Hotărârea nr. 331/2020

HOTĂRÂREA NR. 331 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.331

privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 58225/18.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 58611/20.08.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu,

Având în vedere modificările intervenite în activitatea serviciului, respectiv prevederile H.C.L. Sibiu nr.275/30.07.2020 prin care s-a transmis în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Sibiu a turnurilor situate în Sibiu, str. Cetății, respectiv Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor și Zid de apărare cu Turnul Archebuzierilor (Pânzarilor) proprietate publică a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul art.129 alin.2 lit.a) și alin.3 lit. c), art.136 alin.1 și alin.8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Regulamentul prevăzut la art.1 intră în vigoare la data de 01.09.2020, dată de la care se abrogă Hotărârea de Consiliu Local Sibiu nr. 145/2020 având același obiect de reglementare.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Contrasemnează

Secretar

erai


Dorin llie Nistor

' / /

Județul Sibiu                                  Anexa nr. 4 /la HCL nr. /2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

CAP. I. Dispoziții generale

Art. 1: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu se organizează și funcționează în subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu.

Art. 2: (1) Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu are sediul în Sibiu, Piața Mică nr. 22, pagina de internet www.spadpp.sibiu.ro, adresa de poștă electronică - dompub@sibiu.ro, Tel. / Fax. +40 269 213302.

(2) în documentele emise, serviciul public se va identifica cu următorul antet: „CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU — SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU”.

Art. 3: Serviciul public are personalitate juridică și buget propriu de venituri și cheltuieli.

Art. 4: Patrimoniul serviciului public este format din bunurile mobile și imobile stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art. 5: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu funcționează și este organizat în conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, O.G.nr.71/2002 și cu prezentul Regulament de organizare și funcționare.

Art. 6: Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotărâre, la propunerea primarului.

Art. 7: Drepturile salariale ale personalului angajat se stabilesc și se achită potrivit legii.

Art. 8: Controlul ierarhic și de specialitate va fi exercitat de personalul din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, nominalizat prin dispoziția Primarului.

CAP. II. Obiectul de activitate

Art. 9: (1) Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu îl constituie desfășurarea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Sibiu.

(2) în realizarea obiectivului de activitate Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu are în principal următoarele atribuții:

 • a) Administrarea următoarelor imobile:

 • - apartamentele nr.1, 2, 7 și 9 situate administrativ în Stațiunea Păltiniș, blocul nr.1;

 • - camera S13 demisol, cu suprafață de 82 mp cu destinația de arhivă din imobilul administrativ situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3;

 • - spațiile cu destinația de birouri situate în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

 • - parter - corp D: birourile DP 1+2, DP 3+4, corp B: birourile BP 7, BP 8, în suprafață de 161, 59 mp (4 încăperi),

 • - la etajul 1 - corp A : birourile AE 6+8, AE 2, AE 3, AE 1, în suprafață de 106,61 mp (4 încăperi)

 • - cota-parte de 1/2 din părțile comune - din imobilul compus din casă si curte în suprafață de 1018 mp si grădină în suprafață de 526 mp, înscris în C.F. nr. 2383 Sibiu, nr. top. 604, 605;

 • b) Administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu în Stațiunea Păltiniș;

 • c) Calcularea taxelor privind prevenirea și stingerea incendiilor pentru deținătorii de imobile în Stațiunea Păltiniș și încasarea acestora;

 • d) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • e) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează condițiile de acces și circulație a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • f) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării temporare a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • g) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • h) Asigurarea desfășurarea acțiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu și aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul acestor vehicule; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • i) Eliberarea avizelor care permit circulația vehiculelor cu tracțiune animală și în zona interzisă, (în situații excepționale) și încasarea taxelor pentru eliberarea acestora;

î) Eliberarea de abonamente, autorizații de parcare și cârduri pentru accesul autovehiculor, pentru utilizare stație de încărcare vehicule electrice precum și încasarea taxelor pentru eliberarea acestora,

 • j) Asigurarea respectării condițiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia de Avizare a Cererilor de organizare a Adunărilor Publice;

 • k) Constatarea și sancționarea contravențiilor la norme stabilite prin hotărâri de consiliu local sau prin acte normative, prin procese verbale întocmite în acest sens de către agenții constatatori împuterniciți de primar;

 • I) Identificarea și amenajarea de spații de parcare, administrarea și exploatarea parcărilor care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau asociere în participațiune și încasarea taxelor de parcare din parcările primite în administrare; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării hotărârilor adoptate de Consiliul Local și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • m) Proiectarea, contractarea, achiziționarea, urmărirea execuției și montării automatelor de plată, sistemelor de acces cu barieră sau piloni, sistemelor de supraveghere cu camere video și a indicatoarelor de parcare, de orientare sau informare;

 • n) Stabilirea și modificarea tarifelor pentru serviciile prestate și supunerea spre aprobare către Consiliul Local în condițiile legii;

 • o) Administrarea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Sibiu;

 • p) încasarea taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, în condițiile prevăzute de lege și de hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu și eliberarea avizelor emise în acest sens;

 • q) Asigură evidența garajelor amplasate pe terenurile proprietatea municipiului Sibiu. Urmărește și actualizează evidența beneficiarilor de garaje în colaborare cu Direcția Fiscală Locală Sibiu;

 • r) Analizarea și propunerea aprobării desfășurării activității de comerț stradal, prestări servicii, etc. pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum și instituțiile și servicile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu;

 • s) Proiectarea și implementarea pistelor de biciclete în municipiul Sibiu;

ș) închirierea căsuțelor și a standurilor de prezentare si vânzare amplasate de către serviciul public, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu;

 • t) Implementează și gestionează stații de încărcare pentru vehicule electrice;

ț) Administrează Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor, Zid de apărare cu Turnul Archebuzierilor ( Pânzarilor).

CAP. III. Structura organizatorică

Art. 10: Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu are următoarea structură organizatorică:

 • a) Director

 • b) Contabil șef

 • c) Birou investiții și financiar contabil

 • d) Serviciul administrare domeniu public și privat

 • e) Serviciul administrare parcări

 • f) Biroul juridic și resurse umane

Art. 11: Birourile și serviciile de specialitate ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, vor colabora în toate problemele, atât între ele, cât și cu compartimentele aparatului propriu al Primăriei Municipiului Sibiu cât și cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

CAP. IV. Conducerea și controlul

Art. 12: Conducerea operativă a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu este asigurată de un director, numit în condițiile legii.

Art. 13: Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu se subordonează Primarului sau Viceprimarului municipiului Sibiu prin delegare de atribuții.

Art. 14: Directorul asigură conducerea, îndrumarea și controlul activității serviciului și a serviciilor, biroului și compatrimentului din structura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, prin intermediul, contabilului șef, șefilor de serviciu și de birou, urmărind în principal respectarea prevederilor legale.

Art. 15: Directorul serviciului public are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art. 16: Angajarea personalului se face de către director, prin decizie, ca urmare a promovării concursului sau examenului, după caz, organizat în condițiile legii.

Art. 17: (1) Directorul serviciului public are următoarele atribuții principale și responsabilități:

 • a) Coordonează Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, reprezintă și angajează structura în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către primar, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, asigurând o calitate conformă serviciilor oferite cetățenilor, în deplină concordanță cu atribuțiile specifice;

 • b) Planifică, organizează, coordonează și controlează activitățile structurii pe care o conduce, astfel încât să asigure îndeplinirea obiectivelor generale și specifice;

 • c) Desfășoară activitatea în scopul îmbunătățirii performanțelor instituției, în vederea creșterii gradului de satisfacere a cetățenilor, realizarea unei legături directe cu aceștia, vizând aspecte referitoare la modul în care se furnizează aceste servicii, a intervalului de timp în care se furnizează sau nivelul de calitate a acestuia;

 • d) Asigură minimalizarea riscurilor succeptibile să afecteze realizarea obiectivelor entității;

 • e) Urmărește creșterea gradului de mulțumire a beneficiarilor față de serviciile furnizate și a gradului de încredere pe care aceștia îl au față de instituție;

 • f) Asigurarea unei administrații transparente către cetățean.

(2)Atribuții generale legate de activitatea de coordonare:

 • a) în calitate de ordonator terțial de credite, îndeplinește toate atribuțiile legale în acest sens;

 • b) Organizează și răspunde de activitatea desfășurată în cadrul compartimentelor din subordine, adoptând măsuri pentru optimizarea funcționării structurilor din subordine;

 • c) Organizează, coordonează, participă la elaborare, îndrumă și dispune măsurile cu privire la activitatea de elaborare și/sau actualizare a proiectelor privind:

 • • Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • • Regulamentul de ordine interioară, regulament ce face parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

® Politicile și strategiile Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • • Normele proprii privind activitatea specifică a Serviciului Public de Adminsitrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • • Codul de conduită etică și profesională al personalului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • • Standardele de control intern managerial ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • • Procedurile operaționale și de sistem pentru activitățiile procedurabile ale serviciului public;

 • • Chestionarele și raportările periodice privind modul de îndeplinire a sistemului de control intern managerial conform Ordinului 600/2018;

 • • Manualul de control intern managerial și ghidurile pe domenii specifice, elaborate pe baza normelor proprii ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, precum și alte norme procedurale;

 • • Va pune în practică activitatea de monitorizare internă;

 • • Structura organizatorică a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • • Statul de funcții al personalului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • • Reprezintă Serviciul Public de Administare a Domeniului Public și Privai al Municipiului Sibiu și asigură relațiile acestuia cu instituțiile și autoritățile publice;

 • • Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;

 • d) Creează condițiile necesare personalului din subordine pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale;

 • e) Sancționează disciplinar personalul din subordine în limitele legii și a regulamentelor sau contractelor colective existente;

 • f) Dă ordine sau dispoziții personalului din subordine;

 • g) Emite decizii pentru rezolvarea problemelor curente ce apar în

desfășurarea activității; » » ’

 • h) Asigură un climat de comunicare și încurajare a inițiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;

 • i) Răspunde de realizarea la timp a atribuțiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de către organul ierarhic superior;

 • j) Urmărește eficientizarea și calitatea lucrărilor executate de personalul din subordine, la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;

 • k) Răspunde de rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce apar în cadrul activităților;

 • I) Răspunde de acuratețea informațiilor și îndrumărilor pe care le transmite persoanelor ierarhic superioare;

 • m) Verifică dacă persoanele de conducere subalterne au repartizat corect sarcinile și au îndrumat personalul din subordine în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru desfășurarea activității specifice;

n) Verifică gradul de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse;

 • o) Verifică și înaintează propuneri privind actualizarea actelor administrative (dispoziții, HCL-uri, Regulamente), pentru activitățile coordonate;

 • p) Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu, a dispozițiilor primarului municipiului Sibiu, a legilor și a celorlalte acte normative;

 • q) Solicită și verifică existența unui dosar care să conțină toate actele juridice de înființare a serviciului public, avizele de funcționare, Regulamentul de organizare și funcționare (ROF); Regulamentul de ordine interioară (ROI), actele de proprietate, de administrare, intrări și ieșiri în/din patrimoniu, reglementări juridice, proiecte, planuri, planșe, etc.;

 • r) Solicită și verifică modul cum sunt păstrate și evidențiate contractele, actele adiționale, modul de arhivare;

 • s) Verifică respectarea legalității privind întocmirea și verificarea tuturor documentelor;

 • t) Efectuarea periodică de analize cu persoanele de conducere subalterne pentru inventarierea și clarificarea problemelor apărute;

 • u) Efectuează controlul în legătură cu îndeplinirea de către salariați, cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu ce le revin;

 • v) Are obligația verificării aptitudinilor, responsabilităților, moralei și eticii personalului din subordine, să încurajeze inițiativa, să stimuleze creativitatea, să ia măsuri pentru indisciplină și neimplicare etc.;

 • w) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu, se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • x) înaintează propuneri privind îmbunătățirea practicilor curente la nivelul structurilor coordonate;

 • y) Solicită și verifică deținerea de către șefii compartimentelor din subordine a unor dosare cu toate documentele necesare în vederea punerii la dispoziția organelor de control - mediu, securitatea muncii, autorizații, ITM, etc.;

z) Urmărește implementarea măsurilor stabilite de inspectorii de control pe diferite domenii de activitate;

aa) Asigură rezolvarea corespondenței repartizate de organele ierarhic superioare precum și cele care sunt adresate direct serviciului public, în termen legal;

bb) Asigură controlul în legătură cu realizarea unei bune colaborări și schimb de informații între salariați, precum și o informare operativă a conducerii structurii de specialitate din care aceștia fac parte cu privire la erorile/abaterile identificate, pentru a se realiza o corectă fundamentare a acestora, ținându-se cont de experiența profesională a fiecăruia;

cc) Solicită, verifică și aprobă programul anual al achizițiilor publice care trebuie să țină seama de buget, de defalcarea acestuia pe trimestre;

oo) Verifică modul de instruire și informare a personalului în probleme de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență. Urmărește ca acestea să nu fie doar formal, personalul putând fi testat în acest sens ori de câte ori este necesar;

pp) Organizează și răspunde de modul de gestionare a activităților specifice de protecție civilă sau orice altă situație de urgență, de securitate și sănătate în muncă precum și de apărare, așa cum sunt definite de lege;

qq) Respectă cu strictețe normele de protecția muncii P.S.L și S.S.M.;

rr) Identifică, monitorizează și evaluează împreună cu serviciile specializate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu a factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

ss) Identifică, monitorizează și evaluează împreună cu serviciile ce deservesc Primăria Sibiu a factorilor de risc specifici securității și sănătății în muncă, generatori de evenimente periculoase;

tt) în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu propune și urmărește îndeplinirea măsurilor și a acțiunilor de prevenire și de pregătire a intervenției în cazul situațiilor de urgență;

uu) Organizează modul de înștiințare și alarmare al personalului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu , în caz de situații de urgență;

vv) Solicită, verifică și aprobă întocmirea și actualizarea permanentă a documentelor de conducere și cele de evidență pe linie de securitate în muncă, a situațiilor de urgență;

ww) Asigură în mod obligatoriu organizarea și desfășurarea controlului medical periodic al personalului din subordine, conform Legii nr. 319/2006, norme de aplicare a acesteia și HG nr. 355/2007, cu modificările ulterioare;

xx) Urmărește modul de gestionare a tuturor bunurilor aflate în administrarea, buna funcționare a acestora precum și a măsurilor ce se iau pentru remedierea defecțiunilor;

dd) Verifică modul de organizare al procedurilor de achiziții publice conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, întocmirea contractelor de achiziție publică, a actelor adiționale și a rezilierilor acestora (după caz), conform legii; ee) Aprobă referatele pentru întocmirea formalităților de publicitate (publicarea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire);

ff) Analizează și aprobă încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

gg) Aprobă referatele de necesitate;

hh) Respectă și aplică prevederile sistemului de control intern managerial; ii) Asigură înființarea de comisii specifice: licitații, de implementare a sistemului de control intern managerial și alte comisii stabilite în funcție de necesități;

jj) Are obligația implementării unui sistem de control eficient care să asigure posibilitatea identificării și evaluării riscurilor semnificative asociate tuturor activităților/subactivităților compartimentelor din subordine și să gestioneze riscurile identificate (completând în registrul riscurilor), astfel încât să nu influențeze nefavorabil (în mod semnificativ) dezvoltarea acestuia;

kk) Solicită, verifică și aprobă proceduri operaționale și de sistem pentru toate activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentelor din subordine;

II) Asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern managerial conform Ordinului 600/2018;

mm) Elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern managerial care se prezintă ca anexă la situația financiară a exercițiului bugetar încheiat;

nn) Elaborează și implementează măsurile privind creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în serviciul pe care îl conduce, conform legislației în vigoare;

yy) Urmărește utilizarea judicioasă și în interesul serviciului a mijloacelor de transport și utilajelor din dotare, a consumului de carburant conform normativelor și legilor în vigoare;

zz) Răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, evidența bunurilor mobile și imobile, instalațiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor si obiectelor în folosință scurtă si de durată;

aaa) Verifică modul de gestionare a mijloacelor fixe ale domeniului public (utilaje, instalații, mijloace de transport, mobilier, clădiri, împrejmuiri, etc.) a materialelor și răspunde pentru integritatea acestor bunuri aflate în proprietatea sau administrarea instituției pe care o conduce;

bbb) Verifică și asigură permanent starea de funcționare a clădirilor, instalațiilor de încălzit, iluminat, apă-canal și ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, gazului metan, combustibililor, apei, rechizitelor si a altor materiale si obiecte în folosință si consum.

»                                                                              f                                                                             »         1

 • (3) Atribuții legate de activitatea financiar-contabilă:

 • a) Participă la fundamentarea și întocmirea anuală, la termenele prevăzute de lege a proiectului bugetului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare primarului și Consiliului Local în vederea aprobării bugetului anual;

 • b) Analizează oportunitatea, legalitatea și încadrarea în bugetul aprobat a diferitelor categorii de cheltuieli;

 • c) Asigură finanțarea conturilor deschise la trezoreria Municipiului Sibiu, conform bugetului aprobat;

 • d) Urmărește execuția bugetară pe capitole bugetare, articole și aliniate pentru Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privai al Municipiului Sibiu;

 • e) Verifică rapoartele și anexele privind rectificările bugetare, virări de credite si alte modificări trimestriale;

I

 • f) Urmărește cheltuielile efectuate cu respectarea disciplinei financiare;

 • g) Analizează și urmărește periodic, împreună cu contabilul șef, realizarea bugetului stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și exercitare a acestuia cu respectarea disciplinei financiare;

 • h) Participă cu propuneri scrise, la întocmirea proiectului de buget, privind necesarul de materiale;

 • i) Analizează și urmărește modul de încasare a veniturilor proprii și subvențiilor;

 • j) Aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • k) Urmărește și aprobă întocmirea sistemului de control intern, a procedurilor de lucru specifice biroului buget - contabilitate;

 • I) Aprobă rapoartele solicitate de Consiliul Local pe linie de buget -contabilitate;

 • m) Urmărește respectarea disciplinei de casă, regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar;

 • n) Urmărește controlul periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării integrității patrimoniului privind bugetul propriu;

 • o) Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

 • p) Coordonează întreaga activitate privind evidența financiar-contabilă la nivelul instituției pe care o conduce;

 • q) Asigură respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile;

 • r) Organizează, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe an, inventarierea bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și a celor aflate în administrare;

 • s) Aprobă propunerile privind reevaluarea periodică, conform legislației, a valorii activelor corporale în vederea determinării valorii juste a activelor din patrimoniu public și privat aparținând unității administrativ teritoriale;

 • t) Verifică și semnează bonurile de consum, bonurile de intrare, note transfer, procese verbale.

 • (4) Atribuții legate de activitatea de circulația documentelor:

 • a) Examinează și aprobă clasificarea corespondenței;

 • b) Urmărește înregistrarea corespondenței primite/expediate în registrul electronic de intrări-ieșiri;

 • c) Repartizează corespondența către angajații instituției, conform rezoluțiilor înscrise pe documentele în cauză, urmărind consemnarea în registrul intrări - ieșiri;

 • d) îndrumă petițiile către compartimentele de specialitate pentru rezolvarea temeinică și legală a acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

 • e) Verifică dacă persoanele de conducere subalterne au revizuit în mod corespunzător documentele de lucru;

 • f) Urmărește rezolvarea în termen, cu respectarea legislației în vigoare, cererile, sesizările și scrisorile cetățenilor aflate în competența serviciului;

 • g) Aprobă metodologia internă privind organizarea și funcționarea activității de arhivare a documentelor din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • h) Coordonează activitatea de constituire a arhivei, la termenele prevăzute de legislația în vigoare;

 • i) Are obligația să studieze, să cunoască și să aplice legislația aflată în vigoare;

(5 ) Atribuții legate de activitatea de resurse umane:

 • a) Aprobă lista cuprinzând posturile vacante care urmează a fi scoase la concurs, precum și tematicile și organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 • b) Aprobă programe anuale de perfecționare continuă a pregătirii profesionale a personalului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • c) Propune modificarea structurii organizatorice și a numărului de posturi ori de câte ori este cazul;

 • d) Asigură respectarea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, ținând cont de statul de funcții;

 • e) Avizează propunerile privind angajarea și promovarea personalului;

 • f) Analizează și soluționează contestațiile formulate de personalul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu privire la calificativele acordate la evaluarea anuală a performanțelor profesionale;

 • g) Aprobă regulamentul privind gestionarea și utilizarea echipamentelor IT de către personalul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • h) Verifică și semnează documentația de propunere privind modificarea organigramei, statului de funcții și de personal și le înaintează spre aprobare;

 • i) Motivează personalul din subordine prin evaluarea performanțelor profesionale individuale, dezvoltând mijloace de motivare a acestora;

 • j) Urmărește aplicarea de soluții unitare și nediscriminatorii pentru

soluționarea activităților conform delegării de atribuții;

 • k) Verifică și semnează deciziile de numire, angajare, promovare,

avansare, mutare, detașare, suspendare, transfer, încetare a activității, pensionare, reîncadrare, terminarea stagiului și orice alte modificări apărute în raporturile de muncă/serviciu;

 • I) Solicită modificări ori de câte ori este nevoie a fișei postului personalului din subordine;

 • m) Aproba fișele de post ale personalului din subordine;

n) Elaborează fișele de post pentru șefii serviciilor/birourilor direct subordonate;

 • o) Verifică și semnează contracte de muncă, acte adiționale;

 • p) Verifică și semnează state de salarii și anexele aferente;

 • q) Verifică și semnează foile de prezență;

 • r) Verifică și semnează ordinele de plată aferente salariilor;

 • s) Verifică situațiile statistice cu privire la numărul de personal și fondurile

de salarii;

 • t) Coordonează activitatea de evaluare anuală a performanțelor individuale ale salariaților instituției și de acordare a gradelor profesionale;

 • u) Verifică și semnează eliberarea de adeverințe medicale sau alte

adeverințe necesare angajaților;

 • v) Răspunde de elaborarea măsurilor preventive de anticorupție și

indicatorii de evaluare la nivelul serviciului public precum și de evaluarea periodică a riscurilor susceptibile la corupție;

 • w) Asigură în permanență existența unui grup de lucru pentru integritate precum și a componenței acestuia, conform legii;

 • x) Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine și asigură formarea continuă a acestuia.

 • (6) Atribuții specifice:

 • a) Răspunde de îndeplinirea obiectivului principal de activitate al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, prin organizarea, coordonarea și controlul acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Sibiu;

 • b) Urmărește și controlează în mod regulat îndeplinirea atribuțiilor specifice referitoare la activitățile și îndatoririle privind:

 • a) administrarea domeniul public și privat;

 • b) administrarea parcărilor și eliberarea de abonamente, autorizații de parcare, cârduri precum și urmărirea încasării taxelor pentru eliberarea acestora;

 • c) Asigură prin personal calificat desfășurarea acțiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu și aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul acestor vehicule; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • d) Asigură respectarea condițiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice și participă la lucrările acestei Comisii;

 • e) Asigură controlul respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • f) Asigură controlul respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează condițiile de acces și circulație a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • g) Asigură controlul respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • h) Asigură controlul respectării Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • i) Asigură controlul abonamentelor, cârdurilor și a taxelor de parcare;

 • j) Asigură amplasarea mijloacelor publicitare cu ocazia evenimentelor organizate pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, care sunt avizate de către Comisia de Avizare a cererilor de organizare a Adunărilor Publice în municipiul Sibiu

 • k) Identifică și propune spre amenajare spații de parcare, administrarea și exploatarea parcărilor care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau asociere în participațiune;

 • I) Identifică și propune trasee pentru piste de biciclete în municipiul Sibiu m) Asigură proiectarea, contractarea, achiziționarea, urmărirea execuției și montării automatelor de plată a sistemelor de acces cu bariera sau piloni, sistemelor de supraveghere cu camere și a indicatoarelor de parcare sau de orientare;

n) Urmărește actualizarea evidenței terenurilor proprietatea municipiului Sibiu pe care sunt amplasate garaje, evidența beneficiarilor de garaje și în colaborare cu Direcția Fiscala Locala Sibiu, urmărește ca aceștia să-si îndeplinească obligațiile financiare față de bugetul local ce decurg din exploatarea terenurilor;

 • o) Analizează, propune și supune aprobării desfășurarea de activitatii de comerț stradal, prestări servicii, etc. pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum și instituțiile și servicile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu;

 • p) Identifică și propune spre aprobare oportunitățile de obținere a veniturilor din închirieri/concesionări de spații, terenuri etc. aferente bunurilor aflate în administrare;

 • q) Propune cuantumul și modificarea tarifelor pentru serviciile prestate și supune spre aprobare, Consiiliului Local în condițiile legii;

 • r) Urmărește actualizarea permanentă a informațiilor de pe website-ul serviciului public;

 • s) Urmărește aducerea la îndeplinire și se asigură de respectarea Hotărilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în stațiunea Păltiniș; 1                                            f

 • t) Urmărește întocmirea dosarelor pentru stabilirea taxei de protecție și stingere a incendiilor pentru deținătorii de imobile din stațiunea Păltiniș: în acest sens, propune cuantumul taxei și supune spre aprobare Consiliului Local, în condițiile legii;

 • u) Asigură implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sibiu în domeniul de competență;

 • v) Participă la întâlnirile grupului de lucru pentru asigurarea implementării și monitorizării SIDU și PMUD și îndeplinește măsurile stabilite în cadrul acestora.

Cap.V. CONTABILUL ȘEF

Art.18. Contabilul Sef are următoarele atribuții:

 • a) Coordonează, controlează și răspunde de activitatea pe linie financiar -contabilă;

 • b) Răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico - financiari și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe an și defalcat pe trimestre;

 • c) Asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BVC și ia măsuri de întocmire a referatului de modificare a trimestrialității, atunci când nu se asigură încadrarea în creditele bugetar prevăzute în BVC și defalcate pe trimestre;

 • d) Asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile serviciului public față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de șomaj, bugetul asigurărilor de sănătate;

 • e) Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a calculelor privind drepturile salariale ale personalului;

 • f) Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii, la măsuri pentru respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • g) Asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe și mijloacele circulante;

 • h) Asigură respectarea cu strictețe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului și ia măsuri legale pentru reîntregirea acestuia, în cazul în care a fost păgubit sens în care înregistrează și tine evidența debitelor întocmind balanța analitică;

 • i) Organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, urmărește definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii;

î) Răspunde de întocmirea corectă a balanței de verificare pentru conturile sintetice și analitice și urmărește concordanța dintre acestea;

 • j) Operează la zi actele de bancă, actele de casă, bonurile de consum, notele de intrare recepție și alte documente contabile;

 • k) Are obligația de a sesiza în scris conducerea, despre toate neregulile pe linie financiar - contabilă;

 • I) Verifică în programul de salarizare toate datele necesare privind angajații proprii ai serviciului care intră în activitate, efectuate de responsabilul cu resursele umane;

 • m) Urmărește modificările intervenite în executarea contractelor de muncă în cazul angajaților proprii;

n) Verifică lunar statele de salarii cuvenite angajaților proprii;

 • o) Verifică deducerile suplimentare acordate angajaților proprii;

 • p) Verifică statele de acordare a primelor pentru angajații proprii;

 • q) Asigură acordarea corectă a drepturile bănești cuvenite salariaților;

 • r) Verifică statele de plată privind calculul corect al CAS, CASS, șomaj, deduceri de bază și suplimentare, calculul corect al impozitului și reținerilor din salarii, respectându-se actele normative în vigoare, incidente;

 • s) întocmește și depune lunar declarațiile de salarii pentru CASS, CAS, șomaj, impozit, respectându-se prevederile legale în vigoare. Dacă este cazul, se vor depune declarații rectificative (în cazul imputațiilor);

ș) Verifică situația reținerilor din salarii pentru a putea verifica viramentele și verifică și efectuează viramentele pentru sumele corespunzătoare;

 • t) Asigură corectitudinea înscrierilor menționate în fișele fiscale;

ț) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

 • u) Membru în Comisia de Monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial, cu atribuțiile ce îi revin din Programul de elaborare și dezvoltare a Sistemului de control managerial în cadrul serviciului.

 • v) Colaborează, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcționale din care face parte, cât și cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum și cu instituțiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

 • w) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau, rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, Hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau ale actelor normative în vigoare, incidente.

CAP. VI. Atribuții

Secțiunea 1. Birou investiții și financiar - contabil

Art. 19. Birou investiții și financiar - contabil este condus de un șef birou care asigură, organizează, conduce și răspunde de activitatea biroului și a angajaților din subordine.

Art. 20: Activitatea responsabililor pe probleme financiare, contabilitate, salarizare vizează îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

 • a) Asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe;

 • b) Ține evidența proceselor verbale de punere în funcțiune a mijlocului fix;

 • c) Lunar calculează și înregistrează în contabilitate amortizarea mijloacelor fixe;

 • d) Operează transferurile de mijloace fixe și urmărește evidența lor cu ajutorul listelor de inventor;

 • e) înregistrează în contabilitate obiectele de inventar și urmărește darea în folosință pe gestiuni a acestora;

 • f) Ține evidența contabilă a taxelor pentru pază și stingere incendii stabilite prin HCL nr. 87/2003 pentru Stațiunea Păltiniș;

 • g) întocmește dosare de calcul al taxelor PSI, pentru deținătorii de imobile din Păltiniș;

 • h) întocmește și transmite înștiințări de plată privind debitele aferente fiecărui an pentru taxele PSI;

 • i) întocmește adrese de înștiințare a debitelor restante;

î) întocmește somații, titluri executorii și procese verbale de afișaj pentru debitele restante;

 • j) întocmește și remite dosarul de executare silită către Serviciul Executare Silită din cadrul Direcției Fiscale Locale aflate în subordinea Consiliului Local Sibiu;

 • k) întocmește decontul de cheltuieli privind apartamentele din stațiunea Păltiniș, date în folosință gratuită și factura pentru plata acestora;

 • I) Ține evidența încasărilor din chiriile aferente celor 15 căsuțe de pe aleea de la Grădina Zoologică și a standurilor de prezentare si vânzare amplasate de serviciu pe domeniul public si privat municipiul Sibiu ;

n) întocmește deconturile de energie electrică aferente celor 15 căsuțe de pe aleea de la Grădina Zoologică și ține evidența încasării lor;

m) Asigură și răspunde de înregistrarea debitelor privind taxele de ocupare a domeniului public și verifică la sfârșitul fiecărei luni ca nota contabilă să corespundă cu borderoul privind avizele de ocupare a domeniului public întocmit de persoanele responsabile;

 • 0) înregistrează avizele de vânzare a tichetelor de parcare;

 • p) Ține evidența convențiilor privind autorizațiile de parcare și urmărește încasarea plății acestor autorizații la termenele prevăzute;

 • q) înregistrează bonurile de consum privind tichetele de parcare;

 • r) Verifică magazia de tichete de parcare. Ține evidența convențiilor de tichete de parcare și urmărește plata acestora;

 • s) Operează pe calculator aprovizionările și consumurile de materiale, carburanți, obiecte de inventor;

ș) Urmărește nota de comandă către furnizori care se semnează de către directorul serviciului, contabilul șef, aplicându-se și viza de control financiar preventiv;

 • t) Ține evidența propunerilor de angajare a cheltuielilor și a angajamentelor bugetare, pe care le întocmește și înregistrează cu verificarea încadrării în creditele bugetare;

ț) După aprobarea acestor propuneri și angajamente și obținerea vizei CFP le înaintează spre ordonanțare și plată;

 • u) întocmește notele de intrare recepție a fiecărui produs care intră în patrimoniu pa baza facturilor emise de furnizori, verifică existența anexelor necesare și autenticitatea semnăturilor;

 • v) Ține evidența bonurilor valorice de carburant. întocmește bonurile de consum carburant pentru fiecare autovehicul din dotarea serviciului;

 • w) Lunar pe baza foilor de parcurs întocmește fișele de activități zilnice pentru fiecare autovehicul. Calculează consumul normat al fiecărui autovehicul, întocmește notele contabile de consum de carburanți și înregistrează în contabilitate aceste consumuri;

 • x) Are obligația de a întocmi corect toate documentele cu care lucrează, respectând toate actele normative în vigoare aplicabile, să păstreze în bune condiții documentele și să asigure arhivarea lor;

y) înregistrează în contabilitate și verifică fiecare factură emisă de companiile de curierat pentru remiterile poștale pe baza borderourilor de poștă întocmite de alte compartimente din serviciu;

z) Are obligația de a sesiza în scris conducerea despre nereguli constatate în domeniul de activitate;

aa) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

bb) Are obligația să colaboreze, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcționale din care face parte sau o conduce (după caz), cât și cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum și cu instituțiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local;

cc) Efectuează operațiunile de încasare a numerarului pe bază de chitanță emisă în două exemplare (unul pentru cel care face plata către casierie și unul pentru casier, pentru a face confruntarea cu registrul de casă).

dd) Depune în bancă sumele reprezentând taxe.

ee) întocmește documentația pentru depunerea în bancă în contul Consiliului Local Sibiu contravaloarea amenzilor, taxelor și chiriilor încasate.

hh) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau, rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, Hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau ale actelor normative în vigoare, incidente, ff) întocmește formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili;

controlează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru întreținerea și repararea acestora, precum și scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispozițiilor legale;

Art.21. Activitatea responsabilului de achiziții publice vizează îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

 • a) Asigură păstrarea, arhivarea și confidențialitatea documentelor care privesc serviciul;

 • b) Elaborează programul anual al achiziților publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul serviciului;

 • c) Elaborează strategia anuală a serviciului în achiziții publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul serviciului;

 • d) Elaborează, sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire pentru achizițiile directe. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea, nr. 98/2016. întocmește documentele necesare aplicării procedurii de achiziție directă și înaintează facturile către Contabilul șef împreună cu documentele justificative;

 • e) Elaborează documentația de atribuire pentru procedurile de achiziție stabilite de Legea nr. 98/2016. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege. Aplică și finalizează procedurile de atribuire. Construiește și păstrează dosarul achiziției publice, înaintează facturile către Contabilul șef împreună cu documentele justificative;

 • f) întocmește documentele constatatoare și asigură transmiterea și publicarea lor, conform prevederilor legale;

 • g) întocmește referatele pentru constituirea comisiilor de recepție și procesele verbale de recepție pentru contractele încheiate;

 • h) Asigura completarea și transmiterea formularelor de integritate în conformitate cu prevederile legale;

 • i) Asigură aplicarea Strategiei naționale anticorupție prin publicarea documentelor prevăzute de acestea pe site-ul instituției și actualizarea acestora;

 • j) Ține evidența contractelor încheiate de serviciul public. întocmește documentele necesare în vederea prelungirii/rezilierii/anulării contractelor;

 • k) Asigură necesarul de materiale pentru buna desfășurare a activității serviciului. întocmește bonurile de consum pentru materialele date în folosință. La sfârșitul fiecărei luni transmite bonurile de consum către responsabilul din cadrul compartimentului financiar contabil;

 • I) Ține evidența certificatelor de garanție al produselor/lucrărilor achiziționate; m) Să colaboreze, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcționale din care face parte, cât și cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum și cu instituțiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local;

n) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau, rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau ale actelor normative în vigoare, incidente.

Secțiunea 2. Serviciul administrare domeniu public și privat

Art. 22: Serviciul administrare domeniu public și privat este condus de un șef serviciu care asigură, organizează, conduce și răspunde de activitatea serviciului și a angajaților din subordine.

Art. 23: Serviciul administrare domeniu public și privat are în principal următoarele atribuții:

 • a) Administrarea următoarelor imobile:

 • - apartamentele nr.1, 2, 7 și 9 situate administrativ în Stațiunea Păltiniș, bL1;

 • - camera S13 cu destinația de arhivă din imobilul administrativ situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3;

 • - spațiile cu destinația de birouri situate în Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

 • - parter - corp D: birourile DP 1+2, DP 3+4, corp B: birourile BP 7, BP 8, în suprafață de 161, 59 mp (4 încăperi),

 • - la etajul 1 - corp A : birourile AE 6+8, AE 2, AE 3, AE 1, în suprafață de 106,61 mp (4 încăperi)

 • - cota-parte de 1/2 din părțile comune - din imobilul compus din casă si curte în suprafață de 1018 mp si grădină în suprafață de 526 mp, înscris în C.F. nr. 2383 Sibiu, nr. top. 604, 605;

b) Administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu în Stațiunea Păltiniș;

c) Administrează Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor, Zid de apărare cu Tumul Archebuzierilor ( Pânzarilor);

d)Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • e) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează condițiile de acces și circulație a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • f) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • g) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului

Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • h) Asigurarea desfășurarea acțiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu și aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul acestor vehicule; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • i) Asigură respectarea condițiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice și participă la predarea - primirea amplasamentelor, cât și urmărește buna desfășurare a acestor evenimente.

î) închirierea căsuțelor și a standurilor de prezentare si vânzare amplasate de către serviciul public, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu;

 • j) Soluționarea solicitărilor și încasarea taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, în condițiile prevăzute de lege și de hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu și eliberarea avizelor emise în acest sens și urmărirea condițiilor prevăzute;

Art. 24: în vederea asigurării respectării și aplicării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu precum și a altor reglementări legale incidente, responsabilii de îndeplinirea activității de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, au următoarele atribuții principale: a) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • b) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează condițiile de acces și circulație a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • c) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • d) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • e) Asigurarea desfășurării acțiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu și aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul acestor vehicule; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • f) Efectuarea de controale pe teren de către salariații, din cadrul serviciului, împuterniciți în acest sens și întocmirea notelor de constatare a contravențiilor;

 • g) întocmirea de adrese către instituțiile abilitate pentru obținerea datelor de identificare ale proprietarului autovehiculului;

 • h) Procesarea pe calculator a fotografiilor efectuate în urma controalelor;

 • i) întocmirea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, aplicarea amenzilor;

î) în cazul întocmirii proceselor verbale de constatare a contravențiilor în lipsa contravenientului, se procedează la comunicarea acestuia prin poștă cu conformare de primire;

 • j) întocmirea de procese verbale de afișaj la domiciliul sau sediul contravenientului, în cazul în care nu s-a efectuat comunicarea procesului verbal prin altă modalitate;

 • k) Evidența dosarelor privind mașinile abandonate sau fără stăpân depistate pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu de agenții constatatori ai serviciului;

 • I) Efectuarea procedurilor necesare în vederea identificării proprietarilor autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;

 • m) Efectuarea procedurilor necesare în vederea emiterii dispozițiilor de ridicare, transport, depozitare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân;

n) Efectuarea procedurilor necesare pentru somarea proprietarilor autovehiculelor abandonate în vederea eliberării domeniului public sau privat al municipiului;

 • o) Efectuarea procedurilor necesare în vederea declarării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân și trecerea lor în proprietatea privată a municipiului;

 • p) Efectuarea procedurilor necesare în vederea valorificării autovehiculelor abandonate sau fără stăpân intrate în proprietatea municipiului;

 • q) Eliberarea de avize pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile legale;

 • r) Asigură evidența garajelor amplasate pe terenurile proprietatea municipiului Sibiu. Urmărește și actualizează evidența beneficiarilor de garaje în colaborare cu Direcția Fiscală Locală Sibiu;

 • s) Analizarea și propunerea aprobării desfășurării activității de comerț stradal, prestări servicii, etc. pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum și instituțiile și servicile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu;

ș) Activitatea de îndeplinire a atribuțiilor privind constatarea și sancționarea contravențiilor se va face cu respectarea principiului responsabilității și legalității;

 • t) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;

ț) îndeplinește atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor și în alte domenii date prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu sau prin dispoziții ale Primarului în competența serviciului, prin împuternicirea agenților constatori în acest sens;

 • u) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

w) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art. 25: Responsabilul cu îndeplinirea activității de administrare a domeniului public și privat în Stațiunea Păltiniș, are următoarele atribuții principale;

 • a) îndeplinește activitatea de urmărire a respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează gospodărirea, păstrarea ordinii și a liniștii publice, comerț și transport în Stațiunea Păltiniș;

 • b) întocmește adrese către societățile care se ocupă de remedierea defecțiunilor majore, care apar în distribuția de energie electrică, telefonie, apă-canal, salubritate;

 • c) întocmește rapoarte de informare cu privire la situațiile care apar legate de domeniul public și privat în Stațiunea Păltiniș;

 • d) Răspunde de buna întreținere a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din dotare;

 • e) Urmărește buna execuție a lucrărilor și serviciilor care se desfășoară din inițiativa Consiliului Local;

 • f) întocmește dosarele pentru stabilirea taxei de prevenire și stingere a incendiilor, pentru deținătorii de imobile în Stațiunea Păltiniș;

 • g) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;

 • h) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

 • i) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art.26: Responsabilul cu îndeplinirea activității de administrare a Turnurilor Olarilor, Dulgherilor și zid de apărare cu Turnul Archebuzierilor (Pânzarilor) are în principal următoarele atribuții:

 • a) să se asigure că activitățile specifice vizitării turnurilor Dulgherilor și Olarilor se desfășoară cu respectarea regulamentului de vizitare și a legislației în vigoare;

 • b) să verifice zilnic incinta turnurilor și să se asigure că nu există pericole ce pot produce vătămarea sau accidentarea vizitatorilor turnurilor;

 • c) să asigure săptămânal serviciul de salubritate în vederea ridicării deșeurilor colectate selectiv sau ori de câte ori este nevoie;

»

 • d) să afișeze un plan cuprinzător cu ilustrații detaliate privind organizarea și facilitățile turnurilor, a planului de evacuare în caz de pericol și numerele de telefon utile;

 • e) să realizeze și să doteze corespunzător incintele cu trusă medicală de prim ajutor și stingătoare de incendiu;

 • f) să implementeze orice alte măsuri de protecție care vor fi prevăzute de legislația specifică în domeniu.

Art. 27: Responsabilul cu probleme administrative are în principal următoarele atribuții:

 • a) Asigură și urmărește repararea, întreținerea și folosirea rațională a clădirilor, instalațiilor, celorlalte mijloace fixe și a obiectelor de inventar;

 • b) Urmărește formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili; controlează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru întreținerea și repararea acestora, precum și scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispozițiilor legale;

 • c) Asigură efectuarea de inventarieri periodice și anuale a patrimoniului instituției și urmărește luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora;

 • d) Face propuneri și urmărește îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare;

 • e) Organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora și ia măsuri operative de remediere a deficiențelor constatate;

 • f) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;

 • g) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității,

 • h) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art.28. Responsabilul cu protecția muncii, securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor, are în principal următoarele atribuții:

 • a) Asigură pregătirea și testarea personalului propriu pentru apărarea împotriva incendiilor prin instructaj periodic, completând la zi fișele individuale de instructaj ale personalului;

 • b) Organizează activitatea de asigurare a sănătății și securității în muncă;

 • c) Asigură accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii;

 • d) Organizează instruirea și testarea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • e) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului;

 • f) Verifică, soluționează și se asigură de semnalizarea și dotarea corespunzătoare a tuturor spațiilor aflate în administrarea serviciului, obține și păstrează în copie avizele sau autorizațiile privind folosirii acestora spații/imobile, în scopul utilizării curente;

 • g) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;

 • h) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

 • i) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Secțiunea 3. Serviciul administrare parcări

Art. 29: Serviciul administrare parcări este condus de un șef serviciu care asigură, organizează, conduce și răspunde de activitatea serviciului și a angajaților din subordine.

Serviciul administrare parcări are în principal următoarele atribuții:

 • a) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • b) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează condițiile de acces și circulație a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravențiilor săvârșite ca urmare a nerespectării acestor norme și aplicarea sancțiunilor contravenționale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor, comunicarea și încasarea amenzilor contravenționale în acest domeniu;

 • c) Efectuarea de controale pe teren de către angajații, din cadrul serviciului, împuterniciți în acest sens și întocmirea notelor de constatare a contravențiilor;

 • d) întocmirea de adrese către instituțiile abilitate pentru obținerea datelor de identificare ale proprietarului autovehiculului,

 • e) Procesarea pe calculator a fotografiilor efectuate în urma controalelor;

 • f) întocmirea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, aplicarea amenzilor;

 • g) în cazul întocmirii proceselor verbale de constatare a contravențiilor în lipsa contravenientului, se procedează la comunicarea acestuia prin poștă cu conformare de primire,

 • h) întocmirea de procese verbale de afișaj la domiciliul sau sediul contravenientului, în cazul în care nu s-a efectuat comunicarea procesului verbal prin altă modalitate;

 • i) Identifică și amenajează spații de parcare, administrează și exploatează parcările care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau asociere în participațiune;

î) Face propuneri privind achiziționarea de automate de parcare și indicatoare de parcare;

 • j) Urmărește montarea și funcționarea automatelor de parcare, aplicații de încasare și control parcări, stații de încărcare vehicule electrice, sisteme de supraveghere cu camera video, sisteme de acces cu bariere sau piloni, a indicatoarelor de parcare, orientare sau informare cu respectarea specificaților tehnice precizate de producător și furnizor;

 • k) întocmește abonamentele și autorizațiile de parcare eliberate de serviciul public;

 • I) Stabilește și modifică tarifele pentru serviciile prestate și le supune aprobării Consiliului Local Sibiu în condițiile legii;

 • m) Administrează și monitorizează zonele pietonale din Centrul Istoric al municipiului Sibiu;

n) Asigură organizarea și funcționarea parcărilor de pe raza municipiului Sibiu, normelor de funcționare aprobate și actualizate conform legii;

 • o) Activitatea de îndeplinire a atribuțiilor privind constatarea și sancționarea contravențiilor se va face cu respectarea principiului responsabilității și legalității;

 • p) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;

 • q) îndeplinește atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor și în alte domenii date prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu sau prin dispoziții ale Primarului în competența serviciului, prin împuternicirea agenților constataori în acest sens;

 • r) Proiectarea și implementarea pistelor de biciclete în municipiul Sibiu;

 • s) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

ș) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Secțiunea 4.

Art.30 (1) Biroul juridic si resurse umane este condus de un șef birou care asigură, organizează, conduce și răspunde de activitatea biroului și a angajaților din subordine.

 • (2) Biroul juridic și resurse umane are în principal următoarele atribuții:

 • a) Asigură asistență și reprezentare juridică în toate cauzele și la toate instanțele în care poate sta ca parte serviciul public, Consiliul Local sau Primarul Municipiului Sibiu;

 • b) Asigură asistență și reprezentare juridică în fața notarilor publici pentru întocmirea actelor notariale și a executorilor judecătorești;

 • c) Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

 • d) Acordă consultanță juridică pentru compartimentele din cadrul serviciului;

 • e) Răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă în termenul prevăzut de lege al actelor procedurale pentru fiecare dosar în parte;

 • f) Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii, precum și cu privire la informațiile solicitate de instanțele de judecată;

 • g) Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulâri de imobile;

 • h) Propune directorului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal al serviciului, atribuțiile de serviciu și fișa postului, precum și salarizarea acestuia;

 • i) în baza organigramei aprobate întocmește statul de funcții și de funcțiuni, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții;

 • j) Urmărește aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului angajat;

 • k) Răspunde de organizarea examenelor și concursurilor pentru încadrare și promovare în muncă privind serviciul, și de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege pentru aceasta

 • I) Asigură soluționarea în termen legale a scrisorilor, sesizărilor și petițiilor primite prin orice modalități de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat centrale sau locale și alte organe;

 • m) Coordonează activitatea de constituire a arhivei, la termenele prevăzute de legislația în vigoare, întocmește nomenclatorul corespunzător activității serviciului și propune scoaterea din arhivă a documentelor a căror termene de păstrarea a expirat;

n) Aplică metodologia internă privind organizarea și funcționarea activității de arhivare a documentelor din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu;

 • o) Ține evidența proceselor verbale de contravenție emise de serviciul public și a programului în care sunt înregistrate;

 • p) întocmește documentația cu persoanele care nu au achitat amenda contravențională cuprinsă în procesul verbal și asigură transmiterea acesteia către organele competente;

 • q) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art. 31: în vederea exercitării profesiei de consilier juridic principalele atribuții ce revin acestuia sunt:

 • a) Asigură asistență și reprezentare juridică în toate cauzele și la toate instanțele în care poate sta ca parte serviciul public, Consiliul Local sau Primarul Municipiului Sibiu;

 • b) Asigură consultanță și reprezentare juridică serviciului public, apără drepturile și interesele legitime ale acestuia, în raporturile cu autoritățile publice, instituții de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

 • c) Acordă consultanță juridică pentru compartimentele din cadrul serviciului; d) Redactează acte juridice, atestă identitatea părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor încheiate, care privesc serviciul;

 • e) La solicitarea serviciului pe care îl reprezintă, promovează acțiuni la instanțele de judecată de diferite grade și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligențele pentru câștigarea acestora;

 • f) Formulează întâmpinări și cereri reconvenționale, în cauzele în care serviciul public are calitatea de pârât, pe care le susține în fața diferitelor instanțe judecătorești;

 • g) Răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă, în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol;

 • h) Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

 • i) Avizează și contrasemnează, sub aspectul legalității, actele cu caracter juridic ale serviciului;

î) Verifică și avizează, sub aspectul legalității, referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii dispozițiilor primarului și la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Sibiu, acte întocmite de către serviciul public;

 • j) Verifică și avizează, sub aspectul legalității, referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii deciziilor directorului serviciului public precum și deciziile emise;

