Hotărârea nr. 33/2020

HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației "Orașe Energie în România"

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII A.5

HOTĂRÂREA NR. 33

privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației “Orașe Energie în România”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 3511/17.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.3825/20.01.2020 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației “Orașe Energie România”,

Având în vedere:

  • -  HCL nr. 91/1994 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Sibiu cu alte municipii și orașe din țară pentru constituirea Asociației Orașe Energie România,

  • -  art.6, pct.6.1, paragraful 4 din Statutul Asociației “Orașe Energie România”, potrivit căruia „Membrii activi contribuie la funcționarea Asociației prin plata unei cotizații anuale al cărei cuantum va fi stabilit de Adunarea Generală",

  • -  Hotărârea Adunării Generale a Asociației “Orașe Energie România” nr.3/06.04.2017 si nr.3/11.04.2019,

  • -  adresa AOE nr.27/14.01.2020, înregistrată la Primăria Sibiu cu nr. 3090/16.01.2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.129 alin.2 lit.b) și e), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

I

Art.1. Se aprobă plata cotizației pentru anul 2020 ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației “Orașe Energie România”, în sumă de 14.725,00 lei.

Art.2. Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor