Hotărârea nr. 330/2020

HOTĂRÂREA NR. 330 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea totală a mijlocului fix "Dacia Super Nova", aflat în concesiunea S.C. URBANA S.A.

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR. 330

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea totală a mijlocului fix "Dacia Super Nova”, aflat în concesiunea S.C. URBANA S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57862/18.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 58860/20.08.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu și Cadastru prin care se propune aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea totală a mijlocului fix "Dacia Super Nova", aflat în concesiunea S.C. URBANĂ S.A.,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale și ale H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit. c), alin.6 lit.a), art. 136 alin. 1 și 8, art. 139 alin 3 lit. g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea totală a mijlocului fix "Dacia Super Nova”, serie motor UA03941, an fabricație 2001, serie șasiu UU1R5231512979636, nr. inventar 24002132, având o valoare contabilă de 10.644,09 lei, aflat în concesiunea S.C. URBANA S.A. întrucât este nefuncțional, prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală, aflându-se în imposibilitatea de a fi reparat și fiind amortizat integral, conform Procesului-verbal de propunere de casare nr. 1690/21.07.2020 și a Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. URBĂNA S.A. nr. 15/11.08.2020, înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu de către S.C. URBANA S.A. prin adresa nr. 56302/1869/2020.

Art.2. Se aprobă valorificarea mijlocului fix prevăzut la Art.1 din prezenta hotărâre prin grija S.C. URBANA S.A., conform normelor legale în vigoare, urmând ca sumele încasate să se constituie integral venit la bugetul local al Municipiului Sibiu.

Art.3. Se aprobă scoaterea din evidențele Primăriei Municipiului Sibiu și din concesiunea S.C. URBANA S.A. a mijlocului fix prevăzut la Art.1 din prezenta hotărâre după transmiterea de către concesionar a procesului-verbal de valorificare a bunului.

Art.4. Se aprobă modificarea Art. 9.1 de la Cap. V "Prețul concesiunii și modalitățile de plată" din Contractul de concesiune nr.2/2000, modificat si completat ulterior prin acte adiționale, în sensul micșorării redevenței începând cu data scoaterii din concesiunea S.C. URBANA S.A. a mijlocului fix "Dacia Super Nova”, cu suma rămasă de achitat din valoarea totală a redevenței datorată de concesionar pentru acesta.

Art.5. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 2/2000, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de concedent și S.C. URBANA S.A. în calitate de concesionar, pentru modificarea Anexei nr. 1 la contract, în sensul celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și reprezentanții S.C. URBANA S.A. vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de

Corina B<


edință or


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

TRU CONFORMITATE < > ORIG^ALUJ/