 • k) Redactează proiecte de contracte și negociază clauzele legale contactuale;

 • I) Semnează, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emise de serviciul public;

 • m) Conduce evidența cauzelor prin registrul de cauze și condica de termene;

n) Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii, precum și cu privire la informațiile solicitate de instanțele de judecată;

 • o) Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulări de imobile;

 • p) Primește, înregistrează corespondența juridică și răspunde de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale și în termenele stabilite;

 • q) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului;

 • r) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;

 • s) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

ș) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art. 32: Activitatea responsabilului de resurse umane vizează îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

 • a) Propune directorului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal al serviciului, atribuțiile de serviciu și fișa postului, precum și salarizarea acestuia;

 • b) în baza organigramei aprobate întocmește statul de funcții și de funcțiuni, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții;

 • c) Urmărește aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului angajat;

 • d) Execută prevederile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • e) Ține evidența registrului general de evidență salariați, îl păstrează și completează cu toate modificările survenite cu respectarea termenelor legale, f) Păstrează dosarele angajaților serviciului și le completează în funcție de modificările intervenite în legislația în domeniu;

 • g) Asigură păstrarea, arhivarea și confidențialitatea documentelor care privesc serviciul;

 • h) Asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare și specializare prin includerea personalului în programe de perfecționare;

 • i) Răspunde de organizarea examenelor și concursurilor pentru încadrare și promovare în muncă privind serviciul, și de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege pentru aceasta;

î) Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluționare a contestațiilor;

 • j) Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, detașarea, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul serviciului;

 • k) întocmește dosarele necesare în vederea pensionării angajaților proprii;

 • I) Organizează în luna decembrie a fiecărui an programarea concediilor de odihnă pentru angajații serviciului pentru anul următor;

 • m) Efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancțiunilor disciplinare, în cazurile prevăzute de lege;

n) Ține evidența fișelor posturilor tuturor posturilor aprobate și ale personalului angajat, întocmite cu respectarea prevederilor legale;

 • o) Urmărește și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților, care se întocmesc de către director în colaborare cu șeful de serviciu;

 • p) Urmărește respectarea programului de muncă ținând evidența prezenței prin condici de prezență și întocmește pontajele lunare;

 • q) întocmește raportările lunare și trimestriale privind efectivul de personal timpul de lucru, precum și alte situații și raportări legate de activitatea de personal și salarizare;

 • r) Propune actualizarea periodică a regulamentului intern al serviciului în funcție de modificările survenite;

 • s) Primește, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese ale categoriilor prevăzute de lege și eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;

ș) La cerere, pune la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și interese;

 • t) Oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor de declarații și pentru depunerea în termen a acestora;

ț) Evidențiază declarațiile de avere și interese în Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese;

 • u) Asigură publicarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sibiu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii;

 • v) Trimite Agenției, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declarațiilor de avere și declarațiilor de interese primate;

 • w) întocmește, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;

 • x) Acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor, conflictele de interese și incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor;

y) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului;

z) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;

aa) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

bb) Asigură secretariatul colectivului de lucru pentru elaborarea, implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul serviciului;

cc) Redactează convocatorul ședințelor lunare, inclusiv ordinea de zi și asigură comunicarea convocatorului membrilor colectivului.

dd) Redactează procesul-verbal al ședințelor lunare și îl transmite membrilor colectivului și celor nominalizați pentru rezolvarea sarcinilor dispuse în ședință.

ee) Organizează desfășurarea ședințelor de lucru ale colectivului.

ff) Ține evidența documetelor ședinței.

gg) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente

Art. 33: Responsabilul cu activități de registratură are în principal următoarele atribuții: >

 • a) Asigură soluționarea în termen legale a scrisorilor, sesizărilor și petițiilor primite prin orice modalitate de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat centrale sau locale și alte organe;

 • b) Asigură înregistrarea tuturor documentelor intrate și ieșite din cadrul serviciului și repartizarea acestora către persoanele competente să le soluționeze;

 • c) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului;

 • d) Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;

 • e) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

 • f) Verifică zilnic solicitările venite prin intermediul portalului E-Administrație.ro, aplicația Sibiu CityApp și orice altă aplicație implementată de Primărie sau serviciul propriu și înștiințează angajați! competenți să le soluționeze, conform repartizări acestora de conducerea serviciului;

 • g) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente;

 • h) Asigură păstrarea, arhivarea și confidențialitatea documentelor date spre arhivă, care privesc serviciul. Verifică și preia de la compartimente pe bază de procese-verbale dosarele constituite.

 • i) Asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă pe baza Registrului de evidență curentă. Organizează depozitul de arhivă după criteriile stabilite prin legislația arhivistică.

Art. 34: Responsabilul cu evidența proceselor verbale are în principal următoarele atribuții:

1

 • a) întocmirea documentației cu persoanele care nu au achitat amenda contravențională cuprinsă în procesul verbal și transmiterea acestora către organele competente;

 • b) Ține evidența proceselor verbale de contravenție emise de serviciul public și a programului în care sunt înregistrate;

 • c) înregistrează în program confirmările de debit primite pentru procesele verbale trimise la executare silită;

d înregistrează în program procesele verbale de contravenție care au fost contestate la instanțele de judecată competente;

 • e) înregistrează în program confirmările de primire ale proceselor verbale de contravenție transmise prin poștă, procesele verbale de afișaj ale proceselor verbale de contravenție precum și cele care nu au putut fi comunicate;

 • f) Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului;

 • g) Are obligația păstrării confidențialității asupra informațiilor cu care intră în contact în timpul desfășurării activității;

 • h) îndeplinește și alte sarcini dispuse de șefii ierarhici în baza deciziilor sau rezultând din aplicarea dispozițiilor Primarului Municipiului Sibiu, hotărârilor Consiliului Local Sibiu, și/sau alte acte normative în vigoare, incidente.

Art.35: Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016 are următoarele atribuții:

 • a) informarea și consilierea operatorului, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului mai sus precizat și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;

 • (b) monitorizează respectarea Regulamentului UE 679/2016, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;

 • (c) furnizează consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulament UE 679/2016;

 • (d) cooperează cu autoritatea de supraveghere;

 • (e) își asumă rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din Regulament UE 679/2016, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

CAP. VIL Dispoziții finale.

Art. 36: Sarcinile, atribuțiile și competențele din prezentul regulament de organizare și funcționare, pot fi completate și/sau modificate cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Sibiu, în baza noilor prevederi legale în domeniu.

Art. 37: Personalul serviciului public este obligat să cunoască sarcinile și responsabilitățile ce revin serviciului, biroului sau compartimentului în care este încadrat și să le îndeplinească în mod corespunzător.

Art. 38: Nerespectarea dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau după caz, penală a celui și/sau celor vinovați.

Art. 39: (1) Directorul serviciului public va aduce la cunoștință salariaților din subordine prevederile prezentului regulament.

(2) Prezentul Regulament de organizare și funcționare intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.

(3) Prezentul Regulament de organizare și funcționare se consideră modificat și/sau completat de drept în momentul apariției unor dispoziții contrare.

Președinte ședință

Corina Bolpr

Contrasemnează Secreta/ General Dorin Nistor