Hotărârea nr. 335/2020

HOTĂRÂREA NR. 335 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUID.VII.A.5


COPIE

HOTĂRÂREA NR.335

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr.58995/20.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.59615/24.08.2020 întocmit de Serviciul Cultură, Sport și Turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru unul dintre proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptat în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere următoarele :

HCL nr. 155/2020 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I

HCL nr.191/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL 155/2020, anexa 2;

HCL nr.56/2020 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități culturale, nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Culturală;

  • - dispozițiile OG nr 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

  • - depunerea, în luna august 2020, a unui proiect readaptat care întrunește condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități culturale, nonprofit de interes general în anul 2020,

  • - Raportul Final al Comisiei de Evaluare a proiectelor culturale,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 51/11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, actualizată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.d), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE: *

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general, pentru proiectul înscris pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, reanalizat și adaptat în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, în baza raportului Comisiei de Evaluare și Selecție, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, Sport și Turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de șei


X .< 'CONFORMITATE


f

Contrasemnează Secretar General Dorirrtlie Nistor

( /

Nr.

Cit

Denumire Solicitant

Denumire proiect

Valoare Finanțare Alocată (Lei)

1.

Fundația ASTRA FILM

ASTRA FILM FESTIVAL 2020

250.000.00

Total sumă alocată (LEI)

250.000,00

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 /la HCL nr. /2020


Președinte/de ședință Corina BoM6r / li Lxi

Contrasemnează Secretar Generai Dorin iiie Nistor


u