Hotărârea nr. 329/2020

HOTĂRÂREA NR. 329 privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 151 identificat în CF 117607 Sibiu, nr. cad 117607, nr. top 4036/2/1/2, 4037/1/2/1/2 în suprafață de 589 mp

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 329


COPJS


privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str.Calea Dumbrăvii nr.151 identificat în CF 117607 Sibiu, nr. cad 117607, nr. top 4036/2/1/2, 4037/1/2/1/2 în suprafață de 589 mp

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 57413/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 58830/20.08.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu si Cadastru prin care propune dezlipirea imobilului - teren proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str.Calea Dumbrăvii nr.151 identificat în CF 117607 Sibiu, nr. cad 117607, nr. top 4036/2/1/2, 4037/1/2/1/2 în suprafață de 589 mp,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, art.132, art.135 din Ordinul Directorului General al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) alin.7 lit.k), art.136 alin.(1) si (8), art. 139 alin.3 lit. g) art.196 alin.1 lit.a si art.243 alin.1 lit.a), si art.296 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului- teren situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.151 identificat în CF 117607 Sibiu, nr. cad 117607, nr. top 4036/2/1/2, 4037/1/2/1/2 în suprafață de 589, în două corpuri funciare distincte cu stare de proprietate neschimbată, conform documentației tehnico-juridice, vizată si admisă la recepție de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sibiu, conform Referat de admitere cu nr. cerere 61735/28.07.2020, astfel:

  • - nr. cad. 131655 - imobil teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Calea Dumbrăvii, nr.151, în suprafață de 71 mp,

  • - nr. cad. 131656 - imobil teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Calea Dumbrăvii, nr.151 în suprafață de 518 mp,

Art.2. Se aprobă mandatarea d-nei Andreea Patachi - Șef Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol în vederea semnării actului autentic de dezlipire în fața notarului public, pentru imobilul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

în caz de absentă a d-nei Andreea Patachi, aceasta va fi înlocuită de consilier juridic supleant d-na Dogaru Ioana din cadrul Serviciului Juridic, Contencios si Registrul Agricol.

Art.3 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren - curți construcții situat în Sibiu, str.Calea Dumbrăvii, nr. 151, identificat cu nr. cad 131655, în suprafață de 71 mp, concomitent cu schimbarea destinației acestuia în drum, în vederea realizării realinierii străzii Calea Dumbrăvii conform PUG Sibiu, aprobat prin HCL 165/2011, având datele de identificare conform celor menționate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă radierea drepului de folosință veșnică pentru imobilul teren situat în Sibiu, str.Calea Dumbrăvii, nr. 151, identificat cu nr. cad 131655, în suprafață de 71 mp înscris în favoarea d-nei Dan Patricia Elia, conform declarației d-lui Dan Horațiu - Traian în calitate de mandatar al d-nei Dan Patricia Elia, autentificată cu nr. 564/12.03.2020 de către notar public Toma Ionela -Laura.

Art.5. Direcția Patrmoniu și Cadastru și Serviciul Juridic Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președințe de ședință Corina pokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. / /la HCL nr. ^4-7 /2020


Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu


Nr.crt.

Poziția în registru

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația

juridică

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1.3.7.1

Teren cu destinația drum

Teren supr 71 mp str. Calea Dumbrăvii nr. 151

2020

19.596 lei

Extras CF

Nr.cad

131655

Contrasemnează Secretar General Dorin iffe Nistor