Hotărârea nr. 324/2020

HOTĂRÂREA NR. 324 privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri situate în Sibiu, la intersecția străzii Someșului cu Piața Unirii

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR.324

privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri situate în Sibiu, la intersecția străzii Someșului cu Piața Unirii

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57407/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 58824/20.08.2020, privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri situate în Sibiu, la intersecția străzii Someșului cu Piața Unirii,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.129 lit.c), art.136 alin.(1), alin.(8), art.139 alin.(3) lit.“g”, art. 196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a), art.286 alin.(1), alin.(4) și art.289 alin.(5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului-teren stradă și parcaj situat în Sibiu, identificat în CF 131677 Sibiu, nr.top 3706/3/1 cu suprafața de 560 mp, conform folosinței și destinației actuale, având datele de identificare prezentate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri (terenuri pentru construcții) situate în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 2-4, identificate în CF 105012 Sibiu, nr. top 3706/3/2 cu suprafața de 475 mp, CF 104997 Sibiu, nr. top 3706/2/3 cu suprafața de 13 mp, CF nr. 105001 Sibiu, nr. top 3706/2/2 cu suprafața de 84 mp, CF nr. 104996 Sibiu, nr. top 3696/1/2 cu suprafața de 6 mp, conform folosinței și destinației actuale.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

li

Președinterc^e ședință

Corina Șokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


'I I--~~---

v I '-WORMIMTE

I(bj^ALUL

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. /la HCL nr. 12020

Nr. crt

Poziția în registru

Cod clasificar e

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Imobil - teren stradă și parcaj

Imobil - teren în suprafață de 560 mp situat la intersecția străzii Someșului cu Piața Unirii

Intabulare în 1995

151.200,00 iei        (nr.

inventar: 8002120)

HCL nr..................

Extras C.F. eliberat de

OCPI Sibiu

C.F.

nr. 131677

Sibiu, nr. top 3706/3/1

31.07.2020


Contrasemnează Secretar.General Dorin U(e Nistor