Hotărârea nr. 332/2020

HOTĂRÂREA NR. 332 privind rectificarea bugetului local

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUID.VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 332

privind rectificarea bugetului local

'-'OPIE


Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 58295/19.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 58952/20.08.2020 completat cu raportul nr. 60109/26.08.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 și art.49 alin.4 și 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin.4 lit.a), art. 136 alin.1 și 8, art. 139 alin.3 lit.a), art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Direcției de Asistență Socială Sibiu, conform anexelor nr. 5 - 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului Sibiu, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 10 -14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, conform anexelor nr. 15-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu, conform anexelor nr. 19 - 23 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Serviciului Public Baia Populară Sibiu, conform anexelor nr. 24 - 28 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu și bugetelor unităților de învățământ, conform anexelor nr. 29 - 39 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Ordonatorii de credite secundari și terțiari răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate.

Art.10 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor/serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de ședință Corina Bfokor

Contrasemnează Secretai" General Dorin llie Nistor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Denumire indicator

Cod indicator

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim. 3

influențe

Plan rectificat trim. 3

Plan inițial trim. 4

influențe

Plan rectificat trim. 4

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor

11.02.02

24,258.00

3,530.00

27,788.00

6,491.00

1,509.00

8,000.00

6,267.00

2,021.00

8,288.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional

11.02.09

3,229.00

1,010.00

4,239.00

804.00

815.00

1,619.00

804.00

195.00

999.00

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

0.00

147.50

147.50

0.00

147.50

147.50

0.00

0.00

0.00

Total influențe venituri secțiunea funcționare

4,687.50

2,471.50

2,216.00

învățământ - Bunuri și servicii

65.02.20

20,807.64

180.90

20,988.54

6,780.26

180.90

6,961.16

4,571.00

0.00

4,571.00

învățământ - Alte transferuri

65.02.55

3,229.00

1,010.00

4,239.00

804.00

815.00

1,619.00

804.00

195.00

999.00

învățământ - Asistență socială

65.02.57

879.00

1,509.00

2,388.00

7.00

459.00

466.00

7.00

1,050.00

1,057.00

Sănătate - Cheltuieli de personal

66.02.10

6,748.00

147.50

6,895.50

1,748.50

147.50

1,896.00

1,369.50

0.00

1,369.50

Cultură, recreere și religie - Transferuri între unități ale administrației publice

67.02.51

41,966.01

100.00

42,066.01

8,147.54

100.00

8,247.54

7,995.88

0.00

7,995.88

Asigurări și asitență socială - Cheltuieli de personal

68.02.10

22,165.00

33.00

22,198.00

5,280.00

33.00

5,313.00

4,559.00

0.00

4,559.00

Asigurări și asitență socială - Bunuri și servicii

68.02.20

4,870.38

-33.00

4,837.38

700.00

-33.00

667.00

643.00

0.00

643.00

Protecția mediului- Bunuri și servicii

74.02.20

47,285.00

4,000.00

51,285.00

10,914.75

4,000.00

14,914.75

8,797.25

0.00

8,797.25

Transporturi - Bunuri și servicii

84.02.20

43,702.35

-2,259.90

41,442.45

8,472.55

-3,230.90

5,241.65

13,908.00

971.00

14,879.00

Total influențe cheltuieli secțiunea funcționare

4,687.50

2,471.50

2,216.00

Total influențe venituri secțiunea dezvoltare

0.00

0.00

0.00

Ordine publică și siguranță națională -Transferuri între unități ale administrației publice

61.02.51

177.00

20.00

197.00

57.00

20.00

77.00

0.00

0.00

0.00

învățământ - Active nefinanciare

65.02.71

48,844.71

-1,938.23

46,906.48

22,160.00

-1,938.23

20,221.77

7,104.21

0.00

7,104.21

Cultură, recreere și religie - Transferuri între unități ale administrației publice

67.02.51

6,275.00

468.00

6,743.00

1,139.00

468.00

1,607.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii și dezvoltare - Transferuri între unități ale administrației publice

70.02.51

16,555.00

1,245.23

17,800.23

1,037.00

1,245.23

2,282.23

120.00

0.00

120.00

Transporturi- Active nefinanciare

84.02.71

107,250.57

205.00

107,455.57

21,358.62

205.00

21,563.62

36,495.42

0.00

36,495.42

Total influențe cheltuieli secțiunea dezvoltare

0.00

0.00

0.00

Total influențe venituri buget local

4,687.50

2,471.50

2,216.00

Total influențe cheltuieli buget local

4,687.50

2,471.50

--

2,216.00

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII SI SURSE DE FINANȚARE

cu finanatare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul

2020

pentru:

Activitatea proprie a Primăriei Municipiului Sibiu

cod fiscal: din data de :

4270740

*) l-credit de angajament

aprobat conform

HCL

nr. [

27.08.2020

*) ll-credit bugetar

- mii lei -

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

1

BUGET LOCAL Total general, din care:

I

261,745.20

817,171.93

205.00

817,376.93

0.00

0.00

0.00

0.00

II

53,267.18

335,632.65

-1,733.23

333,899.42

281,806.00

168,009.76

165,983.61

76,156.16

1.1

A

Lucrări in continuare

I

180,731.09

215,461.46

0.00

215,461.46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

48,101.52

157,335.70

0.00

157,335.70

55,391.50

44,940.74

65,565.93

24,857.16

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

340,092.15

0.00

340,092.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

61,403.57

-1,938.23

59,465.34

89,667.11

85,419.02

64,986.68

40,554.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

I

81,014.11

261,618.32

205.00

261,823.32

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,165.66

116,893.38

205.00

117,098.38

136,747.39

37,650.00

35,431.00

10,745.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

I

131,807.90

596,828.14

205.00

597,033.14

0.00

0.00

0.00

0.00

II

49,249.43

217,252.44

-1,733.23

215,519.21

89,999.21

131,933.42

165,983.61

76,156.16

2.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

I

328.36

5,237.11

0,00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,470.42

0.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ....)'

I II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

II

328.36

95.05

5,237.11

5,470.42

0.00

0.00

5,237.11

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile ( 1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

328.36

5,237.11

0.00

5,237.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,470.42

0.00

5,470.42

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1.1

Calculatoare si echipamente de calcul portabile

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

1.2

Servere

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.1

UPS

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

2.2

Upgrade echipamente - memorii

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

2.3

Upgrade echipamente - interfețe

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.4

Imprimante

I

0.00

20.00

20.00

II

0.00

20.00

20.00

2.5

Hard Disk

I

0.00

60.00'

60.00

II

0.00

60.00’

60.00’

2.6

Sistem de stocare

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.7

Scannere/plotere

I

0.00

50.00

50.00’

II

0.00

50.00

50.00

3.1

Switch-uri, router, access point

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.2

Componente de rețea date/voce sediu B-dul. Victoriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.3

Ansamblu echipamente de rețea

I

0.00

1,200.00

1,200.00’

II

0.00

1,200.00

1,200.00

3.4

Echipamente conectica UTP si fibra optica

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.1

Programe pe compartimente

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.2

Web intranet/internet/E-mail

I

0.00

50.00

50.00

II

o.oo

50.00

50.00

4.3

Servicii de integrare si dezvoltare aplicatii

I

0.00

160.00

160.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

160.00

160.00

4.4

Reproiectare site patrimoniu

I

0.00

5.00

5.00

II

0.00

5.00

5.00

4.5

Dezvoltare aplicatii software

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

4.6

Licențe Soft de grafica, video si comunicatii

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.7

Licențe sisteme de operare, clienti

I

0.00

155.00

155.00

II

0.00

155.00

155.00

4.8

Extindere sistem GIS

I

0.00

750.00

750.00

II

0.00

750.00

750.00

4.9

Actualizare baza de date geospatiala

I

0.00

410.00

410.00

II

0.00

410.00

410.00

4.10

Licențe Sistem de gestiune Baze de Date

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.11

Extindere funcționala Harta Interactiva online

I

17.24

0.00

o.ool

II

16.68

0.56

0.56

4.12

Licența sistem de administrare sisteme de operare, servere , aplicatii

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.13

Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de detecție alarmare la incendiu

I

88.91

0.00

0.00

II

0.00

88.91

88.91

5.1

Actualizare Licențe GIS

I

156.76

161.61

161.61

II

78.37

240.00

240.00

5.2

Actualizare Software / Subscripții software

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

5.3

Actualizare licențe sistem virtualizare

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

6.1

Dotări sediul Primăriei

I

0.00

144.00

144.00

II

0.00

144.00

144.00

6.2

Sirena electronica radio si statie meteo

I

65.45

0.00

0.00

II

0.00

65 45

65.45

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

6.3

Autoturism

I

0.00

85.50

85.50

II

0.00

85.50

85.50

6.4

Autoutilitare

I

0.00

171.00

171.00

li

0.00

171.00

171.00

6.5

Electrostivuitor pentru depozit V.Carlova

I

0.00

35.00

35.00

II

0.00

35.00

35.00

2.4

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

I

,000

14'289-19

0.00

14,289.19

0.00

0.00

0.00

0.00

II

) nn u* u

10723.73

-1,938.23

8,785.50

5,503.69

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

11,768.69

0.00

11,768.69

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

8,203.23

-1,938.23

6,265.00

5,503.69

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

I

0.00

11,768.69

0.00

11,768.69

0.00'

II

0.00

8,203.23

-1,938.23

6,265.00

5,503.69

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Echipamente si alte bunuri in domeniul educațional

I

0.00

310.50

310.50

II

0.00

310.50

310.50

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire crese si grădinițe in municipiul Sibiu(SF+ PT + DDE + DTAC + verificare + AT + obținere avize)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

2

îmbunătățire eficienta energetica la unitati de invatamant(SF+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00'

500.00

3

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii investitii la unitati de invatamant de stat din municipiul Sibiu

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

(PT+DDE+DTAC+verificare+AT+obtinere avize)

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

0.00

300.00

300.00

II

0.00

300.00

300.00

2

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

2.6

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

Jf

17;i200,7.6

257,785.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

65,414i62

o.ob

21,082.80

57,082.00

83,366.58

48,331.16

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

16,251.60

181,699.81

0.00

181,699.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

8,821.61

43,563.87

0.00

43,563.87

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

1

Amenajare Lacul lui Binder

I

11,469.47

1,133.88

1,133.88

II

4,039.48

8,563.87

8,563.87

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu

I

4,782.13

180,565.93

180,565.93

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,782.13

35,000.00

35,000.00

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

69,656.61

0.00

69,656.61

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,360.00

0.00

5,360.00

1,021.96

22,000.00

17,800.65

23,474.00

1

Complex de agrement si sport

0.00

67,274.65

67,274.65

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

22,000.00

17,800.65

23,474.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

2,381.96

2,381.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,360.00

2,360.00

21.96

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

949.16

6,428.91

0.00

6,428.91

0.00

0.00

0.00

0.00

II

887.32

6,490.75

0.00

6,490.75

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

631.30

2,269.64

0.00

2,269.64

0.00

0.00

0.00

0.00

II

625.94

2,275.00

0.00

2,275.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

TTr? crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1

Ornamente iluminat festiv

I

631.30

994.64

994.64

II

625.94

1,000.00

1,000.00

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

I

0.00

450.00

450.00

II

0.00

450.00

450.00

3

Panouri Graffiti

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

4

Panouri de împrejmuire cu montaj

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

5

Sistem de climatizare Lacul lui Binder

' I

0.00

‘25.00’

25.00’

II

b.oo

25.00

25.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

214.20

2,050.46

0.00

2,050.46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

173.91

2,090.75

0.00

2,090.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca(PT+DE)

I

0.00

0.00

o.oo

II

0.00

0.00

0.00

3

Amenajare Parc Sub Arini - (DALI+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor (SF+PT+DE)

I

29.75

70.25

70.25

II

0.00

100.oo1

100.00

6

Amenajare Parc Astra (DALI+PT+DE)

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatii

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

8

Documentație tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I'

0.00

16.00

16.00

II

0.00

16.00

16.00

9

Amenajare terenuri de sport str.Viitorului(SF+PT+DE)

I

0.00

96.00

96.00

II

0.00

96.00

96.00

10

Amenajare terenuri de sport str. Deventer(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

11

Amenajare spațiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investitii in parcuri,zone verzi si agrement

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

14

Reconversia unor terenuri din oraș in vederea creșterii suprafeței de spatii

I

9.52

148.21

148.21

II

7.73

150.00

150.00

15

Amenajare Lacul lui Binder (AT)

I

174.93

0.00

0.00

II

166.18

8.75

8.75

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

103.66

2,108.81

0.00

2,108.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

87.47

2,125.00

0.00

2,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

103.66

1,983.81

1,983.81

II

87.47

2,000.00

2,000.00

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

25.00

25.00

II

0.00

25.00

25.00

3

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

2.8

Cap.ZO.Wtptalie^tC^nca^^..,

-

•J'

~ÎF

16,256.82

nn «« OQ

0.00

32,255.89

o.oo

0.00

0.00

0.00

35,728.02

0.00

35,728.02

2,697,98

2,000.00

2,000.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

i

24,038.76

2,531.76

0.00

2,531.76

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

15,179.42

11,352.37

0.00

11,352.37

38.73

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B,D

i

13,270.05

0.00

0.00

n

12,770.05

500.00

500.00

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei

i

0.00

677.99

677.99

0.00

ii

0.00

660.00

660.00

17.99

Nr. cri

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)

I

1,676.95

36.05

36.05

II

0.00

1,713.00

1,713.00

4

Reparatii zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)

I

5,867.05

890.49

890.49

II

1,557.54

5,200.00

5,200.00’

5

Reparatii Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii

I

829.60

124.60

124.60’

II

794.20

160.00

160.00

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii

I

263.74

33.89

33.89

II

57.63

240.00

240.00

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr. 13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

I

0.00

768.74

768.74

0.00

II

0.00

748.00

748.00

20.74

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani (cofinantare)

I

1,720.33

0.00

0.00

II

O.OO1

1,720.33

1,720.33

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu

1

411.04

0.00

0.00

II

0.00

411.04

411.04

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

1

0.00

10,019.25

0.00

10,019.25

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

8,360.00

0.00

8,360.00

1,659.25

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

1

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților

1

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00’

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna

1

3,405.56

3,405.56

0.00

II

2,000.00

2,000.00

1,405.56

4

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sibiu-aferent contractului de gestiune (Sos.Alba lulia, B-dul Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii)

1

6,603.69

6,603.69

0.00

II

6,350.00

6,350.00

253.69

5

Lucrări de imbunatatire a parametrilor tehnici la cventrala termica Turismului

1

10.00

10.00

0.00

II

10.00

10.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

2,388.17

19,704.88

0.00

19,704.88

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,077.40

16,015.65

0.00

16,015.65

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

3,839.30

0.00

3,839.30

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,839.30

0.00

3,839.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziții imobile - construcții si terenuri

I

3,839.30

3,839.30

II

3,839.30

3,839.30

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

1,354.84

2,332.96

0.00

2,332.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

491.23

3,196.57

0.00

3,196.57

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Mobilier urban

I

57.91

942.09

942.09

II

0.00

1,000.00

1,000.00

2

Cișmele

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

I

499.80

0.00

0.00

II

491.23

8.57

8.57

4

Ansamblu grup electrogen

I

797.13

2.87

2.87

II

0.00

800.00

800.00

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul

V.Carlova

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

7

Post transformare cu branșament pentru statii incarnare electrice

I

600.00

600.00

II

600.00

600.00

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

I

12.00

12.00

II

12.00

12.00

8

Extindere sistem de supraveghere video

I

76.00

76.00

II

76.00

76.00

c.

1

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

887.97

12,074.36

0.00

12,074.36

0.00

0.00

0.00

0.00

II

505.35

7,456.98

0.00

7,456.98

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

1

PUZ Dumbrava

I

128.00

0.00

0.00

II

96.00

32.00

32.00

I 2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

I

164.85

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

49.60

115.25

115.25

3

PUZ Dealul Gusteritei

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00.

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul Sibiu

I

360.00

360.00

II

360.00

360.00

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

I

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

I

300.00

300.00

II

300.00'

300.00

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

1

0.00

0.00’

II

0.00

0.00

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

1

0.00

0.00

II

0.00

0.00

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul Victoriei nr. 1-3 (DALI+PT+DE)

1

350.00

350.00

II

350.00

350.00

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Gladiolelor nr.2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

1

119.00

131.00

131.00

II

0.00

250.00

250.00

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

1

1,800.00

1,800.00

II

1,800.00

1,800.00

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCL nr.493/2018

1

141.72

141.72

II

141.72

141.72

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților

1

17.26

0.00

0.00

II

0.00

17.26'

17.26

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor (DALI+PT+DE)

1

160.00*

160.00

II

160.00’

160.00'

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

17

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate (PT+DE)

I

0.00

0.00

II

0.00

0.00

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita (PT+DE)

I

0.00

0.00

II

0.00

0.00

19

Automatizare sistem incalzire sediul PMS (PT+masuri de eficientizare energetica)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

I

20.00

20.00

II

20.00

20.00

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

I

260.00

260.00

II

260.00

260.00

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna (DALI+PT+DE)

I

70.21

0.00

0.00

II

0.00

70.21

70.21

24

Reabilitare Turnul Pielarilor (DALI+PT+DE)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor (DALI+PT+DE)

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

I

15.65

247.60

247.60

II

13.25

250.00

250.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

32

Iluminat public in Cartier V.Aaron(zona Bloc13-str.Semaforului.Bloc 2 str.Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron (AT)

I

19.04

0.00

0.00

II

18.56

0.48

0.48

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatii(AT)

1

17.85

0.00

0.00

II

17.25

0.60

0.60

34

Realizare lucrări de construcții si instalatii pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr.2(AT)

1 '

72.70

0.00

0.00

II

69.29

3.41

3.41

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr. 15,Sibiu(AT)

1

84.67

0.00

0.00

II

71.12

13.55

13.55

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica nr.25(AT)

' 1

28.68

0.00

o.oo'

II

27.48

1.20

1.20

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

1

86.87

0.02J

0.02

II

82.59

4.30

4.30

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparatii 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

1

48.79

0.02

0.02

II

46.41

2.40

2.40

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str. Balea - Oberth (AT)

1

14.40

0.00

0.00

II

13.80

0.60

0.60

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

41

Documentație Amenajări Domeniu Public

1

94.00

94.00

II

94.00

94.00

42

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sibiu-aferent contractului de delegare de gestiune (SF+DTAC+PT+Avize)

1

400.00'

400.00

II

400.00

400.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale -cutremure, inundatii, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilorf 1+2+3+...)

I

145.36

1,358.26

0.00

1,358.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

80.82

1,422.80

0.00

1,422.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparatii capitale fântâni

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri

I

142.80

142.80

II

142.80

142.80

4

Realizare lucrări de înregistrare sistemica in sectoare cadastrale pe raza UAT Sibiu

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru imobile

I

139.04

291.781

291.78

II

80.82

350.00

350.00

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

I

6.32

193.68

193.68

II

0.00

200.00

200.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

2.9

L

8 465 97

" 2^6^05

. • .9’9?

