Hotărârea nr. 326/2020

HOTĂRÂREA NR. 326 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Lisabona nr. 16, în favoarea d-lui Borghină Ionuț

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 326 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Lisabona nr. 16, în favoarea d-lui Borghină lonuț

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57410/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 58888/20.08.2020 al Direcției Patrimoniu si Cadastru prin care se propune vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Lisabona nr. 16, în favoarea d-lui lui Borghină lonuț,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. b), art. 136 alin. 1 și 8, art. 139 alin 3 lit. g), art. 196 alin.1 lît.a), art.243 alin.1 lit.a), art. 354, art. 355, art. 364 alin.( 1 ) și (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu situat în Sibiu, cartier Tineretului, str. Lisabona nr.16, identificat în CF 105316 Sibiu (CF vechi 48622 Sibiu) nr. cad 105316, nr top 5029/7/6/25, în suprafață de 264 mp, în favoarea d-lui Borghină lonut domiciliat în Sibiu

|Tn calitate de proprietar al construcției C1 notată în CF 105316 Sibiu.

Art.2. Se aprobă prețul de vânzare de 52,14 euro/mp + TVA, stabilit în conformitate cu HCL nr. 143/2020, preț valabil pentru anul 2020, echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare cumpărare de ambele părți.

Art.3.Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului, la valoarea stabilită, la data semnării acestuia de către ambele părți.

Art.4.Primarul Municipiului Sibiu este împuternicit să semneze contractul de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Art5. Direcția Patrimoniu și Cadastru, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte । Corina


edință cor


Contrasemnează Secretar General Dorin lîie Nistor