Hotărârea nr. 321/2020

HOTĂRÂREA NR. 321 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, a unor spații din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.321

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, a unor spații din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 57396/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 58825/20.08.2020, privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, a unor spații din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin (2), lit. “c", alin.(6) lit.a), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. “g”, art. 196 alin.1 lit.a) și art. 243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în favoarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, a spațiilor situate în imobilul din Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea activității serviciului public după cum urmează:

  • - la etaj - biroul 11 (corp D: birou DE3) în suprafață de 40.92 mp și biroul 12 (corp D: DE1) în suprafață de 16.54 mp, cu destinația de birouri;

  • - la parter - biroul 2 (corp A, birou AP8) în suprafață de 13.30 mp și biroul 3 (corp A, birou AP9+AP10) în suprafață de 30 mp, în vederea amenajării acestora cu destinația de casierie și registratură;

  • Art.2. Schimbarea destinației spațiilor de către administrator are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea spațiilor fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.3. Administratorul se obligă să îngrijească, să conserve spațiile transmise în administrare și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestora (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința spațiului).

Art.4. în cazul în care Municipiul Sibiu va hotărî schimbarea destinației spațiilor, serviciul public are obligația să îl elibereze, în termen de 60 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.5. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 25/31.03.2020 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, conform celor menționate la art. 1,2,3 și 4 din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și reprezentanții Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

ii Președintele ședință Corina Bokor

Contrasemnează Secretai/General Dorin llie Nistor