Hotărârea nr. 336/2020

HOTĂRÂREA NR. 336 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


COPIE


HOTĂRÂREA NR.336

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,

Având în vedere propunerea formulată de domnul consilier local Helmut Lerner privind alegerea președintelui ședinței (lor) Consiliului Local din luna septembrie 2020,

în temeiul prevederilor art.123, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Domnul consilier local GEROLD HERMANN se alege președinte al ședinței (lor) Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna septembrie 2020.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de ședință CorinâfBokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor