Hotărârea nr. 320/2020

HOTĂRÂREA NR. 320 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Extindere iluminat zona M - Cimitirul Municipal Sibiu", proprietatea publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5


HOTĂRÂREA NR. 320

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Extindere iluminat zona M - Cimitirul

Municipal Sibiu”, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 57395/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 58871/20.08.2020 prin care Direcția Patrimoniu si Cadastru propune transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției „Extindere iluminat zona M - Cimitirul Municipal Sibiu”, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit.a), art.136 alin.1 si alin 8, art.139 alin.3 lit. g), art. 196 alin.1 lit.a) si art. 243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înregistrarea în evidențele Primăriei Municipiului Sibiu a investiției „Extindere iluminat zona M - Cimitirul Municipal Sibiu”, în valoare de 203.484,97 lei conform Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 5929/15.07.2020 și a Procesului Verbal de predare-primire nr. 3 /30.07.2020 și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal.

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de Administrarea nr. 32/2009 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal, conform celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.