Hotărârea nr. 334/2020

HOTĂRÂREA NR. 334 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

ID.VII.A.5


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
COPIE


HOTĂRÂREA NR.334

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sportivă 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr.58996/20.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.59171/21.08.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru unul dintre proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptat în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere:

  • - HCL 125/2020 de aprobare a Agendei Sportive, Sesiunea 1, anul 2020

  • - HCL 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020

  • - Depunerea, în luna august 2020, a unui proiect readaptat care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general în anul 2020,

  • - Raportul Final al Comisiei de Evaluare și Selecție a proiectelor sportive,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activităl sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.e) și lit.f), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

»

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectul înscris pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, reanalizat și adaptat în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, în baza raportului Comisiei de Evaluare și Selecție nr. 58602/20.08.2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, Sport și Turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic - Contencios și Registrul Agricol, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Județul Sibiu                                      Anexa nr. /la HCL nr. 12020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa 1. Lista proiectelor selectate și a sumelor alocate pentru Agenda Sport, sesiunea 1, anul 2020

Nr.

Crt.

Denumire organizator

Denumire proiect

Suma alocată(lei)

1

Asociația Sportivă Fotbal Club Interstar Sibiu

Susținerea și dezvoltarea fotbalului sibian de performanță pentru: Cantonament de pregătire; Participare în turul Campionatului Național de juniori republicani U19 și U17( A și B) sau Liga Elitelor.

70.000,00

TOTAL

70.000,00

Președinte de ședință Corina Bfoki r

Contrasemnează

Secretar General

Doriniîîe Nistor