54 .08

0

0.00

0.00

0.00

■ ■ 6,349.97

0.00

2,665.08

H?- o-oo

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

i

8,308.72

389.08

0.00

389.08

0.00

0.00

0.00

0.00

n

6,199.80

2,498.00

0.00

2,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (PNDL)

i

8,308.72

389.08

389.08

n

6,199.80

2,498.00

2,498.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

n nn

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

157.25

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

150.17

167.08

0.00

167.08

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

i

0.00

160.00

o.ob

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Panouri absorbție particule de aer

i

160.00

160.00

ii

160.00

160.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările ( 1+2+3+...)

i

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

125.18

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (AT)(PNDL)

i

131.18

0.00

0.00

ii

125.18

6.00

6.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

i

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

24.99

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor (PNDL)

26.07

0.00

o.oo'

ii

24.99

1.08

1.08

2.11

A

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

i

79,385.88

16,838.66

43,773.22

286,711.54

107,250.57

-3,037.68

205.00

205.00

0.00

286,916.54

‘ 107,455.57

-3,037.68

0.00

60,714.74

0.00

0.00 72,851.42 0.00

0.00

80,617.03

0.00

0.00

27,825.00

0.00

ii

13,888.61

25,776.54

0.00

25,776.54

1,070.39

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei

2,722.44

390.00

390.00

ii

2,312.44

800.00

800.00

2

Modernizare strada Papiu Marian

580.26

295.51'

295.51

0.00

ii

1.69

800.00"

800.00

74.08

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu (Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza;Str.Rusciorului bl.52-54)

5,965.01

0.00

0.00

ii

5,815.01

150.00

150.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Pachet străzi zona Turnisor III (Cucului,Lucernei.Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii, Ghiocelului)

I

0.00

5,448.17

5,448.17

0.00

II

0.00

4,900.00

4,900.00

548.17

5

Modernizare strada Depoului

I

0.00

944.68

944.68

II

0.00

776.74

776.74

167.94

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor)

I

0.00

2,000.74

2,000.74

0.00

II

0.00

1,825.00

1,825.00

175.74

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor, Mesteacănului, Maierilor)

I

0.00

4,104.46

4,104.46

0.00

II

0.00

4,000.00

4,000.00

104.46

8

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

I

154.87

52.03

52.03

II

3.10

203.80

203.80

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

I

856.58

70.00

70.00

II

16.58

910.00

910.00

10

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

I

585.51

16.02

16.02

II

11.53

590.00

590.00

11

Pachet strazi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16

Februarie)

I

0.00

950.00

950.00

II

0.00

950.00

950.00

12

Pachet strazi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

I

1,359.79

14.08

14.08

II

153.87

1,220.00

1,220.00

13

Pachet strazi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

I

1,080.00

161.08

161.08

II

140.08

1,101.00

1,101.00

14

Modernizare strada Tractorului

I

4,917.23

416.69

416.69

II

4,733.92

600.00

600.00

15

Modernizare prelungire strada Turda

I

730.68

4.05

4.05

II

684.73

50.00

50.00

Nr. ort

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie

I

960.43

139.57

139.57

II

0.00

1,100.00'

1,100.00

17

Modernizare strada Podului

I

15,345.66

-15,345.66

-15,345.66

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu

I

5,339.77

475.89

475.89

II

15.66

5,800.00

5,800.00

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

I

3,174.99

-3,174.99'

-3,174.99

II

0.00'

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

169,969.11

0.00

169,969.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

32,927.31

0.00

32,927.31

32,774.35

40,001.42

47,186.03

17,080.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș

I

9,586.03

9,586.03

0.00

0.00

0.00

0.00

11

2,347.31

2,347.31

3,843.73

3,394.99

0.00

0.00

2

Reabilitare Podul Gării

1

930.00

930.00

0.00

II

930.00

930.00

0.00

3

Modernizare pod strada Rozmarinului

1

8,430.99

8,430.99

0.00

II

4,000.00

4,000.00

4,430.99

4

Modernizare prelungire strada Oasa (pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU)

1

2,523.03

2,523.03

0.00

II

2,450.00

2,450.00

73.03

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie

1

12,507.15

12,507.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,000.00

3,000.00

4,000.00

5,278.10

229.05

0.00

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

1

36,328.33

36,328.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

14,000.00

14,000.00

5,000.00

11,328.33

5,000.00

1,000.00

7

Amenajare parcare Piața Cibin

1

87,956.98

87,956.98

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00'

8,920.00'

20,000.00

41,956.98

16,080.00

8

Statie alimentare autobuze cu gaz -CNG

1

0.00'

0.00

0.00'

II

0.00

0.00

0.00

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor

1

11,706.60

11,706.60

0.00

II

5,200.00

5,200.00

6,506.60

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

1

35,612.66

119,780.11

205.00

119,985.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

2,950.05

48,546.72

205.00

48,751.72

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.00

a.

Total, achiziții imobile ( 1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

1,647.00

0.00

1,647.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,647.00

0.00

1,647.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Statii de autobus

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

I

0.00

0.00

II

0.00

0.00

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

I

420.00

420.00

II

420.00

420.00

4

Sisteme de suporți metalici destinati parcărilor vele

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

I

600.00

600.00

II

600.00

600.00

7

Sistem automat de închiriere biciclete in regim seif-service- Sibiu Bike City cu montaj

I

0.00

0.00

II

0.00

0.00

8

Biciclete electrice

I

17.001

17.00

II

17.00

17.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

3,422.14

7,649.14

205.00

7,854.14

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,895.41

9,175.87

205.00

9,380.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparatii capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

I

127.33

0.00

0.00

II

95.20

32.13

32.13

2

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Sapca)(DALI+PT+DE)

I

343.91

0.00

0.00

II

0.00

343.91

343.91

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

I

114.90

0.00

0.00

II

0.00

114.90

114.90

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor(SF+PT+DE)

I

21.78

69.20

69.20

II

20.98

70.00

70.00

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

I

70.00

70.00

II

70.00

70.00

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str. Rusciorului(SF+PT+DE)

I

200.00

200.00

II

200.00

200.00

8

Viabilizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

I

150.00

' 150.00

II

150.00

150.00

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

1

720.00

720.00

II

720.00

720.00

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom Ill(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

600.00

600.00

II

600.00

600.00

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibin - Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos. Alba lulia(DAU+PT+DE)

1

238.00

51.04

51.04

II

0.00

289.04

289.04

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Maria Tereza) (DALI+PT+DE)

1

142.80

357.20

357.20

II

0.00

500.00

500.00

1A

Pod nou ceste Cibin in zona cartierului

■'

300.00

300.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări I anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

i +ut)

II

300.00

300.00

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

I

200.00

200.00

II

200.00

200.00

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

I

15.00

15.00

II

15.00

15.00

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

I

190.00

190.00

II

190.00

190.00

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

I

30.00

30.00

II

30.00

30.00

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini(PT+DE si alte studii)

I

114.08

-114.08

-114.08

II

o.oo1

0.00

0.00

23

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibm(PT+DE si alte studii)

I

318.99

-79.80

-79.80

II

239.19

0.00

0.00

24

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

I

0 00

0 00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

I

146.37

153.63

153.63

II

0.00

300.00

300.00

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

27

Statii de incarnare electrice(PT+DE+alte studii)

I

170.00

170.00

II

170.00

170.00

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

I

0.00

0.00

II

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

30

Studiu de imbunatatire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

I

113.05

386.95

386.95

II

0.00

500.00

500.00

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) (AT)

I

34.53

0.00

0.00

II

32.13

2.40

2.40

33

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu,Drepatatii,Ghiocelului)(AT)

1

109.48

0.00

0.00

II

102.34

7.14

7.14

34

Pachet străzi zona Tiglari I((Dulgherilor,Mesteacănului, Hameiului,Garoafei, Maierilor)(AT)

1

89.25

o.ooJ

0.00

II

83.30

5.95'

5.95

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

1

134.47

0.00

0.00

' II

127.33

7.14

7.14

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

1

105.91

0.00

0.00

II

98.77

7.14

7.14

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februariej(AT)

1

132.09

0.00

0.00

II

123.76

8.33

8.33

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granituluij(AT)

1

74.08

0.00

0.00

II

60.38

13.70

13.70

39

Pachet străzi zona Gusterita Il(Bradului, Macazului,

1

49.09

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

vnior)(A i)

II

37.78

11.31

11.31

40

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

96.69

0.00

0.00

II

78.84

17 85

17.85

41

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - Otelarilor (AT)

I

55.40

0.00

0.00

II

42.30

13.10

13.10

42

Modernizare strada Depoului(AT)

I

17.43

0.00

0.00

II

15.51

1.92

1.92

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

I

29.04

0.00

0.00

II

27.54

1.50

1.50

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

I

39.16

0.00

0.00

II

37.66

1.50

1.50

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

I

24.99

0.00

0.00

II

23.19'

1.80

1.80

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

I

18.63

0.00

0.00

II

16.48

2.15

2.15

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

I

17.32

0.00

0.00

II

15.17

2.15

2.15

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

I

29.75

0.00

0.00

II

23.80

5.95

5.95

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

I

17.85

0.00

0.00

II

14.28

3.57

3.57

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

I

14.28

0.00

0.00

II

10.71

3.57

3.57

51

Modernizare strada Macului(AT)

I

21.42

0.00

0.00

II

17.85

3.57

3.57

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

I

47.60

0.00

0.00

II

47.00

0.60

0.60

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

I

24.76

0.00

0.00

II

22.97

1.79

1.79

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

I

122.87

0.00

0.00

II

108.59

14.28

14.28

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

I

34.99

0.00

0.00

II

33.20

1.79'

1.79'

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

I

141.61

0.00

0.00

II

117.81

23.80

23.80

57

Modernizare str. Podului (AT)

I

144.89

0.00'

o.oo

II

121.09

23.80

23.80

58

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga - Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

113.35

0.00

0.00

II

100.26

13.09

13.09

59

Reabilitare strada Varșovia (SF+PT+DE+alte studii)

I

72.00

72.00

II

72.00

72.00

60

Reabilitare strada Bruxelles (SF+PT+DE+alte studii)

I

150.00'

150.00

II

150.00

150.00'

61

Coridor integrat de mobilitate - Calea Surii Mici (DALI+PT+DE+alte studii)

I

778.00

778.00

li

778.00

778.00

62

Parcare pe structura metalica zona Strada Valea Aurie -Gradina Zoo (SF+PT+DE+alte studii)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

63

Modernizare strada Trifoiului (Actualizare PT+DE+alte studii)

I

75.00

75.00

II

75.00

75.00

64

Modernizare strada Bratislava (DALI+PT+DE+alte studii)

I

70.00

70.00

II

70.00

70.00

65

Modernizare strada Malburg (DALI+PT+DE+alte studii)

I

60.00

60.00

II

60.00'

60.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilorf 1+2+3+...)

I

32,190.52

110,383.97

0.00

110,383.97

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

1,054.64

37,623.85

0.00

37,623.85

26,870.00

32,850.00

33,431.00

10,745.00

1

Consultanta pachete străzi

I

281.71

0.00

0.00

II

258.56

23.15

23.15

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

674.71

732.67

732.67

II

407.38

1,000.00

1,000.00

3

Consultanta pachete străzi BERD

I

588.24

508.27

508.27

II

296.51

800.00

800.00

4

Analiza, studii si documentatii pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbana

I

160.70

160.70

II

160.70

160.70

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

I

89.85

0.15

0.15

II

0.00

90.00

90.00

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

I

49.39

0.61

0.61

II

0.00

50.00

50.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

8

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - (Stelarilor

I

3,486.62

525.21

525.21

II

11.83

4,000.00

4,000.00

9

Reparatii capitale străzi in cartierul Ștrand

I

48,734.00

48,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

10,000.00

10,000.00

5,000.00

14,298.00

18,691.00

745.00

10

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu

I

27,020.00

6,430.36

6,430.36

0.00

0.00

II

80.36

11,500.00

11,500.00

11,870.00

10,000.00

11

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga-Ostirii-Rahovei-M.Viteazu

I

13,552.00

13,552.00

0.00

0.00

II

5,000.00

5,000.00

5,000.00

3,552.00

12

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

I

38,740.00

38,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

14,740.00

10,000.00

4

Titlul 58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-

I

129,937.30

205,568.99

0.00

220,343.79

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,017.75

117,914.15

0.00

118,380.21

191,806.79

36,076.34

0.00

0.00

4.1

Cap, 51.02 total (A + B + C), din care:

|    1,318.27

0.00

..         0.0Q

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

|     ' 0.00

.■i53i8'.27|         b.M

1,318.27

0,00

0.00

0.00

0.00

Nr. ort

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

I

1,318.27

0.00

0.00'

II

0.00

1,318.27

1,318.27

4.2

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

II

3,8Ș9.03

0.00

0.00

13,794.60

48,500.72

0.00

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

57,974.92

13,794.60

0.00

13,794.60

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

48,500.72

0.00

48,500.72

19,373.34

6.43

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,982.82

0.00

0.00

II

773.79

7,209.03

7,209.03

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,545.17

0.00

0.00

II

2,615.62

4,929.55

4,929.55

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,459.26

0.00

0.00

II

165.45

7,293.81

7,293.81

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,284.72

0.00

0.00

II

142.08

7,142.64

7,142.64

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la școala Gimnaziala N.lorga Sibiu

1

8,097.61'

3,514.24

3,514.24

0.00

II

53.55

7,990.28

7,990.28

3,568.02

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr.36, Sibiu

1

3,032.01

1,331.12

1,331.12

' 0.00

II

37.31'

3,250.00

3,250.00

1,075.82

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala

I.L.Caragiale

1

12,510.75

0.00'

0.00

0.00

II

63.69

5,028.05

5,028.05

7,419.01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala Gimnaziala nr.1

1

4,062.58

2,210.34

2,210.34

0.00

II

37.54

4,846.02

4,846.02

1,389.36

Q

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta

1

0.00

6,738.90

6,738.90

o.od

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

811.34

811.34

5,921.13

6.43

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Cap» 66,02 total (A + B + C), din care:

I

17,070.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

30.25

13 389.50

0.00

13,389.50

3,651.08

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

0.00

4,048.10

2,713.54

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

4,048.10

2,713.54

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

I

10,284.14

o.oo'

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

9,341.40

937.54

4.3

Cap, 67,02 total (A + B + C), din care;

&

. ■ > . QjOO

Wf?

0.00

■ 0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0,00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona cartierului Tilișca

I

14,774.80

14,774.80

II

466.06

466.06

4,770.04

9,538.70

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

2J73.26

8.442.60

________°'00

0,00

0,00

0.00

T

' QQ 0Q

CD

—0 00

6^416 44

4,1O1’.42

" n nn

n aa

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

2,173.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

0.00

2,075.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice

I

2,173.26

0.00

0.00

II

98.00'

2,075.26

2,075.26

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

7,444.10

0.00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

4,041.18

0.00

4,041.18

3,402.92

0.00

0.00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str. Otelarilor, destinat comunităților marginalizate

I

5,456.63

5,456.63

0.00

II

3,130.00

3,130.00

2,326.63

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

1,987.47

1,987.47

0.00

II

911.18

911.18

1,076.29

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

I

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

0.00

998.50

0.00

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

300.00

o.bo

300.00

698.50

0.00

0.00

0.00

1

Strategie inteligenta bazata pe integrare si urbanizare smart - Sibiu SMART

I

998.50

998.50

0.00

II

300.00

300.00

698.50

4.5

Cap, 84.02 total (A + B + C), din care:

31,400.02

183331-79

0.00

183,331.79

0,00

0.00

0.00

0.00

II

0 47

48,289.22

0.00

48,289.22

159,910.91 .....

26,531.21

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

21,423.92

20,083.89

0.00

20,083.89

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

19,520.84

0.00

19,520.84

12,134.66

9,852.31

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu

I

21,423.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,243.35

1,243.35

10,328.26

9,852.31

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

I

16,171.76

16,171.76

0.00

II

16,095.61

16,095.61

76.15

3

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

I

3,912.13

3,912.13

0.00

II

2,181.88

2,181.88

1,730.25

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...

I

0.00

56,459.59

0.00

56,459.59

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,045.79

0.00

2,045.79

40,534.90

13,878.90

0.00

0.00

1.

Traseu pietonal si pentru biciclist! de-a lungul râului Cibin

I

56,459.59

56,459.59

0.00

0.00

II

2,045.79

2,045.79

40,534.90

13,878.90

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

' I

29,976.10

106,788.31’

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

29,976.10

106,788.31

0.00

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,722.59

0.00

26,722.59

107,241.35

2,800.00

I0.00

0.00

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal. Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava

I

29,976 10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

18,046.70

18,046.70

9,128.93

2,800.00

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -40 de autobuze CNG si statii de încărcare

I

81,919.48

81,919.48

0.00

II

7,160.30

7,160.30

74,759.18

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

I

11,450.95

11,450.95

0.00

II

974.61

974.61

10,476.34

4

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service - Sibiu Bike City

I

13,417.88

13,417.88

0.00

II

540.98

540.98

12,876.90

1

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Total general, din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1

A

Lucrări in continuare

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

I

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

II

0.00

o.oo’

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul

71

Active nefinanciare, din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1

Cap. 84.06 total (A + B + C), din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

I

787.071

282.93'

282.93

II

0.00

1,070.00

1,070.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

I

4,617.21

102.79

102.79

II

0.00

4,720.00

4,720.00

3

Pachet străzi zona Lazaret III (Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

I

2,977.45

36.27

36.27

II

0.00

3,013.72

3,013.72

4

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca (Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

I

0.00

4,934.44

4,934.44

II

o.oo'

4,934.44

4,934.44

5

Pachet străzi zona Turnisor IV (Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

I

6,961.75

4.42

4.42

ll'

696.17

6,270.00'

6,270.00

6

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

I

6,356.70

0.96

0.96

II

635.66

5,722.00

5,722.00

Nota: Acest formular reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii.


CONTRAS SECRET Dor


NEAZÂ, GENERAL, Nistor


PREȘEDINTE ppiSEDINȚĂ, Corina Bp^or

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare Anexa nr. 2> /la HCL nr. 332-^/2020 parțială sau integrală de la bugetul local

AUGUST 2020                                                                                                                                                                        _ |ej -

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

703,806,743.78

703,806,743.78

215,519,210.00

0.00

0.00

0.00

215,519,210.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

336,499,805.00

336,499,805.00

83,190,780.00

0.00

0.00

0.00

83,190,780.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

287,890,818.78

287,890,818.78

52,912,310.00

0.00

0.00

0.00

52,912,310.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

79,416,120.00

79,416,120.00

79,416,120.00

0.00

0.00

0.00

79,416,120.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02 AUTORITATI PUBLICE TOTAL din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

' 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotări

5,470,420.00

5,470,420.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

5,470,420.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02 INVATAMANT TOTAL din care

14,289,190.00

14,289,190.00

8,785,500.00

0.00

0.00

0.00

8,785,500.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

11,768,690.00

11,768,690.00

6,265,000.00

0.00

0.00

0.00

6,265,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand HCL 235/2019

11,768.690.00

11,768,690.00

6.265,000.00

0.00

0 00

0 00

6,265,000 00

0.00

000

0.00

01

c

Alte chelt de investiții, total din care

2,520,500.00

2,520,500.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

310,500.00

310,500.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I

I

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -un PUZ-uri

1,760,000.00

1,760,000.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

288,873,563.00

288,873,563.00

55,414,620.00

0.00

0.00

0.00

55,414,620.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

197,951,409.00

197,951,409.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajare Lacul lui Binder HCL 380/2017

12,603,349.00

12,603,349.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu HCL 130/2018 si HCL 375/2019

185,348,060.00

185,348,060.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

84,431,404.00

84,431,404.00

5,360,000.00

0.00

0.00

0.00

5,360,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Complex de agrement si sport

67,274,650.00

67,274,650.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0 00

3,000,000.00

0.00

0.00

0 00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj HCL 140/2019

2,381,954.00

2,381,954.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

6,490,750.00

6,490,750.00

6,490,750.00

0.00

0.00

0.00

6,490,750.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,275,000.00

2,275,000.00

2,275,000.00

0.00

0.00

0.00

2,275,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

2,090,750.00

2,090,750.00

2,090,750.00

0.00

0.00

0.00

2,090,750.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

2,125,000.00

2,125,000.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

I

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Capitol 70.02.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

65,812,692.78

65,812,692.78

35,728,020.00

0.00

0.00

0.00

35,728,020.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

32,343,415.00

32,343,415.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A.B ,D HCL425/2011

17,283,450.00

17,283,450.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei HCL 45/2018

677,988.00

677,988.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din ana de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI) HCL 54/2018 si HCL 96/2018

1,763,192.00

1,763,192.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reparatii zidul cetatii - B-dul Coposuținclusiv Stâlpii Portii Gheorghe Lazar si Bastionul Haller) HCL 13/2019

7,782,876.00

7,782,876.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Reparatii Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii HCL 14/2019

1,233,881.00

1,233,881.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii HCL56/2019

330,937.00

330,937.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V Aaron(zona Bloc 23(nr 13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron) HCL 275/2019

768,731.00

768,731.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani(cofinantare) HCL 372/2019

2,072,680.00

2,072,680.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu HCL 373/2019

429,680.00

429,680.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

17,453,627.78

17,453,627.78

8,360,000.00

0.00

0.00

0.00

8,360,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018

1,977,757.78

1,977,757.78

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Creare centru multifuncțional in zona str Otelarilor. destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,620.00

5,456,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pasa; pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna HCL 473/2019

3,405,560.00

3,405,560.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in municipiul Sibiu-aferent contractului de delegare de gestiune(Sos Alba lulia, B-dul Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii)

6,603,690.00

6,603,690.00

6,350,000.00

0.00

0.00

0.00

6,350,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Lucrări de îmbunătățire a parametrilor tehnici la centrala termica Turismului

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

16,015,650.00

16,015,650.00

16,015,650.00

0.00

0.00

0.00

16,015,650.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

3,839,300.00

3,839,300.00

3,839,300.00

0.00

0.00

0.00

3,839,300.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

3,196,570.00

3,196,570.00

3,196,570.00

0.00

0.00

0.00

3,196,570.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -un PUZ-un

7,456,980.00

7,456,980.00

7,456,980.00

0.00

0.00

0.00

7,456,980.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,422,800.00

1,422,800.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL din care

9,022,139.00

9,022,139.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului(PNDL) HCL 313/2016

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0 00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

167,080.00

167,080.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

I

Prevederi 2020

I

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,080.00

1,080.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

320,338,739.00

320,338,739.00

107,455,570.00

0.00

0.00

0.00

107,455,570.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

97,349,922.00

97,349,922.00

25,776,540.00

0.00

0.00

0.00

25,776,540.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str Drumul Ocnei HCL162/2012

5,758,270.00

5,758,270.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare strada Papiu llanan HCL 377/2017

875,763.00

875,763.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Amenajări parcan in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr 4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr 22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3,Casa de Cultura,Șiretului nr 3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3,Aleea

Steaza, Str Rusciorului bl.52-54) HCL 183/2017

7,812,121.00

7,812,121.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Pachet străzi zona Turmsor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii, Ghiocelului)

5,448,170.00

5,448,170.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Modernizare strada Depoului HCL184/2016

944,680.00

944,680.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

776,740.00

0 00

0.00

0 00

01

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor) HCL 330/2017 si HCL 104/2019

2,000,734.00

2,000,734.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0 00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor,Mesteacănului,Maienlor HCL 107/2019

4,104,458.00

4,104,458.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Pachet străzi zona Tiglari ll(Hameiului,Garoafei)(BERD-TVA)

1,273,798.00

1,273,798.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

Pachet străzi zona Terezian(Caprionlor. Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(BERD-TVA)

6,573,177.00

6,573,177.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

01

10

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului. Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(BERD-TVA)

4,674,932.00

4,674,932.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

01

11

Pachet străzi zona Gusterita-TiliscațCisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(BERD-TVA)

5,871,983.00

5,871,983.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

0 00

0.00

0.00

01

12

Pachet străzi zona Turmsor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(BERD-TVA)

9,737,750.00

9,737,750.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

01

13

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(BERD-TVA)

8,292,230.00

8,292,230.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

01

14

Modernizare strada Tractorului HCL 48/2018

6,045,265.00

6,045,265.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

01

15

Modernizare prelungire strada Turda HCL 79/2019

840,290.00

840,290.00

50,000.00

0.00

0 00

0 00

50,000.00

0 00

0.00

0.00

01

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie HCL 378/2017

1,124,313.00

1,124,313.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

01

17

Modernizare strada Podului HCL 472/2018

16,171,760.00

16,171,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe Dima si ieșire Municipiul Sibiu HCL 278/2019

5,887,848.00

5,887,848.00

5.800,000.00

0.00

0.00

0.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HCL 393/2018

3,912,380.00

3,912,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

174,237,097.00

174,237,097.00

32,927,310.00

0.00

0.00

0.00

32,927,310.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș HCL199/2014

9,586,030.00

9,586.030.00

2,347,310.00

0.00

0.00

0.00

2,347,310.00

0.00

0.00

0 00

01

2

Reabilitare Podul Gării HCL165/2013

930,000.00

930,000.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pod strada Rozmarinului HCL370/2018

8,430,983.00

8,430,983.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz. Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL alocatii 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga -Selimbar- pe UATM SIBIU) HCL 231/2018

2,523,024.00

2,523,024.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie HCL 357/2018

12,507,145.00

12,507,145.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

36,328,324.00

36,328,324.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Amenajare parcare Piața Cibin

87,956,977.00

87,956,977.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG HCL 472/2018

4,268,016.00

4,268,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor HCL 300/2019

11,706,598.00

11,706,598.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

48,751,720.00

48,751,720.00

48,751,720.00

0.00

0.00

0.00

48,751,720.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

1,647,000.00

1,647,000.00

1,647,000.00

0.00

0.00

0.00

1,647,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-un

9,380,870.00

9,380,870.00

9,380,870.00

0.00

0.00

0.00

9,380,870.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

37,623,850.00

37,623,850.00

37,623,850.00

0.00

0.00

0.00

37,623,850.00

0.00

0.00

0.00

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.


PREȘEDINTE

Corlnal


E ȘEDINȚĂ, lokor


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR'teENERAL, Dorin /lie Nistor


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. Z /la HCL nr. /2020


PREȘEDINTE DE


HNTA


CORINA Bi


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

DORIN ILIE NISTOR


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. >4 /la HCL nr.^^ /2020

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții”

Cap. 84.02 pe anul 2020

August 2020                                                                                                            - ]gj _

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investitii

Valoarea

Plati efectuate *)

Poz

Bug

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

II. Dotări independente (b)                                         TOTAL,

din care :

1,647,000.00

1

Statii de autobus

160,000 00

03

2

Autobuze/mmibuze ecologice si sisteme conexe

0 00

02

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

420.000 00

03

4

Sisteme de suporți metalici destinati parcărilor velo

50,000 00

03

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

400,000 00

03

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

600,000.00

03

7

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City cu montaj

0.00

03

8

Biciclete electrice

17,000 00

02

III. Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice(c) TOTAL, din care :

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

100.000 00

01

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

9,380,870.00

1

Reparatii capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

32,130.00

01

2

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Sapca)(DALI+PT+DE)

343,910.00

01

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehmca+PT+DE)

114,900 00

01

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turmsor(SF+PT+DE)

70,000.00

01

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

400,000 00

01

6

Drum de legătură intre str Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

70,000.00

01

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str Căpriorilor, Drumul Ocnei si str Rusciorului(SF+PT+DE)

200,000 00

01

8

Viabilizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

300,000 00

01

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

150,000.00

01

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

720,000.00

01

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom lll(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

600,000.00

01

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibm-Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1,000,000 00

01

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

200,000.00

01

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos Alba lulia(DALI+PT+DE)

289,040 00

01

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Mana Tereza)(DALI+PT+DE)

500,000 00

01

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului Resita(SF+PT+DE)

300,000 00

01

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

200,000 00

01

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

15,000.00

01

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

190,000 00

30

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

30,000 00

30

21

Condor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

100,000 00

01

22

Condor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Anm(PT+DE si alte studii)

0 00

01

23

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibm(PT+DE si alte studii)

0 00

01

24

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

0 00

03

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

300,000.00

01

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

500,000 00

01

27

Statii de mcarcare electnce(PT+DE+alte studii)

170,000 00

01

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gustentei(SF+PT+DE si alte studii)

120,000 00

01

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

0.00

01

30

Studiu de îmbunătățire a conectivității cartierelor Lazaret si Gustenta cu zona Centrala

500,000 00

30

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

500,000 00

01

32

\menajan parcan in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct.Aleea Streiu

ir 4-6;Lomonosov nr 1-Calea Dumbraviinr 22.Constituției nr 1-Regele

-erdinand nr 3,Casa de Cultura.Șiretului nr3-7 si 13 intrarea Șiretului nr.2 si

-3,Aleea Steaza. Str Rusciorului bl 52-54) (AT)

2.400 00

01

33 \

3achet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor. Ion \garbiceanu,Drepatatn,Ghiocelului)(AT)

7,140 00

01

34

Pachet străzi zona Tiglan I((Dulgherilor,Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maierilor)(AT)

5,950 00

0

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

7,140 00

0

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

7,140.00

o-

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(AT)

8,330.00

01

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Gramtului)(AT)

13,700.00

01

39

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(AT)

11,31000

01

40

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

17,850.00

01

41

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str Henri Coanda -Otelarilor (AT)

13,100 00

01

42

Modernizare strada Depoului(AT)

1,920.00

01

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

1,500 00

01

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

1,500.00

01

45

Modernizare strada Fabncii(AT)

1,800 00

01

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

2,150 00

01

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

2,150.00

01

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

5,950.00

01

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

3,570 00

01

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

3,570 00

01

51

Modernizare strada Macului(AT)

3,570 00

01

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

600 00

01

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str 0 Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

1,790 00

01

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei. intre Ghe Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

14,280 00

01

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

1,790.00

01

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

23,800 00

01

57

Modernizare str Podului (AT)

23,800.00

01

58

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N lorga -Oștirii - Rahovei - M Viteazu (AT)

13,090 00

01

59

Reabilitare strada Varsovia(SF+PT+DE+alte studii)

72,000 00

01

60

Reabilitare strada Bruxelles(SF+PUZ+PT+DE +alte studii)

150,000 00

01

61

Dondor integrat de mobilitate - Calea Suni Mici(DALI+PT+DE+alte studii)

778,000 00

01

62 i.

Parcare pe structura metalica zona Strada Valea Aurie - Gradina ^oo(SF+PT+DE+alte studii)

60,000 00

01

63

Modernizare strada Trifoiului(Actualizare PT+DE+alte studii)

75,000.00

01

64

Modernizare strada Bratislava(DALI+PT+DE+alte studii)

70,000 00

01

65

Modernizare strada Marburg(DALI+PT+DE+alte studii)

60,000.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

TOTAL, din care :

37,623,850.00

1

Consultanta pachete străzi

23,150.00

01

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

1,000,000.00

01

3

Consultanta pachete străzi BERD

800,000.00

01

4

Analize, studii și documentații pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbană

160,700.00

01

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

90,000 00

30

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

50,000.00

30

7

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

1,000,000.00

01

8

Reparatii capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda -Otelarilor HCL 192/2017 si HCL 12/2019

4,000,000.00

01

9

Reparatii capitale străzi in cartierul Ștrand HCL 262/2019

10,000,000.00

01

10

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu HCL 310/2018

11,500,000.00

01

11

Reparatii capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga -Oștirii - Rahovei - M.Viteazu HCL 279 /2019

5,000,000.00

01

12

Reparatii capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

4,000,000.00

01

TOTAL GENERAL

48,751,720.00

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE


EDINTA


SECRETAR GENERAL

CORINA


KOR


IISTOR


juaețui sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU


Anexa nr. O /la HCL nr.^J^/2020

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 68.02.50.50

ANUL 2020

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim

III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

9,164.00

0.00

9,164 00

1,950 00

0 00

1,950.00

2,904.00

0.00

2,904.00

2,201.00

0.00

2,201.00

2,109.00

0.00

2,109.00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE (01+79+85)

8,004.00

0.00

8,004.00

1,950.00

0.00

1,950 00

2,544.00

0.00

2,544 00

2,001.00

000

2,001 00

1,509.00

0.00

1,509 00

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55

01

8,004.00

0.00

8,004.00

1,950 00

0.00

1,950 00

2,544 00

0.00

2,544.00

2,001.00

0.00

2,001.00

1,509.00

0 00

1,509 00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(COD

10

5,960.00

33.00

5,993.00

1,657.00

0.00

1,657.00

1,745.00

0.00

1,745.00

1,508.00

33.00

1,541.00

1,050.00

0.00

1,050.00

4

Cheltuieli salariale in bam(cod

10.01.01 la 10 01.30)

1001

5,676.00

32.30

5,708 30

1,597.00

0 00

1,597.00

1,588.00

0 00

1,588.00

1,468.00

32.30

1,500 30

1,023.00

0.00

1,023 00

5

Salarii de baza

100101

4,616.00

32 30

4,648 30

1,300 00

000

1,300 00

1,300.00

0 00

1,300.00

1,200.00

32.30

1,232.30

816 00

0 00

81600

9

Sporun pentru condiții de munca

100105

722.00

0.00

722 00

200 00

0 00

200.00

192 00

0.00

192.00

180.00

0 00

180.00

150.00

0.00

150 00

10

Alte sporuri

100106

43 00

0.00

43 00

15.00

0.00

15 00

1500

0 00

15.00

10 00

0 00

10 00

3 00

000

300

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

5.00

0.00

5 00

1 00

0.00

1 00

1.00

0 00

1.00

2 00

0.00

2.00

1.00

000

1 00

17

Indemnizații de delegare

100113

3.00

0 00

300

1.00

0.00

1 00

0.00

0.00

0.00

1 00

0.00

1 00

1 00

000

1 00

21

Indemnizații de hrana

100117

287.00

0 00

287.00

80.00

0 00

80 00

80 00

0.00

80 00

75 00

0.00

75 00

52 00

0 00

52.00

23

Cheltuieli salanale in natura(cod

10.02.01 la 10 02.30)

1002

109.00

0.00

109 00

000

0.00

0 00

109 00

0.00

109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

29

Vouchere vacanta

100206

109.00

0 00

109.00

0 00

0 00

0 00

109 00

0 00

109 00

0 00

0.00

0.00

0.00

000

000

31

Contributii(cod 10.03 01 la 10 03 06)

1003

175 00

0.70

175.70

60 00

0 00

60 00

48.00

0 00

48 001

40.00

0 70

40 70

27.00

0 00

27 00

32

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

15.00

0 00

15.00

9 00

0 00

900

6.00

0 00

6 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

000

33

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

3.00

0.00

3.00

3.00

0 00

3.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

34

Contnbutii de asigurări sociale de sanalate

100303

5.00

0.00

5 00

3 00

0 00

3 00

2 00

0.00

2 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

35

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli

100304

3.00

0.00

3 00

3.00

0.00

3 00

000

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

37

Contribuții pt concedii si Indemnizații

100306

2.00

0 00

200

2 00

0.00

2 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

000

38

Contnbutii la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

147.00

0 70

147 70

40 00

0.00

40 00

40 00

0.00

40.00

40 00

0 70

40 70

27.00

0 00

27 00

39

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 ta 20.03)

20

858.00

-33.00

825.00

133.00

0.00

133.00

639.00

0.00

639.00

48.00

-33.00

15.00

38.00

0.00

38.00

40

Bunuri si servlcii(cod 20.01 01 la 20 01 30)

2001

447.50

189.77

637.27

67.00

0 00

67 00

344 50

0.00

344 50

19.00

189.77

208.77

17.00

0 00

17.00

41

Furnituri de birou

200101

20.00

0.00

20 00

6.00

0 00

6 00

5 00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

4.00

0.00

4 00

42

Materiale pentru curățenie

200102

6.00

0.00

600

2.00

0.00

200

3 00

0.00

3 00

1.00

0.00

1 00

0.00

0 00

0 00

43

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

41.00

0.00

41 00

20 00

0.00

20.00

1500

0.00

15.00

3.00

0.00

3 00

3.00

0.00

3.00

44

Apa, canal si salubritate

200104

6.50

0.00

6.50

2.00

000

2.00

2.50

0.00

2.50

1 00

0.00

1.00

1.00

0 00

1 00

45

Carburanți si lubrefianli

200105

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0 00

300

0.00

3 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

46

Piese de schimb

200106

1.00

0.00

1.00

0 00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

48

Posta, telecomunicații, radio, tv, ntemet

200108

20.00

000

20 00

700

0.00

700

5 00

0.00

5.00

4 00

0 00

4.00

4.00

0 00

4.00

50

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

350.00

189 77

539 77

30 00

0.00

30 00

31000

0 00

310 00

5 00

189 77

194.77

5.00

000

5.00

51

Reparatii curente

2002

10.00

000

1000

000

0 00

0 00

10 00

0 00

10.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

52

Hrana(cod 20.03.01+20 03 02)

2003

260.00

-248 00

1200

2 00

0.00

200

253 00

0 00

253 00

2.00

-248.00

-246.00

3.00

0.00

300

53

Hrana pentru oameni

200301

260 00

-248 00

12.00

2 00

0 00

2 00

253.00

0.00

25300

2.00

-248 00

-246 00

3 00

000

3 00

55

Medicamente si materiale sanitarefcod 20.04.01 la 20 04 04)

2004

1.00

000

1 00

000

0 00

000

1 00

0 00

1.00

000

0.00

0.00

0.00

000

000

59

Dezinfectant!

200404

1 00

000

1 00

000

0.00

000

1 00

0.00

1 00

0.00

0.00

0 00

000

000

000

60

Bunun de natura obiectelor de

2005

27.00

23 03

50 03

1000

0 00

1000

5.00

000

5.00

7.00

23.03

30.03

5 00

000

5 00

62

Lenjerie si accesorii de pat

200503

2.00

000

2.00

000

0 00

000

0.00

0 00

0 00

2.00

0.00

2.00

0.00

0 00

0.00

63

Alte obiecte de inventar

200530

25.00

23.03

48 03

1000

0 00

10 00

5.00

0 00

5.00

5.00

23.03

28 03

5 00

000

5.00

64

Deplasări, detasari, transferări

2006

8 00

0 00

800

2.00

0 00

2 00

2.00

0.00

2.00

200

000

2.00

2.00

000

2 00

65

Deplasau interne, detasari, transferări

200601

8.00

000

800

2.00

0.00

200

2.00

0.00

2.00

2.00

000

2 00

2.00

0 00

2 00

69

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

3.00

000

3.00

000

0 00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

000

0.00

3 00

0 00

3 00

71

Pregătire profesionala

2013

6.00

000

6 00

0 00

0 00

000

3 00

0.00

300

3.00

000

3 00

0 00

000

0.00

72

Protecția muncii

2014

1500

0 00

1500

5.00

000

5.00

5 00

0.00

5.00

3 00

0 00

3.00

2.00

000

2 00

87

Alte cheltuieli(cod 20 30.01 la 20.30 30)

