Hotărârea nr. 319/2020

HOTĂRÂREA NR. 319 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu și înregistrarea în evidențele acestuia a imobilelor-terenuri situate administrativ în Sibiu, str. 9 Mai nr. 40 și str. Turnului nr. 5, precum și transmiterea acestora în concesiunea S.C. URBANA S.A.

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 319 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu și înregistrarea în evidențele acestuia a imobilelor-terenuri situate administrativ în Sibiu, str. 9 Mai nr. 40 și str. Turnului nr. 5, precum și transmiterea acestora în concesiunea S.C. URBANA S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 57393/17.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr.58879/20.08.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu și înregistrarea în evidențele acestuia a imobilelor-terenuri situate administrativ în Sibiu, str. 9 Mai nr. 40 și str. Turnului nr. 5, precum și transmiterea acestora în concesiunea S.C. URBANA S.A.,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările si completările ulterioare si prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit. c), art.136 alin. 1 si alin.8, art.139 alin.3 lit. g), art.196 alin.1 lit.a) si art. 243 alin. 1 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren în cotă de 18,93% din terenul de 684 mp, reprezentând suprafața de 129 mp, înscris în C.F. nr. 106440 Sibiu (Nr.C.F. vechi 1858), nr.top. 862, 863, situat administrativ în Sibiu, str. 9 Mai, nr.40, aferent spațiului comercial înscris în C.F. nr. 116440-C1-U1 Sibiu.

Art.2. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren aferent spațiului comercial situat administrativ în Sibiu, str. Turnului, nr.5, în cotă de 9,39% din terenul de 745 mp, reprezentând suprafața de 70 mp, înscris în C.F. nr. 116480 Sibiu (Nr.C.F. vechi 2852), nr.top. 1347, înscris în C.F. nr. 116480-C1-U9 Sibiu.

Art.3. Se aprobă înregistrarea în evidențele Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri menționate la Art.1 și Art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a imobilelor-terenuri menționate la Art.1 și Art. 2 din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- teren aferent spațiului comercial din Sibiu, str. 9 Mai, nr.40 - 129 mp, nr.inventar 8002116, valoare contabilă 34.830,00 lei.

-teren aferent spațiului comercial din Sibiu, str. Turnului, nr.5-70 mp, nr. inventar 8002117, valoare contabilă 18.900,00 lei.

Art.5. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 2/2000, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de concedent și S.C. URBANA S.A. în calitate de concesionar, în sensul celor prevăzute la art.4 din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu precum și reprezentanții S.C. URBANA S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Președintei de ședință

Corina B0kor

U

Contrasemnează Secretaf. General Dorin IFie Nistor