îura;.Siretutui nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si H3;Aleea

Sleaza; Slr.Rusciorului bl.52-54)HCL 183/2017

7,812,121.100

7;812,121,00

150,000.00

0.00

0:00

0.00

150,000.00

000

0.00

0.00

01

4

Pachet străzi zona Tumisor lllfGuculuî.LucerneiJrandafirilor, ion Agarbiceanu.Drepatatli,Ghiocelului)

5.448,170.00

5,448,170.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0:00

01

5.

Modernizare strada Depoului HCL184/2016

944,680.00

944,680.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obnr-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord .intre, străzi le Talmacel si Utovoi Inclusiv zid de sprijin, .Macului, Lăcătușilor) HCL 330/2017 si HCL 104/2019

2.000,734.00

2,000,734.00

1,825,000.00

0:00

0.00

0.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor,Mesteacănului,Maierilor) HCL 107/2019

4,104,458.00

4,104,458.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

a

Pachet străzi zona Tiglari îițHamelului.GaroafeiJțBERD-TV A)

1,273,798.00

1,273,798.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz, Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transfde la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

9

Pachet străzi zona TdrezianjCaprigrilpr, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Esc bile. Lăcrămioarelor) (BERD-T VA)

6,573,177,00

6,573,177.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

910,000.00

0.00

0.00

0,00

01

10

Pachet străzi zona Lazaret l!!(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, DvidiuXBERD-TVA)

4,674,932.00

4,674,932.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

0.09

0'00

0.00

.01

11

Pachet străzi zona Gusierita-TlIiscafCisnadioara, Rovine, Anul 1848., Stejarului, Flacara, Tinerelului, 16.FebniarieX8ERD.-TVA)

5,871,983.00

5,871,983.00

950,000.00

0.00

0:00

0,00

950,000.00

0,00

0.00

0.00

01

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependerff, Granltului)(BERD-TVA)

9,737750.00

9,737,750.00

1,220,000,00

0.00

0.00

0.00

1,220,000.00

0,00

0.00

0.00

01

13

Pachet străzi zona Guslerita H(Bradului, Macazului, Viilor)(BERD-TVA)

8,292,23000

8,292,230.00

1,101,000.00

0.00

0.00-

0.00

1,101,000.00

0.00

0,00

0.00

01

14

Modernizare ștradaTractorului. HCL 48/2018

6,045,265.00

6,045,265.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000,00

0.00

0.00

0.00

01

15

Modernizare prelungire strada Turda HCL 79/2019

840,290.00

840,290.00:

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

01

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie HCL 378/2017

1,124,313.00

1,124,313.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

01

17

Modernizare strada Podului HCL 472/2018

16,171,760,00

16,171,760.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

18

Rpconftgurare carosabil Calea Cisnadtel, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu HCL 278/2019

5,887,848.00

5,887,848,00

5,800,000.00

o.oo

0.00

0.00

5,800,000.00

0,00

o.oo

0.00

01

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala Si Parcul Sub Arini HCL 393/2018

3,912,380.60

3,912,380,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0:00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

174,237,097,00

174,237,097.00

32,927,310.00

0.00

0.00

0.00

32,927,310.00

0.00

D.0Q

0.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat putific Păltiniș HCLW014

9,586,030.00

9,586,030.00

2,347,310.00

0.00

0.00

0.00

2,347,310.00

0.00

0,00

0.00

01

2

Reabilitare Podul Gării HCL165/2013

930,000.00

930,000.00

930,000.00

0,00

0.00

0.00

930,00000

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pod strada Rozmarinului HCL370/2018

8,430.983.00

8,430,983.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000,00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Altesurse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

3

4

5

6

7

e

9

10

11

12

4

Modernizare prelungire strada Oăsațpana la slnO.Gcga -Selimbar- pe UATM SIBIU) HCL 231/2018

2,523,024.00

2 523,024.00

2,450,000.00

0.00

0,00

0.00

2,450,000.00

0,00

0.00

0,00

01

5

Amenajare parcare subterana Piața 1: Decembrie HCL 357/2018

12,507,145.00

12,507,145.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5.

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom iii

36,328,324.00

36,328,324,00

14,000,000 00

0,00

0,00

o.oo

14,000,000,00

0.00

0,00

0.00

01

7

Amenajare parcare Plata Clbîn

87,956,977.00

87,956,977.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0,00

1,000^000,00

0:00

0,00

0,00

01

S

Stafie alimentare autobuze cu gaz - CNG HCL 472/2018

4,268,016.00

4,268,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

01

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Tumlsar HCL 300/2019

11,706,598.00

11,706,598.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0,00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

48,751,720.00

48,751,720.00

48,751,720.00

0.00

0.00

0.00

48,751,720.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

1,647,000.00

1,647,000.00

1,647,000.00

0.00

0.00

0.00

1,647,000:00

0.00

0.00

o:oo

c

Consolidări

100,000.00

100,000:00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0,00

0,00

0.00

ti.

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ'Uri

9,380,870.00

9,380,870,00

9,380,870.00

o.oo:

0.00

0.00

9,380,870.00

0,00

0,00

0.00

&■

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

37,623,850.00

37,623,850.00

37,623,850,00

0.00

0.00

0.00

37,623,850.00

0,00

0.00

0.00

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ;                                                                                      SECRETA.RGENERAL

GEROLD HERMANN    /                                                                                     DORIN4LΣ N1STOR

J                                                          /f/'

V ■                                                                                         /

JUDEJUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul loca)


/K(

RCL


SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE Șl DE. AGREMENT AL MUNICIPIULUI SIBIU

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul2D20

//Wz w\h< 6 A vh.


mii tei

Rd.

Denumirea indicațditlor

Cad

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial irim I

influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim H

Influente

Plan rectificai tnm |i

Plan inițial tom. HI

Influente

Plai? rectificat tiimlil

Plan in rtiat trim IV

influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

2,668.00

• .515,00

3,183.00

E92.00

o;oo

692.00

1,088,00

0,00

1,088,00

534,00

515,00

1,049.00

354.00

O.QO

354.00

2

IV,SUBVENȚII țCQd 43 10}

2668,00

515,00

3.183.00

692,00

0,00

692,00

1.058,00

0,00

1,088.00

534,00

515100

1.049,00

354.00

0.00

354.00

3

Sub venin de la aîte ad.n'inisiraVS' {cod 43:10.0&}

43 IU

2.668,00

51'5t00

3;1fl3;QQ

692,00

□,00

692.00

1.0BB.00

0.00

1.085,00

534,00

515,00

1,049.00

354.CC

0,00

364,00

4

Subvenic pentru iJislilutii publica

431009

2 478,00

0,00

2,478.00

502.00

0,00

502,00

1.088,00

0,00

1.088,00

534,00

o.po

534,00

354,00

0,00

■354t00

5

Subvf?n!sr pentru tnslilutij pubi&e. destinate secțiunii de dezvcrtate

431019

190.00

51.5,00

705.00

190,09

0,00

199,00

qroo

0,00

0,00

515,00

515.00 /

0.00

0,00

0T00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA HERMANN/ȘEROLDCONTRASEMNEAZĂ  secretak'.General DORIIțH ISTOR


SERV3C I UL PUBLIC A.DWȘȚRARE,BAZEȘFORTlV£.Șf DE AGREMEflT AL WUNlăPlUlULSiBIU

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARJICOLE SI AUWVTE CAP 67 JO 50

•anul 2020

iriii tei

,.Țt4.

Denumljea ifidițațonitr

Ccd

Plen ind/ai anual

Influente;

PJah TerElilitiat anual'

Plan inițial irim E

Influente

Ptsn rectificai înm 1

pian inițial trim e;

Influenta

pran.tesijficGl tr*m h

PJan iniual Irim [II

înflu bintd

Plan reclil^E irim HI

Plan tnitlal' tflîniy

influente

Plan r+CUCiCQl trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI-

2.586.00

515,00

3.1B3,CO

692.00

0,00

692,00

1 Q 80.00

0,00

1085.00

534,00

Ș1Ș,M

ȚD49.M

■ 354,00

0.00

354,09

2

CH=LTUf£U

CURENTE110^20+^0*40+50**1

01

2.476,00

0.00

2.478,00

502.00

0.00

502.00

1 096,00

.0,00

1 089.00

£34,09

0,00

534.M

354.00

0,00

354 09

3

TITLUL I CHELTWL1 DE PERSONKjCOD

10.01 + 10.02*113.63}

10

954,00

o,w

994,00

33.E3O

0,00

63,00

346.00

AM

346,90

-.346.00

Q,M

346.00

219,00

O.M

210,00

4

Chettieh?alaiu'«m.bari» tod ț□ .0rCi U1C011OJ

1001

951,00

0,09

951,00

59.00

0,00

53,00

339,00

0,00

339,09

336.C0

O.M

336.00

215.00

O.M

21S.0D

5

Sa^ife baza

1JXJ1Q1

■ E91CO0

O.M

B.91;0D

50.DO

0,00

50,C0

320.09

0,00

320,00

320,00

q.po

320,00

20100

0,M

201,09

6

Satiri de merS

100102

0.00

9,00

■ 0,00

OOG

0,00

■0.00

0,90

q,oq

0,00

o,w

0,09

0,M

9.D0

0,M

0,09

7

tedflTTiriraije rit ccwkrterț

100103.

0.00

0,00

.0,00.

9.00

0,00

0,00

o,co

O.M

w.CO

0.00

0,09

0,00

AM

O.M

0,0.9

a

Sper de vectbfne

100104

0,00

0,09

.0,90

0,00

0,09

0,00

0tM

0,M

0.90

0,00

0,00

AM

900

0,M

0.M

9

SpurtJrf pattfru i.Wrtkti'r da munca

100105.

0.00

0,00

0,90

O,S0

0,00

0,00

o.w

0,00

AM

AM

C.M

O.M

0,00

AM

0,00

10

Aîtespctud

100106

o:0Q

o,pq

9.00

2,G0

0,00

2,00

3.09

0,00

3.M

2,00

AM

2,00

2.00

AM

2,00

ii

Oro HlpCmenta-’e

100107

0;00

0,00

: 0,00

9,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,09

0,CQ

AM

0,00

0,00

0+0p

AGO

12

Fcnd'tfe pecrui

ioaioa

0,00

0,00

0,00

oct)

0,90

0,00

0,00

0.00

0,00

AM

.0,00

0,00

0,00

0,M

ACO

13

Prima tfe vacaîțu

100109

0,00

:     O.M

0,00

O.CO

0,00

0.00

0,00

o,oo

o;go

0,M

O.M

0,M

O.QO

O.M

OiM

14

Food pentru paturi ocițate prirr clbtpjL

100110

.0,00

0,00

0,00

0+00

0.00

0,00

0.00

9,00

o.oa

0,00

0.00

0,90

0,M

AM

15

Fond «fereca ptaiicir ara

100111

0,00

.-.■'. 0,w

0,00

0,00

. o.oq

0,00

0,00

0,00

0,M

0,00

AM

0.00

O.M

AGO

16

kvJtmnjiafj pJa±lo m peraoftne ifn afara utâati

100112

4,00

■ ■' O.M

4.00

■2.00

■ '.■■■■ °<°9

2,09

1.00

0.09

1,CO

1,09

0,00

1,00

0,00

0,M

0.90

17

indewizale de rlebe gării

100113

0,00

0,00

0,00

0,00

,.:;<;0,G0

0,00

0,00

■/<:.• P.M

0,00

AM

o.oq

AM

O.OQ

' .' O.M

ApC

1B

itidentcnîaSi d# defesac

1C0114

0,00

o.m

.0,00

w

:.■.: o.qo

0,09

G.DO

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

O.M

0.00

19

Wo;at< pir .transpăru ta iJ de ta fectfde troica

100115

0.00

0,00

0,09

0:M

■ AM

0,00

0,00

i-:.-? O.M

o;oo

0,00

o.oq

am

0.00

O.M

P,oo

20

AJitati penbuteamte

100116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0.00

D,M

0,90

am

0.00

0,00

■AM

21

tnde mnizatj dș rcana

100117

47,00

o.og

47,00

5.00

0,00

5,00

15.00

P.M

15,M

15.90

0,00

1AM

12,00

O.M

12^0

22

Alte dreptiiE'aab&te Li bani

100130

0,00

■ ..'•

0,00

0,00

■•• AGO

9,00

0,00

: 0.00

G.M

0,00

AM

0,00

AM

am

23

ClietțuwlMÎarialE «i nartura[cu-d 1C.02-.Cil ia HJ.02-.3C!

1002

22,00

0,00

22.00

22,00

■"■ ■ AM

22.QD

0.00

■■../■■.AM

0,00

AO0

Q.M

0,00

0,00

0.00

o; OG

24

Tchete do mata

100201

0,00

•'. DjOO

-.0,00

OQ

q.oa

0,00

0,00

OM

A<XJ

0.90

AM

AGO

D.M

O.M

•C.DQ

.25

HefJne <f« hrana

100202

•0,00

-. 0,M

0,00

0,00

'.AM

0,00

0.00

AM

cco

0.00

p+00

9.00

O.M

■p,OD

.0,00

26

UjBlETOad ethpajieri! tblgatotki

100203

O.0Q

AM

0.00

9,00

■0,00

0,00

G;M

IZ;.: 0,00

0,90

0.00

:AQ0

9,00

O.M

AM

0,00

27

Lueiir.ta de sen^trj fildiftâ rfe ta^ial ți țif^liaea

1CQ204

0.00

o.M

0.00

0.00

AQ0

•0.00

9,00

••:•. 0,00

0.00

0,00

'. 0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

26

TcampcrtuS la s de la Ideuf d« muT«l

100205-

O.Cp

0.00

9,00

c.cd

0,00

0,00

□.DO

•:•/••0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

AM

AOO

0.00

29

Voixtwiede vacanta

100206'

22.M

0.00

22,00

22,00

■ Apo

22.00

p.M

:??>\QrOO

0.00

9,00

■ ■'. A99

O.M

0.00

0,00

O.M

30

Aha drepturi țalpuțț M naturi

100230

O.M

0,00

0.00

o.co

0,00

0.00

Q.OC

0,00

9,00

0.00

0,00

0.00

0.00

O.M

AOO

31

CarrijfcLti<wr 10.03 01 ’a 10.03.05)'

1003

21.00

•.••AM

71.00

2,00

. A°?

2.00

7.00

<■.

7.00

8,00

0,00

e.M

4.00

0,00

■4,00

32

GEnCrictâ de av#j«an todaîa de .slut

100301.

0,00

0.00

A00

9,00

0,00

0,00

a.tjo

:: o .oo

0.00

0.00

AM

0,00

0,00

D,M

AM

33

Ctnb feLtl tft ntSgiirari do șomaj

100302

0,00

O.M

0.00

9,00

P-M

• 0,00

0,09

0.D0

AM

0,00

0,00

O.M

Q.M

0,00

0,00

34

ContribdfiE de ax^ian toeiale.tie tanakate

100303

0,00

0.00

.0,00

w

'0,00

0.00

AM

0,00

AM

g,co

0,00

.AM

0,00

AM

AM

15

Cartribtiîi de' a litfia ari pentru acekiente de tnii bob pfolackjnai*

100304

0,00

0,00

0.00

0.00

:.- • 0,M

0,00

D,00

0,00

0,00

AM

0,00

O.M

0.00

0,00

0.00

36

FfWTiB draiguarc viat», p.fctle dfr angajator p‘„’.. angajați

1CDȘQ5

Q,M

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

ooo

0,00

0,00

13,00

0,00

•0.00

0,00

O.M

AM

37

Ccrrtr4u4j pt ct^edi si Hidemulie's

100306'

0,09

■ '.■■'. p-p°

0,00

0,00

I AM

0,00

0,00

- ■ 0,00

0,00

0,M

0,00

0:M

A00

D,M

■ Q,M

35

CetrtTtufci njguratcrie pentru munca'

1110307

21,00

i.-'o.oa

21,00

2,00

>.:;?.aoo

2;00

7,90

0,00

7.00

6.00

0,00

6,00

4.00

O.M

4,M

39

TFTLULH BlrRURlâ!SERVÎCn(cqd20.« JaSOOJJ

20

• 1.464,00

0,09

1.464,00

4.19,00

•:.-.'.:AM

419,00

742,00

- 0,00

742,00

186,00

0,00

ibș.PP

135,00

0,00

135,00

40

Bunuri si ««vJoițtwl 20.01 01 ta 20 0 T.M}

20.01

1 2B5,0D

' ' °'°9

1.205,00

339,00

:.' AM

339,00

839,00

0,00

669,00

’ 147,00

0,00

147,00

110,00

0,M

110,00

41

■jjryjfta>4“ trtfoii

’GO101

S,0©|

•D,M

5,00

3,00

0,M

3h00

i.ro

0,00

1,00

0,0©

1x00

p,QD

o,pa

0.00

țz

■Aatertele țertu cwalireiB

200102

0,00

.ppo

0,00

0.00

0,00

0,00

0PW

0,00

o,ro

.0,00

.. P*99

0,00

0,00

0,00

D.M

43

ncateit, EXirnĂM a^foiia molrka

700103

300,00

o;.oo

300.00

ieo,oo

. p<oa

160,00

50,00

0,00

so;oo

50.00

0,00

50.00

40,50

0.00

40.00

44.

4pa, cartei Maniate

200104

1M,00

0,00

100x00

■20,00

0.00

20,00

30,00

0,00

30,00

tD0

:OfpO

30.GO

20,00

0,00

20,00

45

Cai burară sl Sutrefi^a-nti

ZG0105

15.M

O.M

15,00

3.00

o,po

3,00

Ș.DCf

9.PQ

5,.00

4.00

■ .' ;;0.M

4,00

3.00

0,M

3X0

46

Piane, da tChtfrt

200106

0,03

0,00

0,00

w

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.0©

0.00,

p£0O

0,00

0.00

47

î»ar»p«n

200107

0.00

' ' °r°°

0.00

3.00

• 0.00

0.00

0.00

O.DQ

0,00

G.C©

p.pq

0,00

0,00

"O^M

o.oo

4B

’c&ta. le:EcniTjtJt nea ts. radio, hr, fițcmil

2001DH

10.00

DJ»

10,00

3,00

:©,00

3,00

3,00

0,00

3.0Q

• 2,00

□,qo

2.00

2.00

0,00

2.00

49

lalțrlafț se piestart do srtYioi cu câiacTP! tunctsnat

2.00109

0,00

0,00

□,CD

D.M

©;00

0,00

0.00

0,00

0.00

o;©©

'  0x00

0,00

o.m

■ 0,00

0,00

60

Ajțe bunuri ii «nici pertu trtetnrre s Juvbariare

2M130

■ 855,M

O,EM

855;op

150.00

D,GQ

150,00

600,00

0,00

600.00

60.00

0,00

60,00

45.00

D.OO

45,00

51

leparaiâ curente'

2OQ2

Î5.M

0,00

15,00

4.00

0,00

4,00

4.00

0x00

4,u0

4.CO

p,0O

4,00

o;oa

0.00

3,00

52

Hranațecd 20 010 T*2D 03 Jijj

2003

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

ac©

0.00

D.M

•D.00

53

Irarța pentru oarorqe

200301

Q.CO

0.00

0,00

□,C0

0,M

0,00

0,00

0,D0

0,00

0,0©

D.K

0,00

0,00

0,00

Q.G©

54

■ir aria pertu aririrah

200302

oLco

Oxt»

.0.00

0,00

0,00

0,00

©,D0

o,po

0,00

0,00

D,po

0x00

0PM

0,00

•0,00

S5

MedicBJTieiTte ti maleraleaaixIereU’rt 2G.M.DI îa 20 D4 C4i

2004

0,00

o,og

0,00

0.00

0,00

0,00

07C0

0,00

0,00

0.00

:Q,Q0

0.00

O,CT

0,00

0,00

56

rtecficemcnte

200401'

0.Q0

0,00

0,00

0.00

0,00

p.GO

.Q,M

0,0©

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0x00

o;m

57

Mate dale samtarc

200402

0.00

odw

•o;co

0,00

■„■ ot,°

C,OQ

0.00

0.00

ELGO

OxDQ

■;:p,00

0.00

EJ.M

■    0x00

0.00

50

Reactivi

200403

0,00

O.M

.0,00

0,00

:-.- 0,00

0,00

0;00

■'■ .. '^00

0,00

w

0,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

■59

□euntectanti

2D04D4

0,OD

0,00

0,00

ohoo

0,00

q;dq

0,00

0,00

0,00

p.op

■ 0,00

0,00

:OJ3O

0,00

60

Bunuri de r^cura cbiettehr.de îrrrEntarftad 20 CS.01 la zo D5.3G)

2005

102.00

qxoo

102,00

42,00

0,00

42,00

r

0+00

30,00

20,00

0,0©

20;gd

1(5.00

0,00

10,00

SI

Urifcttneti ecrpparnem

200501

2,00

o.po

2,00

2,00

0,00

2,0©

reo

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

o,po

■0rM

Lenjerie piacwțwii rfe pal

200503

0,00

' -.0.00

p;oo

'0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

o.oo

;;'.'::?.G,Op

0,00

0.00

■■•■pj»

0.00

63

A3c tbwcts ds vmM3i-.

2DO530

100,00

000

100,00

40,00

0.00

40,00

3&,D0

•.'0,00

30,00

20,00

0,00

20,00

10,00

; 0tQQ

10,00

64

E3epiassrt,itet»ari. frorefeiarț

2006

4,00

■"•••: o:oo

4,00

2,00

0.00

2,00

1x00

0,00

100

1,00

0,00

1,00

ohpo

•' 0,00

0,00

65

DepbMtf «terne, detașau, ttamfer&ri

20060.1

4,00

.'•'•oKoo

4,00

2.GO

0,00

• 2,00

•1,00

0,00

100

IDO

©.©9

IM

0,00

■■^po

0,00

.66

Ctepiitari in străinătate

200602

0,00

•••■;■.' o,qo

0,00

0,00

fl.M

0,00

0,00

0,00

0.0©

0,00

0,00

D,C0

0,00

.. . 0,00

0,00

67

Materiale de' bitm alcr

2D09

0,00

■ .••••.•'W

0,00

0,0©

0,00

0,00

0,00

0.0©

0,00

0.0©

0,00

D.M

:;ApG

0,00

66

Cercetare'dt2vcka;e

2010

D.M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.OO

0.00

0.00

; p.op

o;co

69

Cârti, prtfcati sf matei hJe dammentaro.

2011

o.,co

. ; D,M

o,c©

0.00

0,00

0,00

.0,00

•.•'••' O.CQ

0.00

0.00

o,op

a,co

0x00

o.oq

©xDO

70

ConsUSlarrta &S upechza

2012

0X0

©£P

0.00

Q.OO

0,00

0,00

0.00

0,00

OrDO

0,00

Q>o©

0,00

0.00

G,00

OrOQ

71

Preget pjHlcuurKila

2013

3,00

0,00

3,00

1,CO

0,00

1,00

VDO

:..:AȘQ

1,K)

1,0©

o,w

1,W

0.00

0,00

O.Q©

12

Pruiecite nsunw

2014

10.00

©(M

10,00

4.00

0.00

4,00

3,tf)

0.00

3,00

2,c©

Q.M

2,00

1,00

OM

1,00

73

Martie „furturi ai aimarnenl de cu tute a cftr fr r pfr.fcjfaau.

2015-

U,QD

0,M

0,00

o.co

■• oroo

O.G©

□,tra

0,00

tJxțO

0,00

0,0©

0,00

0,00

0,00

0,0D

74

Studii ic cetceteri

2016

0,00

0,00

OXQ

o:oo

'9-P9

.o.co

'.0,00

•••:'-'.:.Q..Og

D.00

000

:'■■;■ ;.D,op

0,00

ppo

■,ahoa

©,00

76

Acțiuni eu c* aclei attntiFn: st tufainu.

2017

©,oq

0,00

0,CO

0.03

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

0,00

o,qp

0,00

c,co

0x00

0.00

76

Plab plfe%at|14MtraTicnMjtui gtfwtk a? arematefer'

2D1B

•are

0,00

o,oq

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

D.OT

0,0©

o,q©

■0.00

OrC£i

0,00

.0X0

77

Cent; huli *te adrtikiJsff.a Ue i jJUbtCe kcâJe la. teaUxatea unor UțrATi tltcrdcnde srAfrespUblk. tei baia uhdr tWi'Jsrti sau ttrttectfc

2019

0,00

0,00

0,00

D.DQ

0,00

0,00

0,60

0,00

:0,GD

0.00

o,w

0,M

a.M

Q,OD

70

Re.abStete infrastructura prGjp.sxjwtețt ptr-flutentab petice iscate

2020

o.co

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

. °>°°

0hM

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,D0

79

MetBDfGfcrtfO

2021

0,00

0,00

0,00

■0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

;0,W

0.00

O.GO

0,00

o,w

ac

Finanțai sa aEturuhtrfndomenLd iipetor

2022

0,00

• :' 0,M

0,00

©.ou

■;■■ ...AGO

0,00

©,î>0

'•':.p,gp

0,00

0.00

.■■•::.0lW

0,00

0,00

Q.OG

0X0

51

Pt BVCqir? st cotntictefe » fcwrUlaMCrf Si

2023

0.00

G.OC

©.013

D.D0

o;oo

0,00

0,00

0,00

0,©D

0x00

.dtoc

0,00

0.00

0,00

0,00

82

Comnioane ti' alte cwturi afererse trT:prii^u!uriv[wdZ07<D1l3

2024

0,00

'•• DX»

0^00

.q,M

0,00

0,00

o.co

•-••'•••.•' 0,00

0,00

0,00

: O.OC

0x00

O.CD

a/M

0,00

83

Cacn^iMfte si aSe cesturi etererfe imprumurtitef esMuTte

202401

0,00

D,OC

0,00

0,M

0,00

o,w

0..00

0,00

G.DD

0.00

D,GC

O.M

0.00

■;.:<p,oa

0,00

64

Cotnttfcar>s teiiffa costuri aferente br^wnuturihr «tema.

20240Z

0,00

o,oc

0,00

0,00

■ 0x00

.0,00

0,00

. 0.OC

■0,00

0,00

O.OC

0,00

0.00

.."".,©,00

0,00

B5

Slab&lea fHcuiude taR

202403

0;00

0,0C

O,țK

O:Q0

0,00

.0,00

0,00

,o+oc

■OQ

0,00

O,0C

0,M

0.00

0,00

0,00

96

Clie'î.jirt^jre ti tufa|Lid dsihrata jfn atUfii mi . reprezeptiiKjexcMtor'iîAtuluf

2025

0,00

:0.00

0,00

o,ca

0,00

0.00

G.CO

0,00

0,00

ș,co

0,00

o,co

0,00

0.00

0,D3

87

AlW cfirtweE'ccil 20,30.01 tai<JJ0.30}

2030

65,00

0,00

65,CO

27,00

AW

27,DO

14,00

■■■ oroo

•f^CO

13.00

0,00

13;go

11,00

0,00

11,00

88

RedaMA L£ pt±&ftale

2Q3W1

10,00.

D.00

10,00

5,00

oLoo

5.00

3,00

0,Q0

3.00

2.00

0,00

2,&0

0,00

0,00

0.00

E9

PrDtOMi slftprejcntare'

203C02

0,00

p,w

G,M

0,00

o.oo

0.00

0,M

' -o;m

0,00

a,OD

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

90

Pflms da aisguftre pkți-yuU

203003

5,00

0,00

■ &;oo

2.00

0,00

2;D0

1100

0,00

1,00

1,00

0.00

1.șo

1rDO

p,l»

1,00

9.1

Ch^i*

203QD4

0,00

C,M

0,M

0,00

0,M

0,00

0,00

fl.QP

oPco

o.co

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

92

PretUni «țv®î p» frAriMpiterea U epiir'Jir

203DD6:

0,00

• 0,00

0,00

C.tSO

0,00

aco

0,00

■0,00

0,00

0,M

■. .0,00

0,00

0,00

0.00

3,00

93

Fondul F*Awdiht6kn'FDncfei cțiiducaU^wW irbtet.fî'Lifcitt

203007

0,00

0,00

o.cp

0,00

0,00

Dr00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0.00

0,00

0,00

94

Fcwful Pfrtt&i nJnntrU

203003

0,00

..;O,M

0,00

0,00

o.oo

q.oo

0.00

. ..■ M>

0,00

0,00

Q,oa

0.00

o.oo

O.M

0,00

95

Executoica ji«a aereunlcStt huuezari

203009

0,00

0,M

0,00

o,w

0,00

0,M

0,00

■ .0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

96

Alts chefcieS tu tuburi ti eetvteB

203030

50,00

0,00

59,00

20.00

q.W

2D,0.D

10.00

• 0,00

10,00

io;oo

0,00

W,00

10.00

0,00

10t09

180

C HElTUEU DE CAPITAL {cod 7 !• *72}

7C

190,00

515,(H

705,00.

190.00

0.00

190,09

0;oo

D,qo

0,00

o.co

S1&.0Q

615,00

Q.00

0,00

0,00

■ 181

TlTiULX ACȚJVE HEFIHANCtASE

71

190,00

515,00

705,00

190.00

O.M

190,00

0.00

.■■. D-W

0.00

0,00

s$5;oo

. 515.00

.0,00

0,00

0,00

•W2

Astrve facr

7101

190.00

' 515,00

705,00

•190.00

0,00

19O,GC1

o;od

0,00

o,co

0,00

515, ca

51W

0,00

0,00

0,00

163

CptCtU^S

710101

0,00

535,00

535,00

.0,00

o,oa

a.GG

p,00

0,00

0,00

0,00

••.535rQQ

535,00

0,00

0,00

0,00

184

Mașini, echț.ao'ierde ei mJjipote.di trjfnpcrt

710102

isa:co

>3t00

155,00

jsa.oa

.". :°’TO

158.00

DSOD

^99

C,CQ

0,00

:. *3^

-3,00

o,eo

0,00

0,00

■185

MohS^apaianra bkcfta UaSe     ttfrasls'

710103

0.00

0,00

0,00

0.00

o,oq

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

□,00

■0,00

0.00

0,00

&,<XJ

186

Wleacțve fixa (or^islv ceprati cApiîde!

710130

32.00

' -17t00

15,00

32,00

o,og

32.00

0,00

OxatJ

O.DC

0.00

ti7*oq

’17,DQ

-.0,00

fl.oq

P.CD

187

RepaiaS capdaîa aferente fltttaicf The

7.103

0,00

o;oo

0,00

QiOP

o,oa

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

:.0t00

j 0,00

.0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE HE ȘECINȚÂ                                                                                              COljTRASEAțHEAZĂ

HERMAHH GE&CLD                                                                                            SECREJA<(4eNERAL

/■ <                                                                                                             DaRrfbfl&TIISTOR

i li                                                          //

M                                                                     (//

4                                  z

Denumirea unității administrativ teritoriale Cod identificare fiscala


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 4270740


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII SI SURSE DE FINANȚARE

cu finanatare din bugetul centralizat a! unitatii administrativ -teritoriale

in anul

2020

pentru:

SERVICIUL public administrare baze sportive Șl de AGREMENT AL MUNICIPIULUI SIBIU

cod fiscal:

din data da:

42156448

l-credit de angajament                                       aprobat conform         hcl j nr.                |

04.09.2020

*) I l-credit bugetar_______________________________________________________________ _______________________________________ ____ - Lei -

Nr. crt.

Denumire indicator (s u rs ale apitol/g rupă)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Ești mar) 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

0=4+ 5

7

8

9

10

1;

: L: BUGET JNSTiTUTH FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL Totahgeneral, din care:

-190:000

515.000

705.000

: 0

0

0

o

190.000

515.000

705.000

'A

14

A

Lu crari In conțin uare

i

0

0

0

0

0

0

0

0

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

B

Lucrări noi

i

0

0

535:000

535:000

0

0

0

0

n

b

0

535.000

535:000

0

0

0

0

1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

0

190.000

-20.000

170,000

0

0

0

0

ii

0

190:000

-20.000

170:000

0

0

0

0

Din TOTAL desfășurat, potrivit clasiflcatlel bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active npfînanclarci'dlii care:

1

0

190.000

515.000

705.000

0

II .

190.000

515.000

705.000

. 0

24

' '             .      ...HO

&s&nftao0

*ieSFn.:'L<.0

f.- ti ?. ■■.. ■■■ ■.O

■■ 190.000

;:;V.?-51S!<lDft

&ifr7D5;noo

WfcinMMUăS

i. .            Oi

. 0

A

Obiectiva in continuare (1 + 2 + 3 ■*■...)

i

0

0

0

0

0

0

0

0

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

i

0

n

0

2.

i

0

II

0

3.

I

0

II

0

Obiective noi (1 + 2 + 3+ ...)

1

0

0

535.000

535.000

0

0

0

0

li

0

0

535.000

535.000

0

0

0

0

1

1

535.000

535.000

Nr. crt.

Denumire indicator (șursa/capitel/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

u

1

2

3

4

5

B-4+S

7

8

9

10

B

II

535.000

535.000

2.

l

0

II

0

3.

l

0

il

0

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0

190.000

-20.000

170.000

0

0

0

0

II

0

190.000

-20.000

170.000

0

0

0

0

4-

Total, achid(ii imobile (1+2+3+..,)

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

I

0

II

0

2.

I

0

I!

0

3.

I

0

II

0

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

l

0

190.000

•20.000

170.000

0

0

9

0

II

0

190.000

-20.000

170,000

0

0

0

0

1.

Calculator

I

63.000

63.000

ti

63; 000

63.000

2.

Soft

I

32.000

-17.000

15.000

II

32.000

-171000

15.000

3.

Multifuncțional

l

5.000

5.000

II

5.000

5.000

4;

Autoturism

I

90.000

■3.000

87.000

II

90.000

-3.000

07.000

G*

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+..,)

I

0

0

0

0

0

0

9

0

II

0

0

0

0

0

0

9

0

1.

I

0

II

0

2,

I

0

II

0

3.

I

0

II

0

d.

Total, c heltu I etj p rivi ri d c onsoli dă riîe (1+2+3+...)

I

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

D

0

0

0

0

0

1.

I

0

II

0

2,

l

0

II

0

3.

1

0

11

0

Total, alte cheltuieli asimilate lnvestitiltor( 1+2+3+.,.)

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II