2030

80.50

2.20

82.70

47.00

0 00

47.00

15 50

0.00

15.50

12.00

2.20

14.20

6 00

0.00

6 00

88

Reclama si publicitate

203001

5 00

2.20

7.20

2.00

0 00

2.00

1.00

0.00

1.00

1 00

2.20

3.20

1.00

0 00

1.00

90

Prime de asigurare non-viata

203003

4.00

000

4.00

4.00

0 00

400

0.00

0.00

0 00

000

000

0.00

000

000

000

91

Chirii

203004

20.00

000

20.00

20 00

0 00

20 00

0 00

0 00

0.00

0.00

I0.00

0.00

0.00

000

0 00

92

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

50.00

0 00

50 00

20 00

0 00

20 00

1500

0 00

15.00

10.00

000

10.00

5 00

000

5 00

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

1.50

000

1 50

1.00

0 00

1 00

-0.50

0 00

-0.50

1 00

000

1.00

0 00

0.00

0 00

168

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

663.00

0.00

663.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

315.00

0.00

315.00

308.00

0.00

308.00

170

Ajutoare sociale

5702

663.00

000

663 00

20 00

0.00

20 00

20 00

0.00

20 00

315.00

0.00

315.00

308 00

0 00

308 00

171

Ajutoare sociale in numerar

570201

663 00

000

663 00

20 00

0.00

20 00

20 00

0 00

20 00

315 00

0.00

315.00

308 00

000

308 00

172

Ajutoare sociale in natura

570202

0 00

000

0 00

000

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

173

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

523.00

0.00

523.00

140.00

0.00

140.00

140.00

0.00

140.00

130.00

0.00

130.00

113.00

0.00

113.00

176

Asociatii si fundatii

5911

287.00

0.00

287 00

80 00

000

80 00

75.00

0.00

75 00

70 00

0.00

70.00

62.00

0 00

62.00

180

Sume aferente persoanelor cu handicap neicadrate

5940

236 00

000

236.00

60 00

0 00

60 00

65 00

0.00

65.00

60 00

0.00

60.00

51.00

000

51.00

181

Indemnizații acordate panntilor pentru supravegherea copiilor pe perioada

5942

0.00

0 00

000

0.00

000

0 00

0 00

0 00

000

000

000

0 00

0 00

0.00

0.00

182

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1,160.00

0.00

1,160.00

0.00

0.00

0.00

360.00

0.00

360.00

200.00

0.00

200.00

600.00

0.00

600.00

183

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,160.00

0.00

1,160.00

0.00

0.00

0.00

360.00

0.00

360.00

200.00

0.00

200.00

600.00

0.00

600.00

184

Active fixe

7101

1,160.00

000

1,160 00

000

0 00

0 00

360 00

0.00

360 00

200.00

0.00

200.00

600.00

0.00

600.00

185

Construcții

710101

800 00

-41.10

758.90

0.00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

200.00

-41.10

158.90

600.00

000

600.00

186

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

161.00

9 00

170.00

0.00

0 00

000

161 00

0.00

161.00

0.00

9.00

9.00

0.00

000

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influente

Plan rectifica! trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim

III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

187

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

105 00

32.10

137.10

0.00

0.00

0 00

105.00

0.00

105 00

0.00

32 10

32.10

0.00

0.00

0.00

188

Alte active fixe (iundusiv reparatii capitale)

710130

94.00

0.00

94.00

0 00

0.00

0 00

94.00

0.00

94.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

189

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0.6(1

0.00

O.CO

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0.00

0.00

0 00

o.co

0.00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191

Excedent

91.01

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

Președintele ședință Corina dokor


Contrasemnează

Secretar General
Dorințe Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. £> /la HCL nr. 3^2/ /2020


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII SI SURSE DE FINANȚARE

cu finanatare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul

2020

pentru:

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU

cod fiscal:

14387889

*) l-credit de angajament                                            aprobat conform

HCL

nr.                        |

din data de :

*) 1 l-credit bugetar

- MII Lei -

Nr.cr t

Denumire indicator (sursa/capitot/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

1

BUGET LOCAL Total general, din care:

1

o

1,629.44

41.10

1,670j54

0.00

o

0

0

II

0

1,160,00

0.00

1,160.00

510.54

0

0

0

1.1

A

Lucrări in continuare

1

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

II

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

1.2

B

Lucrări noi

1

0

1,269.44

0.00

1,269.44

0.00

0

0

0

II

0

800.00

-41.10

758.90

510.54

0

0

0

1.3

C

Alte cheltuieli de investitii

1

0

360.00

41.10

401.10

I0.00

0

0

0

II

0

360.00

41.10

401.10

0.00

0

0

0

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatlei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

0

1,62944

41.10

1,670,54

0.M

0

0

0

II

n

1,160.00

0.00

510.54

0

0

0

2,1

! ’

- . ’•                                             ‘Li':

L.__-.1.

’ i                        <     ■

j ' âv''1 ”'1 '                                ' -c <

L..U , J.Jl

• ni

_.. "

r         t c. /d

I

L .JftÎL___

510.64

0

‘WÎV* 0

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

n

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

0

1,269.44

0.00

1,269.44

0.00

0

0

0

n

0

800.00

-41.10

758.90

510.54

0

0

0

1.

Reabilitarea și modernizarea cladini existente cu funcțiunea "Adăpost de noapte"

0

1,269.44

0.00

1,269.44

0.00

ii

0

800.00

-41.10

758.90

510.54

C

Alte cheltuieli de investitii (total)

0

360.00

41.10

401.10

0.00

0

0

0

ii

0

360.00

41.10

401.10

0.00

0

0

0

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

ii

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

Total, dotări independente (1+2+3+...)

0

290.00

41.10

331.10

0.00

0

0

0

ii

0

290.00

41.10

331.10

0.00

0

0

0

1.

Calculator+monftor

0

54.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

n

n

Nr.cr t

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

b.

2.

Mașina de spalat vase cu capota

1

0

20.00

0.00

20 00

0.00

0 00

0 00

0.00

II

0

20.00

0.00

20.00

0 00

0 00

0.00

0.00

3

Mașina de gătit cu 6 focuri, cuptor gaz + suport încins

1

0

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0 00

II

0

23 00

0.00

23.00

0.00

0 00

0.00

0.00

4

Mașina de gătit cu placa radianta

1

0

33.00

0.00

33 00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0

33.00

0.00

33 00

0.00

0 00

0.00

0 00

5

Mașina de tocat carne profesionala

1

0

4 00

0.00

4.00

0.00

0.00

0 00

0.00

II

0

4.00

0.00

4.00

0 00

0 00

0.00

0.00

6

Hota

1

0

10.00

0 00

10 00

0 00

0.00

0.00

0.00

II

0

10.00

0.00

10.00

0 00

0 00

0.00

0.00

7

Sistem aer condiționat multisplit

1

0

15 00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0 00

II

0

15.00

0.00

15.00

0.00

0 00

0.00

0 00

8

Pat medical reglabil cu telecomanda

1

0

15.00

0.00

15 00

0 00

0 00

0.00

0 00

II

0

15.00

0.00

15 00

0.00

0.00

0.00

0 00

9

Autoturism de teren 4x4

1

0

86.00

0.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0 00

II

0

86.00

0.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Licența windows+licenta Office

1

0

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Laptop cu sistem operare si soft birotica

1

0

6.00

0.00

6.00

0 00

0.00

0.00

0.00

II

0

6 00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Tunel dezinfectant / decontaminare

1

0

0 00

27.10

27.10

0 00

0.00

0.00

0 00

II

0

0 00

27.10

27.10

0.00

0.00

0 00

0.00

13

Nebulizator pentru dezinfectie / generator abur

1

0

0.00

5 00

5.00

0.00

0 00

0 00

0.00

II

0

0.00

5.00

5 00

0 00

0.00

0 00

0.00

14

Laptop inclusiv licența Windows 10 pro si Office

1

0

0.00

6.00

6.00

000

0.00

0.00

0.00

II

0

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0 00

0 00

15

Multifuncționala

1

0

0.00

3.00

3.00

0.00

0 00

0 00

0 00

II

0

0.00

3.00

3.00

0.00

0 00

0 00

0.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

1

0

70.00

0.00

70.00

0.00

0

0

0

II

0

70.00

0.00

70.00

0.00

0

0

0

1.

Reabilitare clădire “Club de zi persoane vârstnice” strada Andrei Saguna nr 21 (faza DALI + PT)

1

0

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0

50.00

0.00

50 00

0 00

0.00

0.00

0.00

2.

Reabilitarea si modernizarea cladini existente cu funcțiunea "Adăpost de noapte" (actualiz^e faza DALI)

1

0

20.00

0.00

20.00

0 00

0 00

0 00

0.00

II

0

20 00

0.00

20 00

0.00

0.00

000

0.00

Președinte de ședință

Corina Bdkor                                                              .

Cni                                      /

Contrasem Secret;

Dorin


ează jneral istor

Anexa nr. /la HCL nr. /2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2020, cu finanțare parțiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru capitolul 68.02

INV mii iei

C+M

Nr.crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoarea totala

*)

Valoarea totala actualizata **)

Cheltuieli totale col 5 la col 9

Finanțate din:

Capacitati

Termen P.I.F

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocatii bugetare (col 10 + col 11)

din care

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL din care:

1,670.54

1,160.00

1,160.00

1,160.00

A

Lucrări in continuare

B

Lucrări noi

1,269.44

758.90

758.90

758.90

C

Alte cheltuieli de investitii

401.10

401.10

401.10

401.10

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare Cap 68.50 TOTAL din care:

1,670.54

1,160.00

1,160.00

1,160.00

A

Lucrări in continuare Obiectivul

B

Lucrări noi

1,209.44

758.90

758.90

758.90

B 1.

Reabilitarea si modernizarea clădirii existente cu funcțiunea “Adăpost de noapte"

1,269.44

758.90

758.90

758.90

C

Alte cheltuieli de investitii din care

401.10

401.10

40’1.10

401.10

b.

Dotări independente

331.10

331.10

331.10

331.10

I

L___

Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

70.00

70 00

70.00

70.00

Președinte de sredință

Corina B^kor

Contrasemnează

Secretar Generai

v                                                                Dorin IlipÂlîQtnr

Anexa nr. 8 /la HCL nr.Z2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU

LISTA

poziției C "Alte cheltuieli de investitii", defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020 repartizate pentru capitolul 68.02

LEI

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plati efectuate *)

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile

1....................

II. Dotări independente

331,100

1. Calculator+monitor

buc

12

54,000

2. Mașina de spalat vase cu capota

buc

1

20,000

3. Mașina de gătit cu 6 focuri, cuptor gaz + suport incins

buc

1

23,000

4, Mașina de gătit cu placa radianta

buc

2

33,000

5. Mașina de tocat carne profesionala

buc

1

4,000

6. Hota

buc

1

10,000

7. Sistem aer condiționat multisplit

buc

1

15,000

8. Pat medical reglabil cu telecomanda

buc

3

15,000

9. Autoturism de teren 4x4

buc

1

86,000

10. Licența windows+licenta oftice

buc

12

24,000

11. Laptop cu sistem operare si soft birotica

buc

1

6,000

12. Tunel dezinfectant / decontaminare

buc

2

27,100

13. Nebulizator pentru dezinfectie / generator abur

buc

2

5,000

14. Laptop inclusiv licența Windows 10 pro si oftice

buc

1

6,000

15. Multifuncționala

buc

1

3,000

III. Consolidări

1....................

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii

70,000

1. Reabilitare clădire "Club de zi persoane vârstnice" strada Andrei Saguna nr. 21 ( faza DALI + PT)

50,000

2. Reabilitarea si modernizarea clădirii existente cu funcțiunea "Adăpost de noapte" ( actualizare faza DALI)

20,000

TOTAL GENERAL

401,100

Președintele ședință

Corina Bokiir

I /zi

Contrasemnează

Secretar General

JJ                                   Dorin Hie Nistor

SP Management Salubrizare si Protecția Mediului SIBIU CUI 37143859

Anexa nr. 7 /|a hcl nr. 33^/2n?n


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE A CAP 74 02 05 01

anul 2020

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influent e

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

nfluente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

50,113.00

4,000.00

54,113.00

15,972.30

0.00

15,972.30

12,833.95

0.00

12,833.95

12,853.80

4,000.00

16,853.80

8,452.95

0.00

8,452.95

2

CHELTUIELI

CURENTE110+20+30+40+50+51 +5

5+57+59)______________________

01

45,563.00

4,000 00

49,563.00

15,922 30

0.00

15,922 30

10,583.95

0.00

10,583.95

10,603.80

4,000.00

14,603.80

8 452.95

0.00

8,452 95

3

TITLUL I CHELTUIELI DE

PERSONALfCOD

10.01+10,02+10.03)______________

10

1,123.00

0.00

1,123.00

269.30

0.00

269.30

313.95

0.00

313.95

289.05

0.00

289.05

250.70

0.00

250.70

4

Cheltuieli salariate in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

1,074.00

0.00

1,074.00

262 80

0.00

262.80

282 80

0.00

282.80

282.80

0.00

282.80

245.60

0.00

245.60

___5

Salarii de baza

100101

991.58

0.00

991.58

240.00

0.00

240.00

260.00

0.00

260.00

260.00

0.00

260.00

231.58

0 00

231.58

6

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

7

Alte sporuri

100106

9.20

0.00

9.20

2.30

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

2.30

0 00

2.30

8

Drepturi de delegare

100113

2.50

0.00

2 50

1 50

0.00

1.50

0.50

0.00

0 50

0.50

0.00

0.50

0.00

0 00

0.00

9

Indemnizații de hrana

100117

70.72

0.00

70.72

19 00

0.00

19.00

20 00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

11.72

0.00

11.72

10

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02,01 la 10.02.30)

1002

24 65

0 00

24.65

0 00

0 00

0.00

24 65

0.00

24.65

0 00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

11

Vouchere de vacanta

100206

24.65

24.65

0 00

0.00

0.00

24 65

0.00

24.65

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

12

Contributii{cod 10 03 01 la 10.03 06)

1003

24.35

0.00

24 35

6 50

0.00

6.50

6 50

0.00

6.50

6.25

0.00

6.25

5.10

0.00

5.10

13

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

14

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

15

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

16

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

100304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

17

Contribuții pt concedii si Indemnizații

100306

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

18

Contribuția asiguratorie pentru munca

100307

24 35

0 00

24 35

6 50

0.00

6 50

6 50

0.00

6 50

6.25

0 00

6.25

5 10

0 00

5 10

19

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.03)

20

44,440.00

4,000.00

48,440.00

15,653.00

0.00

15,653.00

10,270.00

0.00

10,270.00

10,314.75

4,000.00

14,314.75

8,202.25

0.00

8,202.25

20

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20 01.30)

2001

40,661.00

4,000 00

44,661 00

12,11000

0.00

12,110.00

10,212.50

0.00

10,212.50

10,218.25

4,000.00

14,218.25

8,120 25

0.00

8,120.25

21

Furnituri de birou

200101

5.00

0 00

5 00

000

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

1 00

0.00

1.00

22

Materiale pentru curățenie

200102

3.00

0.00

3 00

0.00

0.00

0 00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1 00

1 00

0 00

1 00

23

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

10.00

0.00

10 00

2 50

0 00

2 50

2 00

0.00

2.00

2.00

0.00

2 00

3 50

0 00

3.50

24

Apa, canal si salubritate

200104

40,000.00

4,000.00

44,000 00

12,000 00

0 00

12,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

4,000.00

14,000.00

8,000 00

0.00

8,000.00

25

Carburanți si lubrefianti

200105

10.00

0.00

10 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5 00

0 00

5.00

26

Piese de schimb

200106

3.00

0 00

3.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

2 00

0 00

2.00

27

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

15.00

0 00

15 00

3 75

0 00

3 75

3.75

0 00

3 75

3 50

0.00

3.50

4 00

0 00

4 00

29

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

15.00

0 00

15.00

3.75

0 00

3.75

3 75

0.00

3.75

3 75

0 00

3 75

3 75

0 00

3.75

30

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

600.00

0.00

600 00

100.00

0.00

100 00

200.00

0.00

200 00

200.00

0.00

200 00

100.00

000

100.00

31

Reparatii curente

2002

30.00

0.00

30 00

5.00

0.00

5.00

10.00

0.00

10 00

10.00

0.00

10.00

5.00

0.00

5.00

32

Hranafcod 20.03.01+20.03.02)

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

33

Bunuri de natura obiectelor de

C11 la 9El HA 7Cl\

2005

100.00

0.00

100 00

20.00

0.00

20.00

30.00

0.00

30 00

30.00

0.00

30 00

20 00

0 00

20.00

34

Jnltorme sl echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Mie obiecte de inventar

200530

100.00

0.00

100.00

20.00

0.00

20.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

20.00

0 00

20.00

36

Deplasări, detasari, transferări

2006

15.00

0 00

15 00

9 00

0.00

9.00

4.00

0.00

4.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

37

Deplasări interne, detasari, ransferari______________

200601

5.00

0.00

5 00

2.00

0.00

2.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

38

Deplasări tn străinătate

200602

10.00

0.00

10 00

7 00

0 00

7.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

41

Cârti, publicatii si materiale documentare

2011

1.00

0.00

1 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 00

0.00

1.00

42

Consultanta sl expertiza

2012

10.00

0.00

10 00

0.00

0.00

0 00

3.00

0.00

3 00

4 00

0.00

4.00

3.00

0.00

3.00

43

’regatire profesionala

2013

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1 00

2.00

0.00

2.00

44

Protecția muncii

2014

14.00

0.00

14.00

4.00

0.00

4 00

3.50

0.00

3 50

3.50

0.00

3.50

3.00

0.00

3.00

45

Alte cheltuieli

2030

3,605.00

0.00

3,605.00

3,505.00

0.00

3,505.00

6.00

0.00

6 00

47.00

0 00

47 00

47.00

0.00

47.00

46

Reclama si publicitate

203001

10.00

0.00

10.00

2.00

0.00

2.00

3.00

0 00

3.00

3.00

0.00

3.00

2.00

0.00

2.00

47

Prime de asigurare non-viata

203003

15.00

0.00

15.00

3.00

0.00

3 00

3 UO

0.00

3.00

4.00

0.00

4.00

5.00

0.00

5.00

48

Alte chelt cu bunuri si servicii

203030

3,580.00

0.00

3,580.00

3,500.00

0.00

3,500.00

0 00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

49

TITLUL III DOBANZIfcod

30.01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

TITLUL IV SUBVENllKcod 40.01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

51

TITLUL V FONDURI DF REZERVA(cod 50.01 la 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

TITLUL IX ALTF CHEI TUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

4,550.00

0.00

4,550.00

50.00

0.00

50.00

2,250.00

0.00

2,250.00

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

56

TITLUL * ACTIVE NFFINANCIARE

71

4,550.00

0.00

4,550 00

50.00

0.00

50.00

2,250.00

0.00

2,250.00

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0 00

0.00

57

Active fixe

7101

4,550.00

0.00

4,550.00

50.00

0.00

50.00

2,250.00

0 00

2,250.00

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

58

Construcții

710101

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 tio

0.00

0.00

59

Mașini, echipamente si mijloace do transport

710102

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Mobilier, aparatura birotica si alle active corporale

710103

1,050.00

0.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

1,050.00

0.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

3.500 00

0.00

3,500.00

50.00

0.00

50.00

1,200.00

0.00

1.200.00

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

62

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.01

0.00

0.00

63

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

o no

o.oc

0.00

0.00

o.oc

0.0L

O.OC

o.oc

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC</