Hotărârea nr. 323/2020

HOTĂRÂREA NR. 323 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" din Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR.323privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57403/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 58821/20.08.2020, prin care se propune aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna" din Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin.2 lit.c), art. 136 alin.1 și 8, art.139, alin.3 lit.g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă alipirea următoarelor imobile, proprietatea publică a Municipiului Sibiu:

  • - Imobil - teren curți - construcții cu construcția C1- Colegiul Național Pedagogic „A. Șaguna", în suprafață măsurată și din acte de 3.930 mp, având nr. cadastral 109040;

  • - Imobil - teren curți - construcții cu construcția C2- sală gimnastică (P), în suprafață măsurată și din acte de 6.601 mp, având nr. cadastral 115110,

conform documentației cadastrale de alipire întocmită de SC GTC MAP SERV SRL prin persoana autorizată ANCPI Remetean Cristian Petru, vizată și admisă la recepție de către O.C.P.I. Sibiu conform Referat de admitere nr. cerere 56334/13.07.2020.

  • Art.2. - Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului proprietatea publică a Municipiului Sibiu, rezultat din alipirea imobilelor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, identificat cu nr. cadastral 131603, având suprafața măsurată de 10.531 mp, situat în Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr.2.

Art.3. - Se mandatează d-na Patachi Andreea, sef Serviciu Juridic-Contencios si Registru Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, în vederea semnării actului autentic de alipire în fața notarului public, pentru imobilele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

în caz de absență a d-nei Patachi Andreea, aceasta va fi înlocuită de d-na Dogaru Ioana, consilier juridic supleant în cadrul Serviciului Juridic-Contencios și Registru Agricol, Primăria Municipiului Sibiu.

Art.4. - Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr.373/2003, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la contract, în sensul celor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.5. - Direcția Patrimoniu și Cadastru, Serviciul Juridic-Contencios și Registru Agricol și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.