Hotărârea nr. 325/2020

HOTĂRÂREA NR. 325 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020 a imobilului - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 325

privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020 a imobilului - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57408/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 58853/20.08.2020 al Direcției Patrimoniu si Cadastru privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020 a imobilului - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 129 alin 2 lit. c) și d), art. 136 alin. 1 și 8, art. 139 alin 3 lit. g), art.196 alin.1 lit.a) si art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu raportul de evaluare nr.37/10.08.2020, înregistrat cu nr. 56578/2020 la Primăria Municipiului Sibiu întocmit de către S.C. Eugenia Proiect S.R.L - prin evaluator autorizat ANEVAR ing. Malvina Moldovan, prin care se stabilește valoarea imobilului - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului.

Art.2. Se aprobă prețul de vânzare la valoarea de 86,20 euro/mp + TVA, ( echivalent în lei, la cursul stabilit de BNR, la data încheierii contractelor de vânzare în formă autentică) preț valabil pentru anul 2020, pentru cota parte din imobilul - teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, identificat în CF nr. 104887 Sibiu (nr CF vechi 43485), nr cad. 104887 (nr top vechi 7387/1/1/1/34/2/2), în suprafață de 364 mp, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Islazului, conform raportului de evaluare nr.37/2020 întocmit de către S.C. Eugenia Proiect S.R.L -prin evaluator autorizat ANEVAR ing. Malvina Moldovan.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Sibiu să semneze contractele de vânzare cumpărare în fața notarului public.

Art.4. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul juridic, contencios și registrul agricol vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte del ședință

Corina Bokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor