Hotărârea nr. 327/2020

HOTĂRÂREA NR. 327 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, str. Săcel FN cu destinația: drum

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.327

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, str.Săcel FN cu destinația: drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57411/17.08.2020 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 58820/20.08.2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, str. Săcel FN cu destinația; drum,

Având în vedere prevederile art. 553 alin.2, art. 562 alin.2, art. 863 lit.e), art. 889 alin. 1 și 2 din Codul Civil,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.e), art.136 alin.(1) și (8), art. 139 alin.(3) lit.g), art.286 alin.(4), art.296 alin.(2), anexa 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilului -teren identificat în CF nr. 130854 Sibiu, nr. cad 130854, în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, strada Săcel FN ce va avea destinația : drum conform PUG Sibiu aprobat prin HCL nr.165/2011.

Art.2. Se aprobă transferul imobilului - teren - identificat în CF nr. 130854 Sibiu, nr. cad 130854, în suprafață de 75 mp, situat în Sibiu, strada Săcel FN, din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, imobil-teren ce va avea destinația: drum, având datele de identificare prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinta de ședință Corina JSokor

A                              Contrasemnează

Secretar General

Vii                                        Dorin llie Nistor

l 1

V                                                                      \ I

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 4 /la HCL nr. /2020

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu

Președintele ședință Cori


Ipkor


Nr.crt.

Poziția în registru

Elemente de

Cod       Denumirea identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

clasificare bunului

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2          3           4

5

6

7

8

9

1

Teren cu

1.3.7.1      destinația

drum

Teren supr 75 mp str. Săcel FN

2020

9.450 lei

Extras CF

CF 130854 Sibiu, cad 130854

22.06.

2020

L

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor