Hotărârea nr. 32/2020

HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, pentru anul 2020

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 32

privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând Referatul de aprobare nr. 2249/14.01.2020 întocmit de d-na Astrid Cora Fodor, Primar al Municipiului Sibiu și raportul de specialitate nr.3290/16.01.2020 întocmit de Serviciul administrație locală, coordonare asociații de proprietari prin care se propune aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, pentru anul 2020,

Având în vedere :

  • -  calitatea acordată prin lege primarului de “ordonator principal de credite" ;

  • -  adresa A.M.R înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.1329/10.01.2020 prin care se comunică cuantumul cotizației ce revine Municipiului Sibiu pentru anul 2020,

  • -  Hotărârea nr.219/2017 a Adunării Generale a A.M.R privind stabilirea cuantumului cotizației membrilor raportat la numărul populației, respectiv 0,5 lei/locuitor,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.129 alin.2 lit.b) și e), art. 196 alin.1 lit. a) și ale art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă plata cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, pentru anul 2020, în sumă de 84.348,50 lei.

Art.2. Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

I /