Hotărârea nr. 322/2020

HOTĂRÂREA NR. 322 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Drumul Ocnei, identificat în CF nr. 131607 Sibiu, cu nr. top: 4591/1/1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 322

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu

a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Drumul Ocnei, identificat în CF nr. 131607 Sibiu, cu nr. top: 4591/1/1

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57400/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 58828/20.08.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu si Cadastru prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Drumul Ocnei, identificat în CF nr. 131607 Sibiu, cu nr. top: 4591/1/1,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.c) și alin. 6 lit. b), art. 136 alin.1 și alin. 8, art.139 alin.3 lit.g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Drumul Ocnei, identificat în CF nr. 131607 Sibiu, cu nr. top: 4591/1/1, cu suprafața de 46.024 mp.

Art.2. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu și Direcția de Asistență Socială Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președinte de ședință Corinâ îjJokor

Contrasemnează Secretar General Dorin llîe Nistor


Jl